Kế hoạch năm học 2012-2013 - Tài liệu tham khảo

- Sinh hoạt CBGVNV đầy đủ, nghiêm túc: Quán triệt học tập thêm các văn bản mới về
GD và nhiệm vụ năm học.
* Tồn tại:
- HS nghỉ học 2 ngày do lụt.
- Chưa tổ chức kiểm định chất lượng đầu năm do mưa lụt, học sinh không đến trường
đươc.
- Một số em học sinh con nhà nghèo vẫn chưa có bộ quần áo đồng phục để mặc đến lớp.
TUẦN 4: TỪ NG ÀY 10/9 ĐẾN NG ÀY 15/9 Lớp trực: 4B Thầy Cơ
* Công việc trọng tâm:
1. Kế hoạch dạy học, giáo dục:
* Cán bộ quản lí:
- Chỉ đạo GV thực hiện dạy học hoàn thành nội dung chương trình tuần 3.
- Tổ chức KĐCL đầu năm học từ K2 - K5.
- Chỉ đạo 2 tổ sinh hoạt chuyên môn.
- Triển khai nhiệm vụ năm học mới.
- Theo dõi, giám sát kết quả thực hiện của GV.
* Giáo viên:
- Thực hiện kế hoạch dạy học, chủ nhiệm tuần 3. Lồng ghép nội dung GD ATGT trong
mùa mưa cho các em học sinh.
- Thực hiện HĐTT: Sinh hoạt lớp, chi đội cuối tuần.
- Theo dõi phân hoá xong các đối tượng HS lớp mình.
- Hướng dẫn các em cách đọc sách.
- Tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở học sinh mua sắm đủ SGK, vở bài tập, vở ô li, dụng cụ học
tập.
- Vận động học sinh mua sắm bổ sung quần áo đồng phục.
- Giúp học sinh đọc sách theo lớp.
- Làm cập nhật các loại hồ sơ GV – HS.
- Chỉ đạo lớp thực hiện công tác đội, ANTTTH, lao động, vệ sinh.
2. Hoạt động các đoàn thể:
- Lãnh dạo các tổ chức phối hợp với Chi uỷ chi bộ - Hiệu vụ để xây dựng dự thảo kế
hoạch hoạt động năm học, dự kiến xong nhân sự, quy chế dân chủ nội bộ, quy chế phối
hợp.
* Công đoàn:
- Làm tốt công tác GD chính trị tư tưởng cho mỗi CBĐV.
- Thực hiện kế hoạch hoạt động tuần 3.
- Duyệt hồ sơ chuẩn bị Đại hội CĐ trường ở CĐ GD huyện.
- Động viên CBĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.
- Phối hợp tổ chức, thực hiện công tác lao động, vệ sinh môi trường, ANTTTH.
* Chi đoàn:
- Phối hợp tổ chức, thực hiện công tác lao động, vệ sinh môi trường, ANTTTH.
- Trang trí đại hội chi bộ.
* Liên đội:
- Đội trống nghi thức, đội văn nghệ, trò chơi trong ngày khai giảng năm học mới.
- Phối hợp tổ chức, thực hiện lao động vệ sinh trường, lớp.
- Ổn định tổ chức, thực hiện sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
3. Công tác tổ văn phòng:
- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức danh mà Hiệu trưởng đã phân công.
- Cung ứng đủ các loại hồ sơ ấn phẩm tổ, nhà trường, cập nhật thông tin hai chiều
(thường xuyên mở hộp thư, gọi điện để nắm được thông tin khi chưa đi Phòng kịp thời).
- CB thư viện, thiết bị theo dõi CBGV, HS đọc sách, tài liệu, sử dụng ĐDDH, báo cáo
kết quả cung ứng SGK, VBT… đầu năm.
- Vệ sinh khu vực văn phòng trường, khu vệ sinh.
- Cung cấp nước lọc cho HS, phục vụ nước uống văn phòng.
5. Công tác ANTTTH:
Ổn định tổ chức, nền nếp trong và ngoài giờ học ở lớp, ở trường.
6. Công tác lao động:
- Lao động: Trực nhật vệ sinh lớp học, sân trường, khu vực phía sau; cắt tỉa bồn hoa
lớp học.
7. Công tác khác:
- Họp Ban đại diện CMHS năm học cũ.
- Họp PHHS đầu năm học.
- Chi bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2015.
* Lịch công tác:
Thứ/ngày Sáng Trực Chiều Trực
2 Dạy – Học HT Dạy – Học HT
HP VP HP VP
3 Dạy – Học: K1 HT Dạy – Học HT
Kiểm định CL K2,3,4,5 HP VP VP
4 Dạy – Học HT Sinh hoạt tổ HT
HP VP HP VP
5 Dạy – Học HT Dạy – Học HT
HP VP HP VP
6 Dạy – Học HT Dạy – Học: Hội tu HT
HP VP Họp Ban ĐD CMHS HP VP
7 Họp PHHS HT Đại hội chi bộ nhiệm kỳ
HP VP 2012 – 2015
CN
16
Nhận xét, đánh giá:
* Ưu điểm:
- CBGVNV đến trường làm việc tương đối đầy đủ, đúng giờ.
- Dạy học hoàn thành nội dung chương trình tuần 3.
- Lớp trực làm tốt nhiệm vụ trực tuần.
- Tổ văn phòng trực và cập nhật thông tin 2 chiều, phục vụ nước uống GV đầy đủ.
- Họp Hội PHHS và phụ huynh học sinh đầu năm thành công tốt đẹp.
- Họp tổ: Quán triệt học tập nhiệm vụ năm học.
- Các công tác khác thực hiện tốt.
* Tồn tại:
- Hiệu vụ chưa giám sát thường xuyên các hoạt động dạy học trên lớp của GV.
- Lao động chưa thực hiện được do trời mưa to.
TUẦN 5: TỪ NG ÀY 17/9 ĐẾN NG ÀY 22/9 Lớp trực: 3A Thầy Thuần
* Công việc trọng tâm:
1. Kế hoạch dạy học, giáo dục:
* Cán bộ quản lí:
- Lên kế hoạch dạy học, GD tuần 4.
- Chỉ đạo GV thực hiện dạy học hoàn thành nội dung chương trình tuần 4.
- Hoàn chỉnh các nội dung kế hoạch, các bản báo cáo cho việc tổ chức các Hội nghị, Đại
hội đầu năm.
- Họp Hội đồng Giáo dục xã.
- Thực hiện xong các biểu mẫu công khai theo Thông tư 09.
* Giáo viên:
- Thực hiện kế hoạch dạy học, GD, chủ nhiệm tuần 4.
- Quan tâm đến việc giáo dục cho HS biết đi học an toàn trong mùa mưa.
- Hoàn thiện công tác trang trí lớp học.
- Tích cực vận động phụ huynh học sinh tham gia mua BHYT và BHTT, đóng góp xây
dựng CSVC trường, lớp.
- Chỉ đạo lớp thực hiện công tác đội, ANTTTH.
2. Hoạt động các đoàn thể:
* Công đoàn:
- Làm tốt công tác GD chính trị tư tưởng cho mỗi CBĐV.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của mình cụ thể, thiết thực hơn; chú trọng xây
dựng nội dung cụ thể của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực”.
- Hoàn thiện các nội dung, chương trình Đại hội nghị Công đoàn.
- Động viên CBĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.
- Phối hợp tổ chức, thực hiện công tác lao động, vệ sinh môi trường, ANTTTH.
* Chi đoàn:
- Thực hiện hoạt động đoàn nghiêm túc.
- Hoàn thiện các nội dung, chương trình Đại hội Chi đoàn.
- Phối hợp tổ chức, thực hiện công tác lao động, vệ sinh môi trường, ANTTTH.
- Trang trí cho các Hội nghị.
* Liên đội:
- Thực hiện lễ chào cờ đầu tuần 4.
- Hoàn thiện các nội dung, chương trình Đại hội Liên đội.
- Phối hợp tổ chức, thực hiện lao động vệ sinh trường, lớp.
- Thực hiện các hoạt động của liên đội.
3. Công tác tổ văn phòng:
- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức danh mà Hiệu trưởng đã phân công.
- Cập nhật thông tin hai chiều (thường xuyên mở hộp thư, gọi điện để nắm được thông
tin khi chưa đi Phòng kịp thời).
- CB thư viện, thiết bị làm tên bảng thư viện xanh, và phân chia khu vực về góc đọc sách
của học sinh cho các khối.
- Theo dõi CBGV, HS đọc sách, tài liệu, sử dụng ĐDDH, báo cáo kết quả về Hiệu vụ.
- Đ/c Châu thu, nạp BHTT về Bảo việt và Bưu điện.
- CBYT thu, nạp BHYT của HS về BHXH.
- Mời đại biểu, tiếp khách Hội nghị Chi bộ - CBVC đầu năm.
- Vệ sinh khu vực văn phòng trường.
- Cung cấp nước lọc cho HS, phục vụ nước uống Hội nghị, văn phòng.
5. Công tác ANTTTH:
- Ổn định tổ chức, nền nếp trong và ngoài giờ học ở lớp, ở trường.
- Nhắc HS đi tiểu, đổ rác đúng nơi quy định.
6. Công tác lao động:
- Lao động: Trực nhật vệ sinh lớp học, sân trường, khu vực phía sau.
7. Công tác khác:
- Tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức, đại hội công đoàn đầu năm học.
* Lịch công tác:
Thứ/ngày Sáng Trực Chiều Trực
2 Dạy – Học HT Dạy – Học HT
HP VP HP VP
3 Dạy – Học HT Dạy – Học HT
HV kiểm tra lớp học HP VP HP VP
4 Dạy – Học HT Họp CBGVNV HT
HT duyệt kế hoạch CM HP VP HT đi họp HĐGD xã HP VP
5 Dạy – Học HT Dạy – Học HT
HV kiểm tra 1 số GV HP VP HP VP
6 Hội nghị CBVC HT Đại hội Công đoàn HT
HP VP HP VP
7
CN

Nhận xét, đánh giá:
* Ưu điểm:
- CBGVNV đến trường làm việc tương đối đầy đủ, đúng giờ.
- Dạy học, giáo dục nghiêm túc, hoàn thành nội dung chương trình tuần 4.
- Hiệu vụ đã duyệt nội dung kế hoạch tổ chuyên môn, nội dung các Hội nghị, đại hội đầu
năm.
- Hiệu vụ đã tiến hành kiểm tra, dự giờ một số GV.
- Lớp trực làm tốt nhiệm vụ trực tuần.
- Các tổ chức đã chuẩn bị tốt nội dung Hội nghị, Đại hội.
- Tổ văn phòng trực và cập nhật thông tin 2 chiều, phục vụ nước uống Hội nghị, văn
phòng đầy đủ.
- Hội nghị cán bộ viên chức, Đại hội công đoàn đầu năm thành công tốt đẹp: Có cô Hà
chuyên viên PGD, Đảng uỷ, uỷ ban, các tổ chức đoàn thể, hội cha mẹ HS về dự đầy đủ.
* Tồn tại:
- Trực nhật vệ sinh một số lớp còn chậm vào buổi chiều.
- Thời tiết mưa kéo dài, chưa tổ chức được lao động trồng hoa.
TUẦN 6: TỪ NG ÀY 24/9 ĐẾN NG ÀY 29/9 Lớp trực: 3B Thầy Thành
* Công việc trọng tâm:
1. Kế hoạch dạy học, giáo dục:
* Cán bộ quản lí:
- Lên kế hoạch dạy học, GD tuần 5.
- Chỉ đạo GV thực hiện dạy học hoàn thành kế hoạch DH, GD tuần 5.
- Chỉ đạo GV tổ chức HĐGDNGLL ở ngoài trời.
- Chỉ đạo Đoàn – Đội tổ chức hoàn thành Đại hội đầu năm.
- Tham dự Hội nghị Giáo dục cấp xã.
- Thành lập Ban tự kiểm tra các khoản thu, tuyển sinh, dạy thêm học thâm đầu năm.
- Thực hiện xong các biểu mẫu công khai theo Thông tư 09.
* Giáo viên:
- Thực hiện kế hoạch dạy học, GD, chủ nhiệm tuần 5.
- Tổ chức HĐGDNGLL tháng 9 ngoài trời chủ điểm tết trung thu.
- Tham dự nghiêm túc Hội nghị GD xã: 26/9
- Quan tâm đến việc giáo dục cho HS biết đi học an toàn trong mùa mưa.
- Hoàn thiện công tác trang trí lớp học.
- Tích cực vận động phụ huynh học sinh tham gia mua BHYT và BHTT, đóng góp xây
dựng CSVC trường, lớp.
- Chỉ đạo lớp thực hiện công tác đội, ANTTTH.
2. Hoạt động các đoàn thể:
* Công đoàn:
- Làm tốt công tác GD chính trị tư tưởng cho mỗi CBĐV.
- Phối hợp tổ chức HĐGDNGLL: Tết trung thu.
- Tổng hợp kết quả thực hiện: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực tháng
8,9.
- Động viên CBĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.
- Phối hợp tổ chức, thực hiện công tác lao động, vệ sinh môi trường, ANTTTH.
* Chi đoàn:
- Thực hiện hoạt động đoàn nghiêm túc.
- Tổ chức tốt Đại hội Chi đoàn.
- Phối hợp tổ chức, thực hiện HĐGDNGLL, công tác lao động, vệ sinh môi trường,
ANTTTH.
* Liên đội:
- Thực hiện lễ chào cờ đầu tuần 5.
- Tổ chức tốt Đại hội Liên đội.
- Phối hợp tổ chức, thực hiện HĐGDNGLL, lao động vệ sinh trường, lớp.
- Thực hiện nghiêm túc các hoạt động của liên đội.
3. Công tác tổ văn phòng:
- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức danh mà Hiệu trưởng đã phân công.
- Cập nhật thông tin hai chiều: Nạp báo cáo vào chiều thứ 2.
- CB thư viện, thiết bị kiểm tra việc sử dụng đồ dung dạy học của GV, đọc sách của HS.
- Mua sắm các dụng cụ luyện tập HTCC.
- Mua bổ sung sách thiếu nhi, truyện tranh.
- Theo dõi CBGV, HS đọc sách, tài liệu, sử dụng ĐDDH, báo cáo kết quả về Hiệu vụ.
- Đ/c Châu thu, nạp BHTT về Bảo việt.
- CBYT thu, nạp BHYT của HS về BHXH.
- Vệ sinh khu vực văn phòng trường.
- Cung cấp nước lọc cho HS, phục vụ nước uống văn phòng.
5. Công tác ANTTTH:
- Ổn định tổ chức, nền nếp trong và ngoài giờ học ở lớp, ở trường.
- Nhắc HS đi tiểu, đổ rác đúng nơi quy định, sử dụng tiết kiệm điện.
6. Công tác lao động:
- Lao động: Trực nhật vệ sinh lớp học, sân trường, khu vực phía sau.
7. Công tác khác:
- Hoàn chỉnh nhập dữ liệu PCGD ở THCS.
- Bổ sung thông tin, minh chứng đánh giá.
* Lịch công tác:
Thứ/ngày Sáng Trực Chiều Trực
2 Dạy – Học HT Dạy – Học HT
HP VP HP VP
3 Dạy – Học HT Dạy – Học HT
HV kiểm tra lớp học HP VP HP VP
4 Dạy – Học HT Đại hội Đoàn - Đội HT
HT duyệt kế hoạch CM HP VP HP VP
5 Dạy – Học HT Dạy – Học HT
HV kiểm tra 1 số GV HP VP HP VP
6 Hội nghị GD ở xã HT Dạy – Học: 2 tiết HT
HP VP Tổ chức tết trung thu: 2 tiết HP VP
7 BD – PĐ
Đường, Thuỷ, Hoa
CN

Nhận xét, đánh giá:
* Ưu điểm:
- CBGVNV đến trường làm việc tương đối đầy đủ, đúng giờ.
- Dạy học, giáo dục nghiêm túc, hoàn thành nội dung chương trình tuần 5.
- Hiệu vụ đã duyệt nội dung kế hoạch tổ chuyên môn.
- Hiệu vụ đã tiến hành kiểm tra, dự giờ một số GV.
- Lớp trực làm tốt nhiệm vụ trực tuần.
- Chi đoàn – Liên đội đã tổ chức thành công Đại hội.
- Tổ văn phòng trực và cập nhật thông tin 2 chiều, phục vụ nước uống văn phòng đầy
đủ.
* Tồn tại:
- Trực nhật vệ sinh một số lớp còn chậm vào buổi chiều.
.
KẾ HOẠCH THÁNG 10
I. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 9:
A/ Ưu điểm:
1. Về Hoạt động chuyên môn:
* Cán bộ quản lí:
- Xây dựng hoàn chỉnh các kế hoạch năm học, học kì 1.
- Xây dựng hoàn chỉnh quy chế dân chủ nội bộ, quy chế chuyên môn.
- Chỉ đạo, tổ chức CBGV thực hiện hoàn thành kế hoạch dạy học, giáo dục.
- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ về dự giờ, giám sát, kiểm tra các mặt hoạt động của
các CBGV, học sinh.
- Tham dự đầy đủ, tiếp thu nghiêm túc và triển khai thực hiện kịp thời ở trường các Văn
bản quy định, Văn bản hướng dẫn về DH, GD, nhiệm vụ năm học; quy định khoản thu,
chi trong năm học 2012 – 2013.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ, khối có chất lượng hơn.
- Tổ chức thành công tốt đẹp các Hội nghị - Đại hội đầu năm học.
- Tổ chức họp Hội cha mẹ HS, phụ huynh học sinh đầu năm có kết quả tốt.
- Làm bổ sung hồ sơ tự đánh giá chất lượng.
* Giáo viên:
- Thực hiện xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch cá nhân.
- Lên kế hoạch chủ nhiệm tháng 9 và cụ thể hoá từng tuần.

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất