Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Tài liệu tham khảo

59
4.4.1 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI QUYẾT ĐỊNH MUA HP ĐỒNG
BẢO HIỂM NHÂN THỌ THỜI HẠN 1 NĂM (QUYẾT ĐỊNH 1)
Kết quả phân tích hồi quy bội cho thấy các yếu tố: ng hộ của người thân
(VAR00003); Rủi ro và lợi nhuận (VAR00009) và Giới tính có Sig. < 0.05 là có ý
nghóa về thống kê. Có thể kết luận rằng: chỉ có yếu tố ng hộ của người thân; Rủi
ro và lợi nhuận; Giới tính là có quan hệ tuyến tính với quyết đònh mua hợp đồng
bảo hiểm có thời hạn 1 năm (là loại sản phẩm không hoàn phí nhưng sẽ được bồi
thường khi có rủi ro xảy ra) (Phụ lục 4-1). Vì vậy, các yếu tố này sẽ được giữ lại
trong mô hình hồi quy bội. Đối với các số liệu thu thập được trong nghiên cứu,
phương trình hồi quy bội được thể hiện:
Quyết đònh 1 = β1*VAR00003 + β2*VAR00009 + β3* Giới tính
Phương trình này được viết lại như sau:
Quyết đònh 1 = 0.273*ng hộ của người thân + 0.195*Đặc điểm tâm lý (Rủi
ro và lợi nhuận) + 0.401*Giới tính
Có thể giải thích mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến nghiên cứu
theo phương trình trên như sau: Yếu tố Ủng hộ của người thân có mối quan hệ
thuận với quyết đònh mua hợp đồng bảo hiểm có thời hạn 1 năm, điều đó có nghóa
là khi những người thân trong gia đình như cha mẹ, vợ chồng, con và cả đồng
nghiệp, bạn bè ủng hộ khách hàng tham gia thì việc ra quyết đònh mua càng thuận
lợi. Yếu tố rủi ro và lợi nhuận thuộc về đặc điểm tâm lý cũng có mối quan hệ thuận
với quyết đònh mua này. Các khách hàng không thích mạo hiểm trong kinh doanh
cũng như muốn “ăn chắc mặc bền” thường ra quyết đònh mua dễ dàng hơn vì đối
với loại hợp đồng này, khách hàng được bảo vệ tài chính khi có rủi ro xảy ra trong
khi phí đóng hằng năm rất thấp. Xét về giới tính thì nữ có ảnh hưởng đến quyết
đònh mua bảo hiểm nhiều hơn nam giới.
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết đònh mua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên đòa bàn
Thành Phố Hồ Chí Minh
60
So sánh độ lớn của các hệ số beta (β) trong kết quả phân tích hồi qui với
quyết đònh 1 cho thấy yếu tố ủng hộ của người thân có giá trò beta lớn nhất (β =
.205). Đây là yếu tố có ảnh hưởng mạnh nhất đến quyết đònh mua loại sản phẩm
bảo hiểm có thời hạn 1 năm này, sau đó là yếu tố giới tính và yếu tố rủi ro và lợi
nhuận (Phụ lục 4-1).
Tóm lại, có 3 yếu tố ảnh hưởng đến quyết đònh mua hợp đồng bảo hiểm có
thời hạn 1 năm là ủng hộ của người thân, rủi ro và lợi nhuận và giới tính.
4.4.2 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI QUYẾT ĐỊNH MUA HP ĐỒNG
BẢO HIỂM NHÂN THỌ NGẮN HẠN (QUYẾT ĐỊNH 2)
Kết quả phân tích hồi quy bội cho thấy chỉ có yếu tố Công ty bảo hiểm
(VAR00007) là có giá trò Sig. p = 0.020 (< 0.05) là có ý nghóa thống kê (Phụ lục 4-
2). Các yếu tố còn lại đều có Sig. > 0.05 nên bò loại khỏi mô hình hồi quy. Vậy chỉ
có yếu tố công ty bảo hiểm là có quan hệ tuyến tính với biến phụ thuộc quyết đònh
mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ ngắn hạn (là loại hợp đồng bảo hiểm ngắn hạn,
số tiền bảo hiểm và lãi sẽ được trả một lần khi đáo hạn). Phương trình hồi quy được
viết như sau:
Quyết đònh 2 = 0.282*Công ty bảo hiểm.
Yếu tố công ty bảo hiểm có mối quan hệ thuận với việc ra quyết đònh mua
đối với loại hợp đồng bảo hiểm này. Các công ty bảo hiểm tạo dựng được uy tín tốt
trên thò trường, danh tiếng của công ty càng nhiều người biết đến thì khả năng
khách hàng sẽ mua bảo hiểm từ công ty đó sẽ cao hơn.
4.4.3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI QUYẾT ĐỊNH MUA HP ĐỒNG
BẢO HIỂM NHÂN THỌ DÀI HẠN (QUYẾT ĐỊNH 3)
Phân tích hồi quy với biến phụ thuộc là quyết đònh mua hợp đồng bảo hiểm
dài hạn (là loại hợp đồng bảo hiểm mà số tiền bảo hiểm và lãi được trả thành nhiều
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết đònh mua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên đòa bàn
Thành Phố Hồ Chí Minh
61
lần trong thời hạn hợp đồng) cho thấy yếu tố Ủng hộ của người thân (VAR00003)
có Sig. p = 0.000 là có ý nghóa thống kê, các yếu tố còn lại đều bò loại khỏi mô hình
hồi quy vì giá trò Sig. của các yếu tố đó > 0.05 (Phụ lục 4-3). Phương trình hồi quy
được viết như sau:
Quyết đònh 3 = 2.369 + 0.372*ng hộ của người thân
Yếu tố ủng hộ của người thân có mối quan hệ thuận với biến phụ thuộc, có
nghóa là khi được sự ủng hộ của người thân càng nhiều thì khách hàng càng dễ dàng
ra quyết đònh mua.
4.4.4 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI QUYẾT ĐỊNH MUA HP ĐỒNG
BẢO HIỂM NHÂN THỌ DÀI HẠN (QUYẾT ĐỊNH 4)
Kết quả phân tích hồi quy cho thấy có hai yếu tố ảnh hưởng đến quyết đònh
mua loại hợp đồng dài hạn (là loại hợp đồng bảo hiểm mà số tiền bảo hiểm và lãi
được trả toàn bộ 1 lần khi đáo hạn hợp đồng). Hai yếu tố đó là Ủng hộ của người
thân (VAR00003) có Sig. p = 0.000 và Kinh nghiệm mua bảo hiểm (VAR000011)
có Sig. p = 0.014 (Phụ lục 4-4). Phương trình hồi quy như sau:
Quyết đònh 4 = 0.504*ng hộ của người thân + 0.257*Kinh nghiệm mua bảo
hiểm
Hai yếu tố này đều có quan hệ thuận với quyết đònh mua loại hợp đồng bảo
hiểm dài hạn. Điều đó có nghóa là khi khách hàng được sự ủng hộ của người thân
càng nhiều thì càng dễ dàng ra quyết đònh mua cho loại hợp đồng này. Bên cạnh đó
nếu khách hàng hài lòng với những gì mình nhận được từ việc mua bảo hiểm trước
đây thì họ sẽ tiếp tục mua bảo hiểm cũng chính từ công ty hoặc đại lý mà họ đã
tham gia. Trong hai yếu tố trên thì yếu tố ủng hộ của người thân có sự ảnh hưởng
mạnh hơn đến quyết đònh mua của khách hàng đối với loại sản phẩm bảo hiểm này.
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết đònh mua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên đòa bàn
Thành Phố Hồ Chí Minh
62
Đó là do hệ số beta của yếu tố ủng hộ của người thân (β) = .384 cao hơn hệ số beta
của yếu tố kinh nghiệm mua bảo hiểm của khách hàng.
4.4.5 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI QUYẾT ĐỊNH MUA HP ĐỒNG
BẢO HIỂM NHÂN THỌ TRỌN ĐỜI (QUYẾT ĐỊNH 5)
Trong 13 yếu tố được đưa vào phân tích hồi quy với biến phụ thuộc là quyết
đònh mua hợp đồng bảo hiểm trọn đời (là loại hợp đồng bảo hiểm mà số tiền bảo
hiểm và lãi chỉ nhận được khi người được bảo hiểm tử vong), có 3 yếu tố có giá trò
Sig. < 0.05 nên có ý nghóa thống kê và được đưa vào mô hình hồi quy bội. Ba yếu
tố đó là Ủng hộ của người thân (VAR00003), Công ty bảo hiểm (VAR00007) và
Giới tính (Phụ lục 4-5). Phương trình hồi quy được viết như sau:
Quyết đònh 5 = 0.337*ng hộ của người thân + 0.295*Công ty bảo hiểm +
0.393*Giới tính
Có thể giải thích mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến nghiên cứu
theo phương trình trên như sau: Đối với quyết đònh mua bảo hiểm trọn đời, khi
khách hàng được sự ủng hộ của người thân thì việc ra quyết đònh mua càng thuận
lợi. Danh tiếng và uy tín của công ty bảo hiểm cũng ảnh hưởng rất nhiều đến quyết
đònh mua của khách hàng. Họ sẽ chọn những công ty bảo hiểm nào mạnh về tài
chính và có uy tín tốt trên thò trường để tham gia. Về giới tính thì thì nữ có ảnh
hưởng đến quyết đònh mua bảo hiểm nhiều hơn nam giới. Trong các yếu tố này, yếu
tố có ảnh hưởng mạnh nhất đến quyết đònh 5 chính là ủng hộ của người thân (β =
.262), tiếp đó là yếu tố công ty bảo hiểm (β = .193) và sau cùng là giới tính (β =
.159) (Phụ lục 4-5). Tổng hợp kết quả phân tích hồi quy cho quyết đònh mua đối với
từng loại hợp đồng bảo hiểm theo bảng dưới đây:


Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết đònh mua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên đòa bàn
Thành Phố Hồ Chí Minh
63

Bảng 4 - 6: Kết quả phân tích hồi quy cho quyết đònh mua từng loại hợp đồng

Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.
Quyết đònh
mua

Yếu tố ảnh
hưởng

B
Std.
Error Beta
VAR00003 .273 .094 .205 2.900 .004
VAR00009 .195 .090 .147 2.175 .031
Quyết đònh 1


Gioitinh .401 .165 .157 2.436 .016
Quyết đònh 2 VAR00007 .282 .120 .182 2.351 .020
Quyết đònh 3 VAR00003 .372 .086 .306 4.342 .000
VAR00003 .504 .084 .384 6.014 .000Quyết đònh 4
VAR00011 .257 .103 .178 2.483 .014
VAR00003 .337 .090 .262 3.763 .000
VAR00007 .295 .117 .193 2.523 .012
Quyết đònh 5
Gioitinh .393 .157 .159 2.507 .013

Tóm lại, với từng loại hợp đồng bảo hiểm khác nhau thì việc ra quyết đònh
mua của khách hàng sẽ chòu sự ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau cho từng
trường hợp ra quyết đònh mua cụ thể. Trong số các yếu tố ảnh hưởng trên thì yếu tố
Ủng hộ của người thân (VAR00003) có tần số xuất hiện nhiều nhất, là nhân tố ảnh
hưởng đến quyết đònh mua 4 loại hợp đồng. Kế đến là yếu tố Công ty bảo hiểm
(VAR00007) và Giới tính, hai yếu tố này đều ảnh hưởng đến hai quyết đònh mua
của khách hàng. Bên cạnh đó còn có yếu tố Rủi ro và lợi nhuận (VAR00009) và
Kinh nghiệm mua bảo hiểm (VAR000011) cũng ảnh hưởng đến quyết đònh mua của
khách hàng.Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết đònh mua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên đòa bàn
Thành Phố Hồ Chí Minh
64
4.5
KIỂM ĐỊNH T-TEST CHO HAI NHÓM KHÁCH HÀNG ĐÃ MUA VÀ
CHƯA MUA BẢO HIỂM
Đề tài thực hiện kiểm đònh T-test cho hai nhóm khách hàng đã mua và chưa
mua bảo hiểm để xem có hay không sự khác biệt giữa hai nhóm khách hàng này
với từng yếu tố ảnh hưởng đến quyết đònh mua các loại hợp đồng khác nhau. Các
yếu tố đưa vào kiểm đònh là: ng hộ của người thân, Công ty bảo hiểm, Rủi ro và
lợi nhuận, Kinh nghiệm mua bảo hiểm và Giới tính.
Kết quả kiểm đònh Levence test cho mức ý nghóa quan sát của các yếu tố trên >
0.05 cho thấy phương sai giữa hai nhóm khách hàng nam và nữ không khác nhau và
có thể dùng T-test để kiểm đònh sự sai biệt về các biến trên của hai nhóm tổng thể.
Kết quả kiểm đònh t cho thấy chỉ có biến quan sát ng hộ của người thân
(VAR00003) là có giá trò sig. với p = 0.014 (< 0.05) là có ý nghóa (Phụ lục 4-6).
Tóm lại, căn cứ vào kết quả kiểm đònh T-test chúng ta có thể kết luận rằng với yếu
tố ng hộ của người thân ta không thể bác bỏ giả thuyết Ho và kết luận rằng có sự
khác biệt có ý nghóa về trò trung bình giữa nhóm khách hàng đã mua và chưa mua
bảo hiểm đối với yếu tố này.
Trong chương 4 đã trình bày kết quả đo lường, cụ thể trình bày các thông tin
mẫu, kết quả phân tích Cronbach Alpha đối với thang đo các thành phần, kết quả
phân tích nhân tố EFA, kết quả kiểm đònh T-test cũng như phân tích phương sai
Anova và sau cùng là trình bày kết quả phân tích hồi quy bội, để từ đó tìm ra được
những yếu tố ảnh hưởng đến quyết đònh mua của khách hàng đối với từng loại hợp
đồng khác nhau. Chương 5 sẽ tiến hành phân tích kết quả nghiên cứu và đề xuất
một số kiến nghò đối với các công ty bảo hiểm nhân thọ đang hoạt động trên thò
trường Việt Nam.

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết đònh mua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên đòa bàn
Thành Phố Hồ Chí Minh
65
CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ KIẾN NGHỊ


Chương 4 đã trình bày kết quả đo lường. Chương 5 thực hiện phân tích kết
quả và đề xuất kiến nghò. Cụ thể, chương 5 sẽ phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến
quyết đònh mua của khách hàng đối với các loại hợp đồng bảo hiểm theo kết quả
hồi quy đã phân tích trong chương 4. Từ kết quả phân tích này đề tài sẽ đề xuất một
số kiến nghò đối với các công ty bảo hiểm nhân thọ đang hoạt động tại thò trường
Việt Nam, nhận đònh những giới hạn của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo.
5.1 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CÁC
SẢN PHẨM BẢO HIỂM TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY
Kết quả phân tích hồi quy trong chương 4 cho thấy có 5 yếu tố ảnh hưởng
đến quyết đònh mua theo từng loại hợp đồng bảo hiểm khác nhau. Các yếu tố đó là:
ng hộ của người thân (VAR00003); Công ty bảo hiểm (VAR00007); Giới tính; Rủi
ro và lợi nhuận (VAR00009) và Kinh nghiệm mua bảo hiểm (VAR000011).
Trong 5 yếu tố trên, yếu tố ủng hộ của người thân có tần suất xuất hiện
nhiều nhất và có ảnh hưởng mạnh đến các quyết đònh mua (Bảng 4 - 6). Dựa vào
kết quả phân tích EFA (bảng 4 - 5) chúng ta thấy đối với yếu tố ảnh hưởng ủng hộ
của người thân, trong đó sự ủng hộ của cha/mẹ, vợ/ chồng, con cái trong gia đình và
bạn bè/đồng nghiệp là rất quan trọng. Những đối tượng này sẽ chi phối đến quyết
đònh mua của khách hàng. Nếu không có được sự ủng hộ từ họ, khách hàng sẽ
không dễ dàng ra quyết đònh mua. Trong thực tế khi bán bảo hiểm nhân thọ cũng
cho thấy nếu vợ muốn mua bảo hiểm nhưng chồng hoặc cha/mẹ không đồng ý hoặc
phản đối thì cuộc bán hàng sẽ khó đi đến kết thúc. Thường khách hàng đó sẽ có xu
hướng trì hoãn quyết đònh mua của mình. Điều này cũng là do đặc tính vô hình của
sản phẩm bảo hiểm và các lợi ích của sản phẩm khó có thể nhận biết được ngay, vì
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết đònh mua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên đòa bàn
Thành Phố Hồ Chí Minh
66
thế không phải tất cả các thành viên khác bên cạnh khách hàng đều hiểu và ủng hộ
quyết đònh mua đó của khách hàng. Như vậy có thể kết luận rằng để kích thích mọi
người mua bảo hiểm nhân thọ, các công ty bảo hiểm đang hoạt động tại thò trường
Việt Nam hiện nay cần quan tâm đến tất cả các thành viên trong gia đình chứ
không chỉ bản thân người khách hàng đó.
Yếu tố Công ty bảo hiểm ảnh hưởng đến quyết đònh mua hợp đồng bảo hiểm
ngắn hạn và trọn đời. Những điểm đặc biệt lưu ý đối với yếu tố này thuộc về biến
quan sát CTBH1, CTBH2, CTBH4 và CTBH5 (Bảng 4 - 5). Nội dung của các biến
quan sát này đề cập đến sự nổi tiếng của công ty bảo hiểm nhân thọ trên thế giới
(CTBH1), mạnh về tài chính (CTBH2), quảng cáo nhiều trên ti vi và các biển
quảng cáo (CTBH4) và xuất hiện lâu trên thò trường Việt Nam (CTBH5). Khi ra
quyết đònh mua, khách hàng thường tìm kiếm thông tin và đánh giá các phương án
để lựa chọn cho mình một sản phẩm bảo hiểm phù hợp cũng như lựa chọn công ty
bảo hiểm để đầu tư. Theo kết quả phân tích này thì khách hàng thường sẽ chọn các
công ty bảo hiểm có danh tiếng, xuất hiện lâu tại thò trường Việt Nam và được
nhiều người biết đến để mua bảo hiểm. Thêm vào đó, công ty bảo hiểm mà họ
chọn phải mạnh về tài chính. Điều này cũng dễ hiểu vì một hợp đồng bảo hiểm có
thời hạn ngắn hay trọn đời cũng đều phải đảm bảo được thanh toán bởi các công ty
bảo hiểm, khi chọn các công ty mạnh về tài chính để tham gia thì khách hàng sẽ
thấy an tâm hơn khi đầu tư. Để thu hút khách hàng tham gia bảo hiểm từ công ty
mình, các công ty bảo hiểm phải tìm cách giới thiệu về công ty, gia tăng danh tiếng
cũng như sức mạnh tài chính trên thò trường để nhiều người biết đến.
Yếu tố rủi ro và lợi nhuận có liên quan đến ba biến quan sát có nội dung cụ
thể như sau: khách hàng không thích mạo hiểm với những gì mình kiếm được
(RR&LN3), mạo hiểm trong kinh doanh là điều không nên làm (RR&LN4) hay
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết đònh mua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên đòa bàn
Thành Phố Hồ Chí Minh
67
khách hàng vẫn thích ăn chắc mặc bền hơn (RR&LN5). Vậy khi các công ty bảo
hiểm tiếp cận với khách hàng cần phải tìm hiểu khách hàng của mình, để biết rõ
quan điểm của khách hàng về rủi ro trong đầu tư cũng như mong đợi về lợi nhuận
nhận được để tư vấn đúng sản phẩm đáp ứng cho yêu cầu khách hàng.
Các công ty bảo hiểm sẽ phải quan tâm đến sự thoả mãn của khách hàng sau
khi mua các sản phẩm bảo hiểm. Các nội dung của yếu tố ảnh hưởng kinh nghiệm
mua bảo hiểm trước đây đã cho chúng ta thấy điều đó. Cụ thể là khách hàng chỉ
mua bảo hiểm từ công ty, đại lý đã làm cho khách hàng hài lòng
(KINHNGHIEM2), khách hàng cũng chỉ mua bảo hiểm từ công ty bảo hiểm đã
cung cấp dòch vụ chuyên nghiệp cho họ trong thời gian qua (KINHNGHIEM3) và
họ sẽ nói với những người xung quanh về những gì họ nhận được từ công ty đã bán
sản phẩm bảo hiểm đó (KINHNGHIEM4). Nếu thông tin được khách hàng chia sẻ
là tốt thì công ty bảo hiểm đó sẽ có thêm nhiều khách hàng tiềm năng. Ngược lại,
công ty bảo hiểm này sẽ mất đi một lượng lớn khách hàng. Quả thực đây là điều
mà các công ty bảo hiểm phải quan tâm vì nếu khách hàng thoả mãn với những gì
mình đã nhận được, khách hàng sẽ mua tiếp sản phẩm từ chính công ty đó. Theo
thống kê cho thấy 70% những người hài lòng với dòch vụ thì sẽ tiếp tục mua các sản
phẩm bảo hiểm và chỉ có 30% những người không hài lòng với dòch vụ quay lại trở
lại công ty đó để mua tiếp sản phẩm (Mark Adel và đồng nghiệp, 2003). Như vậy
các công ty bảo hiểm phải quan tâm thoả mãn nhu cầu hậu mãi đối với các khách
hàng của mình.
Kết quả phân tích hồi quy cho thấy giới tính có ảnh hưởng đến quyết đònh
mua các sản phẩm bảo hiểm có thời hạn 1 năm và trọn đời. Giữa nam và nữ thì nữ
có ảnh hưởng đến quyết đònh mua nhiều hơn nam giới. Vì thế các công ty bảo hiểm
phải tìm cách tác động đến đối tượng này trong quá trình tiếp cận, tư vấn.
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết đònh mua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên đòa bàn
Thành Phố Hồ Chí Minh
68
So với kết quả nghiên cứu trong đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng
đến xu hướng mua bảo hiểm nhân thọ” (Nguyễn Thò nh Xuân, 2004) thì chỉ có
yếu tố ng hộ của người thân là có sự lặp lại, cụ thể là sự ủng hộ của cha mẹ, vợ
chồng sẽ ảnh hưởng đến cả xu hướng mua và quyết đònh mua các sản phẩm bảo
hiểm của khách hàng. Sự giống nhau về yếu tố ảnh hưởng này khiến các công ty
bảo hiểm phải đặt biệt lưu ý vì nó là yếu tố ảnh hưởng mạnh đến khách hàng. Các
yếu tố ảnh hưởng Công ty bảo hiểm; Giới tính; Rủi ro và lợi nhuận và Kinh nghiệm
mua bảo hiểm mới được nghiên cứu và khám phá ra mối quan hệ trong quá trình
thực hiện đề tài. Đây là điểm khác biệt so với các đề tài đã được thực hiện nên các
công ty cần phải lưu ý đến các yếu tố này để đưa ra những giải pháp giúp khách
hàng ra quyết đònh mua cho phù hợp.
5
.2 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ ĐANG
HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM
Bên cạnh mục tiêu làm sáng tỏû cơ sở lý luận về các yếu tố ảnh hưởng đến
quyết đònh mua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trong điều kiện của Việt nam –
với khu vực điển hình là Thành phố Hồ chí Minh, đề tài còn mong muốn xác đònh
được các yếu tố ảnh hưởng đến quyết đònh mua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ,
từ đó đưa ra những kiến nghò nhằm giúp các công ty bảo hiểm nhân thọ cải thiện
hoạt động kinh doanh hiện tại. Căn cứ vào kết quả phân tích trong các chương 4 và
5, đề tài đã xác đònh được các yếu tố ảnh hưởng đến quyết đònh mua đối với các
loại hợp đồng bảo hiểm, đề tài đưa ra một số kiến nghò như sau:
5.2.1 GIA TĂNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU LI ÍCH CỦA BẢO HIỂM
NHÂN THỌ ĐẾN NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH
Như đã trình bày, một khi khách hàng được sự ủng hộ của những người thân
trong gia đình như cha/mẹ, vợ/chồng, các con và cả đồng nghiệp, bạn bè thì việc ra
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết đònh mua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên đòa bàn
Thành Phố Hồ Chí Minh

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất