Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần May Sơn Hà - Tài liệu tham khảo

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty CP May Sơn
Hà”
2.2.3. KẾT QUẢ CỦA CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG
Chất lượng nguồn nhân lực luôn được đề cao ở Công ty Cổ phần May Sơn
Hà, do vậy Công tác tuyển dụng của Công ty được quan tâm, đầu tư, các nội
dung của Công tác tuyển dụng luôn được thực hiện nghiêm túc, khoa học. Kết
quả đó được thể hiện ở chất lượng và số lượng đội ngũ lao động của Công ty,
đội ngũ lao động của Công ty đủ về số lượng với trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ, tay nghề cao. Khi có những thay đổi Công ty đã kịp thời bổ sung và bố trí
lao động một cách nhanh chóng, đáp ứng nhanh nhu cầu của quá trình sản xuất
kinh doanh và biến động của thị trường.
Tạo điều kiện cho lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là phương
châm của Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đồng thời, các chính
sách khuyến khích người lao động hăng say làm việc và sáng tạo trong sản xuất
cũng được Công ty đặc biệt chú trọng. Đặc biệt, với con em người lao động
trong Công ty luôn được ưu tiên và có những chính sách đối với con em trong
Công ty. Tất cả những chính sách đó của Công ty giúp Công ty có một đội ngũ
lao động nhiệt tình với công việc, gắn bó lâu dài với Công ty, yên tâm và tin
tưởng vào Công ty. Công tác tuyển dụng từ nguồn bên ngoài có kết quả được thể
hiện qua một số năm như sau:
Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Cán bộ chuyên môn 03 05 09
Công nhân 55 125 150
Tổng 58 130 164
Bảng 5: Số lượng lao động được tuyển qua các năm
Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính
Qua bảng kết quả tuyển dụng 3 năm gần đây, nhận thấy số lượng lao động
cả về lao động chuyên môn lẫn công nhân sản xuất trực tiếp đều tăng lên. Sự gia
tăng số lượng lao động chuyên môn là hoàn toàn hợp lý, điều này có thể giải
45
Nguyễn Trường Sơn Lớp QTNL K7
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty CP May Sơn
Hà”
thích được là nhu cầu thực tế mở rộng quy mô sản xuất, định hướng phát triển
của Công ty cả về hoạt động sản xuất kinh doanh cả về hoạt động quản trị nhân
sự nhằm tăng tỷ lệ lao động quản lý phù hợp với tình hình thực tế đồng thời cân
đấu cơ cấu lao động theo tính chất lao động của Công ty. Sự tăng lên của số
lượng lao động sản xuất trực tiếp có thể do hai nguyên nhân là do mở rộng qui
mô sản xuất, số lượng đơn đặt hàng nhiều hoặc là do sự biến động của lao động
giữa lao động dời bỏ Công ty làm gây thiếu hụt lao động, vì vậy để đáp ứng
được nhu cầu của sản xuất buộc Công ty phải tuyển thêm công nhân.
Từ tình hình thực tế thì ở Công ty xuất phát từ cả hai nguyên nhân trên
dẫn đến sự biến động lớn trong số lượng tuyển dụng. Nguyên nhân do công
nhân dời bỏ Công ty là rất không tốt với Công ty, gây thiệt hại cho sản xuất và
tiến độ công việc của Công ty rất nhiều.
2.3. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG
2.3.1. Các nhân tố chủ quan (Các nhân tố thuộc về bên trong doanh nghiệp)
Qúa trình tuyển dụng của Công ty chịu sự ảnh hưởng bởi các yếu tố tác
động từ bản thân doanh nghiệp như:
- Uy tín của Công ty trên thị trường: Người lao động luôn mong muốn
mình được làm việc trong những doanh nghiệp có uy tín trên thị trường, ở đó
nguy cơ đe doạ không có việc là rất ít và cơ hội được thăng tiến là rất cao. Công
ty Sơn Hà là Công ty đã có mặt trên thị trường trong nước và quốc tế không phải
trong thời gian dài nhưng cũng không phải là vừa thành lập. Khi sự cạnh tranh
ngày càng gay gắt, càng nhiều khó khăn gây cản trở đến sự phát triển của Công
ty, để tồn tại là rất khó, để phát triển đuợc còn khó khăn hơn. Sự phát triển được
như ngày hôm nay khẳng định được sự nỗ lực và cố gắng rất nhiều của tập thể
cán bộ công nhân trong Công ty và cũng chính từ đây Công ty đã gần khẳng
định được vai trò của mình, tạo được hình ảnh của mình không những trên địa
bàn tỉnh Hà Tây, trong nước mà còn cả thị trường quốc tế. Uy tín và hình ảnh mà
Công ty đã tạo dựng được là một nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng
của Công ty. Những hình ảnh đó là cơ sở để lao động trên địa bàn và các lao
46
Nguyễn Trường Sơn Lớp QTNL K7
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty CP May Sơn
Hà”
động khác từ các công ty may khác tìm đến thi tuyển và làm việc, gắn bó với
Công ty.
- Chính sách nhân sự và hoạt động của tổ chức công đoàn: Chính sách
nhân sự như lương bổng, đào tạo, thăng tiến, các chế độ khác tạo điều kiện phát
triển toàn diện cho người lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn giúp
người bảo vệ lợi ích của họ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tuyển dụng.
Chế độ lương bổng không những đảm bảo lợi ích của mỗi cá nhân trong Công ty
mà nó còn giúp tạo động lực lao động cho mỗi cá nhân đó. Khi lợi ích của người
lao động được đảm bảo tốt và khả năng phát triển sản xuất là chắc chắn thì tuyển
dụng thêm lao động mới là hoàn toàn đúng đắn. Đào tạo giúp người lao động
nắm chắc hơn công việc họ sẽ và đang làm, trình độ chuyên môn, tay nghề được
nâng cao và nhiều các cơ hội thăng tiến mở ra đối với người lao động. Với
những chính sách hợp lý và tổ chức công đoàn hiệu quả trong hoạt động sẽ tạo
thuận lợi cho người lao động trong Công ty khiến họ làm việc gắn bó lâu dài và
cũng là cơ sở để lao động khắp nơi tìm đến với Công ty mong muốn làm việc tại
công ty để được hưởng chính sách nhân sự, những lợi ích có được từ tổ chức
công đoàn tốt hơn các Công ty khác. Chính sách nhân sự và hoạt động của tổ
chức công đoàn không hiệu quả sẽ là nguyên nhân gây nên sự bất bình, tinh thần
chán nản trong công nhân và quyết định dời bỏ Công ty của người lao động.
- Quảng cáo và các nỗ lực xã hội của doanh nghiệp: Kết quả của quá trình
tuyển dụng phụ thuộc vào phương pháp quảng cáo, các hình thức quảng cáo, các
nỗ lực xã hội của doanh nghiệp như thông báo kết quả tuyển dụng cho những
người bị loại, tài trợ cho các hoạt động từ thiện, hoạt động thể thao, chi phí mà
doanh nghiệp bỏ ra cho quá trình tuyển dụng. Đối với những công việc cụ thể
thực tế cho thấy các phương pháp cổ điển không đáp ứng thoả đáng được nhu
cầu tuyển dụng, Công ty phải sử dụng biện pháp quảng cáo và phương pháp
quảng cáo phù hợp để thông báo tuyển dụng đến người lao động, Quảng cáo có
hiệu quả khi thông báo tuyển được đến đúng người, đúng thời điểm sẽ thu hút
47
Nguyễn Trường Sơn Lớp QTNL K7
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty CP May Sơn
Hà”
được nhiều lao động có thể đáp ứng tốt các yêu cầu công việc đề ra. Do vậy, nó
làm ảnh hưởng đến kết quả công tác tuyển dụng của Công ty .
- Tính hấp dẫn của công việc: vị trí, uy tín, quan niệm xã hội về công việc,
lương bổng, sự an toàn, tính chất lao động và chi phí tuyển chọn đều là những
nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng ở Công ty.
2.3.2. Nhân tố khách quan (nhân tố bên ngoài doanh nghiệp)
- Các điều kiện của thị trường lao động: Mối quan hệ giữa cung và cầu lao
động trên thị trường hiện nay. Nguồn lao động dồi dào, chi phí nhân công không
cao trong khi đó cầu lao động không phải là không ít, Song hiện nay đặc điểm
chung của ngành dệt may là người không có việc rất nhiều nhưng các công ty
trong lĩnh vực này gặp phải khó khăn lớn trong việc tìm người làm. Nhân tố này
có ảnh hưởng rất lớn đến công tác tuyển dụng của Công ty.
- Sự cạnh tranh gay gắt buộc các doanh nghiệp phải đa dạng hóa hình thức
và phương pháp tuyển dụng.
- Sự phát triển của nền kinh tế và đời sống xã hội: Tình hình phát triển
chung của nền kinh tế, đời sống xã hội và xu thế phát triển của nó sẽ quyết định
nhu cầu mở rộng sản xuất hay thu hẹp sản xuất điều này cũng là nhân tố ảnh
hưởng đến công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty.
- Chính sách quản lý của chính phủ: cơ cấu kinh tế, chính sách tiền lương,
tiền công, chính sách bảo hiểm, sự hợp tác kinh tế với nước ngoài có ảnh hưởng
rất nhiều đến công tác tuyển dụng của Công ty.
2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CỦA
CÔNG TY CP MAY SƠN HÀ
Phòng tổ chức hành chính kịp thời có kế hoạch tuyển mộ đáp ứng được
nhu cầu nhân sự thực tế từng giai đoạn thời kỳ. Công ty đã phát huy nguồn nội
lực của mình thông qua công tác tuyển mộ, đặc biệt có phương pháp tuyển mộ
hợp lý là thông qua cán bộ công nhân viên Công ty – là phương pháp được Công
ty sử dụng hiệu quả nhất trong thời gian qua. Công ty cũng đã áp dụng các
phương pháp đăng báo trên báo địa phương, gửi thông báo tuyển đến các cụm
48
Nguyễn Trường Sơn Lớp QTNL K7
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty CP May Sơn
Hà”
dân cư, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn…Nguồn nhân lực địa phương dồi dào
giúp Công ty thuận lợi trong việc lựa chọn người có đủ khả năng và phù hợp
nhất với công việc đề ra.
Mặc dù kết quả đạt được từ công tác này là đáng kể song thực tế công tác
này vẫn chưa được hoàn thiện. Nguồn tuyển mộ và phương pháp tuyển mộ chưa
được mở rộng: chưa có trường hợp nào Công ty tận dụng những lao động cũ của
Công ty, hầu như nguồn tuyển mộ từ bên ngoài do nhận được thông tin tuyển
người lao động trực tiếp đến dự tuyển hoặc do người quen giới thiệu, trong khi
đó trên địa bàn có rất nhiều cơ sở đào tạo dạy nghề và trường nghề là những nơi
có thể cung cấp nguồn nhân sự được đào tạo hệ thống giúp Công ty có nhiều cơ
hội có được những lao động giỏi.
Việc tuyển mộ xảy ra khi thực tế phát sinh thiếu lao động, như vậy Công
ty vẫn đang ở thế bị động trong việc tuyển mộ, vẫn chưa có nghiên cứu, theo dõi
biến động nhân sự để có những dự báo chuẩn xác với những biến động đó và
thích ứng tốt với sự thay đổi của thị trường…từ đó có kế hoạch tuyển mộ khoa
học hiệu quả.
Trong quy trình tuyển mộ của Công ty tôi nhận thấy thấy rõ ràng sau một
quá trình tuyển mộ thì Công ty không có đánh giá quá trình tuyển mộ để thấy
được những điểm chưa được thực hiện tốt hay thấy được những sai sót cần điều
chỉnh và hoàn thiện công tác này tốt hơn. Mặt khác, tôi cũng nhận ra cả quá
trình tuyển mộ Công ty không xây dựng được căn cứ hay cơ sở để tiến hành
thực hiện tuyển mộ thể hiện ở bản xác định yêu cầu của công việc đối với người
thực hiện. Tất cả những điều này là hạn chế của Công tác tuyển mộ của Công ty
cần được khắc phục để hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty.
Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn lao động, Công ty đã rất chú trọng
đến công tác tuyển mộ và phương pháp tuyển mộ hợp lý như thông qua cán bộ
nhân viên của Công ty - đây là phương pháp tuyển mộ đã được Công ty sử dụng
một cách hiệu quả trong thời gian qua, ngoài ra công ty còn tiến hành tuyển
dụng thông qua quảng cáo, thông báo trực tiếp đến người lao động trên địa
49
Nguyễn Trường Sơn Lớp QTNL K7
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty CP May Sơn
Hà”
bàn…do đó số lượng người tuyển mộ được thường xuyên vượt quá nhu cầu
tuyển dụng của Công ty rất nhiều, tạo điều kiện thuận lợi để lựa chọn được
những người có khả năng và phù hợp nhất.
Đối với công tác tuyển chọn, ngay từ khi tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ
Công ty đã tiến hành kiểm tra, phân loại hồ sơ thuận tiện cho việc sử dụng sau
này, loại đi những hồ sơ không đủ tiêu chuẩn, không rõ ràng.
Việc phỏng vấn các ứng cử viên cũng được Công ty tiến hành rất nghiêm
túc, có thể do bộ phận tuyển dụng thực hiện hoặc có thể do giám đốc Công ty
trực tiếp phỏng vấn. Quá trình phỏng vấn chủ yếu tập trung kiểm tra trình độ
chuyên môn, trình độ tin học, ngoại ngữ vì hiẹn nay yêu cầu này là những yêu
cầu không thể thiếu được, đặc biệt Công ty lại có rất nhiều khách hàng nước
ngoài nên yêu cầu này lại càng trở nên cần thiết và quan trọng.Bên cạnh đó, qua
quá trình phỏng vấn cũng phần nào xác định được tính cách, nhận thức, nưng
lực, quan niệm sống, ý chí phấn đấu trong công việc của ứng cử viên để việc
tuyển dụng đạt hiệu quả, tuyển đúng người, đúng việc.
Một bước công việc quan trọng của quá trình tuyển dụng là thử việc
cũng đã được Công ty tiến hành khá hiệu quả. Thử việc là công việc không thể
thiếu, nó giúp đánh giá khả năng, trình độ ứng cử viên đó thể đảm nhiệm được
công việc hay không, có phù hợp với công việc không có khả năng hoà nhập với
môi trương làm việc của Công ty hay không?
Nhưng trong công tác tuyển dụng của Công ty, tôi cũng nhận thấy
Công ty chưa có dự trù về kinh phí tuyển dụng để tạo thế chủ động trong tuyển
dụng và nhằm hoàn thiện hơn công tác tuyển dụng nhân sự của Công ty. Trong
xu thế biến động của nền kinh tế hiện nay, Công ty cần có kinh phí phục vụ công
tác tuyển dụng để nâng cao hiệu quả công tác này .
50
Nguyễn Trường Sơn Lớp QTNL K7
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty CP May Sơn
Hà”
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SƠN HÀ
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
3.1.1. Định hướng phát triển chung của Công ty
Về công tác sản xuất kinh doanh: năm 2008, dự kiến doanh thu là 26 tỷ đồng, số
lượng sản phẩm là 1.050 nghìn áo jacket. Mở rộng cơ sở sản xuất thêm 01 phân
xưởng may khép kín với tổng số lao động 600 người.
Về công tác tổ chức bộ máy quản lý tổ chức: Năm 2008 Công ty có sự
thay đổi về mặt cơ cấu, tăng cường đào tạo cán bộ quản lý nâng cao trình độ
chuyên môn đồng thời tuyển thêm cán bộ trẻ, chuyên môn cao.
3.1.2. Kế hoạch quản trị nhân sự của Công ty
- Nâng cao trình độ cán bộ quản lý nhân sự, hiện đại hoá các công cụ phục
vụ quản trị nhân sự tốt hơn.
- Lập kế hoạch cho từng nội dung cụ thể của hoạt động quản trị nhân sự
của Công ty.
3.1.3. Kế hoạch tuyển dụng của Công ty
- Hoàn thiện công tác tuyển dụng của Công ty
- Tuyển thêm nhân sự vào các vị trí công việc đang thiếu hụt bổ sung lao
nhân sự cho nhu cầu mở rộng sản xuất của Công ty.
3.2. GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG
NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SƠN HÀ
Công ty Cổ phần may Sơn Hà là doanh nghiệp sản xuất và hoạt động
trong ngành may mặc, vì vậy nhu cầu về số lượng cán bộ quản lý rất ít, chủ yếu
là nhu cầu tuyển dụng lao động sản xuất trực tiếp. Do quá trình tuyển dụng công
nhân sản xuất không phức tạp và yêu cầu, đòi hỏi đối với đối tượng này không
cao nên công tác tuyển dụng tương đối đơn giản.
Trong thời gian qua, Công ty đã tiến hành công tác tuyển dụng khá hiệu
quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu về nhân lực để thực hiện tốt hoạt động sản xuất
kinh doanh, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Công ty đã nhận thức
51
Nguyễn Trường Sơn Lớp QTNL K7
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty CP May Sơn
Hà”
được tầm quan trọng của công tác tuyển dụng đối với hoạt động sản xuất kinh
doanh, do đó công tác tuyển dụng luôn được Công ty quan tâm và thực hiện một
cách khoa học, chặt chẽ. Phòng tổ chức hành chính tiến hành theo dõi danh sách
công nhân viên thực hiện chế độ hưu trí, đặc biệt là danh sách lao động thực
hiện chế độ thai sản do phần lớn lao động trong Công ty là lao động nữ để lập kế
hoạch nhân sự một cách kịp thời và chính xác, kế hoạch về nhân lực cũng được
lập dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.
Mặc dù kết quả công tác tuyển dụng của Công ty hoàn toàn đáng ghi nhận
và công tác này đã thực sự được Công ty xác định đúng đắn vai trò của nó, thực
hiện tương đối hiệu quả góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của
Công ty trong thời gian qua. Nhưng bên cạnh những điểm mạnh đó, công tác
tuyển dụng của Công ty vẫn còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục. Để nâng cao
hơn nữa hiệu quả của công tác tuyển dụng và hoàn thiện công tác này tại Công
ty Cổ phần May Sơn Hà, dưới đây, tôi xin đưa ra một số giải pháp nhằm nâng
cao hiệu quả và hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty:
1. Thiết lập bộ phận quản trị nhân sự độc lập để tập trung mọi nỗ lực
vào công tác quản trị nhân sự nói chung và công tác tuyển dụng nói riêng:
Do hiện nay, Công ty chưa có phòng nhân sự phụ trách toàn bộ hoạt động
quản trị nhân sự mà do phòng tổ chức hành chính kiêm tất cả công việc. Với sự
phát triển của nền kinh tế, sức cạnh tranh khốc liệt của thị trường kéo theo sự
biến động phức tạp trong công tác quản lý và sử dụng nguồn lực. Điều này đòi
hỏi sự đồng bộ, thống nhất, linh hoạt trong mọi hoạt động của tổ chức. Sự ra đời
của bộ phận chuyên môn phụ trách lĩnh vực quản trị nhân sự sẽ giải quyết được
các vấn đề đó không những với riêng công tác tuyển dụng hay hoạt động quản
trị nhân sự nói chung mà là với toàn bộ hoạt động của Công ty. Công tác tuyển
dụng từ đây cũng thu được hiệu quả tối đa với chi phí thấp nhấp.
Phòng nhân sự bao gồm: Trưởng phòng nhân sự có thể là cán bộ trực
tuyến chuyển từ một lĩnh vực khác của Công ty cũng có thể là người được tuyển
từ bên ngoài. Người đó phải có kiến thức rộng và được đào tạo về chuyên môn
52
Nguyễn Trường Sơn Lớp QTNL K7
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty CP May Sơn
Hà”
nghiệp vụ. Các nhân viên chuyên môn phòng nhân sự là những người chuyên
nghiệp, có kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc, phải nắm được các phương
tiện, kỹ thuật quản lý hiẹn đại, năng động trong công việc. Nhân viên trợ giúp
như tiếp tân, đánh máy, thư ký quản lý hồ sơ, thu thập và báo cáo dữ liệu.
Sự tách ra độc lập của phòng nhân sự sẽ giảm bớt gánh nặng cho phòng tổ
chức hành chính cũ, cán bộ quản lý cũng được giảm thiểu số lượng công việc
vừa tăng nỗ lực tập trung vào công việc của họ vừa phát huy đựơc hiêu quả
trong quản lý nguồn nhân sự của Công ty. Đồng thời, các nội dung của hoạt
động quản trị nhân sự cũng được thực hiện một cách đầy đủ hơn và hiệu quả,
khoa học hơn.
2. Xây dựng kế hoạch nhân sự linh hoạt, khoa học cụ thể cho từng giai
đoạn, từng thời kỳ biến công tác tuyển dụng từ thế bị động sang thế chủ động.
Hoạch định nhu cầu nhân sự là quá trình là xác định một cách có hiệu quả
những yêu cầu về số lượng, chất lượng lao động theo cơ cấu ngành nghề đáp
ứng nhu cầu của các tổ chức trong doanh nghiệp ở mỗi thời kỳ kinh doanh.
Kế hoạch nhân sự phải dựa căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng
năm của Công ty, định mức gia công chế tạo sản phẩm theo kế hoạch được
duyệt và định hướng chiến lược của Công ty trong từng thời kỳ kinh doanh. Kế
hoạch nhân sự cũng phải căn cứ vào dự báo về tình hình tăng trưởng phát triển
của ngành may mặc qua từng thời kỳ và vào dự báo biến động nhân sự trong nội
bộ doanh nghiệp, trên thị trường lao động nói chung. Việc xác định được đúng
căn cứ lập kế hoạch sẽ giúp cho kế hoạch mà Công ty lập khoa học và hiệu quả
hơn đồng thời linh hoạt đáp ứng được sự thay đổi trong tuyển dụng nhân sự. Khi
có xây dựng.
Hoạch định nhân sự phải bao gồm các bước:
- Xác định nhu cầu và khả năng nhân sự
- Cân đối nhu cầu và khả năng nhân sự
- Đề ra chính sách và kế hoạch thực hiện
- Kiểm soát và đánh giá
53
Nguyễn Trường Sơn Lớp QTNL K7
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty CP May Sơn
Hà”
Kế hoạch nhân sự đảm bảo trên các căn cứ và thực hiện theo quy trình
giúp Công ty có được một kế hoạch nhân sự khoa học, linh hoạt. Khi đó Công ty
không phải ở thế bị động vì chỉ khi có nhu cầu nhân sự mới có kế hoạch tuyển
dụng mà chuyển sang thế chủ động. Từ nghiên cứu tình hình biến động thị
trường, hoạt động sản xuất kinh doanh cùng các căn cứ kế hoạch từ đó kế hoạch
nhân sự được đưa ra có yếu tố dự phòng biến động bên ngoài giúp Công ty chủ
động trong công tác tuyển dụng. Công tác tuyển dụng không những ở thế chủ
động, tăng hiệu quả tuyển dụng mà còn giúp Công ty giảm thiểu chi phí tuyển
dụng, như vậy hiệu quả hoạt động của Công ty được nâng cao và chi phí hoạt
động của Công ty được hạn chế một cách tốt nhất.
3. Nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển toàn diện vai trò của cán bộ
làm công tác tuyển dụng nói riêng, công tác quản trị nhân sự nói chung.
Chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả công tác tuyển dụng phụ thuộc rất
lớn vào trình độ chuyên môn của cán bộ làm công tác tuyển dụng cũng như trình
độ, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ quản trị nhân sự. Khi cán bộ quản trị có
trình độ chuyên môn kịp thời nắm bắt được nhu cầu nhân sự từ đó có kế hoạch
tuyển dụng cụ thể cho từng thời kỳ. Năng lực của cán bộ chuyên môn tốt vừa
tiết kiệm thời gian và chi phí cho công tác tuyển dụng, công tác quản trị nhân sự
vừa góp phần tạo ra hiệu quả sản xuất kinh doanh cao.
Một đội ngũ cán bộ tuyển dụng làm việc hiệu quả, đội ngũ cán bộ phòng
nhân sự phải hiểu rõ được tầm quan trọng của công việc lập kế hoạch tuyển
dụng trong hoạt động quản trị nhân sự, thành thạo trong công việc lập kế hoạch
và vận dụng nó một cách linh hoạt.
Là người đại diện cho Công ty quản lý về mặt nhân sự, cán bộ quản trị
nhân sự phải là người hiểu rõ và nắm bắt được định hướng phát triển của Công
ty qua các thời kỳ đồng thời cũng là người đại diện cho người lao động nói lên
nhu cầu cá nhân như nhu cầu được thăng tiến, được đào tạo và phát triển, nhu
cầu về an toàn lao động, thù lao lao động và quan hệ, môi trường lao động.
Người cán bộ nhân sự phải hiểu được đặc điểm của cá nhân trong Công ty mình,
54
Nguyễn Trường Sơn Lớp QTNL K7

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất