Hướng dẫn sử dụng và quản lí quỹ giáo dục nhà trường - Tài liệu tham khảo

3. Chi tiêu không hợp lệ

Chi cho các hoạt động về chuyên môn cho giáo viên (lương
tăng thêm cho giáo viên)

Phí xăng xe hoặc đi lại

Chi cho các cuộc họp phụ huynh

Chi sửa chữa lớn phòng ốc

Cấp tiền cho học sinh, phụ huynh hoặc giáo viên

Chi tổ chức những dịp kỷ niệm truyền thống

Chi cho khen thưởng
01/18/13 10
4. Chi tiêu không hợp lệ (tiếp)

Nếu có bất kỳ khoản chi tiêu “không hợp lệ” nào
trong Quỹ giáo dục nhà trường, Hiệu trưởng và
nhà trường phải hoàn trả ngay lập tức, và nhà
trường có vi phạm có thể không được tiếp tục
nhận Quỹ giáo dục nhà trường nếu vi phạm được
đánh giá là nghiêm trọng
01/18/13 11
4. Lập kế hoạch và dự toán Quỹ

Hiệu trưởng cần phải làm việc với Hội đồng trường, giáo viên, Ban đại
diện phụ huynh học sinh để xây dựng kế hoạch, lập dự toán trình Phòng
GD&ĐT huyện (hoặc Ban Quản lý Chương trình huyện) để tổng hợp,
phân bổ ngân sách Quỹ cho các trường tham gia Chương trình.

Kế hoạch này sẽ dành cho cả năm học ( 2 học kỳ), và cần bao gồm cả
những hoạt động, kinh phí cho trường chính và điểm trường lẻ có thực
hiện dạy - học cả ngày. Trong đó, cần chỉ rõ những mục tiêu chủ chốt
nhà trường đã thông qua cho năm học và được cộng đồng chấp thuận.

Kế hoạch của trường FDS cần có thông tin cụ thể về kế hoạch sử dụng
Quỹ giáo dục nhà trường để giải quyết các vấn đề giáo dục liên quan
tới việc thực hiện thời gian biểu dạy - học cả ngày.
01/18/13 12
5. Phân bổ Quỹ :
Nguyên tắc hướng dẫn sử dụng Quỹ giáo dục nhà trường
Số
TT
Hạng mục Chi chú
1 Duy tu cải tạo và sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất nhà
trường
Tùy theo nhu cầu của nhà trường nhưng
không quá 20% của tổng quỹ.
Các nguồn thiết yếu (điện thoại, điện nước, .v.v.)
Tùy theo nhu cầu của nhà trường nhưng
không quá 10% của tổng quỹ
3 Công tác thông tin tuyên truyền về FDS
Tùy theo nhu cầu của nhà trường nhưng
không quá 5% của tổng quỹ
4 Thuê người chăm sóc ăn trưa cho học sinh Tuỳ theo thực tế của nhà trường
01/18/13 13
5. Phân bổ Quỹ
Nguyên tắc hướng dẫn sử dụng Quỹ giáo dục nhà trường
Số
TT
Hạng mục Chi chú
5 Đồ dùng lớp học (ví dụ: giấy, bút chì, vở, phấn vv) Tuỳ theo nhu cầu thực tế của trường
6 Tài liệu học tập bổ sung (ví dụ: sách giáo khoa bổ sung, tài
liệu học tập ),
Tuỳ theo nhu cầu thực tế của trường
7 Các hoạt động giáo dục bổ sung khác với điều kiện không
lặp lại các hoạt động do Quỹ phúc lợi học sinh chi trả và
không phải các hoạt động không hợp lệ.
Tuỳ theo nhu cầu thực tế của trường
01/18/13 14
6. Thủ tục tài chính

Kinh phí cho Quỹ được phân bổ cho một từng học kỳ và các hoạt động do
trường đề xuất phải thực hiện trong vòng một năm. Vào cuối năm tài chính
(31 tháng 12), trong trường hợp quỹ không sử dụng hết thì 25% sẽ được
chuyển sang năm tài chính tiếp theo và phần còn lại sẽ được hoàn trả lại ngân
sách nhà nước

Kế hoạch sử dụng Quỹ hằng năm đã được Hiệu trưởng xác nhận và phê duyệt
sẽ nằm trong kế hoạch FDS của trường, được nộp cho Ban Quản lý Chương
trình huyện thông qua Phòng GD&ĐT . Sau đó, Ban Quản lý Chương trình
huyện (hoặc Phòng GD&ĐT) và hiệu trưởng nhà trường sẽ ký một văn bản
Thoả thuận về Quỹ giáo dục nhà trường (Phụ lục 1) có sự tham vấn với Ban
đại diện cha mẹ học sinh và kinh phí sẽ được cấp để sử dụng
01/18/13 15
6. Thủ tục tài chính (tiếp)

Khi kế hoạch và dự toán ngân sách về Quỹ giáo dục nhà trường được thông qua,
kinh phí đã có, nhà trường có thể tiến hành sử dụng kinh phí theo kế hoạch. Bằng
việc tuân theo những thủ tục đấu thầu và hợp đồng (xem phần 8), nhà trường có
thể ký hợp đồng công việc, thuê các dịch vụ và tiến hành mua sắm cần thiết để
thực hiện kế hoạch. Mỗi bản hợp đồng nêu trên phải tuân theo quy định về đấu
thầu của Ngân hàng Thế giới ( nên đưa ra các quy định cụ thể của WB đối với các
mục chi của quỹ) và các khoản chi tiêu đúng theo kế hoạch đã định.

Quỹ giáo dục nhà trường sẽ được giữ riêng biệt, không trộn lẫn với những nguồn
kinh phí khác của nhà trường hoặc của Hội phụ huynh học sinh. Kinh phí sẽ được
đưa vào sử dụng khi lệnh chi có chữ kí của Hiệu trưởng nhà trường. Cán bộ kế
toán/thủ quỹ giúp Hiệu trưởng lưu giữ chứng từ, sổ sách của tất cả các khoản chi
có sử dụng kinh phí của Quỹ theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra khi cần
thiết.
01/18/13 16
6. 6. Thủ tục tài chính (tiếp)

Quỹ giáo dục nhà trường có một mức phân bổ cơ bản và được điều chỉnh
theo hai yếu tố: tổng số học sinh của nhà trường và mức nghèo của xã hoặc
huyện sở tại. Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Ban quản lý SEQAP
huyện/Phòng Giáo dục và Đào tạo) sẽ điều chỉnh quy mô Quỹ giáo dục nhà
trường theo:

Nguồn lực có sẵn (Số kinh phí Quỹ được cấp);

Số học sinh.

Mức nghèo của xã nơi trường đóng.

Có hai phương án: Nếu để Huyện điều chỉnh thì chỉ lấy mức nghèo của
“xã” Nếu tỉnh điều chỉnh thì lấy mức nghèo của cả 2 cấp xã và huyện.
01/18/13 17
6. 6. Thủ tục tài chính (tiếp)

Hệ số học sinh : HHS = Số học sinh của trường : Số học sinh trung bình
Số học sinh trung bình = Σ Số học sinh các trường : Số trường
Hệ số học sinh trung bình HHSTB = (HHSA + …… + HHSn ) : Số trường

Hệ số nghèo : Hn được xác định theo 3 mức:
Thị trấn/Thị xã : Hn = 0,8
Xã trung bình : Hn = 1,0
Xã 135 : Hn = 1,3
Hệ số nghèo trung bình : HnTB = ( HnA + …….+ Hn N) : Số trường

Hệ số trung bình chung:
HTBC = (Hệ số học sinh trường + Hệ số nghèo xã) : ( Hệ số Học sinh TB +
Hệ số nghèo trung bình)
01/18/13 18
6. Thủ tục tài chính (tiếp)

Nguồn kinh phí của Quỹ giáo dục nhà trường được cung cấp thông qua nguồn
ngân sách cấp huyện. Hiệu trưởng và Ban Quản lý Chương trình SEQAP huyện
(Phòng GD&ĐT) sẽ kí kết một Thoả thuận về Quỹ giáo dục nhà trường (Phụ lục
1) hằng năm và kinh phí sẽ được chuyển vào tài khoản của trường mỗi học kì hoặc
thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo nếu trường không có tài khoản tại kho bạc
nhà nước.

Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lý Quỹ giáo dục nhà trường theo hướng dẫn của
Sổ tay này và quy định về tài chính kế toán hiện hành, Cán bộ kế toán/ thủ quỹ của
trường có nhiệm vụ giúp việc cho Hiệu trưởng về các vấn đề liên quan tới tài
chính để quản lý Quỹ giáo dục nhà trường. Tất cả các khoản chi từ Quỹ giáo dục
nhà trường, cần có chữ kí của Hiệu trưởng. Cán bộ kế toán trường hoặc Phòng Tài
chính địa phương sẽ không thực hiện bất kì khoản thanh toán hoặc quy trình chi
tiêu nào khi chưa có lệnh chi do Hiệu trưởng trực tiếp kí.
01/18/13 19

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất