113 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Rau quả, nông sản - Tài liệu tham khảo

Chuyên đề tốt nghiệp
CHNG 3
MT S GII PHP HON THIN QUN Lí NGUN NHN LC
TI TNG CễNG TY RAU QU, NễNG SN
3.1. Gii phỏp hon thin qun lý ngun nhõn lc ti Tng cụng ty Rau
qu, nụng sn
3.1.1. Gii phỏp v hon thin cụng tỏc lp chin lc
Lp k hoch ngun nhõn lc l bc u tiờn v l iu kin tin cho
cụng tỏc qun lý ngun nhõn lc t thnh cụng. ũi hi ca vic lp k
hoch l phi xỏc nh c s lng lao ng cn thit cho quỏ trỡnh sn
xut kinh doanh l bao nhiờu, yờu cu lao ng phi cú trỡnh nh th no?
b trớ ngi lao ng cỏc v trớ ra sao?
Mt bn k hoch cú giỏ tr thỡ phi ỏp ng c cỏc cụng vic nh:
phõn tớch mụi trng qun lý ngun nhõn lc khụng ch mụi trng bờn trong
m phi chỳ trng ti c mụi trng bờn ngoi; phõn tớch hin trng qun lý
ngun nhõn lc ca cụng ty; xỏc nh cung cu lao ng trờn th trng; phõn
tớch chin lc tng th v chin lc b phn ca doanh nghip, ỏnh giỏ li
mc tiờu chin lc ngun nhõn lc t ú d bỏo chớnh xỏc nhu cu nhõn lc
ca TCT trong tng giai on, tng thi k.
Do l doanh nghip Nh nc nờn TCT vn cha chỳ trng lm ti vic
lp k hoch chin lc ngun nhõn lc. Nờn c vo mựa v l doanh nghip
vn phi thuờ thờm lao ng thi v. Vỡ vy xn phi cú nhng bin phỏp
hiu qu nh thuờ chuyờn gia, s dng nhng phn mm hin i trong vic
qun lý ngun nhõn lc
K hoch nhõn lc lp ra phi phự hp vi mc tiờu ca tng cụng ty
phi m bo tớnh kh thi cao l phi c xõy dng da trờn nhu cu nhõn
lc thc t ca cụng ty ch khụng phi l ý kin ch quan ca ai ú. Sau khi
hon thnh thỡ phi ỏnh giỏ li xem chin lc ngun nhõn lc ó t hiu
Nguyễn Thị Hảo Quản Lý Kinh Tế 47B

60
Chuyên đề tốt nghiệp
qu nh th no? ch no cha hp lý cn chnh sa, d bỏo nhu cu nhõn lc
nh vy ó sỏt cha? . Da vo ú ỳc rỳt kinh nghim bn k hoch ln
sau hon chnh hn.
Bn k hoch ngun nhõn lc khụng nờn quỏ chung chung m phi nờu
rừ c cỏc mc tiờu. Cn phi lng húa mc tiờu bng nhng con s c th
tin cho vic trin khai v ỏnh giỏ quỏ trỡnh thc hin gia k hoch vi
thc t t c.
Túm li, lp k hoch chin lc ngun nhõn lc l mt trong nhng
chc nng quan trng, ch yu ca vic qun lý ngun nhõn lc. Nú m bo
lao ng ỏp ng nhu cu sn xut kinh doanh ca cỏc doanh nghip núi
chung v ca TCT Rau qu, nụng sn núi riờng. Qua ú, xỏc nh rừ nhu cu
v lao ng nh: Cn trỡnh chuyờn mụn nghip v ra sao? Thi im no
cn? lao ng trong doanh nghip ó ỏp ng c nhng yờu cu ú cha?
Cn m bo cho k hoch c phỏt huy tỏc dng trong thc tin trỏnh vic
k hoch mt kiu ỏp dng kiu khỏc.
3.1.2. Cỏc gii phỏp cho hot ng nh biờn
cú th duy trỡ hot ng sn xut kinh doanh thỡ mi doanh nghip
u cn tuyn dng mt s lng lao ng nht nh. S lng lao ng l
mt phn nhng quan trng hn cht lng nhõn lc li l yu t quyt nh
s thnh cụng ca cỏc doanh nghip.
V tuyn m
Tng cụng ty cn kt hp tuyn m lao ng c ngun bờn trong kt
hp vi ngun bờn ngoi. Do l doanh nghip Nh nc nờn nhu cu tuyn
dng cỏn b qua cỏc nm khụng nhiu nờn ch yu l tuyn m t ngun bờn
trong, hoc nu cú tuyn ng viờn bờn ngoi thỡ thng u tiờn con em cỏn b
trong ngnh ó cú thõm niờn cụng tỏc doanh nghip. iu ny l khụng tt
lm, to s khụng cụng bng trong quỏ trỡnh tuyn dng, khụng khuyn khớch
Nguyễn Thị Hảo Quản Lý Kinh Tế 47B

61
Chuyên đề tốt nghiệp
thu hỳt c nhõn ti tham gia cng hin cho doanh nghip. Nờn cú nhng
chớnh sỏch, tiờu chun quy nh ca quỏ trỡnh tuyn dng mt cỏch rừ rng
nhm mc ớch tuyn dng c nhng ngi cú nng lc thc s. Bi con
ngi c xem l ngun lc cn bn v cú tớnh quyt nh ca mi thi i.
Ngun lc t con ngi l yu t bn vng v khú thay i nht trong mi t
chc.
Nng lc thụng qua con ngi cỏc cụng ty c hiu nh l kh nng
ca i ng nhõn viờn trong cụng ty. Ngun nhõn lc úng gúp cho s thnh
cụng ca cụng ty trờn cỏc khớa cnh cht lng cao, dch v tuyt ho, kh
nng i mi; k nng trong cụng vic c th; v nng sut ca i ng nhõn
viờn. õy l nhng yu t then cht mang li s thnh cụng ca cỏc t chc.
V tuyn chn:
Chc hn khụng ớt ngi ó nghe cõu núi dng nhõn nh dng mc, cú
ngha l vi mi cụng vic, mi v trớ ta cn phi chn ỳng ngi. Mun lm
tt cụng vic ny thỡ cn phi bt ngun t khõu tuyn chn, thu hỳt nhng
ngi cú nng lc thc s gia nhp i ng nhõn viờn cụng ty. Khi thc hin
cụng tỏc tuyn chn, doanh nghip phi thc hin nhng cụng vic nh:
Phi xỏc nh nhng k nng, kin thc v cỏc c im cỏ nhõn cn
thit cho c nhu cu trc mt v cỏc mc tiờu lõu di trong tng lai ca
doanh nghip.
So sỏnh kh nng ca cỏc ng viờn vi cỏc yờu cu ca cụng vic t
ra thụng qua cỏc bi test, cỏc hỡnh thc trc nghim, phng vn Cú th a
ra nhiu cõu hi tỡnh hung kim tra phn ng nhanh nhy ca ng viờn
nh th no? iu ny cho bit khi gp mt tỡnh hung bt ng h cú kh
nng phn ng x lý tt tỡnh hung ú khụng?
Nguyễn Thị Hảo Quản Lý Kinh Tế 47B

62
Chuyên đề tốt nghiệp
Tỡm hiu ng c lm vic ca ng viờn tỡm c nhng ngi cú
nng lc, phm cht o c tt thc s mun cng hin kh nng ca mỡnh
cho doanh nghip.
Ra quyt nh cui cựng: sau khi ó tuyn chn c nhng nhõn
viờn phự hp vi yờu cu ca cụng vic v trỡnh duyt vi Ban giỏm c cn
nhanh chúng ra quyt nh gii quyt kp thi tỡnh trng thiu nhõn lc
ng viờn trỳng tuyn vo cụng ty u phi ký hp ng s b 1 nm
(thi gian th vic 2 thỏng). Cú th xem xột quỏ trỡnh thc hin cụng vic ca
nhõn viờn ú, nhng thnh tớch m h t c trong thi gian th vic ký
hp ng chớnh thc.
V lm hũa nhp:
Ngay khi nhõn viờn mi vo cụng ty thỡ s c tham gia mt s khúa
hc v ni quy, quy ch lm vic, tỡm hiu cụng ty, tỡm hiu cụng vic trờn
c s ỏp dng thc t ngi tuyn chn c tham quan cỏc phũng ban hay
cỏc b phn sn xut
Luụn luụn to bu khụng khớ thoi mỏi giỳp nhõn viờn cú th t hiu
qu tt nht trong cụng vic, nhng thoi mỏi khụng cú ngha l vụ t chc vụ
k lut m thoi mỏi trong khuụn kh cho phộp, khụng vi phm ni quy quy
ch trong gi lm vic, khụng vi phm phỏp lut To mi quan h thõn
thin gia nhõn viờn trong cựng phũng ban cng nh gia cỏc nhõn viờn trong
cựng cụng ty; ngi cú kinh nghim giỳp ngi cha cú kinh nghim
cựng nhau phn u vỡ mc tiờu chung ca cụng ty. Nh vy s lm cho nhõn
viờn mi hũa nhp nhanh hn, thớch ng nhanh hn vi mụi trng v cụng
vic mi, cm nhn mỡnh l mt thnh viờn trong i gia ỡnh.
nc ngoi quỏ trỡnh theo dừi v ỏnh giỏ nhõn viờn ngi ta khụng
da vo quỏ trỡnh lm vic ca ngi ú nh th no m quan trng l hiu
qu cụng vic m nhõn viờn ú t c. H giao vic cho nhõn viờn ú v
Nguyễn Thị Hảo Quản Lý Kinh Tế 47B

63
Chuyên đề tốt nghiệp
buc h phi hon thnh cụng vic ú trong mt thi hn xỏc nh nu khụng
anh s b sa thi. Mụ hỡnh ny cng cú u im l t hiu qu cụng vic,
khuyn khớch h trau di k nng kin thc hon thnh tt cụng vic,
nhng li to ỏp lc cng thng cho nhng ngi lm vic vỡ nu khụng cú
nng lc h s b sa thi. Vy ỏnh giỏ xem mt nhõn viờn lm vic cú
hiu qu hay khụng thỡ hóy nhỡn vo kt qu m anh ta t c, khụng nờn
theo dừi kht khe quỏ to cho nhõn viờn ú cm giỏc b theo dừi, lm vic mt
cỏch gũ bú khụng thoi mỏi Mt nh qun lý gii l ngi phi bit hng
mi ngi theo mỡnh, cho nhõn viờn thy c nu h lm tt cụng vic thỡ
li ớch m h t c s l gỡ t ú h s t giỏc phn u t giỏc nng sut
lao ng s cao.
Lu chuyn nhõn lc:
Khi bt doanh nghip khụng nờn ch cn c vo kt qu bỡnh bu ca
cỏc nhõn viờn hay cp trờn trc tip bt mt nhõn viờn lờn mt chc v cao
hn m phi cn c vo thnh tớch t c ca ngi ú, kt qu ca cuc
kim tra thi tuyn lờn ngch
To c hi cho nhõn viờn cú th thng tin, khụng gii hn tui tỏc, gii
hn v trớ thng tin. Tn dng c nng lc ca i ng nhõn viờn tr.
Cn c nhng nhõn viờn cú chuyờn mụn v kinh nghim i cụng tỏc hc
hi nhng tin b ca nc bn v truyn li kinh nghim cho nhõn viờn
trong cụng ty.
3.1.3. Gii phỏp v o to, phỏt trin ngun nhõn lc
Doanh nghip bn cn nhng nhõn viờn thụng minh nht, sỏng to nht.
Khi thun bum xuụi giú, doanh nghip ca bn cú th ó khụng coi trng
hot ng o to bi quỏ trỡnh kinh doanh ang din ra rt tt v khụng cú lý
do gỡ bn phi u t cho cỏc khúa o to ụi khi b coi l tn kộm v
mt thi gian. i mt vi khng hong, ch nhng cụng ty mnh mi cú
Nguyễn Thị Hảo Quản Lý Kinh Tế 47B

64
Chuyên đề tốt nghiệp
th tn ti. Doanh nghip coi nh cụng tỏc o to (c bit l o to i
phú vi ri ro, khng hong) phi tr giỏ! Nu may mn sng sút, doanh
nghip cn coi chớnh giai on khng hong l mt c hi vng cú th
rốn luyn, b sung thờm nhng t cht quan trng cho nhng thnh viờn ct
cỏn ca mỡnh. Vỡ lý do ú cỏc doanh nghip phi khụng ngng o to v
phỏt trin ngun nhõn lc i phú vi s bin ng ca mụi trng cnh
tranh khc lit nh hin nay. Ta cú th thc hin mt s bin phỏp nh sau:
Phi chun hoỏ tng bc i ng cỏn b v trỡnh qun lý kinh t,
chuyờn mụn nghip v v lý lun chớnh tr, vic b nhim, bt cỏn b phi
cn c vo iu kin v tiờu chun v trỡnh chuyờn mụn nghip v, v
nng lc bn thõn v phm cht o c ca ngi cỏn b. lm c iu
ú thỡ Tng cụng ty Rau qu, nụng sn phi cú c nhng k hoch o to,
bi dng i ng lónh o, cỏn b tr lm nũng ct cho tng lai.
Vi nhng cỏn b c c i o to nc ngoi thỡ phi ra nhng
quy nh, nhng tiờu chun v iu kin c th i tng i tng. Ban lónh
o cụng ty cn thnh lp mt ban chuyờn trỏch v cụng tỏc ny, a ra mc
tiờu, chớnh sỏch u tiờn ói ng vi tng nhúm i tng
Phi quy nh v quyn li, ngha v v trỏch nhim ca i tng
c i o to. Cụng ty cn phi cú quy nh rừ rng hc viờn bit c
h cú nhng quyn li, nhng u ói v h cú ngha v nh th no, trỏch
nhim ca h l phi lm gỡ xng ỏng vi vic tin tng ca doanh
nghip xng ỏng vi nhng chi phớ v o to m doanh nghip b ra
cng vi chi phớ khỏc trong thi gian i tng i hc.
trỏnh lóng phớ v thi gian, sc lc v chi phớ thỡ Cụng ty cn phi
nghiờn cu ỳng nhu cu thc t ca cỏc cỏn b cụng nhõn viờn, xỏc nh
ỳng i tng cn c o to bi dng v phỏt trin trờn c s s ho
Nguyễn Thị Hảo Quản Lý Kinh Tế 47B

65
Chuyên đề tốt nghiệp
hp gia mc tiờu kinh doanh ca doanh nghip v cỏ nhõn sao cho o to
ỳng i tng cn c o to v ỳng chuyờn mụn cn o to.
Cụng tỏc tỡm v phỏt hin nhu cu ny thỡ cn phi theo dừi sỏt sao s
phỏt trin ca khoa hc k thut ca kin thc qun lý v kinh t ca cụng
ngh v thụng tin.
3.1.4. Gii phỏp v to ng lc cho ngi lao ng
Ngy nay, bt c mt nhõn viờn no cng bit rng i vi cỏc nh
qun tr, mt trong nhng u tiờn hng u ca cụng vic qun tr nhõn s ca
h v khỏm phỏ nhu cu ca nhõn viờn v ng viờn nhõn viờn lm vic.
ng viờn nhõn viờn giỳp doanh nghip cú th tn ti trc nhu cu
(ca thi i) l s thay i ch lm nhanh chúng ca nhõn viờn. ng viờn
cng giỳp t chc nõng cao nng sut lao ng. Vỡ vy, cỏc nh qun tr cn
hiu rừ ng viờn cú th hot ng mt cỏch cú hiu qu.
Mt nh qun lý gii l ngi bit phỏt huy nhng u im ca nhõn
viờn, hn ch nhng nhc im ca h vỡ khụng ai l hon thin v mi mt
c, mi ngi u cú nhng u vỡ vy im v nhc im riờng.
Cú 10 yu t to ng lc lm vic cho ngi lao ng c k n ú
l: (1) an ton cụng vic, (2) s ng cm vi cỏc vn cỏ nhõn ngi lao
ng, (3) trung thnh cỏ nhõn i vi t chc, (4) thớch thỳ cụng vic, (5) iu
kin lm vic tt, (6) k lut t chc hp lý, (7) lng/thu nhp cao, (8) thng
tin v phỏt trin ngh nghip, (9) cm nhn bn phn ca cỏ nhõn vi t
chc, v (10) c ỏnh giỏ cao cỏc thnh qu ó úng gúp.
Nu nh qun lý bit vn dng cỏc yu t ny mt cỏch linh hot, mm
do thỡ hiu qu cụng vic s cao hn m to c nim tin trong nhõn viờn
giỳp nhõn viờn cú mụi trng lm vic thoi mỏi hn.
Nguyễn Thị Hảo Quản Lý Kinh Tế 47B

66
Chuyên đề tốt nghiệp
Bi suy cho cựng con ngi ch lm vic khi ngi ta mun hoc c
ng viờn lm vic. Cho dự l c gng t ra ni tri trong cụng vic hay
thu mỡnh trong thỏp ng, ngi ta cng ch hnh ng do b iu khin hoc
c ng viờn bi chớnh bn thõn hay t cỏc nhõn t bờn ngoi. ng viờn l
k nng cú v cn phi hc v khụng th thiu ca ngi qun lý nu doanh
nghip mun tn ti v thnh cụng. Vỡ vy, cỏc nh qun tr cn phi chỳ
trng ti cỏc yu t trờn to ng lc cho nhõn viờn giỳp nõng cao nng
sut lao ng cho doanh nghip.
Phng thc to ng lc trc tiờn l tỏc ng n li ớch kinh t th
hin cỏc khon lng bng, tr cp thng.
Cỏc bin phỏp v chớnh sỏch tin lng:
Tin lng ti thiu :
Vit Nam vn cũn xỏc nh mc lng ti thiu theo thnh phn s
hu. i vi doanh nghip Nh nc, i vi doanh nghip t nhõn i vi
doanh nghip cú vn u t nc ngoi thỡ mc lng ti thiu cỏc khu vc
ny l khỏc nhau. Chớnh iu ny ó to ra s khụng thng nht trong cỏch tr
lng i vi cụng nhõn lao ng. Nu nh cỏc nc, lng ti thiu gn
vi yu t lm phỏt, thng c iu chnh kp thi da trờn nhng thay i
v ch s giỏ sinh hot, thỡ Vit Nam, lng ti thiu cũn l c s iu
chnh lng hu, tr cp, bo him xó hi, tr cp thụi vic
Chớnh vỡ l ú, trong khi nhiu nc cú th iu chnh mc lng ti
thiu nh k hng nm cho phự hp vi bin ng ca th trng, thỡ Vit
Nam khụng th lm c iu ny vỡ nh vy l t lờn vai ngõn sỏch mt
gỏnh nng quỏ ln.
Ngoi vn mc lng ti thiu thp v phõn bit gia cỏc loi hỡnh
doanh nghip, cũn cú vn tin lng vn mang nng tớnh bỡnh quõn, cha
thc s gn vi nng sut lao ng v hiu qu sn xut kinh doanh, cha tr
Nguyễn Thị Hảo Quản Lý Kinh Tế 47B

67
Chuyên đề tốt nghiệp
thnh ngun thu nhp chớnh ca ngi lao ng. Cn phi ci cỏch mnh m
v tin lng.
i vi doanh nghip Nh nc thỡ trc tiờn phi xõy dng hp lý cỏc
yu t cu thnh nờn qu lng. Cn tin hnh iu chnh thang lng nhm
mc ớch cp nht húa thang lng theo yờu cu thc t ca xó hi, do lm
phỏt, do hiu qu kinh t
Doanh nghip nờn xõy dng quy ch tr lng gn vi kt qu lao ng
cui cựng ca tng lao ng. ỏnh giỏ hiu qu cụng vic ca tng cỏn b,
cụng nhõn s giỳp cho vic tr cụng cho ngi lao ng c hp lý, xỏc nh
ch khen thng, pht c nghiờm minh, rừ rng.
Qu tin lng: xõy dng qu tin lng nm k hoch theo cụng thc:
SV = [ L
b
x Tl
mindn
x (H
cb
+ H
pc
) + V
vc
] x 12 thỏng
Trong ú:
SV
kh
: Tng qu lng k hoch
L
b
: Lao ng nh biờn
Tl
mindn
: Mc lng ti thiu ca doanh nghip la chn trong khung quy
nh
H
cb
: H s lng cp bc cụng nhõn bỡnh quõn
H
pc
: H s cỏc khon ph cp lng bỡnh quõn
V
vc
: Qu tin lng ca b mỏy giỏn tip m s lao ng ny cha tớnh
trong nh mc lao ng tng hp
Tip theo doanh nghip cn xỏc nh qu tin lng thc hin:
V
th
= (V
g
x C
sxkd
) + V
pc
+ V
bs
+ V
tg
Trong ú: V
th
: qu tin lng thc hin
V
g
: n giỏ tin lng do cp cú thm quyn phõn cp qun lý giao
Nguyễn Thị Hảo Quản Lý Kinh Tế 47B

68
Chuyên đề tốt nghiệp
C
sxkd
: ch tiờu sn xut kinh doanh theo tng sn phm hng hoỏ thc
hin, hoc doanh thu thc hin, hoc tng doanh thu thc hin tr (-) tng chi
phớ thc hin vi ch tiờu n giỏ tin lng c giao
V
pc
: Qu cỏc khon ph cp lng v ch khỏc
V
bs
: Qu tin lng b sung, ch ỏp dng i vi doanh nghip c
giao n giỏ tin lng theo sn phm. Qu ny bao gm: qu tin lng
ngh phộp nm, ngh vic riờng, ngh L, Tt, ngh theo ch lao ng n,
hi hp, hc tptheo quy nh ca B Lut lao ng.
V
tg
: Qu tin lng lm thờm gi c tớnh theo khi lng v s gi
thc t lm thờm nhng khụng vt quỏ quy nh ca B Lut lao ng.
Ngoi ra doanh nghip cú th la chn hỡnh thc xõy dng n giỏ tin
lng theo tng doanh thu. Phũng T chc Hnh chớnh cn xõy dng bn
gii trỡnh n giỏ tin lng Ban giỏm c v nhõn viờn cú th nm bt
c cỏch tớnh lng, th hin chớnh sỏch tin lng m doanh nghip la
chn.
* Tin thng: l vn cụng ty nờn quan tõm chỳ ý nhiu hn na
Tin thng l nhng khon tin b sung nhm quỏn trit nguyờn tc phõn
phi theo lao ng. Cụng ty nờn thnh lp hn mt qu khen thng. Qu ny
c dnh cho tt c cỏc cỏ nhõn, tp th cú thnh tớch cụng tỏc tt, cú sỏng
kin ci tin k thut ng dng vo hot ng sn xut kinh doanh mang li
bc t phỏ cho cụng ty. S tin thng cho cỏc CBCNV cú thnh tớch tt
phi cú mc giỏ tr kinh t khuyn khớch cỏc CBCNV trong cụng ty ly
ú l mc tiờu phn u nõng cao nng sut lao ng.
ói ng v mt tinh thn:
Mt s bin phỏp khuyn khớch tinh thn nh:
Nguyễn Thị Hảo Quản Lý Kinh Tế 47B

69

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất