Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo - Tài liệu tham khảo

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
PKT 024 31/12 Kết chuyển xác định
kết quả
511
2.522.714
Cộng số phát sinh 2.522.714 2.522.714

Người ghi sổ
( Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày 31 tháng 12 năm 2008
Giám đốc
(Ký, họ tên)
2.4.2. Giảm giá hàng bán.
Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ doanh thu khi hàng đã bán
nhưng chất lượng không tốt Công ty sẽ giảm giá cho khách hàng. Kế toán sử
dụng tài khoản 5213 để hạch toán. Các sổ kế toán sử dụng:
Nhật kí chung.
Sổ cái tài khoản 5213.
Khi phát sinh nghiệp vụ giảm giá hàng bán kế toán căn cứ vào chứng
từ ghi vào Nhật ký chung, số liệu được chuyển đến sổ cái tài khoản 5213 và
cuối kỳ số liệu này được kết chuyển vào tài khoản 511 để xác định doanh
thu thuần trong kỳ. Tuy nhiên trong quý IV năm 2008 Công ty không xảy ra
trường hợp nào giảm giá hàng bán.
2.5. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Tư vấn công
nghệ và Thương mại Hà Bảo
Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là chỉ tiêu kinh tế
tổng hợp phản ánh kết quả cuối cùng của các hoạt động sản xuất kinh doanh
trong doanh nghiệp. Đó là cơ sở đánh giá những thành tựu và yếu kém trong
một kì hoạt động kinh doanh. Đồng thời cũng là cơ sở để lập ra các báo cáo
kế toán, báo cáo thuế phục vụ quản lý và các đối tượng quan tâm như: ngân
hàng, các đối tác, cơ quan thuế…Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp bao gồm kết quả hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, hoạt động
tài chính và kết quả của các hoạt động khác. Công ty TNHH Tư vấn công
nghệ và Thương mại Hà Bảo là doanh nghiệp kinh doanh thương mại hoạt
Sinh viên: Nguyễn Thị Dung Lớp: Kế toán 47D
45
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
động bán hàng là chủ yếu nên kết quả hoạt động bán hàng đóng góp phần
lớn vào kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán sử dụng tài
khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh để hạch toán. Do sử dụng phần
mềm kế toán Fast Accounting nên việc kết chuyển số liệu và xác định kết
quả của Công ty đã giảm bớt và đơn giản rất nhiều. Cuối kì hoạt động kinh
doanh kế toán căn cứ vào số liệu trên các tài khoản doanh thu và chi phí để
thực hiện các bút toán kết chuyển bao gồm:
- Kết chuyển các tài khoản doanh thu.
- Kết chuyển các tài khoản chi phí.
- Kết chuyển lãi (lỗ).
Đồng thời các số liệu này cũng được tổng hợp lên các báo cáo tài chính của
doanh nghiệp. Kế toán sử dụng các chứng từ và sổ kế toán sau:
- Phiếu kế toán (do phần mềm kế toán lập).
- Sổ Nhật ký chung.
- Sổ Cái tài khoản 911.
Sinh viên: Nguyễn Thị Dung Lớp: Kế toán 47D
46
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Mẫu 2.24: Sổ Nhật ký chung.
Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và SỔ NHẬT KÍ CHUNG
Thương mại Hà Bảo Từ ngày 01/10/2008 đến ngày 31/12/2008
Chứng từ
Số hiệu
Ngày
tháng
Diễn giải
TK đối
ứng
Số phát sinh
Nợ Có
PKT 025 31/12 Doanh thu bán hàng và cung
cấp dịch vụ
Xác định kết quả
511
911
10.148.257.536
10.148.257.536
PKT 026 31/12 Doanh thu tài chính
Xác định kết quả
515
911
8.356.000
8.356.000
PKT 027 31/12 Xác định kết quả
Giá vốn hàng bán
911
632
8.950.000.256
8.950.000.256
PKT 028 31/12 Xác định kết quả
Chi phí tài chính
911
635
6.050.230
6.050.230
PKT 029 31/12 Xác định kết quả
Chi phí bán hàng
911
6421
560.260.000
560.260.000
PKT 030 31/12 Xác định kết quả
Chi phí quản lý DN
911
6422
408.802.190
408.802.190
PKT 031 31/12 Xác định kết quả
Lợi nhuận
911
421
231.500.860
231.500.860

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người ghi sổ
( Ký, họ tên)
Ngày 31 tháng 12 năm 2008
Giám đốc
(Ký, họ tên)
Mẫu 2.25: Sổ cái tài khoản 911
Sinh viên: Nguyễn Thị Dung Lớp: Kế toán 47D
47
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và SỔ CÁI
Thương mại Hà Bảo Từ ngày 01/10/2008 đến ngày 31/12/2008
Tài khoản: 911
Chứng từ
Số hiệu
Ngày
tháng
Diễn giải
TK đối
ứng
Số phát sinh
Nợ Có
PKT 025 31/12 Kết chuyển doanh thu bán
hàng và cung cấp dịch vụ
511
10.148.257.536
PKT 026 31/12 Kết chuyển doanh thu tài
chính
515
8.356.000
PKT 027 31/12 Kết chuyển giá vốn
632
8.950.000.256
PKT 028 31/12 Kết chuyển chi phí tài
chính
635
6.050.230
PKT 029 31/12 Kết chuyển CP bán hàng 6421 560.260.000
PKT 030 31/12 Kết chuyển CP quản lý DN 6422 408.802.190
PKT 031 31/12 Kết chuyển lợi nhuận 421 231.500.860
Cộng số phát sinh 10.156.613.536 10.156.613.536

Người ghi sổ
( Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày 31 tháng 12 năm 2008
Giám đốc
(Ký, họ tên)
Sinh viên: Nguyễn Thị Dung Lớp: Kế toán 47D
48
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Mẫu 2.26: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Đơn vị: Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Từ ngày 01/10/2008 đến ngày 31/12/2008
Đơn vị tính: VND
STT Chỉ tiêu Số tiền
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 10.150.780.250
2 Các khoản giảm trừ doanh thu 2.522.714
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10.148.257.536
4 Giá vốn hàng bán 8.950.000.256
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.198.257.280
6 Doanh thu hoạt động tài chính 8.356.000
7 Chi phí tài chính 6.050.230
8 Chi phí bán hàng 560.260.000
8 Chi phí quản lý kinh doanh 408.802.190
9 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 231.500.860
10 Thu nhập khác 0
11 Chi phí khác 0
12 Lợi nhuận khác 0
13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
231.500.860
14 Thuế thu nhập doanh nghiệp 64.820.241
15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 166.680.619

Người lập biểu
( Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày 31 tháng 12 năm 2008
Giám đốc
(Ký, họ tên)
Sinh viên: Nguyễn Thị Dung Lớp: Kế toán 47D
49
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả
tiêu thụ tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo
3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo.
3.1.1. Những ưu điểm
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường phát triển như hiện nay các
công ty đều phải cạnh tranh với nhau để khẳng định được vị trí của mình.
Đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì sự cạnh tranh càng gay gắt
hơn. Tuy nhiên trong điều kiện kinh tế khó khăn ấy Công ty TNHH Tư vấn
công nghệ và Thương mại Hà Bảo vẫn đứng vững và ngày càng chứng tỏ
được chiến lược phát triển đúng đắn của mình. Đạt được kết quả ấy có sự
đóng góp không nhỏ của bộ phận kế toán trong công ty giúp công ty tồn tại
và phát triển trong môi trường đầy cạnh tranh và biến động.
Qua thời gian thực tập vừa qua tại Công ty em đã được tìm hiểu hệ
thống kế toán của Công ty và làm quen với công việc kế toán. Em thấy tổ
chức công tác kế toán ở Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại
Hà Bảo tương đối tốt, phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.
- Về tổ chức bộ máy kế toán: Phòng Kế toán gồm 6 người được phân công
phụ trách các phần hành kế toán riêng đảm bảo sự chuyên môn hoá nhưng
vẫn có sự phối hợp chặt chẽ. Thủ quỹ và kế toán tiền mặt được tách riêng do
đó tách biệt được chức năng ghi sổ tiền mặt và chức năng bảo quản, lưu trữ
tiền mặt. Các kế toán của công ty đều rất trẻ, nhiệt tình năng động, tốt
nghiệp Cao đẳng và Đại học chuyên nghành kế toán do đó am hiểu chế độ
kế toán và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán nên thực hiện các nghiệp
vụ kế toán nhanh chóng và chính xác.
+ Công ty đã sử dụng phần mềm kế toán FAST ACCOUNTING và phần
mềm quản lý HBE nên công việc của kế toán thuận lợi và dễ dàng hơn đặc
Sinh viên: Nguyễn Thị Dung Lớp: Kế toán 47D
50
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
biệt là hệ thống báo cáo chính xác hơn và các thông tin, dữ liệu kế toán được
lưu trữ trên phần mềm rất tiện lợi cho việc tra cứu số liệu và in các báo cáo.
+ Bộ máy kế toán được phân công công việc hợp lý rõ ràng phù hợp với
chức năng của từng nhân viên kế toán. Giữa các nhân viên kế toán thường
xuyên có sự kiểm tra đối chiếu số liệu đảm bảo tính chính xác của thông tin
kế toán và phản ánh theo dõi kịp thời tình hình các hoạt động của Công ty.
- Về hệ thống tài khoản: Công ty sử dụng hệ thống tài khoản theo Quyết định
số 48/2006-QĐ-BTC. Đây là hệ thống tài khoản giành cho doanh nghiệp
vừa và nhỏ nên rất phù hợp với quy mô và hoạt động kinh doanh của đơn vị.
Mặt khác công ty còn chi tiết các tài khoản này thành các tiểu khoản phù
hợp với yêu cầu quản lý riêng từng đối tượng như: tài sản cố định, hàng tồn
kho, khách hàng, ngân hàng…
- Về hệ thống chứng từ của công ty: Các chứng từ sử dụng phù hợp với nội
dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh và cơ sở pháp lý của nghiệp vụ. Mẫu
chứng từ thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. Các thông tin bắt buộc
trên chứng từ đều được ghi chép đầy đủ, có đủ chữ ký và con dấu của những
người liên quan.
+ Các chứng từ trong Công ty được luân chuyển theo trình tự nhất định đảm
bảo việc luân chuyển chứng từ nhanh chóng, thuận tiện. Sau khi chứng từ
đã được dùng để hạch toán thì đều được lưu trữ, bảo quản theo đúng quy
định và được phân loại chứng từ theo nội dung kinh tế và trình tự thời gian.
Đồng thời các chứng từ đều được Scan hình ảnh và lưu trong phần mềm
quản lý HBE do đó khi cần tra cứu thông tin về chứng từ kế toán chỉ cần tra
cứu trên phần mềm nên rất dễ dàng, thuận tiện và tránh làm hỏng, mất mát
chứng từ.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho là kê khai thường xuyên giúp cho việc
quản lý dễ dàng hơn và theo dõi được chính xác quá trình nhập xuất tồn của
từng loại hàng hoá.
Sinh viên: Nguyễn Thị Dung Lớp: Kế toán 47D
51
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
- Về hệ thống sổ sách kế toán:
+ Sổ tổng hợp theo hình thức Nhật ký chung đây là 1 hình thức kế toán đơn
giản, mẫu sổ dễ thiết kế và ghi chép. Đặc biệt Công ty thuộc loại doanh nghiệp
vừa và nhỏ sử dụng kế toán máy thì hình thức này rất phù hợp.
+ Ngoài các loại sổ tổng hợp theo hình thức Nhật ký chung kế toán còn phản
ánh các nghiệp vụ vào các sổ, thẻ chi tiết, các bảng tổng hợp chi tiết giúp cho
việc quản lý chi tiết các đối tượng.
+ Công ty sử dụng phần mềm kế toán nên trong kì các nghiệp vụ được hạch
toán vào phần mềm và số liệu được tự động chuyển sang các sổ kế toán do đó
đảm bảo sự chính xác của số liệu. Cuối năm tài chính Công ty in các sổ này
đóng thành quyển và được lưu trữ bảo quản cẩn thận cùng với các chứng từ kế
toán.
- Về hệ thống báo cáo:
+ Báo cáo tài chính gồm: Cuối năm tài chính Công ty lập bộ báo cáo tài
chính gồm: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các quý và cả năm, Bảng
cân đối kế toán, Bảng cân đối số phát sinh, Thuyết minh báo cáo tài chính,
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp
và các biểu mẫu, phụ lục kèm theo. Hàng tháng Công ty lập Báo cáo VAT
tháng nộp cho cơ quan thuế. Các báo cáo này đều được lập theo đúng mẫu
và chế độ kế toán giành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
+ Báo cáo quản trị: Để phục vụ yêu cầu quản lý kế toán còn lập các báo cáo
quản trị để giúp cho việc ra các quyết định như: Báo cáo tình hình sử dụng
vốn, chi phí, báo cáo tình trạng TSCĐ và công cụ dụng cụ…Tuy nhiên các
báo cáo quản trị chưa được lập thường xuyên và còn sơ sài về nội dung.
Việc thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước của Công ty
cũng rất tốt. Công ty luôn chấp hành các quy định của chế độ kế toán, luật
thuế và Luật doanh nghiệp có liên quan, các khoản thuế của Công ty như
Sinh viên: Nguyễn Thị Dung Lớp: Kế toán 47D
52
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Giá trị gia tăng, thuế Môn bài… đều được
thực hiện đầy đủ.
3.1.2. Những tồn tại, nguyên nhân
Mặc dù bộ phận kế toán của Công ty luôn cố gắng trau dồi kiến thức và
kinh nghiệm nghề nghiệp nhưng do đặc điểm công việc kế toán vốn phức
tạp và luôn yêu cầu độ chính xác cao nên hệ thống kế toán của Công ty
không tránh khỏi những hạn chế cần hoàn thiện để thực hiện tốt hơn nữa vai
trò quan trọng của hệ thống kế toán trong công ty.
- Về kế toán chi phí: Một số chi phí của Công ty hạch toán chưa đúng như
chi phí của một số thiết bị tủ lạnh, điện thoại… không phục vụ hoạt động
sản xuất kinh doanh nhưng vẫn được hạch toán vào chi phí trong kì. Khoản
phải trả cho người lao động: 1 số khoản thưởng phải trích từ quỹ khen
thưởng của Công ty lại được tính vào chi phí, các khoản chi phí trả trước
chưa được phân bổ đúng kì. Việc hạch toán chi phí như vậy làm tăng chi phí
phát sinh trong kì và giảm lợi nhuận kế toán trước thuế. Nguyên nhân chủ
yếu của việc hạch toán sai các khoản chi phí này là do kế toán viên còn chưa
có kinh nghiệm và chưa tìm hiểu kĩ về các quy định hạch toán chi phí có
liên quan.
- Hệ thống sổ sách: Kế toán của công ty chủ yếu thực hiện trên máy tính và
lưu trữ dữ liệu trên phần mềm kế toán nên có 1 số loại sổ chưa được in ra và
đóng dấu giáp lai giữa các trang sổ như: Sổ chi phí trả trước, Sổ theo dõi
công cụ dụng cụ, Sổ theo dõi TSCĐ.
- Về các khoản dự phòng: Hiện nay Công ty chưa áp dụng phương pháp lập
dự phòng đối với hàng tồn kho và khoản phải thu.
+ Các khoản phải thu: Số lượng khách hàng mua chịu của Công ty với số
tiền lớn rất nhiều do đó rất có thể phát sinh các khoản phải thu khó đòi.
Trong điều kiện kinh tế khủng hoảng như hiện nay thì các khách hàng của
Công ty cũng chịu tác động không nhỏ, trong trường hợp các công ty này
Sinh viên: Nguyễn Thị Dung Lớp: Kế toán 47D
53
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
lâm vào tình trạng khó khăn và không trả được nợ thì đây sẽ là một tổn thất
mà Công ty phải gánh chịu. Do đó lập dự phòng khoản phải thu chính là một
biện pháp nhằm xác định trước các tổn thất có thể xảy ra trong tương lai và
có được cái nhìn đúng đắn, chính xác hơn về tình hình tài chính.
+ Hàng tồn kho: Là một doanh nghiệp kinh doanh thương mại nên hàng tồn
kho là một trong những khoản mục quan trọng trong tổng tài sản. Đặc biệt
hàng tồn kho của Công ty lại chủ yếu là hàng hoá trong lĩnh vực Công nghệ
thông tin và thiết bị văn phòng các sản phẩm này rất dễ bị lỗi thời và giảm
giá trị do sự phát triển ngày càng nhanh của lĩnh vực này. Tuy nhiên kế toán
lại chưa trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho do đó chưa thể đánh giá
được giá trị thực tế của hàng tồn kho.
Theo em nguyên nhân của việc kế toán chưa lập các khoản dự phòng
này là do chưa hiểu hết được ý nghĩa và tầm quan trọng của các khoản dự
phòng.
- Về hình thức bán hàng: Hiện nay hình thức bán hàng của Công ty còn chưa
đa dạng chủ yếu là bán hàng qua điện thoại và bán hàng trực tiếp, do đó
chưa thể tận dụng hết khả năng tiêu thụ các mặt hàng trên thị trường. Công
ty cần đa dạng hơn nữa các hình thức bán hàng để mở rộng mạng lưới phân
phối.
3.2. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ
tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo
Trong thời gian qua được thực tập tại Công ty TNHH Tư vấn công
nghệ và Thương mại Hà Bảo em nhận thấy tổ chức hạch toán kế toán tại
Công ty tương đối khoa học về nhân sự kế toán và công tác hạch toán. Tuy
nhiên trước yêu cầu đa dạng và phức tạp của thực tế và trên cơ sở những tồn
tại trong hệ thống kế toán hiện tại của công ty thì hoàn thiện công tác kế
toán là một tất yếu. Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Công ty phải dựa trên cơ
Sinh viên: Nguyễn Thị Dung Lớp: Kế toán 47D
54

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất