Phân tích thực trạng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của công ty in tổng hợp Hà Nội - Tài liệu tham khảo

- Trong thời gian qua do nền kin tế thị trường ngày càng gay gắt đã làm
cho Công ty in tổng hợp Hà Nội đã gặp rất nhiều những khó khăn và thách
thức. Nhưng được sự quan tâm hỗ trợ động viên của đảng và nhà nước,
cùng với sự nỗ lực của ban lãnh đạo Công ty và sự đóng góp nhiệt tình của
tất cả cán bộ công nhân viên, Công ty đã vượt qua được những khó khăn thử
thách và đạt được nhiều thành tựu tốt.
- Cho đến nay Công ty in tổng hợp Hà Nội đã tự khảng định được mình
và tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường in Hà Nội nói riêng
và thị trường in trong cả nước nói chung
- Mặc dù, trong những năm qua tình hình sản xuất và kinh doanh của
Công ty có những bước thăng trầm, những biến động do sự chuyển đổi cơ
chế, do sự khắt khe của cơ chế thị trường, nhưng Công ty đã không ngừng
xây dựng thực hiện và hoàn thiện kịp thời các cơ chế quản lý, công tác sắp
xếp lại tổ chức bộ máy và lao động được thực hiện theo hướng ngày càng gọn
nhẹ, đạt năng suất và hiệu quả công tác cao
- Ngoài ra Công ty còn rất chú trọng tới công tác đầu tư kỹ thuật và công
nghệ cao theo chiều sâu được đẩy mạnh để nâng cao năng lực và chất lượng
sản xuất và kinh doanh, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến lỹ thuật, lao
động sáng tạo…
- Vì vậy việc đánh giá công tác quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của
công ty không chỉ thể hiện trên các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh và
hiệu quả lợi nhuận đem lại cho Công ty.
- Công ty còn đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực phải
phân tích đến hiệu quả tổ chức sắp xếp và bố trí công việc cho người lao
động để đảm bảo phân công nhằm bảo vệ sức khoẻ và tâm lý người lao
động. Đó là khoa học và nghệ thuật đối với mỗi nhà quản lý nguồn nhân lực .
43
CHƯƠNG III
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ
VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNGTY IN
TỔNG HỢP HÀ NỘI
3.1. NÂNG CAO TRONG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG
- Hiện nay Công ty đã thực hiện tốt một số công tác quản lý sử dụng
nguồn nhân lực, tạo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, bên cạnh đó còn gặp
phải một số hạn chế và những khó khăn sau:
+ Công tác tuyển dụng nhân viên cho Công ty chưa mang tính hiệu quả
cao và tính cạnh tranh với thị trường hiên nay
+ Ngoai ra việc sử dụng nguồn nhân lực của Công ty còn một số vấn đề
bất hợp lý, chưa thực sự đúng người, đúng việc . Do đó gây nên sự lãng phí
lao động trong Công ty.
+ Tại Công ty in tổng hợp Hà Nội thì các phòng như: Phòng tổ chức cán
bộ hoạt động chưa được chủ động, công tác đào tạo nhận lực của Công ty
chưa được quan tâm đúng mức thể hiện ở việc lập kế hoạch đào tạo và xác
định nhu cầu đào tạo chưa chính xác, sát thực hiện nay.
+ Từ đố tình hình thực hiện nội quy lao động, việc sử dụng thời gian lao
động ở một số lao động còn lãng phí bởi do tính chất công việc, do chính bản
thân công nhân đó chưa có ý thức tiết kiệm, tay nghề kém, vẫn chưa có biện
pháp đan xen công việc tận dụng thời gian rảnh rỗi. Ngoài ra công tác tạo
động lực của Công ty chưa phát huy được hiệu quả cao.
- Chính từ những yếu tố đó thì hiện nay Công ty phải áp dụng mô hình
cơ cấu gọn nhẹ đúng người đúng việc, phải có sự động viên kịp thời trong
cuộc sống hàng ngày của những người lao động.
3.2. NÂNG CAO TRONG CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH
44
- Công tác sản xuất và kinh doanh của Công ty cơ in tổng hợp Hà Nội
chủ yếu là sản xuất theo hợp đồng. Vì vậy việc đào tạo để đáp ứng nhu cầu
công việc là rất khó khăn và phức tạp. Tuy nhiên với một ngành nghề nhất
định Công ty cũng rất chú trọng công tác đào tạo, trau dồi tay nghề kiến thức,
nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên để có thể đáp ứng được nhu cầu công
việc hiện tại và trong tương lai.
- Chính vì hiện nay do xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu của thị
trường ngày càng cao về chất lượng và thẩm mỹ và thời gian, do đó yêu cầu
về lao động ngày càng cao và hàng năm công ty có xu hướng đào tạo mới và
đào tạo lại lao động.
- Công tác đào tạo mới và đào tạo lại tay nghề, nghiệp vụ cho cán bộ
công nhân viên của công ty được tiến hành thường xuyên để ngày càng hoàn
thiện hơn đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm sử dụng một cách có hiệu quả
trong sản xuất và kinh doanh.
- Ngoài ra Công ty cho mở các lớp về ngoại ngữ, vi tính, về khoa học kỹ
thuật, kỹ thuật mới, về chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh lao động và đặc
biệt là đào tạo nâng bậc thợ, nâng cao tay nghề… Từ đó đưa ra đánh giá
chung về chất lượng đào tạo của cán bộ công nhân viên trong Công ty.
- Từ những thực tế đố công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại
Công ty in tổng hợp Hà Nội thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và có
hiệu quả và phần lớn đã đáp ứng được yêu cầu sản xuất và kinh doanh của
Công ty. Công ty đã có sự quan tâm đúng mức, có chính sách khuyến khích
cán bộ công nhân viên chưa có trình độ đại học, tay nghề chưa cao. Thực sự
có nhu cầu đào tạo và đào tạo lại cho đi học hoặc tham gia dự các khoá đào
tạo ngắn hạn để tăng hiệu quả và khả năng làm việc.
- Công ty còn có lớp đào tạo theo kế hoạch được xuất phát từ nhu cầu
đào tạo từng năm của từng phòng ban và phân xưởng sản xuất.
- Cán bộ đào tạo của phòng tổ chức tổng hợp danh sách cần đào tạo và
lên dự kiến kế hoạch đào tạo trong năm của Công ty. Thông qua trưởng
phòng trước khi báo cáo giám đốc xét duyệt.
+ Tổ chức đào tạo: căn cứ vào kế hoạch đào tạo do giám đốc xét duyệt,
phòng đào tạo đứng ra tiến hành tổ chức đào tạo với các hình thức phù hợp.
+ Công ty sẽ gửi các cán bộ công nhân viên cần đào tạo trong năm mà
công ty không có khả năng tự đào tạo tới các trường, trung tâm để đào tạo.
45
+ Tổ chức đào tạo tại Công ty thì Công ty giao cho trưởng phòng tổ
chức nhân sự tiến hành mời giáo viên bên ngoài về đào tạo cho cán bộ công
nhân viên tại công ty.
+ Công ty nhận đào tạo tại chỗ thì trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ
chức đào tạo tại chỗ cho cán bộ công nhân viên đơn vị mình.
+ Ngoài ra Công ty còn đào tạo tại công ty và được tiến hành khi có sự
thay đổi trong kế hoạch sản xuất, cơ cấu, công nghệ… từ đó, tổ trưởng các
đơn vị xem xét đánh giá, xác định nhu cầu đào tạo, bổ xung của đơn vị mình
mà lập thành văn bản đề nghị công ty tổ chức đào tạo bổ sung.
+ Ngoài ra, khi các trưởng, trung tâm đào tạo mở các khoá đào tạo gửi
công văn chiêu sinh tới công ty, Giám đốc Công ty hoặc trưởng đơn vị lựa
chọn người, tham gia khoá đào tạo và lập thành văn bản theo mẫu sắn có của
công ty. Trưởng phòng tổ chức căn cứ việc lựa chọn trên, ra quyết định cử
cán bộ công nhân viên đi học
- Chính vì vậy với một quy trình đào tạo như trên, dưới sự quan tâm
đúng mức của lãnh đạo công ty và sự nỗ lực thực hiện, trong những năm qua
công ty đã đạt được những kết quả đáng kể trong lĩnh vực đào tạo và phát
triển nguồn nhân lực .
Tình hình thực hiện công tác đào tạo của công ty trong những năm gần
đây
Năm Đào tạo
nghiệp vụ
Bổ túc nâng
cao tay nghề
Đào tạo lại
nghề
Nâng cao trình độ CBQL
và CB thực hiện CV
2004
2005
2006
18
9
21
12
11
16
9
5
14
16
19
17
3.3. CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP NGƯỜI LAO ĐỘNG
- Tại Công ty in tổng hợp Hà Nội thì tiền lương là một yếu tố sản xuất,
là chức năng quản lý, là thước đo hao phí lao động, là nguồn thu nhập chính
của nguồn lao động trong Công ty.
- Ngoài ra Công ty còn trả lương theo cấp bậc và phụ cấp chức vụ theo
nghị định 26/C P để tính cho các ngày nghỉ chế độ như lễ, phép, ốm đau…
đóng bảo hiểm XH, BHYT theo luật định.
46
- Những ngày công làm việc thực tế thì tiền lương hưởng theo loại công
việc được giao và hiệu quả công tác.
- Lương của cá nhân người lao động tại Công ty không tính những lao
động tời vụ có lương thoả thuận trực tiếp theo hợp đồng chịu ảnh hưởng được
tính theo hệ số là hệ số hiệu quả áp dụng cho tất cả lao động trong Công ty in
tổng hợp Hà Nội hệ số này phản ánh hiệu quả hoạt động của Công ty trong
năm trước đó được áp dụng để trả lương cho các thành viên trong Công ty.
- Hệ số đơn vị phản ánh hiệu quả hoạt động trong toàn đơn vị trong mối
tương quan với các đơn vị khác trong Công ty.
- Ngoài ra Công ty còn áp dụng thêm hệ số cho các cá nhân hay còn gọi
là hệ số hiệu quả áp dụng đối với từng cá nhân trong Công ty. Hệ số này phản
ánh hiệu quả công việc của mỗi cá nhân trong mối tương quan với cá nhân
khác trong đơn vị và được xác định mỗi tháng một lần.
- Công ty còn nghiên cứu những phương pháp nhằm kích thích tinh thần
người lao động làm trong Công ty được làm việc trong một môi trường tương
đối tốt, các mối quan hệ giữa con người trong công ty đến được quan tâm hài
hoà. Vấn đề vệ sinh an toàn lao động luôn được quan tâm và thực hiện tốt đặc
biệt là các phân xưởng sản xuất.
Phân loại các chỉ tiêu đáng giá các đơn vị nghiệp vụ
STT Mức độ đạt được trong chỉ tiêu đánh giá Thang điểm
đánh giá
1 Khối lượng hoàn thành công việc theo chức năng
nghiệp vụ
25
2 Tiến độ công việc đã thực hiện 20
3 Chất lượng công việc đã thực hiện 15
4 Phối hợp công tác trong và ngoài phân xưởng 10
5 Vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động trong Công
ty
10
6 Kỷ luật lao động trong Công ty 10
7 Xây dựng công tác hàng tuần, hàng tháng,hàng quý 10
Tổng điểm 100
47
- Công ty áp dụng thêm hình thức tính tiền lương theo sản phẩm là
phương tiện để thực hiện nguyên tắc trả lương theo số lượng và chất lượng
lao động.
- Vì vậy nó sẽ tạo ra cơ sở để thúc đẩy năng suất lao động và không
ngừng nâng cao mức sống của người lao động trong Công ty.
- Công ty trả tiền lương của công nhân nhiều hay ít đều phụ thuộc vào
kết quả lao động của họ quyết định do đó khuyến khích công nhân không
ngừng nâng cao năng suất lao động, nâng cao trình độ tay nghề, sử dụng tốt
nhất công cụ và thời gian lao động.
- Ngoài ra Công ty còn áp dụng quy chế trả lương cho người lao động
của công ty được thực hiện theo nguyên tắc về phân phối theo lao động và trả
lương phụ thuộc vào hiệu quả công việc cho từng cá nhân, bộ phận
- Mặt khác lương của các cá nhân trong công ty thay đổi theo từng thời
kỳ và lương của mỗi cá nhân là không giống nhau. Đây là ưu điểm có tác
động đến người hưởng lương khiến họ có ý thức phấn đấu trong công việc
của mình để đạt được mức lương cao hơn
- Từ những hình thức trên mà Công ty đã giải quyết một cách tương đối
vấn đề trả lương giữa đơn vị sản xuất và đơn vị nghiệp vụ.
- Ngoài những mặt trên Công ty đang thực hiện hệ thống chế độ phụ cấp
chức vụ theo các quy định tại nghị định 26/C P của chính phủ 13/5/1993 phụ
cấp tổ trưởng sản xuất trình 1% tổng quỹ lương của tổ, tổ trưởng. Các đơn vị
nghiệp vụ tính bằng 7% lương được xếp loại nhân viên, phụ cấp độc hại trên
cơ sở thang lương theo giờ thực tế làm việc nặng nhọc, độc hại của các ngành
nghề theo quy định của nhà nước, mức 10% và 7% lương, phụ cấp ca hưởng
50% lương cấp bậc theo số giờ làm ca 3 + 6000 đồng/suất ăn ca bồi dưỡng tại
chỗ
+ Phụ cấp ăn trưa cho công nhân 8000 đ/ngày/1 lao động, đồng phục 3
bộ/năm và các khoản dịch vụ phúc lợi khác.
+ Các chế độ BHXH, BHYT, an toàn vệ sinh lao động của công ty thực
hiện theo đúng luật. An toàn lao động thực hiện theo điều 97, 105, 107
BLLĐ.
+ Công ty thực hiện theo nghị định 59/CP ngày 03-10-1996 của chính
phủ và tiêu chuẩn khen thưởng của Công ty.
48
+ Những đơn vị cá nhân hoàn thành kế hoạch được giao, đảm bảo chất
lượng và thời gian quy định.
+ Những người lao động có sáng kiến cải tiến trong sản xuất và kinh
doanh, tạo được chất lượng hiệu quả làm lợi cho công ty về các mặt tiết kiệm
vật tư, thời gian lao động
+ Công ty còn có chế độ thưởng từ quỹ lương bổ xung vào các ngày lễ
tết, kỷ niệm …
+ Công ty rất quan tâm tới việc khuyến khích động viên những người
lao động có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, cải tiến nghiệp
vụ, áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật ngày càng nhiều vào sản
xuất, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
3.4. NHỮNG KỶ LUẬT LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN
NHÂN LỰC.
- Đối với Công ty in tổng hợp Hà Nội thì mỗi cán bộ công nhân viên
trong công ty đều phải chấp hành nghiêm túc luật lao động.
+ Thứ nhất: người lao động không đi muộn, về sớm
+ Thứ hai: người lao động không nghỉ giữa ca quá giờ quy định
+ Thứ ba: người lao động không làm việc riêng trong giờ sản xuất, công
tác
+ Thứ tư: người lao động không uống rượu trước và trong giờ làm việc
+ Thứ năm: người lao động không đánh cờ bạc bất kỳ lúc nào trong
Công ty
+ Thứ sáu: người lao động không được gây bè phái trong Công ty
- Đối với mọi người lao động trong Công ty phải chấp hành nghiêm
chỉnh mệnh lệnh điều hành trong sản xuất và kinh doanh của giám đốc Công
ty
- Công ty luôn khuyến khích người lao động làm việc tại Công ty phát
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để không ngừng nâng cao năng suất lao động
và chất lượng sản phẩm….
- Công ty rất quan tâm tới việc người lao động không cháp hành đúng
quy trình công nghệ dẫn đến hư hỏng sản phẩm và thời gian đồng bộ của
hàng hoá, làm ảnh hưởng đến sản và xuất kinh doanh của Công ty.
- Đối với người lao động làm việc trong công ty phải tự nguyện học tập
an toàn vệ sinh lao động.
49
- Người lao động phải chấp hành đầy đủ, nghiêm chỉnh các biện pháp
bảo hộ lao động để ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
- Đối với việc phòng cháy chữa cháy thì toàn thể cán bộ công nhân viên
trong Công ty phải có trách nhiệm tham gia tập huấn phương pháp phòng
chống cháy, chữa cháy và sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy khi
cần.
- Ngoài những yếu tố trên thì mọị người trong công ty phải có trách
nhiệm bảo vệ máy móc thiết bị dụng cụ đồ nghề và các tài sản khác của Công
ty.
- Trong trường hợp người lao động có những hành vi vi phạm kỷ luật
lao động thì phải chịu các hình thức xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm bồi
thường cả về vật chất tuỳ theo mức độ vi phạm mà giám đốc công ty sẽ áp
dụng các hình thức xử lý theo điều 84 của bộ luật lao động
- Ngoài những hình thức kỷ luật trên Ban giám đốc Công ty còn có các
hình thức kỷ luật sau:
+ Công ty có hình thức khiển trách bằng miệng hoặc bằng văn bản đối
với người lao động phạm lỗi lần đầu
+ Công ty áp dụng hình thức thuyên chuyển làm công tác khác có mức
lương thấp hơn trong thời gian 5 tháng được áp dụng đối với người lao động
đã bị khiển trách, nhưng vẫn tái phạm trong thời gian 2 tháng kể từ ngày bị
khiển trách hoặc có những hành vi vi phạm nôi quy lao động khác .
+ Công ty còn có hình thức xa thải được áp dụng đối với người lao động
vi phạm một trong những trường hợp quy định tại điều 85 khoản 1 BLLĐ.
- Ngoà ra Công ty còn áp dụng những nguyên tắc xử lý vi phạm kỷ luật
khi người lao động có nhiều hành vi vi phạm đồng thời thì áp dụng hình thức
kỷ luật cao nhất ứng với hành vi vi phạm nặng như:
+ Cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động
khi xử lý vi phạm kỷ luật lao động.
+ Không dùng hình thức phạt tiền, thừ lương thay việc xử lý kỷ luật lao
động.
+ Người lao động sau khi hết hạn kỷ luật chuyển việc khác với mức
lương thấp hơn thì được chuyển về làm công việc cũ, hưởng lương cũ theo
hợp đồng đã ký kết.
50
- Trong trường hợp người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc
có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của công ty thì phải bồi thường theo quy
định của pháp luật (điều 89 BLLĐ). Nếu gây thiệt hại không nghiêm trọng do
sơ suất thì phải bồi thường nhiều nhất là 2 tháng lương và bị khấu trừ dần vào
lương hàng tháng theo quy định tại (điều 60 BLLĐ)
- Đối với người lao động làm mất công cụ, thiét bị, làm mất các tài sản
khác của công ty giao hoặc tiêu hao vật tư quá mức cho phép thì tuỳ từng
trường hợp cụ thể mà Công ty kết luận phải bồi thường một phần hay toàn
bộ theo giá trị thực tế trên thị trường.
3.5. ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC
- Thực chất đối với Công ty in tổng hợp Hà Nội đây là một khâu rất
quan trọng trong quá tình quản lý nguồn lao động, nhằm để đánh giá thành
tích thực tế trong công tác sản xuất và kinh doanh của cán bộ công, nhân viên
trong Công ty trên cơ sở đó ta có thể có những phương pháp hoạch định
tuyển chọn, phát triển nguồn nhân lực một cách hiệu quả cao
- Nhưng trên thực tế công tác này còn nhiều vướng mắc đánh giá chưa
thật sự xác thực được, chất lượng công tác của người lao động. Sự đánh giá
còn mang yếu tố chủ quan của cán bộ quản lý.
- Tại Công ty in tổng hợp Hà Nội thì vẫn còn một số khuyết điểm như:
Công ty chủ yếu vẫn áp dụng cách cấp trên trực tiếp đánh giá cấp dưới do đó
khó đảm bảo được tính công băng trong công tác sản xuất và kinh doanh.
- Công ty nên áp dụng thêm một số phương pháp đánh giá sau:
+ Những người lao động tự đánh giá lẫn nhau
+ Những người lao động tự đánh giá mình
+ Những người lao động tự đánh đánh giá cấp trên thông qua các cuộc
họp tại Công ty
- Đây thực chất là một phương pháp đánh giá rất hiệu quả trong việc để
đánh giá người lao động. Hiện nay hầu như các Công ty và các doanh nghiệp
đang áp dụng rất thành công phương pháp này.
3.6. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
- Công tác đào tạo nguồn nhân lực
+ Công ty áp dụng phương pháp dạy kèm: Đây là phương pháp nhằm
đào tạo tại chõ để phát triển cấp quản lý trên cơ sở một kèm một. Người cán
51
bộ có nhiệm vụ hướng dẫn cho học viên giải quyết tất cả những vấn đề trong
phạm vi trách nhiệm. Phương pháp này thường được sử dụng để phát triển
những nhân viên sẽ thay thế những công việc của người hướng dẫn.
+ Phương pháp luân chuyển công tác: Đây là phương pháp đưa một
người đang làm công việc này sang làm một công việc khác nhằm mục đích
bổ xung cho họ những kiến thức và kinh nghiệm mà họ còn thiếu. Theo
phương pháp này nhân viên hoặc cán bộ được điều chuyển sẽ học nhiều kinh
nghiệm mới, giúp họ làm việc được theo nhiều chức năng khác nhau và có
khả năng xử lý các tình huống bất ngờ.
+ Phương pháp nghiên cứu tình huống: Theo phương pháp này các học
viên được trực tiếp tiếp cận một số tình huống cụ thể trong thực tế với đầy đủ
các thông tin, số liệu liên quan. Mỗi học viên phải phân tích và đưa ra cách
giải quyết cụ thể.
+ Phương pháp hội nghị: Đây là phương pháp trong đó các thành viên
được tập hợp theo nhóm thảo luận về một vấn đề nào đó cố gắng đưa ra cách
giải quyết. Phương pháp phát triển nhân sự này được áp dụng khá phổ biến
trong các doang nghiệp hiện nay. Nó giúp các nhân viên, học viên tăng cường
khả năng tư duy, khả năng đưa ra và bảo vệ ý kiến của bản thân mình.
Bộ máy quản lý phù hợp với cơ chế quản lý, biết sử dụng, phát hiện
người có năng lực, có trình độ. Biết khen thưởng đúng mức người lao động,
giúp họ làm việc hiệu quả, năng suất cao.
Biết giải quyết công việc có hiệu quả, nhanh nhạy bén và có khả năng tự
ra quyết định phù hợp mục tiêu, kinh doanh của doanh nghiệp.
Biết phân tích những tình huống kinh doanh thực tế phát sinh trong
doanh nghiệp và đưa ra những biện phát hiệu quả.
- Công tác phát triển nguồn nhân lực
52

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất