Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Tài liệu tham khảo

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

SVTH: Hà Nguyễn Thúy Quỳnh – MSSV: 0831004132 Trang 7

5. Đóng góp của bài báo cáo:
Bài báo cáo trước hết là cơ sở đánh giá quá trình học tập và ứng dụng kiến thức
vào thực tế công việc của doanh nghiệp.
Mặc khác, nội dung nghiên cứu cũng góp phần vào việc phân tích lại quá trình
phát triển của doanh nghiệp và đưa ra nhiều giải pháp có thể ứng dụng vào doanh
nghiệp trong điều kiện hiện tại.

6. Bố cục :
Ngoài phần mở đầu, bài báo cáo bao gồm 3 chương:
Chương 1:
ĐÔI NÉT VỀ CÔNG TY CP THIẾT KẾ XÂY LẮP VIỄN ĐÔNG
Chương 2:
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP THIẾT KẾ XÂY
LẮP VIỄN ĐÔNG
Chương 3:
KẾT LUẬNBáo cáo thực tập tốt nghiệp

SVTH: Hà Nguyễn Thúy Quỳnh – MSSV: 0831004132 Trang 8
Chương 1
ĐÔI NÉT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT KẾ XÂY LẮP VIỄN ĐÔNG

1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty CP Thiết kế - Xây lắp Viễn Đông
Công ty cổ phần Thiết kế - Xây lắp Viễn Đông thành lập vào ngày 12/12/2007,
trên cơ sở của Xí nghiệp Thiết kế - Công ty Cổ phần Viễn Liên. Sau đó tách riêng
thành công ty độc lập mang tên gọi duy nhất đến nay là: Công ty cổ phần Thiết kế -
Xây lắp Viễn Đông.
Chức năng kinh doanh chính của công ty là
- Tư vấn đầu tư, lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kĩ thuật
- Lập dự toán công trình
- Thiết kế phần thông tin liên lạc và bưu chính – viễn thông trong công trình dân
dụng và công nghiệp.
- Thi công xây dựng
- Mua bán hàng điện, điện lạnh, điện tử, kim khí điện máy, cáp đồng, cáp quang,
thiết bị vật liệu bưu chính - viễn thông - tin học.
- Đại lý ký gửi hàng hoá,
- Lắp đặt, sửa chửa, bảo trì hệ thống thông tin liên lạc và bưu chính - viễn thông
- tin học, hệ thống điện lạnh dân dụng và công nghiệp.
Thông tin công ty cổ phần Thiết kế - xây lắp Viễn Đông
Địa chỉ: 232 đường 3/2, P.12, Q.10 , TP. HCM
Điện thoại: (08) 38 62 4467 - (08) 38 62 4468 - Fax: (08) 38 62 4468
Email: vidoco07@vnn.vn - Website: http://www.vinacorp.vn
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, công ty
Công ty bao gồm 6 bộ phận chính, bao gồm:
- Xí nghiệp Xây lắp số 1: gồm 5 nhân viên
- Xí nghiệp Xây lắp số 2: gồm 10 nhân viên
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

SVTH: Hà Nguyễn Thúy Quỳnh – MSSV: 0831004132 Trang 9
- Xí nghiệp Thiết kế gồm: 7 nhân viên
- Phòng Kế toán gồm: 3 nhân viên
- Phòng Kinh doanh gồm: 2 nhân viên
- Phòng Tổng hợp gồm: 2 nhân viên
Bên cạnh ban Giám đốc công ty, số lượng cán bộ - nhân viên bao gồm có 29
người, được bố trí theo nội dung chuyên môn.
Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban:
Xí nghiệp thiết kế:
Chức năng chính là thiết kế hệ thống hạ tầng thông tin liên lạc và bưu chính –
viễn thông trong các công trình dân dụng và công nghiệp. Đảm bảo các tính năng kỹ
thuật và vận hành cho các công trình, phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp có tính định
hướng trước về công nghệ trong tương lai.
Xí nghiệp xây lắp 1, 2:
Trên cơ sở các bảng thiết kế hệ thống xây dựng của phòng kỹ thuật, phòng xây
lắp triển khai thực hiện đúng theo yêu cầu bản vẽ, đảm bảo đúng tiến độ và qui trình kỹ
thuật chuẩn nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong thi công. Có sự điều chỉnh phù hợp
trong môi trường thực tế với sự giám giát của bộ phận kỹ thuật.
Phòng Kế toán:
Đảm bảo nguồn thu - chi đúng qui định công ty và trong khuôn khổ của pháp
luật. Phòng kế toán đảm bảo chế độ giải ngân nhanh nhất nhằm hỗ trợ triển khai các dự
án một cách nhanh chóng, kịp thời, đúng tiến độ hợp đồng đề ra giữa công ty và các .
Phòng Kinh doanh:
Chức năng của phòng kinh doanh là đề ra các phương án tiếp cận với đối tượng
khách hàng mục tiêu và khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực bưu chính – viễn thông,
các công trình điện công nghiệp và dân dụng, hệ thống điện lạnh…
Phòng Tổng hợp:
- Thực hiện các chức năng chăm sóc khách hàng, quản trị hệ thống khách hàng
hiện có và có chính sách chăm sóc khách hàng bằng nhiều hình thức khác nhau.
- Tổng hợp các thông tin thị trường nhằm đưa ra những nhận định, phân tích
chiến lược cạnh tranh về giá và sản phẩm trước các đối thủ.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

SVTH: Hà Nguyễn Thúy Quỳnh – MSSV: 0831004132 Trang 10

1.3. Cơ cấu tổ chức
1.3.1. Sơ đồ tổ chức của doanh nghiệpBAN GIÁM ĐỐC
XÍ NGHIỆP
XÂY LẮP 1
XÍ NHIỆP
XÂY LẮP 2
XÍ NGHIỆP
THIẾT KẾ
PHÒNG
KẾ TOÁN
PHÒNG
KINH DOANH
PHÒNG
TỔNG HỢP
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

SVTH: Hà Nguyễn Thúy Quỳnh – MSSV: 0831004132 Trang 11
1.4. Tổ chức sản xuất, kinh doanh của đơn vị
Tư vấn đầu tư, lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kĩ thuật
Lập dự toán công trình
Thiết kế phần thông tin liên lạc và bưu chính – viễn thông trong công trình dân
dụng và công nghiệp.
Thi công xây dựng
Mua bán hàng điện, điện lạnh, điện tử, kim khí điện máy, cáp đồng, cáp quang,
thiết bị vật liệu bưu chính – viễn thông – tin học.
Đại lý ký gửi hàng hoá,
Lắp đặt, sửa chửa, bảo trì hệ thống thông tin liên lạc và bưu chính - viễn thông -
tin học, hệ thống điện lạnh dân dụng và công nghiệp.
1.5. Định hướng phát triển của công ty cổ phần thiết kế - xây lắp Viễn Đông
Trong xu thế phát triển chung của thị trường bưu chính - viễn thông cũng như
nhu cầu đầu tư, phát triển công nghệ trong giai đoạn hội nhập toàn cầu của hầu hết các
doanh nghiệp, công ty cổ phần thiết kế và xây lắp Viễn Đông đang phát huy lợi thế của
mình trong việc cung ứng nhanh chóng và kịp thời các sản phẩm chất lượng cao, ứng
dụng công nghệ hiện đại cho các công trình trong cả nước.
Với uy tín thương hiệu và chất lượng sản phẩm, Viễn Đông đã trở thành nhà
cung cấp cho nhiều công trình, công ty viễn thông lớn trong cả nước như: công ty điện
thoại Đông, điện thoại Tây, điện lực Bình Chánh, điện lực Thủ Thiêm, công ty viễn
thông Tân Tạo, công ty cổ phần viễn thông đầu tư và thương mại quốc tế…
Cùng với việc không ngừng cải tiến và ứng dụng công nghệ mới, công ty Viễn
Đông không ngừng nâng cao hiệu quả trong việc mở rộng và phá triển thị trường, tìm
kiếm những thị trường mới và phát triển hệ thống khách hàng tiềm năng ở trong và
ngoài nước.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

SVTH: Hà Nguyễn Thúy Quỳnh – MSSV: 0831004132 Trang 12
Chương 2
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI
CÔNG TY CP THIẾT KẾ XÂY LẮP VIỄN ĐÔNG
2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.1. Đánh giá hiệu quả kinh doanh trong 3 năm 2007 - 2009
Tuy chỉ mới ra đời trong thời gian ngắn (2007) nhưng uy tín thương hiệu Viễn
Đông đã từng bước định hình trên thị trường viễn thông, thông qua nhiều công trình đã
thực hiện cho các công ty viễn thông lớn của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh hành
trong cả nước.
Với năng lực kinh doanh đa ngành nghề, trong đó thiết kế và thi công các công
trình Bưu chính - viễn thông, tin học, điện lạnh là chủ yếu Viễn Đông đã liên tục gia
tăng tốc độ kinh doanh trong lĩnh vực này từ năm 2007 đến nay. Tốc độ tăng trường
bình quân mỗi năm tăng trên 20%.
2.1.2. Nhu cầu thị trường
Việt Nam là quốc gia được đánh giá có tốc độ phát triển công nghệ tin học và
viễn thông nhanh nhất trong khu vực. Tính từ năm 2000 đến nay, mức độ đầu tư cho
công nghệ không chỉ dừng lại ở các công trình qui mô quốc gia do nhà nước đầu tư mà
các doanh nghiệp tư nhân cũng đã bắt đầu tăng cường ứng dụng công nghệ vào hoạt
động kinh doanh. Trong lĩnh vực viễn thông, nhu cầu xây dựng và mở rộng hệ thống là
rất lớn, không chỉ tại các thành phố lớn như Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần
Thơ… các địa phương cũng rất cần để hiện đại hóa và hoàn thiện hệ thống cáp quang
đủ đáp ứng yêu cầu của người dân trong tương lai.
Tính đến thời điểm mạng Beeline ra đời, Việt Nam đã có 7 mạng viễn thông. Số
lượng người dùng Internet ở Việt Nam vẫn đang gia tăng với tốc độ nhanh chóng. Theo
số liệu của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), tại thời điểm tháng 6/2007, số
người sử dụng Internet ở Việt Nam đã đạt 16.511.849 người.
Như vậy, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2007, số lượng người dùng Internet ở Việt
Nam đã tăng gần 11%, tỷ lệ người dùng trên tổng số dân đã tăng từ 17,94% lên tới
19,87%. Tổng số địa chỉ IP đã cấp tăng gần gấp đôi, từ 1.862.400 lên tới 3.475.200, và
tổng số tên miền .vn đang hoạt động tăng 6.956 tên, từ 36.619 lên 43.575.
Tuy nhiên, theo khảo sát mới nhất của Asia Digital Marketing Yearbook, thì chỉ
tính đến tháng 5/2007, số người sử dụng Internet tại Việt Nam đã vươn lên vị trí 17
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

SVTH: Hà Nguyễn Thúy Quỳnh – MSSV: 0831004132 Trang 13
trong top 20 quốc gia có "cư dân mạng" đông nhất trên thế giới. Theo đó, có đến 72%
số người trong độ tuổi 18 - 30 sử dụng Internet thường xuyên để tán gẫu (chat); và 81%
số người trong độ tuổi 41-50 thường xuyên đọc tin tức trên Internet.
Hiện thế giới có hơn 1,1 tỷ người sử dụng Internet, nhưng 20 quốc gia và vùng
lãnh thổ đứng đầu thế giới đã chiếm gần 80% số người sử dụng Internet trên toàn cầu.
Nếu xét về hệ thống thông tin di động, theo Bộ Thông tin và Truyền thông
(TT&TT), tổng số thuê bao di động tại Việt Nam tính đến tháng 6/2008 là 48.023.785
thuê bao và con số hiện nay đã tăng lên gấp 2 lần, ước đạt khoảng 90 triệu thuê bao của
7 mạng viễn thông hiện có.
Đứng trước cơ hội phát triển đầy tiềm năng này công ty Viễn Đông đã nhanh
chóng xây dựng được hệ thống các nhà cung ứng vật tư chất lượng ổn định và đảm bảo
vừa đáp ứng yêu cầu khách hàng vừa gia tăng uy tín thương hiệu trước khách hàng.
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty (phân tích SWOT)
2.2.1. Thuận lợi
- Trên cơ sở được tách ra từ công ty Viễn Liên vốn đã có thương hiệu lâu năm, uy tín
trên thị trường viễn thông vì vậy đã nhanh chóng tạo được sự tin cậy của khách hàng
thông qua chất lượng dịch vụ và năng lực hoạt động.
- Bên cạnh hoạt động kinh doanh các sản phẩm bưu chính – viễn thông, tin học, diện
lạnh… công ty Viễn Đông còn mở rộng hoạt động đầu tư vào các dự án xây dựng
khách sạn, nhà hàng ở Phú Quốc. Đây là những thuận lợi cơ bản trong quá trình phát
triển với những định hướng lâu dài.
II.2.2. Khó khăn
- Tuy với tiềm lực khá lớn nhưng vãn chưa đủ nhân lực để đáp ứng kịp thời sự thay đổi
của thị trường. Trong thời gian sắp tới, nguồn nhân sự chất lượng cao cần được đầu tư
nhiều hơn nữa.
II.2.3. Cơ hội
- Từ sự nhanh chóng, năng động và lợi thế về mặt giá cả công Viễn Đông đã dáp ứng
hầu hết nhu cầu của khách hàng, vì vậy cơ hội cạnh ranh và phát triển là rất lớn.
- Với khả năng hoạt động rộng khắp, đa ngành nghề, lĩnh vực nhà hàng, khách sạn ở
Phú Quốc do Viễn Đông đầu tư cũng đang phát huy tác dụng và mang lại hiệu quả thiết
thực trong việc mở ra cơ hội mới trong đầu tư và phát triển.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

SVTH: Hà Nguyễn Thúy Quỳnh – MSSV: 0831004132 Trang 14
- Về chính sách giá: có lợi thế như được trả chậm, hàng hoá đầy đủ, đáp ứng được mọi
nhu cầu của khách hàng.
- Nhà cung cấp uy tín và chất lượng: Hệ thống cung cấp vật liệu, sản phẩm nhanh
chóng, chất lượng và đa dạng chủng loại hàng hóa vì vậy đã hỗ trợ rất lớn trong việc
cạnh tranh cũng như triển khai thi công. Những nhà cung cáp hiện có của Viễn Đông
bao gồm: công ty Viễn Liên, công ty cáp Sài Gòn, công ty cáp và vật liệu viễn thông
Sacom, công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Phát Đạt, công ty trách nhiệm hữu hạn 3M
Việt Nam…
2.2.4. Thử thách
Trong giai đoạn hiện nay, xu hướng cạnh tranh trong lĩnh vực cung cấp thiết bị
viễn thông diễn ra khá nhiều. Vì vậy, muốn đứng vững doanh nghiệp cần phải có hệ
thống cng cấp riêng, đảm bảo chất lượng và giá cả phải cạnh tranh. Muốn làm được
điều đó, doanh nghiệp càn phải mạnh và thể hiện được thực lực trong khi đấu thầu các
dự án.
2.3. Khảo sát các bước bán hàng cơ bản
2.3.1. Các bước bán hàng cơ bản
Bước 1:
- Phòng kinh doanh sẽ tiếp nhận thông tin khách hàng - bán hàng, thông tin tiếp
nhận có thể bằng văn bản (fax, thư báo,…) hay không thuộc dạng văn bản (điện thoại,).
Trường hợp nhận tin qua điện thoại sẽ được ghi nhận vào biểu mẫu TT 7.2/BM- 01.
- Thực hiện báo giá hoặc đấu thầu xem yêu cầu của khách hàng
Bước 2:
- Ban Giám đốc sẽ cam kết hoặc ký kết hợp đồng kinh tế (nếu cần thiết).
Bước 3:
- Nhân viên kinh doanh theo dõi công nợ và thực hiện giao hàng theo hợp đồng
thoả thuận. Nếu có thay đổi trong bất kì thay đổi nào từ phía công ty thì nhân viên kinh
doanh phải thông báo kịp thời cho khách hàng và thoả thuận với khách hàng cho sự
thay đổi đó. Trường hợp thay đổi do khách hàng, thì người nhận thông tin ghi nhận
hoặc báo cho người phụ trách giải quyết.


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

SVTH: Hà Nguyễn Thúy Quỳnh – MSSV: 0831004132 Trang 15
Bước 4:
- Phòng kế toán xuất hoá đơn theo yêu cầu hợp đồng
Bước 5:
- Phòng kinh doanh thực hiện bảo hành cho khách hàng theo như điều kiện đã
thoã thuận, ghi nhận ý kiến của khách hàng sau khi bản hành xong (nếu có phát sinh)
2.3.2. Sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp cung cấp
Hiện nay, ngoài chức năng tư vấn – thiết kế hệ thống thông tin liên lạc, bưu
chính và tin học, công ty Viễn Đông còn kinh doanh các mặt hàng cụ thể như:
- Mua - bán hàng điện, điện lạnh, điện tử, kim khí điện máy, cáp đồng, cáp
quang, thiết bị vật liệu bưu chính – viễn thông – tin học;
- Đại lý ký gửi hàng hoá,
- Lắp đặt, sửa chửa, bảo trì hệ thống thông tin liên lạc và bưu chính - viễn thông
- tin học, hệ thống điện lạnh dân dụng và công nghiệp.
2.3.3. Đặc điểm khách hàng của doanh nghiệp
Đối tượng khách hàng của công ty phần lớn là các doanh nghiệp nhà nước hoạt
động trong lĩnh vực mạng viễn thông, sản phẩm chính thường là hệ thống cáp quang,
cáp điện, thiết bị tin học… Bên cạnh đó, đối tượng khách thuộc các công ty vừa và
nhỏ, hệ thống cửa hàng cũng là khách hàng thường xuyên của công ty Viễn Đông.
2.3.4. Chính sách giá và năng lực nhà cung cấp
Như đã nói ở trên, để tạo ra được sự cạnh tranh ngoài uy tín thương hiệu, chất
lượng sản phẩm, giá chính là yếu tố góp phần quyết định đến khả năng thu hút khách
hàng. Với hệ thống nhà cung cấp hiện có, kết hợp với chính sách kinh doanh năng
động, công ty Viễn Đông đã đạt được hiệu quả kinh doanh trong việc cung cấp sản
phẩm, thiết kế và thi công các dự án viễn thông cho các công ty lớn tại thành phố như:
công ty điện thoại Đông, điện thoại Tây, điện lực Bình Chánh, điện lực Thủ Thiêm,
công ty viễn thông Tân Tạo…
2.4. Chính sách chăm sóc khách hàng
2.4.1. Chương trình chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng là một bộ phận quan trọng của lý thuyết marketting, và là
yếu tố cấu thành của sản phẩm cung cấp cho khách hàng.
Có 3 yếu tố then chốt quyết định việc làm thỏa mãn khách hàng:
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

SVTH: Hà Nguyễn Thúy Quỳnh – MSSV: 0831004132 Trang 16
- Yếu tố sản phẩm (chất lượng, đáp ứng đúng yêu cầu)
- Yếu tố thuận lợi (có nhiều tiện ích, tiện dụng)
- Yếu tố con người (thân thiện, xem trọng khách hàng)
2.4.1.1. Vai trò của dịch vụ chăm sóc khách hàng:
Là yếu tố cần thiết để đảm bảo cho doanh nghiệp xây dựng được hệ thống khách
hàng thân thiết và mở rộng hệ thống khách hàng tiềm năng thông qua các giá trị gia
tăng và cơ hội tiếp cận trực tiếp (face to face) và gián tiếp (tele-marketing: điện thoại,
email, tin nhắn) nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng một cách nhanh
chóng và tốt nhất.
Chăm sóc khách hàng không có nghĩa là nếu với một sản phẩm hay dịch vụ tồi
mà có công tác chăm sóc khách hàng tốt thì vẫn giữ được khách. Các dịch vụ chăm sóc
khách hàng ngày càng phong phú cùng với mức độ cạnh tranh trên thị trường. Cạnh
tranh hiện nay không chỉ cạnh tranh về sản phẩm mà tất cả các dịch vụ làm cho sản
phẩm hoàn chỉnh. Một trong những dịch vụ đó tức là làm tốt công tác chăm sóc khách
hàng.
Dù là khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp, đều mong muốn hơn cả từ hàng
hóa, dịch vụ mà họ mua là phải hoàn toàn đáng tin cậy. Tất cả những nụ cười thân
thiện và những lời chào mời lịch sự không thể bù đắp cho những sản phẩm không đáng
tin cậy hay những dịch vụ không đạt tiêu chuẩn. Công tác chăm sóc khách hàng chỉ có
thể công nhận là tốt nếu nó gắn liền với một sản phẩm chất lượng hay một dịch vụ tốt.
Chăm sóc khách hàng không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ của các nhân viên bán hàng
hay các nhân viên thường xuyên tiếp xúc với khách hàng. Bất kỳ cá nhân nào trong
doanh nghiệp cũng phải thực hiện một nhiệm vụ nào đó cho một số người khác trong
doanh nghiệp mình, tức là ai cũng có khách hàng và đó là các khách hàng bên trong
của doanh nghiệp.
2.4.1.2. Nội dung công tác chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp kinh
doanh dịch vụ:
- Những chương trình khuyến mãi mới.
- Điều chỉnh giá sản phẩm thấp đi trong khi chất lượng dịch vụ được nâng cao
2.4.2. Chính sách chăm sóc khách hàng thân thiết và tiềm năng
Để khách hàng biết được những gì. Việc này có thể được thực hiện thông qua
các dạng thư từ và bản tin gửi tới các khách hàng hiện tại hay các cuộc điện thoại. Cho

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất