đất mặn - Tài liệu tham khảoLá cam bị cháy ở chóp do mặn
Tán cây cam mõng đi do mặn
ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI CÂY
TRỒNG (TT)


Lá cam bị vàng do mặn
Ngộ độc sodium trên lá nho
ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI CÂY
TRỒNG (TT)


Lúa bị cháy lá do nhiễm mặn
Lúa chết do bị nhiễm mặn
ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI CÂY
TRỒNG (TT)


Đất bị sodic hóa thường
ở đất bị khô
ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI CÂY
TRỒNG (TT)
Đất mặn thường liên
kết với tính sodic
(nghĩa là lượng Na+ rất
cao trên phức hệ hấp
thu của đất) gây cản
trở cho sinh trưởng và
phát triển của cây
trồng.


CÁC BIỆN PHÁP CẢI TẠO ĐẤT MẶN
1. Biện pháp cơ học
2. Biện pháp hóa học
3. Biện pháp thủy lợi
4. Biện pháp sinh học


1. Biện pháp cơ học
- Cày xới đất trong mùa khô tránh hiện tượng mau
dẫn các muối từ tầng dưới lên tầng mặt.
-
Cày xới giúp đất tơi xốp, tăng khả năng thấm rút
nước cho việc rửa muối trong đất được dễ dàng.
-
Cày đảo lớp muối ở đất mặn xuống tầng bên dưới.
Phương pháp này thường được áp dụng cho
những vùng đất mặn ít. Đối với vùng đất mặn có
chứa nhiều CaSO
4
(thạch cao) nằm gần tầng mặt,
nên áp dụng phương pháp cày sâu mục đích là lợi
dụng thạch cao có sẵn trong đất….


- Theo Talib và Kahlow (2011); Walworth Jim
(2006) có thể áp dụng thạch cao để cải tạo đất
mặn, mặn sodic và đất mặn kiềm.
- Theo Jose Geerardo Lopez- Aguirre và ctv.
(2007) đối với đất mặn và đất kiềm sử dụng
sulfua vào đất sẽ làm gia tăng sự rửa trôi các
cation và anion vì thế sẽ gia tăng sự rửa trôi
muối trong đất. giúp giảm độ mặn trong đất.
2. Biện pháp hóa học


2. Biện pháp hóa học (tt)

Sulfuric acid có thể thay thế cho thạch cao trên
đất calcareous (đất có chứa nhiều CaCO
3
)
H
2
SO
4
+ CaCO
3
 CO
2
+ H
2
O + CaSO
4

Ngoài ra có thể sử dụng sulfur để cải tạo đất
calcareous
S + 1/2O
2
+ CO
2
+ 2H
2
O  H
2
SO
4
+ CH
2
O

Bón phân hóa học: áp dụng kĩ thuật sản xuất
thích hợp và bón đủ N, P, K để nâng cao năng
suất.


 Calcium nitrate và calcium
chloride cũng có thể được
sử dụng để cải tạo đất
sodic, nhưng giá thành cao
hơn và đôi lúc có ảnh
hưởng xấu đến sự phát
triển của cây trồng và môi
trường (do nitrate là một
trong các thông số đánh
giá sự ô nhiễm của môi
trường).
2. Biện pháp hóa học (tt)


3. Biện pháp thủy lợi

Quản lý tốt nguồn nước tưới, trữ nước mưa để tưới cho
cây vào mùa khô, ngăn ngừa xâm nhiễm mặn…

Quản lý thời gian tưới: tưới đầy đủ trong giai đoạn cây
con để tăng tác dụng rửa trực di muối khỏi vùng rễ cây
trồng.

Xây dựng các hệ thống rửa mặn hợp lý:xây dựng các hệ
thống kênh, mương tưới và các hệ thống mương tiêu
mặn trên mặt và nước ngầm.
 Xây dựng hệ thống rửa mặn hợp lý bằng cách chia ruộng
thành nhiều ô nhỏ đưa nước ngọt vào để rửa chua, rửa
mặn. Đồng thời lai tạo các giống lúa phù hợp với vùng
đất phèn, đất mặn. Phương pháp này thường chỉ được
áp dụng ở những vùng có nguồn nước ngọt.

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất