HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO - Tài liệu tham khảo

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Ví dụ: Ngày 05/6/2007, kế toán lương trình Giám đốc Công ty Cổ phần
Công nghệ Viễn thông VITECO "Đề nghị cho tạm ứng lương kỳ I - tháng
6/2007".
TỜ TRÌNH
V/v: đề nghị tạm ứng lương tháng 6/2007 kỳ I
ST
T
TÊN ĐƠN VỊ
SỐ
CBCNV
TIỀN ỨNG
(Đ)
GHI
CHÚ
1 Ban lãnh đạo 05 1.500.000
2 Phòng Tổ chức Hành chính 12 3.600.000
3 Phòng Kế toán Tài chính 07 2.100.000
4 Phòng Kế hoạch Kinh doanh 06 1.800.000
5 Phòng Kỹ thuật công nghệ 08 2.400.000
6 Trung tâm VTC2 40 21.600.000
7 Trung tâm O&M1 35 26.400.000
8 Trung tâm CTTA 37 12.000.000
Cộng: 150 104.700.000
Bằng chữ: Một trăm linh bốn triệu bảy trăm ngàn đồng
Người lập biểu
(Ký tên)
Trưởng phòng KT-TC
(Ký tên)
GIÁM ĐỐC CÔNG TY DUYỆT:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bước 2: Chi tiền mặt tạm ứng lương
Sau khi ký duyệt, Giám đốc Công ty chuyển chứng từ lại cho Phòng Kế
toán Tài chính của Công ty để kế toán thanh toán viết phiếu chi tiền mặt.
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO, chứng từ Phiếu
chi tiền mặt được tổ chức in sẵn theo mẫu dùng trong nội bộ công ty.
Sau đây là ví dụ Phiếu chi tiền mặt chi ứng lương kỳ I cho Phòng Kỹ
thuật công nghệ.
Công ty Cổ phần Công nghệ
Viễn thông VITECO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
PHIẾU CHI TIỀN MẶT
Số: 90
Họ và tên người nhận tiền: Trần Thị Thuỷ
Địa chỉ: Phòng Kỹ thuật công nghệ
Số tiền: 2.400.000 Bằng chữ: Hai triệu bốn trăm ngàn đồng
Lý do chi: ứng lương tháng 6/2007 kỳ I
Kèm theo . chứng từ gốc.
Ngày 15 tháng 6 năm 2007
Kế toán trưởng Giám đốc Người lập phiếu
(ký tên) (ký tên) (ký tên)
Đã nhận đủ số tiền: hai triệu bốn trăm ngàn đồng.
Thuỷ quỹ
(Ký tên)
Người nhận
(Ký tên)
Ngày 15 hàng tháng, để thực hiện tạm ứng kỳ II cho công nhân viên, các
bước công việc được lặp lại như đã trình bày.
Tài khoản ghi nợ
Tài khoản Số tiền
3341103 2.400.000,
Cộng: 2.400.000,
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Bước 3: Ghi sổ:
Chứng từ của hai kỳ tạm ứng (chi tiền mặt) được thủ quỹ dùng để ghi sổ
quỹ. Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO sổ quỹ được ghi hàng
ngày khi có các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến thu chi tiền mặt phát sinh.
Sau đây là ví dụ sổ quỹ ghi trong các ngày phát sinh nghiệp vụ tạm ứng
tiền lương của Công ty.
SỔ QUỸ
(Trích)
Ngày 05 tháng 6 năm 2007
Số dư cuối ngày hôm trước: 312.489.478 đ
Chứng từ
Diễn giải TK
Số tiền Ghi
chú
Thu Chi Thu Chi
.
90 Thuỷ KTCN ứng lương T6 kỳ I 3341103 2.400.000
91 Mai Trung tâm VTC2 ứng lương
T6 kỳ I
3341103 14.400.000
92 Huệ KHKD ứng lương T6 kỳ I 3341103 12.000.000

Cộng: xxxxxxxxx
Số dư cuối ngày: 211.654.987 đ
Kèm theo:
Phiếu thu: từ số X đến số Y
Phiếu chi : từ số A đến số B
Kế toán
(Ký tên)
Thủ quỹ
(Ký tên)
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
SỔ QUỸ
(Trích)
Ngày 15 tháng 6 năm 2007
Số dư cuối ngày hôm trước: 147.258.369 đ
Chứng từ
Diễn giải TK
Số tiền Ghi
chú
Thu Chi Thu Chi
. . . . . . . . .
215 Thuỷ KTCN ứng lương T6 kỳ II 3341103 1.600.000
216 Tuấn O&M1 ứng lương T6-kỳ II 3341103 17.400.000
217 Dũng CTTA ứng lương T6 Kỳ II 3341103 17.600.000
. . . . . . . . .
Cộng: xxxxxxxxx
Số dư cuối ngày: 12.321.852 đ
Kèm theo:
Phiếu thu: từ số X đến số Y
Phiếu chi : từ số A đến số B
Kế toán
(Ký tên)
Thủ quỹ
(Ký tên)
Tất cả các chứng từ thu tiền mặt trong ngày ghi lần lượt theo thứ tự, sau
đó đến các chứng từ chi tiền mặt, cũng được ghi lần lượt theo số thứ tự phiếu
chi. Cột "Tài khoản" ghi số hiệu của tài khoản đối ứng. Số tiền (quy mô
nghiệp vụ kinh tế phát sinh) được ghi vào cột thích hợp (thu hoặc chi). Cuối
trang sổ ghi tổng số tiền nghiệp vụ thu và chi tiền mặt. Số dư cuối ngày sẽ
bằng số dư cuối ngày hôm trước cộng với số thu ngày đó trừ đi số chi trong
ngày.
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Chứng từ chi tiền mặt tiếp tục được sử dụng để ghi sổ kế toán chi tiết (tài
khoản 3341103 - Phải trả CNV - lương khoán) và lập bảng kê chứng từ ghi sổ
để vào Sổ cái.
Sau đây là trích mẫu chứng từ ghi sổ của công ty.
Đơn vị: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO
Phòng Kế toán Tài chính
BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số 7
Chứng từ : Chi tiền mặt
Từ ngày 05 đến ngày 05/6/2007
Đơn vị tính: đồng
Chứng từ Diễn giải Tổng số tiền Ghi Nợ các TK
Số Ngày . 3341 .
90 5/6 Thuỷ KTCN ứng
lương
2.400.000 2.400.000
91 5/6 Mai trung tâm VTC2
ứng lương
14.400.000 14.400.000
92 5/6 Huệ KHKD ứng lương 12.000.000 12.000.000
.
Tổng cộng: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Ngày tháng năm 2007
Người lập biểu
(Ký tên)
Kế toán trưởng
(Ký tên)
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Đơn vị: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO
Phòng Kế toán Tài chính
BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số 15
Chứng từ : Chi tiền mặt
Từ ngày 15 đến ngày 15/6/2007
Đơn vị tính: đồng
Chứng từ Diễn giải Tổng số tiền Ghi Nợ các TK
Số Ngày . 3341 .
215 15/6 Thuỷ KTCN ứng lương
kỳ II
1.600.000 1.600.000
216 15/6 Tuấn O&M1 ứng lương 21.600.000 21.600.000
217 15/6 Dũng CTTA ứng lương 26.400.000 26.400.000
.
Tổng cộng: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Ngày tháng năm 2007
Người lập biểu
(Ký tên)
Kế toán trưởng
(Ký tên)
Bước 4: Chi tiền mặt quyết toán lương
Sau khi trình ký bảng các bảng tổng hợp thanh toán lương chính sách và
lương khoán của tháng, kế toán lương tính toán số tiền lương các đơn vị còn
được lĩnh trong đợt quyết toán, viết phiếu chi tiền mặt chuyển cho thủ quỹ
xuất tiền. Số tiền còn được lĩnh của các đơn vị được xác định như sau:
Tiền còn lĩnh = Σ lương chính sách + Σ lương khoán - Số đã tạm ứng 2 đợt
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Công ty Cổ phần Công nghệ
Viễn thông VITECO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
PHIẾU CHI TIỀN MẶT
Số: 127
Họ và tên người nhận tiền: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: Phòng KHKD
Số tiền: 28.091.288,
Bằng chữ: Hai mươi tám triệu chín mốt ngàn hai trăm tám mươi tám đồng.
Lý do chi: Thanh toán lương tháng 6/2007
Kèm theo . chứng từ gốc.
Ngày 5 tháng 7 năm 2007
Kế toán trưởng Giám đốc Người lập phiếu
(ký tên) (ký tên) (ký tên)
Đã nhận đủ số tiền: Hai mươi tám triệu chín mốt ngàn
hai trăm tám mươi tám đồng.
Thuỷ quỹ
(Ký tên)
Người nhận
(Ký tên)

Tài khoản ghi nợ
Tài khoản Số tiền
3341103 15.488.056,
3341102 865.792,
3341101 11.737.440,
Cộng: 28.091.288,
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Công ty Cổ phần Công nghệ
Viễn thông VITECO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
PHIẾU CHI TIỀN MẶT
Số: 128
Họ và tên người nhận tiền: Trần Thị Thuỷ
Địa chỉ: Phòng Kỹ thuật công nghệ
Số tiền: 7.348.470
Bằng chữ: Bảy triệu ba trăm bốn mươi tám ngàn bốn trăm bảy mươi đồng.
Lý do chi: Thanh toán lương tháng 6/2007
Kèm theo . chứng từ gốc.
Ngày 15 tháng 6 năm 2007
Kế toán trưởng Giám đốc Người lập phiếu
(ký tên) (ký tên) (ký tên)
Đã nhận đủ số tiền: Bảy triệu ba trăm bốn mươi
tám ngàn bốn trăm bảy mươi đồng.
Thuỷ quỹ
(Ký tên)
Người nhận
(Ký tên)
Tài khoản ghi nợ
Tài khoản Số tiền
3341103 4.519.304,
3341102 142.126,
3341101 2.687.040,
Cộng: 7.348.470,
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Đơn vị: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông
VITECO
BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số 105
Chứng từ : Chi tiền mặt
Từ ngày 30 đến ngày 31/6/2007
Đơn vị tính: đồng
Chứng từ Diễn giải Tổng số tiền Ghi Nợ các TK
Số Ngày . 3341 .
20 30/6 KTCN lương cấp bậc T6 2.687.040 2.687.040
21 30/6 KTCN phụ cấp T6/2007 142.126 142.126
22 30/6 KTCN lương khoán T6 4.519.304 4.519.304
.
Tổng cộng: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Ngày tháng năm 2007
Người lập biểu
(Ký tên)
Kế toán trưởng
(Ký tên)
Bước 5: Ghi sổ
Cũng như đối với nghiệp vụ chi tiền mặt tạm ứng lương, chứng từ thanh
toán lương trước hết được thủ quỹ ghi Sổ quỹ. Sau đó được dùng để ghi sổ
chi tiết tài khoản 3341101, 3341102, 3341103 và bảng kê chứng từ ghi sổ.
Việc phân bổ tiền lương vào giá thành sản xuất tại Công ty Cổ phần
Công nghệ Viễn thông VITECO được tiến hành một quý một lần. Lương của
Ban Lãnh đạo công ty và các phòng ban chức năng được phân bổ vào tài
khoản 627 (6271101, 6271102, 6271103), lương của các đơn vị sản xuất được
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
phân bổ vào tài khoản 154 (1542111, 1542112, 1542113). (Công ty không sử
dụng tài khoản 622 "Chi phí nhân công trực tiếp" để theo dõi chi phí lương
của bộ phận sản xuất mà đưa thẳng vào theo dõi trên tài khoản 154).
BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH QUÝ II
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO
(TRÍCH PHẦN PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG)
Stt
Có TK 334 " Phải trả CNV"
Đối tượng sử dụng
(ghi nợ TK)
TK 3341101
(lương cấp
bậc)
TK 3341102
(phụ cấp)
TK 3341103
(lương khoán)
Cộng
Có TK 334
1 TK 627 - CPSXC
- TK 6271111 (cấp bậc) 49.520.800, 49.520.800,
- TK 6271112 (phụ cấp) 4.058.400, 4.058.400,
- TK 6271113 (khoán) 159.998.920 159.998.920
2 TK 154 - CPSXKD DD
- TK 1542111(cấp bậc) 367.200.000 367.200.000
- TK 1542112 (phụ cấp) 41.799.200 41.799.200
- TK 1542113 (khoán) 992.622.680 992.622.680
Cộng: 416.720.800, 45.857.600, 1.152.621.600, 1.615.200.000,
Ngày 31 tháng 6 năm 2007
Người lập biểu
(Ký tên)
Kế toán trưởng
(Ký tên)
2.5. HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN THU NHẬP KHÁC CỦA NGƯỜI
LAO ĐỘNG
Ngoài chế độ tiền lương, các doanh nghiệp còn tiến hành xây dựng chế
độ tiền thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động sản xuất

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất