Cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp NQD ở Việt Nam hiện nay - Tài liệu tham khảo

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
làm căn cứ cho doanh nghiệp lựa chọn tổ chức việc huy động vốn, nội dung,
hình thức, phương pháp trả lương, phân phối thu nhập . Các doanh nghiệp
NQD được yêu cầu phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về
bảo về quyền lợi cho người lao động như việc trích đóng bảo hiểm xã hội, trich
quỹ dự phòng mất việc, công khai tài chính . Nghị định này cũng cần phải
khẳng định sự khác biệt giữa công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và việc
xác định nghĩa vụ nộp thuế nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp NQD tiếp
cận với những nội dung về quản lý tài chính doanh nghiệp theo thông lệ quốc
tế. Căn cứ trên những tác dụng mục đích và các yêu cầu nêu trên, một Nghị
định như vậy đã và đang được Chính phủ chỉ đạo Bộ tài chính và các bộ ngành
có liên quan thực hiện. Trong đó, chú ý vào các nội dung sau đây:
3.2.1. Quản lý vốn và tài sản:
Vốn của doanh nghiệp gồm vốn thuộc sở hữu của doanh nghiệp và vốn
huy động. Đối với những ngành nghề pháp luật có quy định về vốn pháp định
thì vốn thực tế của doanh nghiệp không được thấp hơn mức vốn pháp định.
Việc xác định giá trị của phần vốn góp giữa các thành viên được thực hiện theo
nguyên tắc thương lượng nhất trí trong nội bộ các thành viên của doanh nghiệp
theo những quy định hiện có của pháp luật (ví dụ như Điều 23 Luật doanh
nghiệp) và có sự chứng kiến, trọng tài của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Doanh nghiệp tất nhiên được phép thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư
của chủ sở hữu doanh nghiệp, nhưng việc thay đổi này phải thực hiện theo trình
tự và quy định của Pháp luật. Các vấn đề cụ thể xung quanh quy định này bao
gồm thời gian đăng ký thay đổi vốn, giới hạn về vốn pháp định, và công bố ra
đại chúng về việc thay đổi vốn của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp được sử dụng mọi hình thức huy động vốn để phục vụ cho
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
*Công ty TNHH được sử dụng các hình thức sau:
a) Vay vốn từ các tổ chức tài chính tín dụng trong và ngoài nước
b) Phát hành trái phiếu công ty
c) Vay cá nhân trong và ngoài công ty
d) Vay của các tổ chức cá nhân nước ngoài theo các quy định pháp
luật
Hội đồng thành viên được quyết định thời điểm, phương thức mức vốn
huy động. Công ty TNHH không được phát hành cổ phiếu
*Công ty cổ phần được huy động theo các cách thức sau:
a) Vay vốn từ các tổ chức tài chính tín dụng trong và ngoài nước
b) Phát hành trái phiếu công ty, trái phiếu chuyển đổi và các loại
trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty
c) Vay cá nhân trong và ngoài công ty
d) Tăng vốn cổ phần băng phát hành cổ phiếu
e) Vay của các tổ chức cá nhân nước ngoài theo các quy định pháp
luật
Hội đồng quản trị quyết định loại, tổng giá trị, mức giá và thời điểm phát
hành trái phiếu cổ phiếu.
*Công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân được sử dụng các hình thức
huy động vốn sau:
a) Vay vốn từ các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước
theo quy định của pháp luật
b) Vay cá nhân trong và ngoài công ty
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Chủ doanh nghiệp tư nhân
quyết định thời điểm, phương thức, mứcvốn huy động.
Công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất cứ
một loại chứng khoán nào.
Tiếp theo, Doanh nghiệp được chủ động lựa chọn hình thức đầu tư, kể cả
liên doanh, góp vốn vào doanh nghiệp khác, chủ động mở rộng quy mô và
ngành, nghề kinh doanh.
- Đầu tư mua cổ phiếu, trái phiếu và các chứng chỉ có giá trị ở thị trường
chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng
khoán;
- Đầu tư trực tiếp vào các cơ sở sản xuất kinh doanh nhưng không tham
gia vào việc giám sát hoạt động của các cơ sở đó
- Đầu tư đồng thời tham gia trực tiếp vào công việc quản lý và giám sát
hoạt động của các cơ sở này.
- Đầu tư ra nước ngoài theo luật định.
- Trường hợp doanh nghiệp sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn
liên doanh phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
Trong trường hợp giá tài sản cố định của doanh nghiệp có sự thay đổi,
doanh nghiệp được đề nghị cơ quan đăng kí kinh doanh chỉ định tổ chức có
thẩm quyền thực hiện việc đánh giá lại tài sản cố định của doanh nghiệp, nhưng
không được thay đổi tỷ lệ vốn góp ban đầu. Giá tài sản cố định phải được xác
định dựa trên cơ sở giá trị thị trường tại thời điểm đánh giá lại.
Tổn thất tài sản của doanh nghiệp là sự mất mát, hư hỏng tài sản của
doanh nghiệp do các nguyên nhân khách quan và chủ quan gây ra
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Doanh nghiệp phải xácđịnh rõ nguyên nhân gây tổn thất tài sản,
giá trị tổn thất và có phương án xử lý cụ thể.
- Đối với những tổn thất do nguyên nhân chủ quan, doanh nghiệp
cần phải xác định mức độ thiệt hại và trách nhiệm của những người có liên
quan để buộc đền bù thiệt hại
- Đối với tổn thất do nguyên nhân khách quan, Hội đồng quản trị,
Hội đồng thành viên hoặc giám đốc ( đối với doanh nghiệp không có hội đồng
quản trị, Hội đồng thành viên) phải lập phương án xử lý cụ thể.
Doanh nghiệp có quyền chủ động nhượng bán thanh lý tài sản thuộc sở
hữu của doanh nghiệp, chênh lệch giữa số tiền thu được do nhượng bán thanh lý
tài sản với giá trị còn lại của tài sản nhượng bán thanh lý và chi phí nhượng bán
thanh lý tài sản được hạch toán vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
3.2.2. Quản lý doanh thu chi phí:
Doanh thu của doanh nghiệp bao gồm doanh thu từ hoạt động sản xuất
kinh doanh, gia công và doanh thu từ các hoạt động khác.
- Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và gia công bao gồm:
a) Toàn bộ số tiền doanh nghiệp thu về từ việc bán hàng hoá, dịch
vụ và tiền gia công sau khi đã trừ đi các khoản chiết khấu bán hàng, giảm giá
hàng bán và hàng bán bị trả lại.
b) Thu từ phần trợ của Nhà nước khi thực hiện việc cung cấp hàng
hoá, dịch vụ theo đơn đặt hàng của Nhà nước.
c) Giá trị các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đem biếu tặng, cho hoặc
tiêu dùng trong nội bộ doanh nghiệp.
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Thời điểm ghi nhận doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh và gia
công là khi hàng hoá, dịch vụ đã được cung cấp, người mua người đặt hàng đã
trả tiền hoặc chấp nhận thanh toán.
Doanh thu từ hoạt động khác gồm thu từ hoạt động liên doanh, liên kết;
thu từ hoạt động mua bán tín phiếu, trái phiếu, cổ phiếu; thu từ hoạt động cho
thuê tài sản; thu lãi tiền gửi, lãi cho vay; thu tiền phạt, nợ phải thu đã xoá nay
thu hồi được; thu do hoàn nhập các khoản dự phòng đã trích năm trước nhưng
không sử dụng đến và các khoản thu khác.
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định theo quy định tại
Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Thuế
thu nhập doanh nghiệp
Toàn bộ chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế phát sinh của
doanh nghiệp có chứng từ hợp pháp, hợp lệ được hạch toán vào sổ kế toán.
- Chi phí từ hoạt động sản xuất kinh doanh và gia công bao gồm:
a) Chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, động lực: là giá trị của nguyên
nhiên vật liệu, động lực đã sử dụng và tiêu hao thực tế cho hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Chi phí tiền lương: là các khoản tiền lương, tiền công, chi phí có tính
chất tiền lương doanh nghiệp phải trả cho người lao động tham gia hoạt động
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tiền ăn giữa ca và các khoản mang tính
chất tiền lương, tiền công đã chi.
c) Các khoản trích nộp bảo hiễm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn
cho người lao động theo quy định thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp được sử
dụng lao động;
d) Chi phí khấu hao tài sản cố định: Là số khấu hao tài sản cố định sử dụng
cho hoạt động sản xuât kinh doanh trích trong kỳ;
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
e) Chi phí nghiên cứu khoa học, công nghệ, sáng kiến cải tiến kĩ thuật;
f) Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại liên quan trực tiếp đến hoạt
động sản xuất kinh doanh;
g) Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là các chi phí trả cho tổ chức, cá nhân ngoài
doanh nghiệp về các hàng hoá, dịch vụ được cung cấp như : tiền bốc vác, vận
chuyển, chi phí điện nước, điện thoại, chi phí thuê sữa chữa tài sản cố định, tư
vấn, kiểm toán, quảng cáo, bảo hiểm tài sản, đại lý, môi giới uỷ thác xuất nhập
khẩu, chi trả tiền thuê tài sản cố định và các dịch vụ khác.
h) Chi phí bằng tiền khác bao gồm: Các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê
đất phải nộp có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ (trừ thuế
thu nhập doanh nghiệp); chi tiếp tân, khánh tiết, giao dịch, đối ngoại; chi bảo hộ
lao động trả lãi ngân hàng.
i) Các khoản chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh khác bao gồm: dự
phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng phải thu khó đòi; Trợ cấp thôi việc cho
người lao động theo quy định; chi phí cho thuê tài sản; chi cho công tác bảo vệ
môi trường, chi bảo hành sản phẩm.
- Chi phí cho các hoạt động khác gồm: chi phí cho việc mua, bán trái
phiếu tín phiếu cổ phiếu; dự phòng giảm giá cácloại chứng khoán trong hoạt
động tài chính; Chi phí cho hoạt động liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần; chi
phí cho việc thu hồi các khoản nợ, chi phí để thu tiền phạt.
Doanh nghiệp không được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh các
khoản sau đây:
+ Các khoản chi tiêu không có chứng từ hợp pháp, hợp lệ.
+ Các khoản chi không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của
doanh nghiệp như chi trợ cấp khó khăn cho người lao động, chi ủng hộ địa
phương, tổ chức và cá nhân.
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
+ Các khoản tiền phạt vi phạm pháp luật.
+ Các khoản lỗ do liên doanh, liên kết, lỗ từ hoạt động khác;
+ Các khoản thiệt hại được Chính phủ trợ cấp hoặc được các công ty bảo
hiểm bồi thường thay cho bên gây thiệt hại.
+ Các khoản chi thuộc nội dung chi của các quỹ được trích lập sau thuế;
+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi mua sắm tải sản cố định, các khoản
đầu tư khác;
Chi phí sản xuất kinh doanh hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế
của doanh nghiệp xác định theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp được lựa chọn phương pháp tính và trích khấu hao tài
sản cố định phù hợp với đặc điểm kinh doanh, yêu cầu quản lý và khả năng của
doanh nghiệp, nhưng phải ổn định với phương pháp đã chọn.
Mức khấu hao tài sản cố định tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh hợp
lý để tính thu nhập chịu thuế, doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật
thuế và các quy định khác của Nhà nước.
Để thu hồi vốn nhanh và tăng khả năng đầu tư, mở rộng sản xuất, doanh
nghiệp có thể trích khấu hao lớn hơn mức tối đa theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên trước mắt chỉ nên áp dụng một cách có điều kiện và nên giao cho
một cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định nhu cầu và điều kiện cụ thể
của doanh nghiệp.
Về chi phí tiền lương, tiền công. Các doanh nghiệp phải thực hiện đăng
kí hợp đồng lao động với cơ quan quản lý lao động, cơ quan Bảo hiểm xã hội
tại địa bàn. Đối với cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp thì khoản tiền
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
lương, tiền công doanh nghiệp trả cho người lao động theo hợp đồng lao động
được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh hợp lý để tính thu nhập chịu thuế.
Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đăng ký hợp đồng lao động
với các cơ quan chức năng, thì tiền lương, tiền công và các khoản mang tính
chất tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động được tính vào chi phí
kinh doanh hợp lý để tính thu nhập chịu thuế căn cứ vào mức tiền lương, tiền
công bình quân của từng ngành nghề tại địa phương do UBND tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương quy định.
Việc trích nộp BHXH vẫn phải căn cứ và dựa trên hợp đồng lao động và
tiền lương, tiền công doanh nghiệp trả cho người lao động, đối với các trường
hợp doanh nghiệp không lập hợp đồng lao động thì việc trích nộp BHXH được
tính dựa trên những quy định do UBND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương
quy định cho từng ngành nghề.
Doanh nghiệp có thể được quyền tự xây dựng và thực hiện định mức kinh
tế - kỹ thuật (như định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, định mức lao động,
định mức các khoản chi phí gián tiếp) phù hợp với tổ chức hoạt động sản xuất,
kinh doanh và đặc điểm kinh tế kỹ thuật, mức độ trang thiết bị của doanh
nghiệp trên cơ sở đảm bảo tiết kiệm, hạ giá thành, nâng cao năng suất lao động
và chất lượng sản phẩm.
Doanh nghiệp tự quyết định về mức chi tiếp khách, hội họp, giao dịch,
đối ngoại nhưng phải đảm bảo hợp lý và phải gẵn với kết quả sản xuất, kinh
doanh của doanh nghiệp.
3.2.3 Quản lý thu nhập và phân phối thu nhập
Thu nhập của doanh nghiệp là khoản chênh lệch giữa doanh thu trừ các
chi phí có liên quan và khoản thuế thu nhập phải nộp. Thu nhập của doanh
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập từ hoạt
động khác.
Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoản chênh lệch giữa
doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trừ đi chi phí sản xuất, kinh doanh
thực tế có chứng từ hợp pháp, hợp lệ của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu
thụ và khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ( tính riêng cho hoạt động
sản xuất, kinh doanh).
Thu nhập từ các hoạt động khác là khoản chênh lệch giữa thu nhập từ các
hoạt động khác trừ đi các chi phí hợp lý, hợp lệ của những hoạt động khác và
thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (tính cho các hoạt động khác)
Thu nhập của doanh nghiệp được xác định hàng năm khi kết thúc năm tài
chính.
Doanh nghiệp phải lập bảng kê khai các loại thuế phải nộp và nộp thuế
đầy đủ đúng hạn theo quy định của từng luật thuế. Kết thúc năm tài chính,
doanh nghiệp phải quyết toán thuế với cơ quan thuế theo quy định của Pháp
luật.
Việc phân phối thu nhập sau thuế của doanh nghiệp do người chủ sở hữu
quyết định, trừ việc trích lập các Quỹ theo quy định của Pháp luật mà cụ thể là
quy định của nghị định. Thẩm quyền quyết định việc phân phối thu nhập đối
với các loại hình doanh nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc sau:
+ Đối với Công ty TNHH, Hội đồng thành viên quyết định việc phân
phối thu nhập.
+ Đối với công ty cổ phần, thu nhập của công ty được phân phối theo quy
định của điều lệ của công ty (Điều lệ công ty do Đại hội cổ đông thông qua).
+ Đối với doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp là người có quyền
quyết định việc phân phối thu nhập.
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
+ Đối với công ty hợp danh, thu nhập của công ty được phân phối theo
quy định tại Điều lệ công ty.
Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập của công ty được phân
phối theo hình thức như sau:
+ Trừ các khoản chi phí thực tế phát sinh nhưng không được tính vào chi
phí sản xuất, kinh doanh để tính thu nhập chịu thuế.
+ Phần còn lại được phân phối, sử dụng như sau:
i) Trích lập các quỹ theo luật định:
Những doanh nghiệp kinh doanh trong một số ngành đặc thù mà pháp
luật quy định phải trích lập các quỹ đặc biệt từ lợi nhuận thì doanh nghiệp phải
thực hiện trích lập các quỹ này theo những tỷ lệ quy định.
Quỹ dự phòng mất việc làm
Quỹ khen thưởng dự tính là 10% thu nhập sau thuế, mức thưởng do
doanh nghiệp quyết định.
ii) Tuỳ điều kiện và nhu cầu của từng doanh nghiệp, doanh nghiệp có
thể trích lập các quỹ được nhà nước khuyến khích như: Quỹ đầu tư phát triển để
sử dụng vào mục đích tăng vốn đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh hoặc đổi
mới cải tiến kỹ thuật, thay đổi quy trình công nghệ, nâng cao chất lượng sản
phẩm của doanh nghiệp. Đối với phần thu nhập sau thuế được dùng để đầu tư
trở lại cho sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp được áp dụng mức khuyến
khích đầu tư cao nhất phủ hợp với các quy định tại các Luật thuế, Luật khuyến
khích đầu tư trong nước; hay các quỹ dự phòng tài chính và các quỹ khác.
iii) Chia thu nhập cho các thành viên góp vốn, các cổ đông nếu có đủ
điều kiện quy định tại điều 44,48 và 67 của Luật doanh nghiệp .

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất