Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Thuốc lá Bắc sơn - Tài liệu tham khảo

PHẦN 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC
TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ BẮC SƠN
3.1. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ MÁY TRONG TƯƠNG LAI
* Mục tiêu tổng quát
Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và đa dạng hoá sản phẩm phù hợp với
tâm lý, thị trường người tiêu dung. Nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng đầu
lọc hóa và giảm dần chất độc hại, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Tăng lợi nhuận bằng
những sản phẩm chất lượng cao để tạo nguồn cho ngân sách và giải quyết việc làm.
Mở rộng thị trường tiêu thụ
Đẩy mạnh sản xuất thuốc lá điếu sang các nước Trung Đông, Châu Phi, và lân
cận
Đổi mới máy móc thiết bị và nâng cao trình độ khoa học công nghệ ngang tầm
với trình độ các nước trong khu vực, để có thể sản xuất ra những sản phẩm có chất
lượng tiêu chuẩn quốc tế với năng suất lao động cao, giá thành hạ ,nâng cao hiệu quả
sản xuất kinh doanh
Thực hiện đầy đủ trách nhiện và nghĩa vụ của nhà máy đối với nhà nước và xã
hội. Đảm bảo ổn định việc làm, từng bước nâng cao đời sống thu nhập cho người lao
động
* Mục tiêu cụ thể
Về sản lượng: Căn cứ vào tỷ lệ tăng bình quân từ 2004_2007 là 14%, định
hướng mức độ tăng trưởng của Công ty, dự báo về nhu cầu tăng trưởng và khả năng
đáp ứng của Nhà máy, từ nay đến năm 2010, phấn đấu sản lượng thuốc lá điếu sản
xuất và tiêu thụ đạt 100 triệu bao. Với cơ cấu chủng loại đa dạng, chất lượng cao phù
hợp với tâm lý thị hiếu người tiêu dùng.
Về xuất khẩu: Căn cứ vào định hướng phát triển của ngành thuốc lá Việt Nam
và tình hình xuất khẩu thuốc lá điếu trong 2 năm trở lại đây dự kiến từ nay đến năm
2010, nhà máy sẽ dự kiến phấn đấu xuất khẩu thuốc lá điếu là 6,5 triệu bao/năm
49
Về nghĩa vụ đối với Nhà nước: Dự kiến nộp ngân sách đạt 200 tỷ đồng vào
năm 2010
3.2 PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CỦA CÔNG
TY
Trong việc thực hiện được mục tiêu chiến lược đề ra trong thời gian tới, yếu tố con
người đóng vai trò rất quan trọng, là nhân tố quyết định thành công của chiến lược
được đề ra.Công ty thuốc là Bắc Sơn đã xác định phát triển nguồn nhân lực theo
hướng sau:
-Đối với lực lượng lao động trực tiếp sản xuất
+Đào tạo công nhân lành nghề :
Song song với việc đầu tư thay thế, đổi mới thiết bị sản xuất và bố trí sắp xếp
lại lao động sản xuất và lao động chuyển giao kĩ thuật công nghệ cho công nhân theo
từng dự án đầu tư. Phối kết hợp với các trường kĩ thuật công nghệ đào tạo công nhân
kĩ thuật có tay nghề cao để có đủ trình độ tiếp nhận công nghệ mới. Ngoài ra thường
xuyên tổ chức đào tạo và đào tạo laị lực lượng công nhân trồng trọt, công nhân công
nghệ sản xuất thuốc lá, công nhân cơ khí có tay nghề cao để chủ động kĩ thuật vận
hành thiết bị sản xuất thuốc lá.
-Đối với lực lượng lao động gián tiếp
+Đào tạo nâng cao trình độ cán bộ quản lý, nghiên cứu khoa học:
Tinh giảm bộ máy quản lý, đào tạo lại cán bộ quản lý và nghiên cứu khoa học trong
các lĩnh vực chuyên môn, ngoại ngữ và tin học. Kết hợp với các trường đại học trong
nước thường xuyên mở lớp đào tạo cán bộ quản lý kiến thức về quản trin kinh doanh
trong cơ chế thị trường. Nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ quản lý thông qua
các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị trung, cao cấp. Có cơ chế, chính sách phù hợp để
động viên sức sáng tạo của cán bộ khoa học kĩ thuật.
+Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo:
Tranh thủ sự hỗ trợ của các đối tác nước ngoài trong việc cử cán bộ quản lý, nghiên
cứu khoa học đi tu nghiệp ở nước ngoài. Tăng cường hợp tác quốc tế trong khu vực,
trong công tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.
50
Trong tương lai công ty sẽ đào tạo các chuyên nghành chính tại các đơn vị cuả
mình như sau:
Một là: Chuyên nghành công nghệ sản xuất thuốc lá yêu cầu có kiến thức về hóa
thực phẩm (cao học, đại học, cao đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật ), có khả năng
xử lý trong việc phối chế, sản xuất các loại thuốc lá điếu bằng các thiết bị máy móc
chuyên nghành thuốc lá.
Hai là: chuyên nghành nông nghiệp về cây thuốc lá yêu cầu kiến thức về trồng
trọt, bảo vệ thực vật, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thuốc lá nguyên liệu (cao học,
đại học, cao đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật ), có khả năng xử lý trồng và hướng
dẫn nông dân trồng và chăm sóc cây thuốc lá.
Ba là: chuyên nghành về máy móc thiết bị của nghành thuốc lá yêu cầu có kiến
thức về cơ khí, điện, cơ điện tử, sửa chữa máy… Ngoài ra có kiến thức cơ bản về
công nghệ sản xuất thuốc lá.
Bốn là: Chuyên nghành đầu tư, xây dựng cơ bản yêu cầu có kiến thức về xây
dựng cơ bản các công trình chuyên nghành thuốc lá… Ngoài ra có kiến thức cơ bản
về kế toán trong việc thanh quyết toán các công trình và hiểu rõ quy trình và trình tự
đấu thầu. Trình độ yêu cầu từ đại học trở lên.
Năm là: Chuyên nghành kinh doanh thuốc lá điếu yêu cầu có kiến thức về
thương mại, thị trường … Trình độ yêu cầu là đại học, trung cấp.
Sáu là: Chuyên nghành vật tư, kế hoạch yêu cầu có trình độ về kế hoạch, đồng
thời có kiến thức về máy móc thiết bị, chế biến nguyên liệu, sản xuất thuốc lá điếu để
có thể tham gia lựa chọn, mua sắm các thiết bị máy móc sản xuất thuốc lá điếu và các
vật tư thiết yếu khác phục vụ cho công việc. Trình độ yêu cầu đại học, trung cấp.
Bảy là: Chuyên nghành lao động tiền lương, bảo hộ lao động, định mức lao
động, đào tạo: yêu cầu có trình độ về lao động, tiền lương, quản trị kinh doanh, ngoài
ra phải có trình độ ngoại ngữ tối thiểu trong làm việc với các đối tác nước ngoài và
có hiểu biết cơ bản về công nghệ sản xuất thuốc lá. Yêu cầu trình độ đại học trở lên.
Tám là: các chuyên nghành khác phục vụ cho công tác quản lý, phụ trợ như kế
toán, nghiệp vụ xuất nhập khẩu, hành chính, y tế… Yêu cầu trình độ theo tiêu chuẩn
chung.
51
3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI
CÔNG TY THUỐC LÁ BẮC SƠN
3.3.1 Giải pháp hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào và mục tiêu đào tạo
• Xác định nhu cầu đào tạo
Bất kì một chương trình đào tạo nào nếu muốn thành công đều phải xác định đúng
nhu cầu đào tạo. Công ty căn cứ vào các nhu cầu thực tế của các phòng ban, đơn vị
để xây dựng các chương trình đào tạo. Các đơn vị căn cứ vào các yêu cầu nhiệm vụ
và khả năng phát triển của mình lập kế hoạch đào tạo cho thời gian trước mắt và lâu
dài. Căn cứ vào nhu cầu đào tạo, phòng TC-HC chỉnh sửa bổ xung và trình lãnh đạo
công ty phê duyệt.
Kế hoạch đào tạo của công ty phải bao gồm các nội dung sau:
Một là: mục đích, nội dung của từng khóa đào tạo.
Hai là: Đối tượng đi học
Ba là: Số lượng CB-CNV dự kiến cử đi học
Bốn là: Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc khóa học
Năm là: Chi phí dự kiến, nguồn kinh phí.
Trong quá trình xây dựng nhu cầu đào tạo thì việc dự đoán những thay đổi công
nghệ trong tương lai cũng như chiến lược kinh doanh trong tương lai của công ty
cũng hết sức quan trọng.
Dự báo những thay đổi công nghệ trong tương lai giúp công ty xây dựng được nhu
cầu đào tạo đón đầu cán bộ kỹ thuật đó.
Phòng TC-HC phải có trách nhiệm tìm các lớp học, các trường học hợp lý, chất
lượng tốt phù hợp với nội dung đào tạo hoặc các chương trình học thích hợp, mới để
CB CNV trong công ty đăng ký.
- Căn cứ xác định nhu cầu đào tạo:
+ xuất phát từ mục tiêu kinh doanh của công ty. Như trên phân tích, mục tiêu
kinh doanh của công ty trong tương lai: Phát huy nội lực trong điều kiện hội
nhập, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, lựa chon công nghệ hiện
đại, tăng cường hợp tác quốc tế…
52
Đội ngũ CB CNV trong công ty đóng vai trò quyết định trong việc thực hiện các
mục tiêu trên. Do vậy việc xác định nhu cầu đào tạo của công ty phải hướng vào
việc thực hiên các mục tiêu trên.
+ Nhu cầu đào tạo đối với từng đối tượng phải được đánh giá, phân tích, dự báo
toàn diện trên cả ba quá trình thực hiện công việc hiện tại, sắp tới và tương lai.
Trên cơ sở đó tổng hợp được các nhu cầu đào tạo sát với thực tế, phù hợp với yêu
cầu của từng đối tượng.
+ Nhu cầu đào tạo không chỉ xác định đối với đội ngũ CB CNV hiện tại mà còn
xác định đối với đội ngũ CB CNV dự kiến bổ xung trong tương lai.
- Phương pháp xác đinh nhu cầu đào tạo: Được thực hiện bằng cách đánh giá kết
quả thực hiện công việc thực tế của từng vị trí công tác. Người đánh giá là thủ
trưởng quản lý trực tiếp, cán bộ hỗ trợ là trưởng phòng TC-HC. Thời điểm đánh
giá là một năm đối với đào tạo dài hạn và sáu tháng đối với đào tạo ngắn hạn.
Nội dung đánh giá theo mẫu sau:
Phiếu đánh giá ncông việc hiện tại
Người đánh giá Người được đánh giá
Người tham gia Đơn vị công tác
Thời gian đánh giá Chức vụ
Nội dung công việc kết quả thực hiện công
việc
Lý do không đạt Nhu cầu đào tạo
Đạt Không đạt
Phiếu đánh giá công việc sắp tới
Người đánh giá Người được đánh giá
Người tham gia Đơn vị công tác
Thời gian đánh giá Chức vụ
53
Nội dung công việc Mức độ năng lực hiện

Mức độ năng lực
cần có
Nhu cầu đào tạo
Đối với công việc xác định nhu cầu đào tạo trong tương lai cũng như cho các
công việc mới, công ty căn cứ vào xu thế chung của thời đại là hội nhập và đa
dạng hoá nghành nghề. Chính vì lẽ đó mà nhu cầu đào tạo trong tương lai của
công ty là công nghệ và kỹ thuật sản xuất thuốc lá, ngoại ngữ và tin học. Trên cơ
sở các phiếu đánh giá của từng vị trí công tác, phòng TC-HC sẽ tổng hợp thành
nhu cầu đào tạo của công ty.
• Công tác xác định mục tiêu đào tạo
Việc ấn định các mục tiêu cụ thể của chương trình đào tạo cho chúng ta biết
doanh nghiệp kì vọng gì ở chương trình đào tạo. Thông qua quá trình tìm hiểu, đánh
giá, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh, qua đánh giá chất lượng và số lượng
nguồn nhân lực mà công ty đang quản lý, thông qua việc phân tích những yêu cầu
công việc cần làm trước mắt, lâu dài và đặc biệt là xuất phát từ nhu cầu đào tạo mà
xác định mục tiêu đào tạo.
Công ty cần xác định rõ mục tiêu đào tạo là gì? Trong mục tiêu đào tạo cần nêu cụ
thể nội dung của chương trình đào tạo, số lượng, chất lượng, đối tượng đào tạo, thời
gian đào tạo, kinh phí đào tạo … Mỗi một chương trình đào tạo đều có một mục tiêu
cụ thể khác nhau.
- Mục tiêu đối với chương trình đào tạo dành cho đội ngũ cán bộ quản lý:
Tương lai của công ty nằm trong tay các nhà quản lý, đây là nhân tố quyết định sự
thành bại của công ty. Có rất nhiều công ty vẫn số công nhân đó, cũng vẫn cơ chế
của nhà nước quy định đó, nhưng một vị giám đốc mới về có trình độ, có khả năng
nhạy bén và năng động đã làm cho công ty đó khởi sắc và phát triển nhanh. Do đó
mục tiêu sẽ là hầu hết cán bộ quản lý trong công ty phải nắm vững chủ trương, chính
sách của đảng, của nhà nước, của nghành và của công ty, quy trình làm việc, nguyên
tắc hành chính, thông thạo chuyên môn, tranh thủ ý kiến các cấp. Bổ xung cập nhật
54
các kiến thức về tin học, ngoại ngữ, lý luận chính trị để theo kịp thời đại và có khả
năng làm việc với các đối tác nước ngoài. Cần phân cấp giao quyền rõ ràng, khuyến
khích sự độc lập, sáng tạo
- Mục tiêu đối với chương trình đào tạo cho đội ngũ lao động sản xuất:
Mục tiêu đào tạo sẽ là nắm vững công nghệ, kỹ thuật mới. Thường xuyên cập nhật
thông tin về lĩnh vực sản xuất thuốc lá trên thế giới. Thành thạo ngoại ngữ, tin học.
Thường xuyên đào tạo, tái đào tạo để thích ứng với các loại công nghệ, từ đó làm
chủ công nghệ và tối ưu hoá chức năng tiên tiến của công nghệ.
- Mục tiêu đối với chương trình đào tạo đội ngũ kinh doanh:
Đây là đội ngũ quyết định sự thành bại của việc đưa sản phẩm thuốc lá điếu tới thị
trường, mang lại doanh thu cho công ty. Mục tiêu trước mắt là tăng cường nghiệp
vụ, bổ xung nhân lực, tăng cường trình độ nhiêm vụ về thị trường, khả năng giao
tiếp. Thường xuyên cập nhật thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh để có được
những phương án kinh doanh chính xác.

3.3.2 Giải pháp về hoàn thiện hệ thống tổ chức, cơ chế đào tạo
Để triển khai thực hiện công tác đào tạo mang lại hiệu quả thiết thực thì phải có
một hệ thống tổ chức đào tạo hợp lý, có cơ chế hoạt động rõ ràng và có đội ngũ cán
bộ đào tạo có trình độ, năng lực tương xúng với yêu cầu nhiệm vụ của công tác đào
tạo trong từng giai đoạn. Vì vậy, giải pháp là hoàn thiện tổ chức và cán bộ thực hiện
công tác đào tạo với ba nội dung sau:
• Hoàn thiện tổ chức thực hiện công tác đào tạo.
Trong tổ chức thực hiện công tác đào tạo hiện nay, khả năng tham mưu của bộ
phận đào tạo công ty tại phòng TC-HC còn hạn chế, sự phân công trách nhiệm
chưa rõ ràng. Do vậy, cần phân công trách nhiệm rõ ràng việc tổ chức thực hiện
đào tạo theo sơ đồ dưới đây:
Sơ đồ thực hiện công tác đào tạo của công ty

chủ tịch

55

Phòng TC-
HC
Hội đông tư vấn
hoặc đào tạo của
công ty
Các lãnh đạo ở
các phòng ban
khác
Chủ tịch: là người có quyền cao nhất quyết định mục tiêu, chiến lược phát triển
nguồn nhân lực, kế hoạch dào tạo dài hạn của công ty trên phương án trình lên
tổng công ty thuốc lá Việt Nam.
Giám đốc: là người có quyền điều hành cao nhất đối với công tác đào tạo của
công ty, quyết định mục tiêu, phương hướng của công tác đào tạo hàng năm của
công ty phù hợp với các kế hoạch và chiến lược phát triển nguồn nhân lực của
công ty.
Phòng TC-HC:
Thực hiện chức năng tham mưu cho giám đốc và chủ tịch, bao gồm:
- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch đào tạo ngắn hạn và
dài hạn của công ty.
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm phù hợp với
kế hoạch và chiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty.
- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm và kế hoạch dài hạn và đề xuất
kiến nghị với cấp trên về những giải pháp hoàn thiện để thực hiện tốt kế hoạch và
chiến lược đã đề ra.
Trong quá trình triển khai thực hiện phòng TC-HC hợp tác chặt chẽ với các cơ sở
đào tạo và các nhà quản lý doanh nghiệp trong và ngoài nước để tranh thủ sự tư
vấn thông qua các hợp đồng tư vấn về đào tạo hoặc hợp tác xây dựng và triển
khai các chương trình đào tạo dài hạn và hàng năm.
- Thực hiện chức năng triển khai:
Giám đốc
56
+ Thực hiện các chương trình đào tạo theo phân cấp thuộc trách nhiệm triển
khai do công ty đề ra.
+ Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo
hàng năm hoặc các chương trình đào tạo tại các đơn vị thành viên phù hợp với
chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm và dài hạn của công ty.
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đào tạo theo phân cấp
thuộc trách nhiệm của đơn vị.
- Đánh giá tình hình thực hiện, đề xuất kiến nghị với công ty mà trực tiếp là phòng
TC- HC về những khó khăn, vướng mắc, những bài học kinh nghiệm và các giải
pháp thực hiện có hiệu quả nhất chương trình kế hoạch đào tạo hàng năm và dài
hạn.
- Thực hiện báo cáo, trao đổi thông tin thường xuyên với phòng nghiệp vụ cấp
trên.
Các lãnh đạo ở các phòng ban khác:
Các trưởng phòng ban được trao cho trách nhiệm quản lý công tác đào tạo nhân sự
nên có thể xác định chính xác các nhu cầu đào tạo của các cá nhân viên trong
quyền quản lý của mình, trên cơ sở hiểu rõ các nhu cầu này họ sẽ phối hợp với
phòng TC-HC để kiến nghị với tổ chức những kế hoạch đào tạo phù hợp. Ngân
sách dành cho đào tạo cũng được sử dụng một cách hiệu quả hơn.
• Hoàn thiện cơ chế thực hiện công tác đào tạo:
- Quy định trách nhiệm, quyền hạn của phòng TC-HC đối với công tác đào tạo
trong đó quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm để thực hiện tôt chức năng tham
mưu lãnh đạo của công ty.
- Ban hành quy chế đào tạo của công ty thay thế quy định tạm thời về phân cấp
quản lý công tác đào tạo cho phù hợp với vị trí và tầm quan trọng của công tác
đào tạo hiện nay, phân cấp chỉ là một nội dung của quy chế.
Quy định rõ các nội dung chủ yếu:
+ Mục tiêu, vị trí của chiến lược đào tạo nguồn nhân lực trong chiến lược phát
triển sản xuất kinh doanh của công ty.
57
+ Phân cấp trách nhiệm và quyền hạn giữa chủ tịch, giám đốc, phòng TC-HC
và các phòng ban khác trong đào tạo.
+ Quy trình thực hiện một số công việc chủ yếu trong công tác đào tạo.
+ Khen thưởng, kỷ luật …
• Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo:
Việc chăm lo cho đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo có ý nghĩa quyết định kết
quả thực hiện các mục tiêu đào tạo nói chung và đào tạo cán bộ quản lý nói riêng.
Kiện toàn đội ngũ cán bộ thực hiện công tác đào tạo bao gồm các nội dung sau:
- Phân công trách nhiệm trong thực hiện công tác đào tạo từ trên xuống dưới, bố trí
đủ các bộ chuyên trách thực hiện công tác đào tạo theo yêu cầu: Giám đốc chịu
trách nhiệm trước chủ tịch về việc thực hiện công tác đào tạo của đơn vị theo quy
chế đào tạo của tổng công ty thuốc lá Việt Nam, trưởng phòng TC-HC là người
chịu trách nhiệm trước giám đốc về kết quả công tác đào tạo theo chức năng,
nhiệm vụ được giao.
- Bồi dưỡng đào tạo kiến thức, kỹ năng về công tác đào tạo cho cán bộ phụ trách
và cán bộ chuyên trách làm công tác đào tạo.
Kiến thức về nghiệp vụ đào tạo đang là khoảng trống đối với cán bộ phụ trách và
cán bộ chuyên trách làm công tác đào tạo. Do vậy, công ty cần phải triển khai ngay
cáng sớm càng tốt các khoá đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng mới về công
tác đào tạo cho cán bộ.
- Đảm bảo quyền lợi, có chính sách động viên để cán bộ yên tâm thực hiên công tác
đào tạo.
3.3.3 Giải pháp hoàn thiện hình thức, chương trình đào tạo
• Xây dựng quy chế đào tạo:
Để tiến hành được chương trình đào tạo thành công, công ty bắt buộc phải xây
dựng một quy chế đào tạo rõ ràng. Quy chế đào tạo giúp cho đơn vị không bị lúng
túng khi cử người đi học cũng như đứng ra tổ chức lớp học quy định. Cụ thể như
sau:
1/ Đào tạo tại nước ngoài:
58

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất