Hoàn thiện các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp trong tư vấn cổ phần hoá tại Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt - Tài liệu tham khảo

Hồn thiện các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp
tâm giao dịch chứng khốn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, coi đây là một
khâu cơ bản tiếp theo trong hợp đồng tư vấn cổ phần hố trọn gói. Đáp ứng
u cầu của Bộ tài chính gắn cổ phần hóa với đăng ký giao dịch và niêm yết.
Xây dựng các sản phẩm tư vấn tài chính doanh nghiệp thành một quy trình và
có hệ thống, hướng tới việc cung cấp tư vấn tài chính sáp nhập, giải thể, mua
bán doanh nghiệp.
Trong các năm tới, khi hoạt động cổ phần hố các doanh nghiệp Nhà nước về
cơ bản đã hồn thành gần xong, cơng ty Bảo Việt sẽ phải giảm bớt số lượng
các doanh nghiệp tư vấn cổ phần hố và xác định giá trị doanh nghiệp. Dự
kiến cơng ty chỉ còn tư vấn cổ phần hố cho một số các Tổng Cơng ty lớn của
Nhà nước. Doanh thu từ hoạt động xác định giá trị doanh nghiệp của cơng ty
dự kiến sẽ giảm.
Hoạt động xác định giá trị doanh nghiệp trong những năm qua đã thành cơng
tốt đẹp điều này là nhờ sự nỗ lực khơng ngừng của tồn thể đội ngũ cán bộ
nhân viên trong cơng ty đã cố gắng hồn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nâng
cao chất lượng và uy tín cho hoạt động định giá của cơng ty trên thị trường so
với các đối thủ cạnh tranh khác.
Trong năm tới cơng ty sẽ mở rộng thêm hoạt động tài chính của mình để
chuyển thành một tập đồn tài chính lớn tại Việt Nam.
3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CÁC PHƯƠNG PHÁP
ĐỊNH GIÁ TẠI BVSC
Trong q trình xác định giá trị doanh nghiệp Bảo Việt cũng như các tổ
chức định giá khác khơng thể tránh khỏi một số các hạn chế. Các hạn
chế này có thể xuất phát từ về phía chủ quan của cơng ty định giá, hay
do yếu tố khách quan về phía doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Do vậy
để giải quyết được các hạn chế tồn tại và tăng cường tính hồn thiện của
các phương pháp, thì đó khơng chỉ là sự nỗ lực của chính bản thân cơng
ty Bảo Việt nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của mình mà còn là sự
quan tâm và trách nhiệm hồn thiện của các cơ quan quản lý và các
doanh nghiệp được định giá.
Phạm Thanh Hằng TTCK K44 Trang 87
Hồn thiện các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp
Các cơng ty chứng khốn ln muốn cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá trị
doanh nghiệp một cách tốt nhất. Để tạo uy tín trên thị trường, thu hút khách
hàng là chủ doanh nghiệp, mang lại doanh thu lâu dài từ hoạt động nghiệp vụ.
Để làm được điều này cơng ty phải xác định giá trị doanh nghiệp một cách
chính xác và hồn chỉnh, và đây chính là trách nhiệm cơ bản của các cơng ty
định giá: ln đảm bảo giá trị doanh nghiệp phải tương đối chính xác so vơi
giá trị thực tế. Tuy nhiên trong q trình thực hiện, tổ chức định giá ln phải
biết kết hợp lợi ích của các bên tham gia: chủ doanh nghiệp, người đầu tư và
nhà nước. Để phát triển chất lượng hoạt động định giá ngày một tốt hơn và
đảm bảo lợi ích các bên liên quan cơng ty cổ phần chứng khốn Bảo Việt có
thể áp dụng một số các giải pháp sau:
3.2.1 Kết hợp các phương pháp định giá:
Phương pháp định giá theo giá trị tài sản mới thể hiện được giá trị tài sản của
doanh nghiệp, nhưng chưa thể hiện được giá trị thực tế của doanh nghiệp.
Trong khi đó, áp dụng phương pháp DCF sẽ giải quyết được hầu hết các
vướng mắc trong việc xác định lợi thế thương mại và tiềm năng giá trị trần
của doanh nghiệp. Mặt khác, khắc phục được tâm lý của lãnh đạo doanh
nghiệp muốn có một giá trị tương đối thấp để dễ bán cổ phần, trong khi cơ
quan phê duyệt lại mong muốn ngược lại. Để có thể xác định chính xác hơn
giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm CPH, cần áp dụng đồng thời cả
hai phương pháp để thể hiện được một khoảng dao động về giá sàn - giá trần
của doanh nghiệp để các nhà đầu tư có một cái nhìn khách quan hơn đối với
doanh nghiệp trước khi quyết định đầu tư. Trong khốn giá sàn, giá trần,
doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể chỉ ra một giá hợp lý nhất, phản ánh giá trị
chính xác của doanh nghiệp và mức độ rủi ro của nhà đầu tư.
Áp dụng đồng thời hai phương pháp giá sàn, giá trần, kết hợp với phương
pháp đấu giá cơng khai qua các cơng ty chứng khốn và sở giao dịch và đảm
bảo minh bạch thơng tin tiền đấu giá sẽ đem lại lợi ích tối đa cho doanh
nghiệp cũng như khuyến khích các nhà đầu tư tham gia. Động thái này sẽ góp
phần đẩy nhanh tốc độ CPH.
Phạm Thanh Hằng TTCK K44 Trang 88
Hồn thiện các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp
3.2.2 Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho thị trường
Thiết lập hệ thống báo cáo bắt buộc và lưu trữ cơ sở dữ liệu về báo cáo và
phương pháp định giá áp dụng cho các cơng ty đã định giá. Cơ sở dữ liệu này
là tài liệu vơ giá trong việc tổng hợp và phân tích để đưa ra các tỷ lệ chiết
khấu giả thiết và giả định của phương pháp DCF, là những khó khăn tạm thời
hiện nay trong việc áp dụng phương pháp DCF như đã nêu ở trên. Cơ sở dữ
liệu này cũng giúp cho việc áp dụng những phương pháp khác nhau như
phương pháp giá so sánh, phương pháp nhân hệ số là những phương pháp phổ
biến trong các thị trường tài chính phát triển.
Ngồi ra cung cấp thơng tin cho thị trường sẽ giúp cơng ty phổ cập kiến thức
và tài liệu chứng khốn đến các nhà đầu tư. Khuyến khích các nhà đầu tư
tham gia chơi chứng khốn do có thêm nhiều thơng tin thực tế giúp họ làm
giảm thiểu rủi ro trong q trình đầu tư
Tạo ra cơ chế để tăng phí định giá cho các cơng ty áp dụng phương pháp
DCF . ví dụ như áp dụng mức phí khống chế khác nếu áp dụng phương pháp
DCF, hoặc được quyền hưởng một tỷ lệ phần trăm của giá trị doanh nghiệp
sau khi đã hồn thành CPH. Báo cáo xác định giá trị hồn hảo theo phương
pháp DCF đòi hỏi tốn nhiều cơng sức hơn, nhưng đổi lại sẽ giúp cơng ty thu
hút được nhiều vốn hơn. Đặc biệt trong thời gian tới, có nhiều nhà đầu tư
nước ngồi tham gia vào thị trường chứng khốn khi tỷ lệ khơng chế 30%
được dỡ bỏ.
Cơng khai, minh bạch trước, trong và sau khi CPH nhằm thu hút các nhà đầu
tư từ mọi thành phần kinh tế, tầng lớp dân cư là ngun tắc căn bản của cơ
chế thị trường, phù hợp với thơng lệ quốc tế.
3.2.3 Nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ chun viên định giá
Cơng ty cần tuyển chọn xây dựng đội ngũ tư vấn chun nghiệp tham gia tư
vấn cổ phần hố, xác định giá trị gía trị doanh nghiệp, tư vấn đấu gía, tư vấn
niêm yết có trình độ chun mơn tốt để đảm bảo cung cấp dịch vụ có chất
lượng cao. Ngồi ra, các cơng ty chứng khốn cần tổ chức đào tạo các nhân
viên thường xun nhằm cập nhật về cổ phần hố, trao đổi những vấn đề phát
Phạm Thanh Hằng TTCK K44 Trang 89
Hồn thiện các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp
sinh trong q trình tư vấn cổ phần hố ngay trong nội bộ cơng ty, đúc rút
kinh nghiệm và kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ.
Cơng ty chứng khốn cần chỉ định một nhân viên kiểm sốt( hoặc lập ban
kiểm sốt) tuỳ điều kiện của từng cơng ty, thực hiện giám sát các quy trình
thực hiện. Các nhân viên này được đào tạo cơ bản, đầy đủ kiến thức để đáp
ứng u cầu của cơng việc.
Bên cạnh đó, để có thể phát triển một cách bền vững, các cơng ty chứng
khốn cần tơn trọng và tự giác tn thủ các chuẩn mực hoạt động và đạo đức
nghề nghiệp đã đặt ra và được chấp nhận.
3.2.4 Nâng cao hoạt động dịch vụ tư vấn cổ phần hố và xác định giá trị
doanh nghiệp
Với các ưu thế sẵn có về mảng hoạt động nghiệp tư vấn cổ phần hố và xác
định giá trị doanh nghiệp so với các cơng ty chứng khốn khác trên thị
trường, cơng ty chứng khốn Bảo Việt có thể tập trung triển khai cơng tác
nghiên cứu phát triển hoạt động nghiệp vụ ngày càng có chất lượng tốt hơn,
xứng tầm với các tổ chức tài chính quốc tế.
Tăng cường các hoạt động tiếp xúc, tìm kiếm khách hàng để quảng bá các
dịch vụ tư vấn của mình. Kinh nghiệm từ thành cơng của một số cơng ty tài
chính nước ngồi hoạt động tại Việt Nam thời gian qua cho thấy việc gặp gỡ
trao đổi trực tiếp giữa các cơng ty chứng khốn và doanh nghiệp mang lại
hiệu quả cao nhất và dễ thành cơng nhất.
Đồng thời nên chủ động hội nhập với thị trường tài chính quốc tế để nâng cao
năng lực cạnh tranh, chủ động nghiên cứu và áp dụng các chuẩn mực quốc tế
trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ để có thể cạnh tranh được về chất lượng
dịch vẹ so với các đối thủ nước ngồi. Trên hết, các cơng ty chứng khốn cần
có sự đồn kết, cùng hợp tác phát triển, khơng nên vì lợi ích ngắn hạn trước
mắt mà tự đẩy mình vào thế cạnh tranh bất lợi. Điều này chí có lợi cho các
đối thủ cạnh tranh khác.
Phạm Thanh Hằng TTCK K44 Trang 90
Hồn thiện các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp
Xây dựng quy trình xác định giá trị doanh nghiệp. Trong đó cần quy định thứ
tự cơng việc mà các tổ chức định giá và doanh nghiệp cần phải tiến hành, quy
định về thời gian hồn thành xử lý tài chính đối với các doanh nghiệp định
giá.
Hiện tại cơng ty đang sử dụng phần mềm excel để tiến hành xác định giá trị
doanh nghiệp. Cơng ty có thể phát triển hoạt động xác định giá trị doanh
nghiệp bằng cách tham khảo, và ứng dụng thêm các phần mềm định giá thế
giới để nâng cao độ chính xác và hiệu quả của kết quả xác định giá trị.
3.2.5 Mở rộng cơ hội tham gia định giá với các cơng ty nước ngồi
Điều này sẽ giúp cơng ty có thể tiếp cận với các phương pháp định giá tiên
tiến trên thế giới, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm về cách thức xác định và
xây dựng các thơng số liên quan. Từ đó làm nâng cao uy tín của cơng ty trên
thị trường trong nước và phát triển thêm hoạt động nghiệp vụ ra thi trường tài
chính nước ngồi. Kết hợp với các tổ chức kinh doanh chứng khốn nước
ngồi để hoạt động, đây là một trong những phương pháp nhanh nhất để học
hỏi kinh nghiệm và rút ngắn khoảng cách về trình độ cán bộ tư vấn tại các
cơng ty chứng khốn Việt Nam so với tổ chức quốc tế. Thực tế Việt Nam
trong thời gian qua cũng cho thấy sự kết hợp như trên đã mang lại thành cơng
to lớn cho một số tổ chức kinh tế, điển hình là lĩnh vực kiểm tốn.
3.2.6 Các u cầu đối với doanh nghiệp xác định giá trị
Các doanh nghiệp định giá có thể cơng khai minh bạch trước, trong và sau khi
cổ phần hóa nhằm thu hút các nhà đầu tư từ mọi thành phần kinh tế, tầng lớp
dân cư, là ngun tắc căn bản của cơ chế thị trường, phù hợp với thơng lệ
quốc tế.
Các doanh nghiệp phải phát huy vai trò chủ động, ln có sự chuẩn bị trước
về mặt thời gian hồn thiện các cơng việc kiểm kê, phân loại tài sản, xử lý tài
chính, lập phương án kinh doanh và cung cấp các tài liệu có liên quan, trước
khi tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp. Để khơng gây áp lực về thời gian
hồn thành cho các tổ chức định giá.
Phạm Thanh Hằng TTCK K44 Trang 91
Hồn thiện các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp
Nếu có những biểu hiện làm giả trong q trình xử lý tài chính phải có các
quy định cưỡng chế buộc lãnh đạo của cơng ty phải chịu trách nhiệm.
3.2.7 Nâng cao hiệu quả phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp theo
giá trị tài sản ròng
Tại Việt Nam phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp dựa trên giá trị tài
sản ròng được xác định trên cơ sở kết quả kiểm kê, phân loại, và đánh giá giá
trị thực tế của tồn bộ tài sản của doanh nghiệp theo giá trị thị trường tại thời
điểm định giá, tức là mới tập trung áp dụng phương pháp I mà chưa sử dụng
các phương pháp II và III mà đã nêu ở phần lý thuyết tổng quan. Việc xác
định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp I mới chỉ dựa trên cơ sở xem xét
giá trị doanh nghiệp ở trạng thái tĩnh, chưa tính đến khả năng sinh lời trong
tương lai, cũng như tiềm năng phát triển và mức độ rủi ro của cơng ty. Để
việc đánh giá được tiến hành một cách chính xác hơn thì phương pháp xác
định giá trị doanh nghiệp theo giá trị tài sản ròng cần được cải biến và kết hợp
với nhiều phương pháp khác để được kiểm chứng.
Theo phương pháp II: giá trị doanh nghiệp được xác định như sau:
( )
Giá doanh nghiệp P
Giá trò tài sản ròng Giá trò khả năng lời
xTổng số cổ phần đònh phát hành
02
2
=
+
sinh
Phương pháp này thực chất là sự kết hợp giữa hai phương pháp đánh giá dựa
trên giá trị tài sản ròng và dựa trên thu nhập dự tính trong tương lai của doanh
nghiệp. Mức giá cuối cùng được xác định là mức giá bình qn của hai
phương pháp này. Trong đó thu nhập dự tính trong tương lai của doanh
nghiệp được đánh giá thơng qua giá trị khả năng sinh lời
Giá trị khả năng sinh lời của doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào lợi nhuận mà
doanh nghiệp tạo ra trong tương lai. Hay nói khác đi là nó phụ thuộc vào khả
năng sinh lời của doanh nghiệp trong tương lai. Giá trị khả năng sinh lời của
doanh nghiệp tỷ lệ thuận với lợi nhuận có thể thu được.
Lợi nhuận ròng bình qn hàng năm là lợi nhuận dự tính bình qn còn lại
sau khi đã trừ đi thuế và các chi phí kể cả chi trả lãi vay. Các số liệu này được
xác định trên cơ sở tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp trong những năm tới
Phạm Thanh Hằng TTCK K44 Trang 92
Hồn thiện các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp
trong đó:

Lợinhuậnròng bình quân
hàng năm dự tính thu được LN( )

=

=
Ln
n
i
i
n
1
Trong đó:
Ln
i
: Lợi nhuận ròng dự tính thu được năm i
n : Số năm dự tính (thơng thường ít nhất là 5 năm)
Hệ số sinh lời là tỷ lệ quy đổi các khoản lợi nhuận trong tương lai về giá trị
hiện tại, hay còn gọi là lãi suất chiết khấu, được xác định như là ở mơ hình
chiết khấu luồng thu nhập (DCF).
Xác định ngun giá tài sản và phẩm chất còn lại của tài sản
Việc xác định ngun giá và giá trị còn lại của tài sản được thực hiện theo
ngun tắc: xác định phẩm chất còn lại thực tế của tài sản khơng phụ thuộc
vào giá trị hao mòn ghi trên sổ kế tốn và sử dụng giá tài sản là giá cả mua
bán trên thị trường của tài sản còn 100% phẩm chất. Đối với những tài sản
khơng mua, bán trên thị trường, tức là khơng còn biểu giá hiện hành thì lấy
mức giá của tài sản có cùng trình độ cơng nghệ, cùng tính năng tác dụng,
cùng cơng suất để thay thế. Tuy nhiên việc xác định phẩm chất của tài sản là
việc làm tương đối phức tạp cần đến chun mơn kỹ thuật cao, do đó cơng ty
định giá cần th những chun viên định giá giỏi trong vấn đề kỹ thuật để
xác định giá trị phẩm chất tài sản. Ngồi ra cơng ty định giá có thể kết hợp
các bộ ngành thuộc lĩnh vực hoạt động cùng doanh nghiệp định giá để tiến
hành xác định giá trị tài sản để đảm bảo tính khách quan trong cơng tác định
giá.
Đối với các tài sản máy móc thiết bị mà khơng có thị trường cho việc đánh
giá tức là khó tìm được tài sản tương đương, thì có thể căn cứ vào giá trị hao
mòn vơ hình của tài sản để xác định lại ngun giá tài sản. Hao mòn vơ hình
có thể tính được bằng cách xem xét mức độ phát triển tính năng, cơng dụng
Phạm Thanh Hằng TTCK K44 Trang 93
Giátrò khảnăng lời
Lợinhuậnròng hàng năm
dự tính củadoanh nghiệp
Hệsố lời
sinh
sinh
=
Hồn thiện các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp
của loại máy móc đang xét. Mức độ hiện đại hố của loại máy móc này đã
tăng bao nhiêu phần trăm so với trước đây. Ta có thể xét tỷ lệ mức độ hiện đại
hố tính cho cả ngành sản xuất sản phẩm loại đó, chứ khơng tính riêng cho
từng nhà sản xuất. Như vậy theo tơi sẽ dễ dàng hơn là chỉ xét cho một nhà sản
xuất mà thực tế nhà sản xuất này khơng còn cung cấp sản phẩm cần xác định.
Tuy nhiên việc áp dụng phương pháp còn tuỳ thuộc vào mức độ am hiểu kỹ
thuật các loại máy móc, do vậy bản thân cơng ty định giá khơng thể làm cơng
việc này. Cần có một cơ quan chun mơn đánh giá các thơng tin thuộc ngành
nghề kỹ thuật, như tỷ lệ phát triển của các doanh nghiệp thuộc ngành cơng
nghiệp, mức độ phát triển cơng nghệ của các sản phẩm sản xuất ra. Điều này
rất có lợi cho việc xác định giá trị doanh nghiệp.
3.2.8 Nâng cao hiệu quả áp dụng phương pháp dòng tiền
Xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp dòng tiền chính là việc tính
tốn giá trị tương lai của doanh nghiệp hay khả năng phát triển tương lai của
doanh nghiệp dựa trên việc phản ánh qua sự phát triển trong q khứ, vì vậy
để đánh giá trị hoạt động của cơng ty trong tương lai thì cơng việc đầu tiên
cần tiến hành là phân tích tình hình hoạt động trong q khứ của cơng ty.
Phân tích tình hình hoạt động trong q khứ của cơng ty có thể dựa vào các
tài liệu sau:
• Bảng cân đối kế tốn và báo cáo tài chính các năm trước năm tiến hành
xác định giá trị doanh nghiệp (thường là 5 năm).
• Phương án hoạt động kinh doanh trong các giai đoạn tiếp theo của
doanh nghiệp định giá.
• Các sổ sách, tài liệu, các chứng từ kế tốn được lập để theo dõi tình
hình hoạt động của doanh nghiệp.
• Chiến lược phát triển trong các năm tới ngành, vùng thuộc lĩnh vực
doanh nghiệp tham gia.
• Căn cứ những thơng tin phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh trong
ngành thuộc lĩnh vực hoạt động của cơng ty, những thơng tin khác có
Phạm Thanh Hằng TTCK K44 Trang 94
Hồn thiện các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp
liên quan trên các phương tiện thơng tin đại chúng sử dụng để phân tích
đánh giá.
Từ các thơng tin có sẵn tổ chức định giá sẽ tiến hành phân tích tình hình hoạt
động của doanh nghiệp
a. Phân tích về khả năng cạnh tranh hay mối tương quan hoạt động của
doanh nghiệp trên thị trường:
• Phân tích khách hàng:
Là phân tích nhu cầu sản phẩm của doanh nghiệp thoả mãn đối với từng nhóm
khách hàng so với các doanh nghiệp khác. Mục đích của việc phân tích này
nhằm ước tính thị phần tiềm năng của doanh nghiệp thơng qua việc xác định
lý do tại sao khách hàng lại chọn sản phẩm của doanh nghiệp mà khơng phải
doanh nghiệp khác.
Phân tích khách hàng gắn với việc nghiên cứu khả năng cạnh tranh của doanh
nghiệp. Bằng cách phân tích đối tượng khách hàng ta có thể so sánh khả năng
đáp ứng nhu cầu khách hàng của doanh nghiệp cần phân tích đối với đối thủ
cạnh tranh và từ đó xác định lợi thế cạnh tranh tiềm tàng của doanh nghiệp
định giá; xác định thị phần cạnh tranh của doanh nghiệp đối với từng nhóm
khách hàng; tìm ra những nét riêng biệt của mỗi cơng ty.
• Phân tích tính cạnh tranh trong hệ thống sản xuất kinh doanh
Phân tích hệ thống sản xuất kinh doanh sẽ cho thấy lợi thế cạnh tranh của
cơng ty thơng qua việc giảm chi phí, sử dụng có hiệu quả đồng vốn và chất
lượng phục vụ khách hàng. Để thực hiện vấn đề này, ta cần phân tích hệ
thống sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cạnh tranh chính nhằm xác định
xác định:
Nhứng hình thức dịch vụ đi kèm với sản phẩm mà hệ thống sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp cạnh tranh có thể cung cấp.
Chi phí và vốn phải bỏ ra để có được các hình thức dịch vụ này.
Các lý do gây ra sự khác biệt về ưu thế trong hoạt động của doanh nghiệp cần
định giá với các doanh nghiệp cạnh tranh khác.
Phạm Thanh Hằng TTCK K44 Trang 95
Hồn thiện các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp
• Phân tích cơ cấu ngành nghề
Phân tích cơ cấu ngành nghề nhằm mục đích đánh giá tổng thể tồn ngành để
xác định tiềm năng lợi nhuận của lĩnh vực mà doanh nghiệp cần định giá đang
hoạt động. Ở đây cần phân tích các yếu tố cơ bản sau:
−Sản phẩm thay thế: Yếu tố này đóng vai trò quan trọng đối với lợi nhuận của
cơng ty. Nếu có nhiều sản phẩm thay thế với mức giá rẻ, hợp lý hơn sản phẩm
của doanh nghiệp phân tích, thì đồng nghĩa với việc nếu doanh nghiệp khơng
thay đổi chất lượng và mẫu mã sản phẩm, khơng nâng cao tính năng cơng
dụng của sản phẩm, và giảm giá thành tương ứng thì chắc chắn doanh thu và
lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ bị giảm do tính cạnh tranh của sản phẩm đã bị
giảm.
−Sức chiếm lĩnh thị trường sản xuất: Điều này quyết định tỷ trọng thu nhập mà
lĩnh vực này có thể đạt được so với tổng thu nhập trên thị trường của một loại
sản phẩm nào đó. Nếu một doanh nghiệp có khả năng nâng cao sức chiếm
lĩnh thị trường sản xuất thì nó có thể nâng cao mức thu nhập của mình.
−Điều kiện tham gia hay rút khỏi thị trường: Các điều kiện này sẽ quyết định
khả năng một cơng ty mới gia nhập vào thị trường của doanh nghiệp cần định
giá hoặc một cơng ty cũ rút khỏi thị trường này. Đối với lĩnh vực đòi hỏi các
điều kiện sản xuất cao chẳng hạn như cần có một số loại tài sản, cơng nghệ
đặc biệt hay phải có bằng sáng chế… thì việc một doanh nghiệp mới gia nhập
lĩnh vực ngành nghề này sẽ rất khó khăn, do vậy tính cạnh tranh thị trường có
thể khơng cao và tương đối ổn định. Ngược lại, nếu các điều kiện rút lui khỏi
thị trường là khó khăn có thể hy vọng sự cạnh tranh sẽ giảm sút trong tương
lai vì trong trường hợp này có thể một số doanh nghiệp làm ăn khơng có lời
lắm nhưng vì việc giải thể là rất phức tạp khó khăn nên các doanh nghiệp vẫn
tồn tại với hy vọng sẽ cải thiện tình hình chờ các doanh nghiệp khác rút khỏi
thị trường.
b. Phân tích rủi ro doanh nghiệp
Phạm Thanh Hằng TTCK K44 Trang 96

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất