Cơ sở lý luận và thực trạng quản lý nhà nước về kế hoạch sử dụng đất - Tài liệu tham khảo


58
- Vùng đất ngồi đê bối dự kiến sẽ được khai thác sử dụng theo dự án.
- Những quan điểm cơ bản về sử dụng đất đai xây dựng đơ thị ở quận Tây
Hồ:
+ Sử dụng đất đai hợp lý, hiệu quả, đảm bảo mơi trường sinh thái, cảnh quan
sạch đẹp, ổn định, lâu bền.
+ Ưu tiên dành đất đai cho các cơng trình tạo dựng cảnh quan, cây xanh, vui
chơi giải trí, cơng trình cơng cộng, dịch vụ đáp ứng nhu cầu chung và tạo việc làm,
thích ứng với việc chuyển đổi cơ cấu lao động từ sản xuất nơng nghiệp sang phi
nơng nghiệp.
+ Quan tâm phát triển các cơng trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để
từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân trong Quận.
+ Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các nghề thủ cơng truyền
thống phát triển, để giữ được bản sắc riêng của khu vực, đồng thời tạo thêm cơng
việc làm cho cộng đồng.
1. Giải pháp hồn thiện bộ máy quản lí nhà nước về quy hoạch hoạch sử
dụng đất
1.1 Thực trạng bộ máy quản lí đất đai nói chung và quản lí quy hoạch
sử dụng đất hiện nay trên địa bàn quận được lập như sau:
Do đất đai có tầm quan trọng đặc biệt nên hệ thống quản lí nhà nước về đất
đai thường xun được củng cố, hồn thiện cho phù hợp với từng thời kỳ phát triển
của đất nước. Bộ máy quản lý nhà nước về đất đai bao gồm tồn bộ các cơ quan
quản lí nhà nước từ trung ương đến địa phương làm việc trên lĩnh vực đất đai, các
cơ quan này có vai trò lập ra các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đồng thời kiểm
sốt việc sử dụng và phát triển đất đai.
Năm 1996 Quận Tây Hồ chính thực đi vào hoạt động. Căn cứ vào nghị định
34/CP ngày 23/4/1999 và Thơng tư hướng dẫn số 470/TT - ĐC ngày 18/7/1997 của
Tổng cục Địa chính, UBND lâm thời Quận Tây Hồ đã chỉ đạo Phòng Địa chính và
quản lý nhà ( 5/1999 đổi tên phòng Địa chính – Nhà đất) khẩn trương tiếp nhận,
bàn giao hồ sơ, tài liệu thực địa với Huyện Từ Liêm và Quận Ba Đình để kịp thời
tiến hành cắm mốc giới hành chính, thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành, củng
THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN

59
cố đội ngũ cán bộ nhà nước từ Quận tới phường. Cho đến nay về cơ bản cơng tác
quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn Quận đã đi vào nề nếp.
Hiện nay, phòng có tất cả là 12 cán bộ trong đó có 7 cán bộ chính thức, 1 cán
bộ hợp đồng, 2 cán bộ đang đi học lớp cơng chức nguồn, 2 cán bộ đã thi vào lớp
cơng chức nguồn do thành phố tổ chức (hiện chưa có kết quả). Với khối lượng cơng
việc khá lớn gần như thực hiện trọn vẹn qui trình cấp GCN: thụ lý hồ sơ cấp giấy
chứng nhận; in, vẽ GCN, lập tờ trình, quyết định trình UBND quận ký, cấp GCN.
Bên cạnh đó còn phải tổ chức thực hiện những mặt cơng tác khác: cơng tác quản lý
đất đai trên địa bàn quận, xố nợ và đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, thẩm định
TKKT-TDT các cơng trình xây dựng, cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền quận;
quản lý nhà nước về đơ thị; giải quyết cơng việc chun mơn khác do Sở ĐC-NĐ;
Sở Xây dựng, sở GTCC giao… Vì vậy, cơng việc của phòng ln ở tình trạng bị
q tải, mặc dù từng cán bộ của phòng đã cố gắng làm việc cả thời gian ngồi giờ,
nhưng với khối lượng cơng việc nhiều, trong đó có nhiều phát sinh mới đã gây
nhiều khó khăn về thời gian cơng tác và hiệu quản hồn thành nhiệm vụ của từng
cán bộ và của cả đơn vị


Sơ đồ cơ cấu quản lý nhà nước về đất đai quận tây Hồ


Chính Phủ
Cơ quan thuộc chính phủ
Tổng cục địa chính
Các cơ quan thuộc chính
phủ
- Bộ
- Cơ quan ngang Bộ
THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN

60

1.2 Một số giải pháp kiện tồn bộ máy quản lý
1.2.1 Phân rõ quyền hạn và trách nhiệm của từng bộ phận trong cơ
cấu tổ chức của bộ máy quản lí.
Q trình xây dựng bộ máy quản lý Nhà nước về đất đai có thể chia làm 4
giai đoạn:
UBND Thành Phố Hà Nội
Sở địa chính
UBND Quận Tây Hồ
Phòng Địa chính- Nhà
đất & Đơ thị Quận Tây
Hồ
UBND 8 phường trong quận
Cán bộ địa chính
phường
Xác định mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ
Xác định mơ hình cơ cấu tổng qt

Phân bổ chức năng, nhiệm vụ để hình
thành nên các bộ phận, phân hệ

Tính chất, đặc điểm
của đối tượng quản

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN

61

Giai đoạn 1: Gồm những cơng việc chủ yếu sau:
- Xác định mục tiêu, chức năng của tổ chức trong mối quan hệ tổng thể với
các tổ chức nhằm thực hiện quản lý nhà nước về đất đai và nhà ở.
- Xác định các nhiệm vụ cụ thể của tổ chức nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm
vụ quản lý
- Xây dựng những kết luận có căn cứ khoa học và thực tiễn để làm cơ sở cho
việc xây dựng cơ cấu tổ chức
- Xây dựng sơ đồ tổng qt của cơ cấu tổ chức
* Chức năng của Phòng Điạ chính - Nhà đất - Đơ thị
Phòng Điạ chính - Nhà đất - Đơ thị là cơ quan chun mơn trực thuộc UBND
Quận Hai Bà Trưng giúp UBND Quận thực hiện cơng tác địa chính, nhà đất và đơ
thị có trách nhiệm xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát
triển ngành thống nhất với phòng kế hoạch - kinh tế trình UBND Quận phê duyệt
và tổ chức thực hiện các chủ trương, chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước của
Thành phố và của Quận.
* Các nhiệm vụ cụ thể của Phòng Điạ chính - Nhà đất - Đơ thị:
Xây dựng trình UBND Quận quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, nhà đất,
các văn bản hướng dẫn kiểm tra UBND phường, các tổ chức và cơng dân thực hiện
Xác định quyền hạn trách nhiệm cho
bộ phận, con người.
Xây dựng quy chế hoạt động
Xây dựng cơ chế phối hợp

Cơng cụ quản lý
THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN

62
chế độ, chính sách về quản lý, sử dụng đất đai, nhà đất và đo đạc bản đồ theo pháp
luật.
Tổ chức thẩm định và trình UBND Quận các văn bản của UBND phường về
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, nhà đất.
Trình UBND Quận để báo cáo cấp trên có thẩm quyền quyết định, loại nhà,
về chủ sử dụng đất, chỉnh lý các loại tài liệu về đất đai, nhà đất, bản đồ phù hợp với
hiện trạng của Quận. Lập báo cáo thống kê, kiểm kê đất đai, nhà đất theo định kỳ.
Tham gia với các cơ quan có liên quan trong việc hoạch định giải quyết tranh chấp
địa giới hành chính cấp Quận, phường. Quản lý các tuyến mốc đo đạc, mốc địa giới
thuộc Quận.
- Thu thập, quản lý, lưu trữ các tài liệu về địa chính, nhà đất, bản đồ
theo phân cấp.
- Quản lý đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên địa chính, nhà đất của
phường; tổ chức cơng tác kiểm tra thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý sử
dụng đất đai, nhà đất, xây dựng, đo đạc bản đồ của UBND phường, của các tổ chức
và hộ gia đình, cá nhân. Thu thập tài liệu, bổ sung hồ sơ phục vụ cơng tác quản lý
của UBND Quận, Sở Địa chính - Nhà đất để giải quyết các tranh chấp về đất đai,
nhà cửa, xây dựng theo phân cấp quản lý.
- Căn cứ phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của Quận phối hợp
với phòng Kế hoạch - Kinh tế lập và theo dõi việc thực hiện kế hoạch xây dựng,
sửa chữa nhà ở các cơng trình phúc lợi cơng cộng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật của địa
phương.
- Giúp UBND Quận quản lý về xây dựng cơ bản, đơ thị trên địa bàn
Quận, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ và sử dụng các cơng trình
cơng cộng ở điạ phương. Kết hợp chặt chẽ với Đội quản lý trật tự xây dựng đơ thị
Quận và Cơng an Quận, UBND phường giữ gìn trật tự xây dựng đơ thị trên địa bàn.
- Hướng dẫn lập luận chứng kinh tế kỹ thuật các cơng trình: xây dựng,
cải tạo sửa chữa, kiểm tra thiết kế kỹ thuật những cơng trình được Thành phố phân
cấp.
- Tổ chức giám định Nhà nước về chất lượng các cơng trình xây dựng,
sản phẩm vật liệu xây dựng thuộc Quận quản lý. Quản lý hồ sơ hồn cơng các cơng
THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN

63
trình do Quận xây dựng. Phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý những cơng trình hư
hỏng (điện, nước, cống rãnh, nhà vệ sinh, vườn hoa, cây cảnh, hè đường…) với
UBND Quận, các Sở chun ngành.
- Kiểm tra tư cách hành nghề kinh doanh xây dựng dịch vụ tư vấn xây
dựng, thiết kế và sản xuất vật liệu xây dựng vận tải thơ sơ, cơ giới của các thành
phần kinh tế hoạt động trên địa bàn theo quy định của Thành phố và Nhà nước.
- Kiểm tra các chủ đầu tư thực hiện đúng quy trình, thủ tục xây dựng cơ
bản, giúp UBND Quận tổ chức đấu thầu hoặc chọn nhà thầu đối với các cơng trình
thuộc nguồn vốn phân cấp cho Quận quản lý, tham gia hội đồng đền bù và giải
phóng mặt bằng xây dựng của Quận.
- Quản lý và kiểm tra các đối tượng khai thác tài ngun để sản xuất,
vật liệu xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định của Nhà nước và Thành phố.
Hướng dẫn các tổ chức và nhân dân thực hiện các văn bản pháp quy của Nhà
nước và Thành phố về quy hoạch xây dựng, kỹ thuật xây dựng, xây dựng đơ thị,
sản xuất vật liệu xây dựng, các quy định của Thành phố về cơng tác vệ sinh cơng
cộng và giao thơng, tổng hợp và kiến nghị với cấp trên bổ sung các chính sách, thể
lệ, quy định cho phù hợp với u cầu thực tiễn của địa phương.
Giai đoạn 2:
- Nhóm họp các chức năng, nhiệm vụ có mối quan hệ gần gũi để phân
bổ cho các bộ phận, phân hệ của tổ chức
- Xác định khối lượng cơng việc cần thực hiện đối với mỗi chức năng,
nhiệm vụ.
- Xác định thành phần của các bộ phận, phân hệ
Căn cứ vào các nhiệm vụ cụ thể nêu trên và tính chất, đặc điểm của đối
tượng quản lý là đất đai và nhà ở là những tài sản có giá trị lớn, có tính phức tạp về
chủ sở hữu và chủ sử dụng … phân chia phòng Điạ chính - Nhà đất - Đơ thị gồm
các bộ phận nghiệp vụ như sau:
- Trưởng phòng: phụ trách chung; phụ trách thực hiện: cấp giấy phép xây
dựng, giải phóng mặt bằng, thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tranh chấp về
nhà đất, cơng tác nội vụ phòng.
THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN

64
- Phó trưởng phòng 1: giúp Trưởng phòng thực hiện và chỉ đạo cơng tác
thẩm định các cơng trình xây dựng trên địa bàn do Quận và phường làm chủ đầu tư,
cơng tác đơ thị.
- Phó trưởng phòng 2: giúp trưởng phòng thực hiện và chỉ đạo cơng tác
quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở, ký hợp
đồng th đất.
Đối với nhiệm vụ quản lý đất và nhà ở, bao gồm các bộ phận sau:
 Bộ phận cấp phép xây dựng, giải quyết tranh chấp do hành vi
xây dựng gây nên trên địa bàn gồm 2 đồng chí.
 Bộ phận giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư, thanh tra sử
dụng đất gồm 3 đồng chí.
 Bộ phận quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà
ở và quyền sử dụng đất ở, ký hợp đồng th đất gồm 12 đồng chí.
 Bộ phận giải quyết các vấn đề liên quan đến những tồn tại về các vấn
đề như: ……
 Cơng tác đánh, gắn và cấp giấy chứng nhận biển số nhà 1 đồng
chí.
 Bộ phận hành chính, lưu trữ và đánh máy vi tính 2 đồng chí.
Giai đoạn 3:
- Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận xác định quyền
hạn, thẩm quyền, trách nhiệm, phương tiện hoạt động cho các bộ phận và cá nhân
- Xây dựng quy chế hoạt động, chế độ quản lý cụ thể đảm bảo điều kiện
cho bộ máy tự vận hành

Giai đoạn 4:
- Xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động giữa các bộ phận, phân hệ bên
trong tổ chức và giữa tổ chức với các cơ quan khác
- Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của tồn tổ chức
THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN

65
1.2.2 Tăng cường tinh thần trách nhiệm và năng lực cán bộ quản lí
Để có thể xây dựng được đội ngũ cơng chức hành chính trong bộ máy quản
lý nhà nước về đất đai và nhà ở trong sạch vững mạnh cần có 4 yếu tố quan trọng:
1.2.2.1 Cơng chức cần có trình độ học vấn và phải có kiến thức quản lý Nhà
nước
Trình độ học vấn hiện nay của cơng chức hành chính nói chung phải là cử
nhân. Điểm xuất phát này rất quan trọng. Sau khi trở thành cơng chức hành chính
phải được đào tạo hoặc bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, có chứng chỉ
chun viên, chun viên chính. Từ đó tuỳ theo khả năng thăng tiến để có thể trở
thành chun viên cao cấp, cán bộ lãnh đạo. Vì nhiều lý do, trong những năm trước
đây, cơng tác đào tạo và bồi dưỡng cơng chức hành chính có nhiều khó khăn nên
phần lớn cơng chức hành chính làm việc bằng nhiệt tình, bằng kinh nghiệm, người
nọ bắt chước người ki, “ học mót nhau” ở cơng sở. Do hồn cảnh xuất thân và
trưởng thành khác nhau nên tri thức và kinh nghiệm trong cơng tác cũng khác nhau.
Chẳng hạn, các chính trị viên qn đội chuyển ngành thì quản lý theo kiểu chính trị
viên; các sĩ quan chuyển ngành thì có kiểu mệnh lệnh qn sự; những tri thức được
đào tạo ở trong nước hoặc nước ngồi về một chun mơn khác thì vận dụng bài
bản máy móc, khơng tánh khỏi lúng túng … Với những nguồn gốc khác nhau như
vậy, nên cần thiết phải được đào tạo và bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà
nước để đội ngũ cơng chức có được tiếng nói chung, khắc phục tình trạng cùng
nhau thực thi một nhiệm vụ, giải quyết một sự việc mà “ ơng nói gà, bà nói vịt”.
2.2.2.2 Cơng chức lãnh đạo cũng như cơng chức thừa hành phải trong sạch,
khơng được tham nhũng, ăn hối lộ, chiếm đoạt của cơng.
Đây là những yếu tố phẩm chất đạo đức. Nếu phạm vào các hành vi nêu trên,
dân sẽ mất niềm tin vào đương sự và vào bộ máy hành chính.
Mọi người dễ dàng nhận thấy rằng để xây dựng uy tín phải mất nhiều năm
nhưng tự làm mất uy tín thì khơng cần nhiều thời gian. Đồng thời khi đã mất uy tín
rồi, xây dựng lại uy tín rất khó. Điều này đòi hỏi mỗi cơng chức hành chính lấy thi
hành pháp luật làm trọng, phải tu thân thường xun, nếu khơng, sẽ “ kiếm củi ba
năm thiêu một giờ”.
THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN

66
2.2.2.3 Cơng chức hành chính trong khi thi hành nhiệm vụ phải tơn trọng
dân, thơng cảm với dân, dân chủ với dân, khơng được coi thường dân
Các nhân viên nhà nước dù ở chức vụ nào cũng phải biết dựa vào
dân,phụcvụ dân, đi sát dân. Đảng ta ln coi nhà nước ta, chính quyền ta là chính
quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Như vậy, lấy nhân dân làm đối
tượng phục vụ khơng chỉ là đạo đức của người cơng chức mà còn là ngun tăc
thực thi cơng vụ. Khơng thể đến Uỷ ban nhân dân như đến một nơi … khơng phải
của nhân dân, vì khơng khí uy quyền của những cá nhân đã bao phủ nặng nề cả
khơng gian uỷ ban đó. Mặt khác trong vấn đề này là: nhân dân đóng thuế v ngân
sách thì chính quyền sử dụng ngân sách phục vụ trở lại nhân dân sao cho đúng việc,
đúng lúc, đúng mức để nhân dân thấy có hiệu quả, tiếp tục tin tưởng và ủng hộ
chính quyền.
2.2.2.4 Chính sách, chế độ đối với cơng chức
Mỗi cá nhân gia nhập đội ngũ cơng chức hành chính là có sự lựa chọn về
nghiệp và thường có bốn động cơ chủ yếu:
+ Muốn việc làm ổn định, vững chắc
+ Muốn được tơn trọng về nhân cách và cảm thấy cơng việc của mình có giá
trị nhất định về mặt xã hội
+ Muốn góp phần thực hiện lý tưởng dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng
bằng, văn minh
+ Muốn đời sống vật chất và tinh thần của cá nhân và gia đình ổn định và
ngày một nâng cao
Lao động của cơng chức hành chính là loại lao động đặc biệt “ sản xuất” ra
những sản phẩm đặc biệt, trong đó chứa đựng hàm lượng trí tuệ rất lớn. Qua năng
lực, sự mẫn cán, lòng trung thành, đội ngũ cơng chức hành chính nghiêm chỉnh
chấp hành nhiệm vụ chính trị, đáp ứng những u cầu chính đáng của nhân dân,
duy trì trật tự pháp luật, kỷ cương, bảo đảm ổn định chính trị, an ninh quốc gia và
an tồn xã hội. Đồng thời qua đó góp phần khắc phục “bốn nguy cơ” và phấn đấu
cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh.
THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN

67
Chúng ta cần tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cơng chức
hành chính của các nước tiên tiến. Có nhiều vấn đề phải giải quyết, trong đó có vấn
đề phải có biện pháp tích cực nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần của một bộ phận cơng chức để tạo cho họ n tâm, phấn khởi, tận tuỵ
với cơng việc, trung thành với sự nghiệp. Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khố VII cũng chỉ rõ: “ Tiếp tục đổi mới và hồn thiện hệ thống
ngạch, bậc cơng chức và cải tiến chế độ tiền lương, gắn trách nhiệm với quyền hạn,
nhiệm vụ với chính sách đãi ngộ.” Vì vậy cần sớm biến những chủ trương trên của
Đảng vào hiện thực đời sống cơng chức hành chính.
2. Giải pháp hồn thiện hệ thống văn bản pháp luật văn bản pháp luật về
đất đai
2.1 Về việc thiết lập và ban hành các văn bản
Từ sau cách mạng tháng Tám đến nay, Nhà nước ta đã ban hành trên 200 văn
bản có liên quan đến chính sách quản lý và sử dụng đất đai. Những văn bản này đã
góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đặc biệt, từ khi Hội đồng nhà nước đã
tiến hành cơng bố Luật Đất đai vào ngày 14/07/1993, Luật Đất đai sửa đổi đã được
thơng qua, đánh dấu một bước tiến quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc về mặt kinh
tế, chính trị, xã hội và về pháp luật đất đai ở Việt Nam; nhằm đảm bảo sự quản lý
thống nhất của Nhà nước đối với đất đai, bảo vệ và phát huy khơng ngừng tiềm
năng đất đai, làm cho đất đai thực sự trở thành thế mạnh để phát triển kinh tế, nâng
cao trách nhiệm cho tồn xã hội đối với việc khai thác, bồi bổ vốn tài ngun q
giá của quốc gia, đồng thời là cơ sở pháp lý đưa cơng tác quản lý Nhà nước về đất
đai vào nề nếp, sử dụng, khai thác đất đai ngày càng có hiệu quả và tiết kiệm.
Muốn quản lý đất đai, Nhà nước phải đề ra những quy phạm pháp luật để
điều chỉnh những mối quan hệ nhất định, buộc chủ thể sử dụng đất phải tn theo
khn mẫu, những quy tắc cụ thể, nghĩa là phải tn theo sự điều chỉnh của pháp
luật dưới hình thức quyền và nghĩa vụ. Tuy nhiên, do sự phát triển kinh tế theo cơ
chế thị trường và quan hệ đất đai do lịch sử để lại rất phức tạp đã làm nảy sinh
nhiều vấn đề mới mà Luật Đất đai chưa quy định. Mặt khác, việc tun truyền, giáo
dục pháp luật về đất đai làm chưa tốt, nhận thức về Luật Đất đai còn chưa đầy đủ,
việc tổ chức thi hành Luật Đất đai của các cấp, các ngành chưa được quan tâm chú
THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất