SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở AN GIANG - Tài liệu tham khảo

giữ vở sạch, viết chữ
đẹp.
4
VỆ SINH
SẠCH SẼ
- Giữ vệ sinh thân
thể tốt
- Biết một số bài hát,
múa trò chơi của nhi
đồng.
- Biết xếp hàng dọc,
vòng tròn.
- Thuộc động tác
quay phải, quay trái ,
đằng sau.
- Biết bắt nhòp bài
hát, hướng dẫn trò
chơi của nhi đồng.
-Biết xếp hàng
ngang.
- Thuộc các động tác
chào, tháo thắt khăn
quàng.
5
YÊU SAO NHI
ĐỒNG VÀ YÊU ĐỘI
TNTP HCM
-Nhớ tên sao và ý
nghóa của Sao nhi
đồng,sinh hoạt sao
đều đặn , vâng lời ,
yêu q phụ trách
sao.
- Biết trò chơi nhi
đồng.
-Biết xếp hàng một ,
hàng hai.
- Thuộc động tác,
nghỉ nghiêm
- Biết một số bài hát,
múa trò chơi của nhi
đồng.
- Biết xếp hàng dọc,
vòng tròn.
- Thuộc động tác
quay phải, quay trái ,
quay đằng sau.
- Biết bắt nhòp bài
hát, hướng dẫn trò
chơi của nhi đồng.
- Biết xếp hàng
ngang.
- Thuộc các động tác
chào, tháo thắt khăn
quàng.

6
YÊU SAO NHI
ĐỒNG VÀ YÊU ĐỘI
TNTP HCM
-Biết nên chơi, không
nên chơi ở những nơi
nào nguya hiểm ,
không an toàn, mất
vệ sinh
- Biết đi đúng đường
qui đònh để đảm bảo
an toàn.
- Có cử chỉ lời nói đối
với cụ già, em bé,
người tàn tật.
- Biết tên đường phố,
ngõ xóm và đòa điểm
của trạm Y tế ,cửa
hàng, đồn Công An.
7
NOI GƯƠNG NGƯỜI
TỐT ,VIỆC TỐT
- Biết một số gương
người tốt, việc tốt
trong chuyện dân
gian, ngụ ngôn về
anh hùng , chiến só
- Biết yêu thương
giúp đỡ bạn, nhất là
các bạn gặp kó khăn
, noi gương bạn tốt…
- Hàng ngày làm việc
tốt tránh việc xấu

2.3 Hình thức tổ chức:
- Chọn đội viên học sinh sinh hoạt sao các lớp: 1A- 1B- 2A- 2B- 3A-
3B.
- Đoàn viên thanh niên trực tiếp tham gia sinh hoạt các sao nhi đồng
khối lớp
1và 2 .TPT đội điều hành BCH liên, chi đội sinh hoạt sao nhi đồng khối lớp 3.
2.4
Số lượng- thời gian và đòa điểm sinh hoạt:
a. Số lượng( có danh sách cụ thể)
- Khối lớp 1 có 4 sao, mỗi sao 5 em nhi đồng do 2đ/c Khưu Ngọc Hồ và
Nguyễn Thò Kiều Nương trực tiếp phụ trách .
Trang 78
- Khối lớp 2 có 6 sao,mỗi sao 5 nhi đồng do 3đ/c Lê Tấn Đức, Phan
Trường Trung Nguyệt , Đào Thò Thanh Thủy phụ trách.
- Khối lớp 3 có 4 sao, mỗi sao có từ 7 - 10 nhi đồng do 2 đ/c : Phan
Quốc Trung , Lê Thành Kiệp Em cùng BCH liên, chi đội phụ trách.
b.
Thời gian và đòa điểm sinh hoạt: Các sao được sinh hoạt 2 lần / tháng(
vào ngày thứ bảy của 2 tuần đầu mỗi tháng). Tất cả được tập trung tại điểm I (
văn phòng BGH).
3.
Biện pháp thực hiện:
-
Đối với chi đoàn :Bí thư chi đoàn lập kế hoạch triển khai trong hội đồng
nhà trường . Tổ chức tập huấn kỹ năng công tác phụ trách sao cho các Đoàn
viên, chò trách nhiệm trước BGH về việc triển khai và thực hiện kế hoạch.
-
Đối với cán bộ phụ trách Sao: thực hiện đúng theo chương trình và nội
dung qui đònh, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đội, TNTP, tạo mọi điều kiện tốt
để nhi đồng sớm thành đội viên TNT.
-
Đối với TPT: lập danh sách chính thức các sao, tên sao , tổng hợp nội
dung và chương trình sinh hoạt để báo kòp thời trong hội đồng sư phạm nhà
trường.
Trên là kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình sinh hoạt SAO NHI
ĐỒNG tại trường “B” Vónh Khánh. BCH chi đoàn thông qua chi bộ BGH tạo
điều kiện hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện kế hoạch trên trong năm.
4.
Kết quả đạt được:
-Trước thực nghiệm: ở “B” Vónh Khánh
+ Không có lực lượng phụ trách sao.
+ Không có sao nhi đồng ở các lớp 1,2,3.
+ Chưa thực hiện được chương trìn dự bò đội viên dành cho các em nhi
đồng.
- Sau thực nghiệm:
+ Xây dựng được lực lượng phụ trách SAO từ phía Đoàn viên , Đội viên.
+ Thành lập được 16 sao nhi đồng
+Thực hiện được các nội dung chương trình dự bò của đội viên như : kính
yêu Bác Hồ, con ngoan , chăm học,vệ sinh sạch sẽ, yêu Sao nhi đồng và Đội
TNTP Hồ Chí Minh,…


MÔ HÌNH (2) : TIẾN HÀNH THỰC NGHIỆM TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ Q
ĐÔN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN.
Trang 79

Mô hình (2)Liên Đội

Nhân tố trung tâm

Chi đội
PT Sao (Sao trưởng)
Hướng dẫn Sao
Nhi Đồng tự quản
GVCN Phụ
trách lớp Nhi
Đồng
TỔNG PHỤ TRÁCH
BGH1.Thời gian thực nghiệm : 3 tháng
2.Kế hoạch tổ chức thực hiện khối 3 có 537 cm , thành lập các Sao nhi
đồng tự quản lớp 3 ( 50 sao ).
Tự điều khiển , tự quản cho sao sinh hoạt theo chương trình dự bò của
Đội viên TNTP .
Làm tốt công tác Sao Nhi Đồng tự quản lớp 3 là rất quan trọng trong
công tác nhi đồng . Sau một thời gian các Sao nhi đồng tự quản sẽ là những
chỉ huy Đội xuất sắc , phụ trách Sao giỏi , các em có nhiều tiềm năng tự quản
tốt và trở thành lực lượng Đội viên , Đoàn viên hùng hậu trong tương lai .

Mô hình Sao nhi đồng tự quản lớp 3 tại trường Lê Q Đôn đã được Hội
Đồng Đội Tỉnh tổ chức cho sinh hoạt mẫu tại nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh cho
gần 100 cán bộ Tổng phụ trách Đội ở các trường tiểu học xem . Toàn bộ tiết
sinh hoạt Sao mẫu từ lúc mở đầu cho đến khi kết thúc là do phụ trách Sao
(Sao trưởng) tự điều khiển , tự quản cho Sao sinh hoạt .

Sau tiết diễn mẫu mô hình (2) Sao nhi đồng tự quản lớp 3 được Hội
đồng Đội tỉnh và các Tổng phụ trách Đội tiếp thu , đánh giá cao mô hình trên.
2. Kết quả đạt được so với trước thực nghiệm .
Trang 80
-
Trước thực nghiệm : + Không có lực lượng phụ trách sao ( Sao trưởng).
+ Không có tổ chức sinh hoạt Sao nhi đồng tự quản .
+ Chưa thực hiện tốt chương trình dự bò của đội viên .
-
Sau thực nghiệm:
+ Xây dựng được lực lượng phụ trách Sao từ các Sao trưởng ( 50 PT
Sao).
+ Thành lập đựơc 50 sao nhi đồng từ tự quản ở lớp 3.
+ Tổ chức Sao nhi đồng sinh hoạt theo đònh kỳ, làm cho các em yêu
thích các hoạt động tập thể , đề cao vai trò của các em , phát huy tốt tính tích
cực tự quản của các em khi còn bé.
+ Tạo điều kiện cho nhi đồng tiếp thu và rèn luyện theo chương trình dự
bò của Đội được tốt hơn.
MÔ HÌNH (3 ) :THỰC NGHIỆM TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU VĂN
LIÊM THÀNH PHỐ LONG XUYÊN
Mô hình (3 )

Liên đội
Chi đội
GVCN
(PT chi đội
GVCN
(PT lớp NĐ)
PT sao
(Đội viên)


TỔNG PHỤ
TRÁCH
Nhân tố trung tâm
PTS hướng dẫn sao
nhi đồng sinh hoạt
theo sở thích
PT sao
(đội viên)
BGH
1. Thời gian tổ chức thực nghiệm 4 tháng ( từ tháng 9 /2001 đến
12/2001)
2. Kế hoạch tổ chức thực hiện


MÔ HÌNH SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG

I
. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: Trường tiểu học Châu Văn Liêm
1.
Thuận lợi :
Trang 81
- Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của BGH, Tổng Phụ Trách Đội
và sự ủng hộ nhiệt tình của GVCN của các khối lớp .
- Trong năm học này,khối 5 đi vào thự c hiện học 2 buổi nên các em
dễ dàng tham gia sinh hoạt .
- Đội ngũ BCH CĐ nhiệt tình ham thích hoạt động .
2.
Khó khăn:
- Tuy các em BCH CĐ rất nhiệt tình nhưng vì các em còn quá nhỏ nên
việc tổ chức các loại hình sinh hoạt còn hạn chế .
- Học sinh khối 1 còn quá nhỏ nên khả năng tiếp thu các hoạt động
còn rất chậm.
- Phụ trách Sao khối 3 vừa là một nhi đồng trong lớp lại đãm nhận
nhiệm vụ trưởng sao , công việc quá mới nên một vài em còn rất lúng túng .
II
. CÁC SỐ LIỆU:
- Toàn trường hiện có : 1146 học sinh
+ Số lớp nhi đồng 18 lớp
+ Số sao nhi đồng 72 sao
+ Số nhi đồng 647
+ Số phụ trách sao 72

III
. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:
1
.Lựa chọn phụ trách sao:Kết hợp với giáo viên phụ trách sao chi đội để lựa
chọn phụ trách sao có khả năng tổ chức được cho các sao hoạt động .
2
.Bồi dưỡng phụ trách sao: Sau khi đã lựa chọn phụ tr ách sao , tiến hành
ngay việc bồi dưỡng các chủ điểm chung của ngành và của tổ chức Đội .
3
.Phân công :
Mỗi lớp nhi đồng phân công 4 phụ trách sao , mỗi nhóm sẽ bầu ra một
trưởng nhóm để theo dõi việc tham gia sinh hoạt của phụ trách sao cùng sinh
hoạt trong một lớp.
4.
Kiểm tra :
Trong các buổi các em tiến hành sinh hoạt sao , TPT để theo dõi việc
sinh họat của các em , để phát hiện kòp thời những em yếu để có kế hoạch bồi
dưỡng thêm.IV
. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT:
1. Đòa điểm: Lớp học – Sân trường
2.
Thời gian : 30 phút /1 tiết sinh hoạt
* Sáng : 7
h
7
h
30 ( Sinh hoạt dưới sân trường )
Trang 82
* Trưa 10
h
10 10
h
40 phút (Sinh hoạt tại lớp)
* Chiều: 4
h
15 4
h
45 phút
V. HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯC:
* Đã sinh hoạt xoay quanh 3 chủ điểm lớn :
1. GD học sinh trở thành : “Người học sinh tốt”
- Các em biết vâng lời ông bà,cha mẹ ,lễ phép với thầy cô và người
lớn tuổi .
- Biết chào hỏi khách , thầy cô…
2. Các em thi đua học tập tốt
3. GD các em biết kính yêu thầy cô giáo
4. Kính yêu chú bộ đội ….
* Qua các buổi sinh hoạt giúp các em ham thích các hoạt động tập thể , yêu
thích các bài hát, các trò chơi , các câu truyện kể và những bài thơ có tính
giáo dục cao.
Mô hình (2) cũng được tổ chức triển khai , biểu diễn mẫu vào tháng
12/2001 cho các đồng chí Tổng phụ trách đội Thành phố Long Xuyên
xem,được phòng giáo dục Thành Phố và Hội đồng Đội Thành phố và Tổng
phụ trách đội đánh giá cao mô hình trên.

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Qua quá trình tìm hiểu tổng hợp và phân tích tình hình tổ chức sinh hoạt
sao nhi đồng ở trường tiểu học , tôi xin đi đến một số kết luận sau đây:
Trang 83

Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh , tổ chức Đội TNTP và BGH trường
tiểu học có nhận thức đúng đắn , có mô hình công tác tổ chức sinh hoạt sao
nhi đồng sẽ có tác dụng to lớn trong việc tổ chức sinh hoạt sao, thực hiện tốt
các qui đònh chung về nhi đồng , biết cách lựa chọn , bồi dưỡng các phụ trách
sao , tiến hành sinh hoạt sao đều đặn theo chương trình dự bò đội viên TNTP .
Còn ngược lại không có quan điểm phương pháp công tác đúng đắn sẽ không
biết cách lựa chọn , bồi dưỡng các phụ trách sao ở nhiều nguồn khác nhau ,
và không thành lập được , các sao nhi đồng theo đúng qui đònh chung , không
biết cách t ổ chức , hướng dẫn các sao nhi đồng sinh hoạt theo chương trình
dự bò đội viên.Khẳng đònh giả thuyết đặt ra ban đầu của chúng tôi là hoàn tòan
đúng đắn và tổ chức thực hiện mô hình sinh hoạt sao nhi đồng đã minh chứng
rất rõ.Nơi nào tổ chức đoàn –Đội, BGH, Tổng phụ trách đội , có hiểu biết sâu
sắc về công tác nhi đồng , tổ chức sinh họat sao nhi đồng theo qui đònh , đảm
bảo tính khoa học , tính giáo dục , phù hợp với tình hình nhiệm vụ Cách mạng
.,phù hợp với các em nơi đó sẽ phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn – Đội dìu
dắt giúp đỡ nhi đồng làm quen với các hoạt động tập thể , phấn đầu rèn luyện
theo chương trình dự bò của Đội , để khi hết tuổi nhi đồng các em có đủ điều
kiện để trở thành đội viên TNTP , lực lượng dự bò hùng hậu của tổ chức Đoàn ,
tổ chức Đảng .

Từ thực trạng tình hình tổ chức sinh hoạt Sao nhi đồng hiện nay chúng
ta gặp không ít khó khăn đó là nhận thức về công tác , tổ chức sinh hoạt sao
nhi đồng chưa hoàn toàn đúng đắn, chất lượng sinh hoạt sao nhi đồng chưa
đạt yêu cầu so với tình hình thành nhiệm vụ Cách mạng đặt ra, không xây
dựng được lực lượng phụ trách sao . Cán bộ phụ trách đội kém nhiệt tình , ít
hứng thú trong công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác còn hạn chế
, tham mưu chưa tốt cho BGH về công tác sao nhi đồng trong trường tiểu
học.Tổng trách đội chưa qua trường lớp đào tạo chính qui, chỉ đạo cán bộ phụ
trách lớp nhi đồng làm việc trên cơ sở thực tế , thiếu lý luận. Tất cả những
điều đó là nguyên nhân có ảnh hưởng rất lớn đến công tác tổ chức sinh hoạt
sao nhi đồng trong trường tiểu học .

Để khắc phục tồn tại và những khó khăn trên đòi hỏi phải thực sự đổi
mới quan điểm, nội dung , phương pháp công tác nhi đồng . Trong phạm vi
nghiên cứu tình hình tổ chức sinh hoạt sao nhi đồng ở tỉnh An Giang (Thành
phố Long Xuyên , huyện Thoại Sơn, huyện Chợ Mới , huyện Tri Tôn). Chúng
tôi mạnh dạn đề xuất mô hình thực nghiệm trên đã được Hội đồng đội Tỉnh ,
Trang 84
Hội đồng Đội thành phố Long Xuyên , cán bộ phòng giáo dục thành phố Long
Xuyên đánh giá cao .
Hiện nay chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi mô hình thực nghiệm ở 03
trường tiểu học nói trên . Thúc đẩy hoạt động công tác Đội và tổ chức sinh
hoạt sao nhi đồng cho các em theo chường trình rèn luyện đội viên , nâng cao
ý thức xây dựng sao nhi đồng và Đội vững mạnh .
Từ những căn cứ nêu trên , chúng tôi mạnh dạn đề xuất một số điểm
cần chú ý trong công tác tổ chức sinh hoạt sao nhi đồng :
1/ Sự phối hợp chặt chẽ giữa hiệu trưởng nhà trường và Tổng phụ trách
đội là điều kiện tiên quyết không thể thiếu đựơc trong công tác nhi đồng
trường tiểu học .
2/ Lựa chọn mô hình công tác sao nhi đồng thích hợp với từng trường ,
có kế hoạch lựa chọn bồi dưỡng các phụ trách sao nhi đồng từ một phía hoặc
nhiều phía .
3/ Hình thành các sao nhi đồng ở các lớp 1,2,3 .
4/ Tổ chức sinh hoạt sao th eo đònh kỳ.
5/ Thực hiện nghiêm túc các qui đònh chung về nhi đồng .
6/ Tổ chức , hướng dẫn các em nhi đồng và sao nhi đồng thực hiện
nghiêm túc chương trình dự bò đội viên TNTP .

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Các Mác-Lê Nin- Xtalin bàn về giáo dục:- NXB sự thật, Hà Nội 1975
Trang 85
2. Crupxcai bàn về các bộ phụ trách thiếu nhi và công tác thiếu nhi – NXB
Thanh niên 1979.
3. Hồ Chí Minh vê giáo dục và tổ chức thanh niên – NXB Thanh niên, Hà Nội
1999.
4. Lao động của người phụ trách – Hồng Trực – NXB Trẻ TP HCM 1987.
5. Tài liệu bồi dưỡng giáo viên tổng phụ tráh đội của Bộ giáo dục đào tạo
1996
6. Phương pháp công tác đội TNTP Hồ Chí Minh của bộ giáo dục đào tạo -
NXB giáo dục 1998.
7. Tài liệu bồi dõng giảng viên các trường sư phạm môn công tác đội của bộ
giáo dục và đào tạo năm 2001.
8. Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm của bộ giáo dục và đào tạo – Hà
Nội – 1996.
9. Chương trình rèn luyện đội viên- NXB Kim Đồng 1980.
10. Hướng dẫn thực hiện chương trình rèn luyện đội viên – NXB Thanh niên
1995.
11. Cẩm nang phụ trách tài liệu dòch của trường Đoàn TW.
12. Những bí quyết thành công của người phụ trách đội TNTP, tài liệu dòch –
NXB Kim Đồng – Hà Nội 1977.
13. Tích cực đào tạo thiếu nhi thành lớp người kế tục trung thành xuất sắc
sự nghiệp cách mạng của Đảng – NXB Kim Đồng – Hà Nội 1992.
14. Công tác đội TNTP và nhi đồng Hồ Chí Minh – NXB Giáo dục 1995.
15. Kỹ năng nghiệp vụ công tác đội TNTP Hồ Chí Minh – NXB Thanh niên,
Hà Nội 1993.
16. Công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp. Trường đại học sư phạm Hà Nội I
1995
17. Nghò quyết hội nghò TW 2 ( khóa 8 ) về đònh hướng phát triển giáo dục
đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm
2000.
18. Tạp chí người phụ trách ra hàng tháng của Đoàn TNCS HCM.


PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC NHI ĐỒNG TRONG TRƯỜNG
TIỂU HỌC.
---------o0o---------
Trang 86
Phiếu dành cho :Hiệu trưởng
Xin đồng chí vui lòng gạch chéo vào ô vuông của câu trả lời nào phù hợp với
ý của mình. Thành thật cám ơn.
Câu 1 : Trøng đồng chí hiện có :
a. Số lớp nhi đồng
b. Số sao nhi đồng
Câu 2 : Số lần sinh hoạt sao nhi đồng ?
a. Một tuần một lần b. Hai tuần một lần
c. Ba tuần một lần d. Một tháng một lần
Câu 3 : Số lïng nhi đồng thường xuyên dự sinh hoạt sao :
a. Đầy đủ b. Phân nửa
c. Một phần ba d. Không có
Câu 4 : Ai chuẩn bò chương trình, kế hoạch, nội dung sinh hoạt sao nhi đồng ?
a. Tổng phụ trách đội b. Phụ trách lớp nhi đồng
c. Phụ trách sao nhi đồng d. Trưởng sao
Câu 5 : Điều khiển sinh hoạt sao nhi đồng là :
a. Tổng phụ trách đội b. Phụ trách lớp nhi đồng
c. Phụ trách sao nhi đồng d. Trưởng sao
Câu 6 : Dự sinh hoạt sao nhi đồng các em cảm thấy như thế nào ?
a. Mất thì giờ, vô ích b. Bình thường
c. Cần thiết, có ích lợi d. Rất bổ ích, rất thích thú
Câu 7 : Thời gian sinh hoạt sao nhi đồng mỗi kỳ là :
a. 30 phút đến 35 phút b. 45 phút
c. 60 phút d. Trên 60 phút
Câu 8 : Sao nhi đồng thường thực hiện thời gian sinh hoạt như thế nào ?
a. Bắt đầu sinh hoạt và kết thúc đúng giờ ?
b. Đôi khi đúng giờ
c. Thường không đúng giờ
Câu 9 : Sinh hoạt sao nhi đồng thường vào thời gian nào ?
a. Sinh hoạt cuối buổi học b. Sinh hoạt khác buổi học
c. Sinh hoạt vào ngày nghỉ, ngày chủ nhật
Câu 10 : Đòa điểm sinh hoạt sao nhi đồng thường xuyên tổ chức tại đâu ?
a. Trong lớp b. Ngoài sân
c. Nhà riêng (giáo viên, học sinh)
d. Luôn thay đổi đòa điểm ( trong lớp, ngoài sân, di tích lòch sử, cảnh đẹp)
Câu 11 : Sinh hoạt sao nhi đồng theo các bước :
Bước 1 : kiểm điểm công việc tuần qua
Bước 2 : biểu dương người tốt, việc tốt
Trang 87

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất