Đổi mới việc kiểm tra- đánh giá kết quả học tập lịch sử của học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 ở lớp 12 trung học phổ thông - Tài liệu tham khảo

Khoá luận tốt nghiệp
TÀI LIỆU THAO KHẢO
1. Nguyễn Thị Quỳnh Anh, 2004, Đổi mới việc kiểm tra, đánh giá kết
quả học tập của học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học
phổ thông (qua ví dụ chương II “Khái quát tiến trình lịch sử Việt Nam
từ giữa thế kỷ XIX đến hết chiến tranh thế giới lần thứ nhất” ở lớp 11
trung học phổ thông), Luận văn thạc sĩ, Đại học Sư phạm, Hà Nội.
2. Vũ Ngọc Anh- Nguyễn Anh Dũng, 2008, Kiểm tra, đánh giá kết quả
học tập lịch sử 12, Nxb Giáo dục.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 11/2006,
Kỷ yếu hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp dạy học và
phương pháp đánh giá đối với giáo dục phổ thong, cao đẳng và đại
học sư phạm”, Hà Nội.
4. Nguyễn Thị Bích, 2007, Đổi mới quy trình xây dựng đề kiểm tra,
đánh giá kết quả học tập môn lịch sử của học sinh trung học cơ sở,
Tạp chí Giáo dục số 154 (kỳ 2- 1/2007).
5. Nguyễn Thị Bích, 2008, Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
của học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở, Tạp chí
Giáo dục số 195 (kỳ 1- 8/2008).
6. Nguyễn Thị Bích, 2009, Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
của học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở, Luận
án Tiến sĩ giáo dục học, Hà Nội.
7. Nguyễn Thanh Bình, 2008, Giáo dục Việt Nam trong thời kỳ đổi mới,
Nxb Đại học sư phạm.
8. Nguyễn Thị Côi, 1999, Đổi mới việc kiểm tra, đánh giá kết quả học
tập trong DHLS ở trường phổ thông (Tài liệu Hội nghị đổi mới
phương pháp giảng dạy và học tập môn lịch sử ở THPT và THCS),
Hà Nội tập II.
9. Nguyễn Thị Côi, 2007, Hiệu quả dạy học lịch sử ở trường phổ
thông, thực trạng và giải pháp, Tạp chí nghiên cứu lịch sử, số 7/2007.
Nguyễn Thị Quỳnh Trang-K56TN
Khoá luận tốt nghiệp
10.Nguyễn Thị Côi, 2008, Các con đường, biện pháp nâng cao hiệu quả
dạy học lịch sử ở trường phổ thông, (in lần hai), Nxb Đại học sư
phạm.
11.Nguyễn Thị Côi- Nguyễn Hữu Chí, 1999, Bài học lịch sử và việc
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập lịch sử ở trường trung học phổ
thông, Nxb Giáo dục.
12. Nguyễn Thị Côi- Nguyễn Thị Bích, 2008, Kết hợp trắc nghiệm với
tự luận- biện pháp cần thiết trong đổi mới phương pháp kiểm tra,
đánh giá kết quả học tập lịch sử ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo
dục số 191, kỳ 1 - tháng 6/2008.
13. Nguyễn Thị Côi- Nguyễn Thị Thế Bình (đồng chủ biên)- Đoàn Văn
Hưng- Phạm Thị Tuyết, 2008, Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập
lịch sử 12 tập II Lịch sử Việt nam từ năm 1919- 2000 (chương trình
chuẩn và nâng cao), Nxb Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
14. Nguyễn Thị Côi (cb), Trịnh Đình Tùng- Trần Viết Thụ- Nguyễn
Mạnh Hưởng- Đoàn Văn Hưng- Nguyễn Thị Thế Bình, 2009, Rèn
luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm môn lịch sử, Nxb Đại học Sư
phạm.
15. N.G. ĐAIRI, 1973, Chuẩn bị giờ học lịch sử như thế nào? (Đặng
Bích Hà- Nguyễn Cao Lũy dịch), Nxb Giáo dục, Hà Nội.
16. Đảng Cộng Sản Việt Nam, 2006, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
17. Đảng Cộng Sản Việt Nam, 2007, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 52
(1992- 6/1993), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
18.Đảng Cộng Sản Việt Nam, 2007, Văn kiện Hội nghị lần thứ II
BCHTW khóa VIII (02- NQ/HNTW, 24/12/1996), Nxb Chính trị quốc
gia, Hà Nội.
Nguyễn Thị Quỳnh Trang-K56TN
Khoá luận tốt nghiệp
19. Phạm Văn Đồng, 1994, Phương pháp dạy học phát huy tính tích
cực- một phương pháp vô cùng quý báu, Tạp chí Nghiên cứu giáo
dục số 12- 1994.
20.Hà Thị Đức, 2006, Giáo trình giáo dục học đại cương (sách dùng cho
hệ đào tạo từ xa), Nxb Giáo dục.
21. Nguyễn Phụng Hoàng- Võ Ngọc Lan, 1997, Phương pháp trắc
nghiệm trong kiểm tra và đánh giá thành quả học tập, Nxb Giáo dục.
22. Trần Bá Hoành, 1997, Đánh giá trong giáo dục, Nxb Giáo Dục.
23. Trần Bá Hoành, 2007, Đổi mới phương pháp dạy học, chương trình
và sách giáo khoa (tái bản lần thứ nhất), Nxb Đại học sư phạm.
24. Trần Bá Hoành- Vũ Ngọc Anh- Phan Ngọc Liên, 2003, Áp dụng dạy
và học tích cực trong môn lịch sử (Tài liệu tham khảo dùng cho giảng
viên sư phạm, giáo viên trung học cơ sở môn lịch sử, giáo viên tiểu
học môn tự nhiên và xã hội), Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.
25. Đặng Vũ Hoạt- Hà Thị Đức, 1996, Lý luận dạy học đại học, Nxb Đại
học quốc gia Hà Nội- Trường đại học sư phạm.
26. T.A. ILINA, 1973, Giáo dục học, tập II (lý luận dạy học) (Hoàng
Hạnh dịch), Nxb giáo dục, Hà Nội.
27.I.F. Kharlamốp, 1978, Phát huy tính tích cực học tập của học sinh
như thế nào? (Đỗ Thị Trang- Nguyễn Ngọc Quang dịch), Nxb Giáo
Dục, Hà Nội.
28.Trần Kiều, 1995, Đổi mới đánh giá đòi hỏi bức thiết của đổi mới
phương pháp dạy học, Tạp chí Khoa học giáo dục, 11/1995.
29.Trang Thị Lân, 1998, Về việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của
học sinh, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, 5/1998.
30. I.Ia. LECNE, 1977, Dạy học nêu vấn đề, (Phạm Tất Đắc dịch), Nxb
Giáo dục, Hà Nội.
31.Phan Ngọc Liên- Trần Văn Trị (cb), 1992, Phương pháp dạy học lịch
sử, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
Nguyễn Thị Quỳnh Trang-K56TN
Khoá luận tốt nghiệp
32.Phan Ngọc Liên (cb), Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Côi, 2002,
Phương pháp dạy học lịch sử, tập 1, Nxb Đại học sư phạm.
33.Phan Ngọc Liên (cb), Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Côi, 2002,
Phương pháp dạy học lịch sử, tập 2, Nxb Đại học sư phạm.
34.Phan Ngọc Liên- Trịnh Đình Tùng- Nguyễn Thị Côi- Trần Vĩnh
Tường (đồng chủ biên), 2002, Một số chuyên đề phương pháp dạy
học lịch sử, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
35. Phan Ngọc Liên (cb)- Định Ngọc Bảo- Nguyễn Thị Côi- Nguyễn
Đình Lễ- Trương Hữu Quỳnh- Trịnh Đình Tùng- Nghiêm Đình Vì,
2003, Phương pháp luận sử học, Nxb Đại học sư phạm.
36.Phan Ngọc Liên (Tổng chủ biên), 2007, Lịch sử 12, Nxb Giáo dục.
37.Phan Ngọc Liên (Tổng chủ biên), 2007, Lịch sử 12 (Sách giáo viên),
Nxb Giáo dục.
38.Phan Ngọc Liên (cb), 2008, Đổi mới nội dung và phương pháp dạy
học lịch sử ở trường phổ thông, Nxb Đại học sư phạm.
39. Luật giáo dục năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009, 2009, Nxb
Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
40.Đức Minh, 1975, Một số vấn đề lý luận về việc kiểm tra, đánh giá
học sinh, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục số 36- 1975.
41. Hà Thế Ngữ- Đặng Vũ Hoạt, 1987, Giáo dục học, tập 1, Nxb Giáo
dục, Hà Nội.
42. Trần Thị Tuyết Oanh, 2007, Đánh giá và đo lường kết quả học tập,
Nxb Đại học sư phạm.
43.N.V. SAVIN, 1983, Giáo dục học, tập 1, (Nguyễn Đình Chỉnh dịch),
Nxb Giáo Dục.
44. Nguyễn Văn Tạo, 1997, Những biện pháp cơ bản đảm bảo tính
khách quan trong việc kiểm tra, đánh giá kiến thức học tập của học
sinh ở trường trung học CSNDI, Luận án Thạc sĩ khoa học giáo dục,
Hà Nội.
Nguyễn Thị Quỳnh Trang-K56TN
Khoá luận tốt nghiệp
45. Dương Thiệu Tống, 2005, Trắc nghiệm và đo lường thành quả học
tập (phương pháp thực hành), Nxb Khoa học xã hội.
46.Vũ Ánh Tuyết, 2009, Phát triển năng lực thực hành cho học sinh
trung học phổ thông trong dạy học lịch sử, Tạp chí Giáo dục số 216
(kỳ 2- tháng 6/2009).
47. Nguyễn Cảnh Toàn (cb), Nguyễn Kỳ, Nguyễn Văn Tảo, Bùi Cường,
2001, Quá trình Dạy- tự học (tái bản lần 2), Nxb Giáo dục.
48. Nguyễn Xuân Trường (cb)- Trương Hồng Phương, 2008, Tự học, tự
kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn lịch sử lớp 12, Nxb Đại
học Sư phạm.
49. Trịnh Đình Tùng, 2007, Để nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn
lịch sử ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục số 155, Kỳ 1- tháng
2/2007.
50. Trịnh Đình Tùng, 2008, Trắc nghiệm hay tự luận trong môn lịch sử
ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục số 183, Kỳ 1- tháng 2/2008.
51. Trịnh Đình Tùng (cb)- Hoàng Thanh Tú- Nguyễn Mạnh Hùng-
Nguyễn Thị Kim Hoa, 2008, Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tự
luận lịch sử 12 (chương trình chuẩn và nâng cao), Nxb Đại học
Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
52. Trịnh Đình Tùng (cb)- Nguyễn Mạnh Hưởng- Lê Thị Thu, 2009, Dạy
học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn lịch sử lớp 12, Nxb Đại học
Sư phạm.
PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1A
Phiếu trưng cầu ý kiến
Nguyễn Thị Quỳnh Trang-K56TN
Khoá luận tốt nghiệp
Phiếu điều tra thực tiễn việc kiểm tra- đánh giá kết quả học tập lịch sử của
học sinh trường trung học phổ thông.
Đối tượng trưng cầu: giáo viên giảng dạy môn lịch sử ở trường trung học
phổ thông.
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Nơi công tác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chuyên ngành: Lịch sử.
Số năm công tác: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Để nắm được những thông tin chính xác về tình hình thực tế việc
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập lịch sử ở trường trung học phổ thông làm
cơ sở thực tiễn quan trọng giúp chúng tôi hoàn thành đề tài khóa luận tốt
nghiệp, tôi mong thầy (cô) hãy vui lòng điền dấu (x) vào những lựa chọn mà
mình thấy đúng hoặc đồng ý trong các câu dưới đây:
1. Trong dạy học lịch sử, theo thầy (cô) kiểm tra, đánh giá kết quả
học tập của học sinh là:
Không cần thiết Bình thường
Quan trọng Rất quan trọng
2. Nội dung các câu hỏi trong bài kiểm tra lịch sử được thầy (cô) sử
dụng thường:
Mang tính học thuộc.
Đòi hỏi tư duy.
Cả hai loại trên.
3. Theo thầy cô nội dung kiến thức câu hỏi có cần thiết phải tuân
thủ ba mức độ nhớ, hiểu, vận dụng không? Vì sao? Nếu có thì với học sinh
lớp 12 thầy (cô) sẽ sử dụng với tỷ lệ nào?
Nguyễn Thị Quỳnh Trang-K56TN
Khoá luận tốt nghiệp
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Trong đề kiểm tra, thầy (cô) có sử dụng câu hỏi để đánh giá thái
độ và phát triển kỹ năng của học sinh không?
Không.
Khoảng 10% - 20% số điểm.
Khoảng 20 - 30% số điểm.
Khoảng 30 - 40% số điểm
5. Trong kiểm tra, đánh giá thầy (cô) thường xuyên sử dụng các
hình thức nào?
Kiểm tra miệng
Kiểm tra viết
Kiểm tra miệng và kiểm tra viết
Kiểm tra bằng bài tập về nhà và bài tập thực hành
Phối hợp các hình thức trên
6. Để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập lịch sử của học sinh thầy
(cô) thường sử dụng phương pháp nào?
Sử dụng loại câu hỏi tự luận.
Sử dụng các loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan.
Phối hợp các loại câu hỏi trên.
7. Trong khi làm bài kiểm tra, thầy (cô) cho biết sự trung thực của
học sinh đạt đến mức nào?
Nghiêm túc làm bài.
Còn trao đổi nhiều.
Nguyễn Thị Quỳnh Trang-K56TN
Khoá luận tốt nghiệp
Thỉnh thoảng xem tài liệu.
Sử dụng tài liệu nhiều.
8. Để khắc phục tình trạng quay cóp trong khi thi, thầy (cô) chọn
phương pháp nào dưới đây:
Giáo viên cần nghiêm khắc hơn.
Cần đổi mới khâu kiểm tra, đánh giá.
Gây sức ép với học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau.
9. Theo thầy (cô) việc kết hợp sử dụng phương pháp kiểm tra tự luận
và trắc nghiệm khách quan có cần thiết không?Vì sao?
Cần thiết.
Không cần thiết.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………
10. Theo Thầy (cô) có nên sử dụng hồ sơ học tập để theo dõi đánh
giá học sinh không? Vì sao?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nguyễn Thị Quỳnh Trang-K56TN
Khoá luận tốt nghiệp
11. Thầy (cô) có hướng dẫn học sinh tự kiểm tra, đánh giá không?
Nếu có thì thường hướng dẫn các em sử dụng phương pháp nào?
Không.
Hướng dẫn học sinh lập lại dàn bài đã học.
Hướng dẫn học sinh tự trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.
Ra bài tập và hướng dẫn học sinh làm bài tập về nhà
12. Để việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đạt hiệu
quả cao, thầy (cô) có ý kiến đóng góp gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xin chân thành cảm ơn! ,ngày .tháng ..năm 2010.
Nguyễn Thị Quỳnh Trang-K56TN
Khoá luận tốt nghiệp
PHỤ LỤC 1 B
PHIẾU ĐIỀU TRA HỌC SINH
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp: . . . . . Trường: . . . . . . . . . . . .
Em hãy đánh dấu (x) vào những ô trống mà em thấy đúng với bản
thân trong quá trình học tập môn lịch sử ở trường trung học phổ thông vào
các câu dưới đây:
1. Môn học lịch sử ở trường trung học phổ thông đối với em như thế
nào?
Rất yêu thích.
Bình thường.
Không quan tâm vì nó là môn phụ.
2. Theo em , môn lịch sử là môn:
Rất quan trọng.
Khá quan trọng.
Không quan trọng.
3. Trong quá trình học tập lịch sử, theo em kiểm tra- đánh giá kết
quả học tập là công việc:
Rất cần thiết.
Cần thiết.
Không cần thiết.
4. Ở trường, em thấy việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập có tiến
hành thường xuyên không?
Được tiến hành đều đặn.
Chỉ kiểm tra vào cuối kỳ.
Khi thầy cô cần lấy điểm mới kiểm tra.
Nguyễn Thị Quỳnh Trang-K56TN

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất