Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH thương mại và phát triển công nghệ Bách Khoa 4 - Tài liệu tham khảo

Trờng Trung học kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội Khoa Kinh tế
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết
quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH thơng mại và phát triển công nghệ
Bách Khoa 4
Để đạt đợc những thành tích trong những năm qua là kết quả cho sự nỗ lực
của toàn bộ các bộ phận, phòng ban trong công ty; trong đó có sự góp sức không
nhỏ của bộ phận phòng kế toán trong công ty. Không ngừng hoàn thiện, bộ phận
kế toán trong công ty liên tục cập nhật các chế độ, chính sách tài chính kế toán và
áp dụng chế độ một cách linh hoạt, phù hợp, cung cấp các thông tin tài chính cho
cán bộ quản lý một cách nhanh chóng và chính xác, giúp các nhà quản lý đa ra đợc
các quyết định có lợi cho công ty.Tiêu thụ hàng hoá là khâu cuối cùng và quan
trọng nhất trong quá trình kinh doanh của một doanh nghiệp thơng mại. Kết quả
của quá trình tiêu thụ là chỉ tiêu phản ánh chánh xác và rõ ràng nhất toàn bộ những
nỗ lực mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong quá trình kinh doanh. Xác định rõ tầm quan
trọng đó, trong những năm qua công ty TNHH thơng mại và phát triển công nghệ
Bách Khoa 4 đã rất chú trọng trong việc tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác
định kết quả tiêu thụ hàng hoá một cách hệ thống và khoa học.
3.1.1.Ưu điểm
* Bộ máy kế toán
Bộ máy kế toán của công ty hầu hết là những cán bộ giỏi, trình độ nghiệp vụ
cao (kế toán trởng cùng kế toán viên đều tốt nghiệp đại học ), có kinh nghiệm từ
hai năm trở lên. Do đó, cônag tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả
tiêu thụ đã phản ánh đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kế toán phát sinh, cung cấp
và phản ánh các thông tin kế toán kịp thời, góp phần thúc đẩy việc kinh doanh
hàng hoá đạt hiệu quả cao. Bộ máy kế toán đã trở thành cônag cụ đắc lực nhất
phục vụ cho việc đánh giá thực trạng tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh
của một doanh nghiệp thơng mại đó là cônag tác bán hàng hạch toán doanh thu và
xác định kết quả kinh doanh
Vũ Thị Kiều Trang - Lớp: KT3 -K08 Chuyên
đê tốt nghiệp
75
Trờng Trung học kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội Khoa Kinh tế
Trong công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng
hoá, đã có sự phân công công việc rõ ràng, cụ thể cho mỗi nhân viên kế toán.
Trong quá trình hoạt động, các nhân viên này có sự phối hợp chặt chẽ với nhau và
với các phòng ban khác nh phòng kinh doanh, bộ phận kho để quản lý tốt tình hình
tiêu thụ hàng hoá của công ty.
* Phần mềm kế toán
Việc áp dụng phần mêm kế toán trong công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và
xác định kết quả tiêu thụ của công ty đã giúp giảm đợc một chi phí lớn về nhân
công, giúp cho việc xử lý các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình kinh doanh diễn
ra một cáhc chính xác và kịp thời. Phần mềm kế toán tự động chuyển vào sổ chi
tiết, sổ tổng hợp và các báo cáo cuối kỳ; đồng thời, cũng tự động in ra tất cả các sổ
sách kế toán cần thiết làm cho công tác kế toán trở nên rễ ràng hơn nhiều.
* Hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ
Hệ thống chứng từ đợc sử dụng tại công ty đã thể hiện tính khoa học và hợp
lý cao. Các chứng từ đợc sử dụng khá đầy đủ trong quá trình hạch toán kế toán tiêu
thụ và theo đúng mẫu mã, cách lập mà Bộ tài chính quy định. Hầu nh các chứng từ
đều hợp pháp, hợp lý, hợp lệ và có đầy đủ các yếu tố cấu thành nh: chữ ký của các
bên liên quan: kế toán trởng, thủ quỹ, ngời bán hàng, ngày tháng năm lập, nội
dung chứng từ .Định kỳ, các chứng từ này đều đợc phân loại và lu trữ cẩn then để
tạo căn cứ pháp lý cho quá trình cung cấp và kiểm tra, đối chiếu các thônag tin kế
toán.
Bên cạnh đó, các chứng từ trong khâu tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả
tiêu thụ hàng hoá của công ty ngoài việc bao gồm nhữnag chứng từ do Bộ tài chính
ban hành vừa bao gồm những chứng từ do công ty tự thiết kế đảm bảo phản ánh
mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đáp ừng nhu cầu hoạt động và quản lý của công
ty: VD phiếu xuất kho kiêm bảo hành,.
Vũ Thị Kiều Trang - Lớp: KT3 -K08 Chuyên
đê tốt nghiệp
76
Trờng Trung học kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội Khoa Kinh tế
Trong quá trình bán hàng hoá, công ty áp dụng một quy trình luân chuyển
chứng từ một cách khoa học, đảm bảo choc năng thông tin và kiểm tra của chứng
từ. Từ khâu lập chứng từ, kiểm tra chứng từ, sử dụng chứng từ cho đến khâu hạch
toán bảo quản và sử dụng lại chứng từ trong kỳ hạch toán đến khâu cuối cùng là
chuyển chứng từ vào lu trữ và huỷ đều có quy định thống nhất áp dụng trong toàn
cônag ty. Tất cả các nhân viên kế toán và các nhân viên khác có liên quan đều phải
tuân thủ vì vậy làm cônag tác chứng tứ của công ty luôn đợc đa vào nề nếp và duy
trì kỷ cơng.
* Hệ thống tài khoản kế toán
Việc tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản của cônag ty trong công tác kế
toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết qủ tiêu thụ và đảm bảo tuân thủ những quy
định hiện hành của chế độ kế toán và phù hợp với đặc thù của công ty. Hệ thống
tài khoản công ty đang sử dụng trong quá trình hạch toán kế toán đã phản ánh các
nghiệp vụ kinh tế phát sinh tơng đối đầy đủ và chính xác. Điều này giúp cho cônag
ty có thể theo dõi dễ dàng và chính xác các nghiệp vụ trong quá trình hạch toán.
Với một hệ thống tài khoản chi tiết cấp 2, cấp 3 đợc xây dung một cách
khoa học, giúp dễ dàng hơn trong việc hạch toán và tìm hiểu thông tin từ các đối t-
ợng quản lý. VD nh tài khoản phải thu của khách hàng đợc chi tiết đến từng khách
hàng, giúp dễ dàng hơn trong việc quản lý các đối tợng khách hàng khác nhau.
3.1.2.Tồn tại
Bên cạnh những việc đã làm đợc, công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác
định kết quả tiêu thụ hàng hoá vẵn còn những tồn tại cần đợc giải quyết để ngày
càng tăng cờng hiệu quả kinh doanh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý.
* Bộ mày kế toán
Trong công tác tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ, cônag ty cha
chú trọng nhiều đến kế toán quản trị. Cụ thể là cha thu thập, xử lý thônag tin một
Vũ Thị Kiều Trang - Lớp: KT3 -K08 Chuyên
đê tốt nghiệp
77
Trờng Trung học kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội Khoa Kinh tế
cách đầy đủ, cụ thể cho các nhà quản lý trong việc lập kế hoạch, điều hành, tôt
chức thực hiên công tác tiêu thụ hàng hoá. Bộ máy kế toản quản trị cha tiến hành
lập dự toán về chi phí (cụ thể là chi phí giá vốn hàng bán), doanh thu, lợi nhuận, để
từ đó đa ra đợc những chiến lợc phát triển cho công ty một cách hữu hiệu nhất, .
Việc áp dụng kế toán máy trong công ty là hoàn toàn phù hợp với một công
ty thơng mại với việc phát sinh nghiệp vụ bán hàng, mua hàng là rất lớn; song bên
cạnh đó cần có một đội ngũ nhân viên kế toán có nghiệp vụ cao, hiểu biết và biết
cách sử dụng thành thạo kế toán máy. Ơ đây, một số nhân viên còn chậm chạp
trong việc sử lý các nghiệp vụ phát sinh, cha đáp ứng đợc yêu cầu của một kế toán
có tính chuyên nghiệp. Cần có những chính sách tuyển dụng và bồi dỡng, đào tạo
hợp lý.
*Chứng từ và luân chuyển chứng từ
Một số các chứng từ cha đợc hoàn thiện các yếu tố nh : chữ ký ngời mua
hàng, giám đốc ký và đóng dấu. Điều này thể hiện công tác kiểm tra kế toán đôi
khi bị nới lỏng.
Hiện nay, tại công ty ngoài lĩnh vực kinh doanh bán hàng hoá ra mà còn có
cả dịch vụ kỹ thuật có thu phí nhng hoạt động dịch vụ cha có một chứng từ riêng
để hạch toán mà hạch toán chung với công tác bán hàng hoá.
* Hệ thống tài khoản
Hiện nay, trong công tác tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ thì
việc quản lý công nợ của khách hàng còn thiếu khoa học do chuă lập dự phòng khó
đòi, dẵn đến việc phát sinh các khoản chi phí không dự đoán trớc đựơc do khách
hàng không trả đợc nợ nên kế toán phải ghi thẳng vào chi phí quản lý.
Mặc dù hoạt động bán buôn của công ty có khối lợng khá lớn, việc chiết
khấu cho khách hàng trên thực tế có diễn ra, song công ty rất ít khi phản ánh trên
TK521 mà ghi giảm trực tiếp trong háo đơn (TK521) theo giá đã đợc chiết khấu.
Vũ Thị Kiều Trang - Lớp: KT3 -K08 Chuyên
đê tốt nghiệp
78
Trờng Trung học kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội Khoa Kinh tế
Điều này dẵn đến tình trạng không quản lý đợc các chính sách u đãi cho khách
hàng, chính sách khuyến mại không đợc phản ánh rõ nét.
* Tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
Chính sách quảng cáo, khuyến mại và chiết khấu thanh toán còn đơn lẻ, cha
đa dạng, độ linh hoạt đã có nhng cha cao. Hơn thế nữa, trong năm 2009 đã xuất
hiền tình trạng hàng hoá bị trả lại. Đây là dấu hiệu ban đầu cho they khâu thu mua
hàng hoá đang bị nới lỏng về việc kiểm tra chất lợng hàng hoá. Nếu tiếp tục thực
trạng này sẽ làm cho chất lợng trong công tác bán hàng của doanh nghiệp sẽ
giảm.Để tồn tại và phát triển thì doanh nghiệp cần chú ý đến vấn đề này.
Cuối kỳ kế toán, bộ phận kế toán cha cho ra đợc các báo cáo doanh thu cho
từng mặt hàng, nhóm hàng là rất cần thiết, nó giúp cho nhà quản lý they đợc nhu
cầu của thị trờng đối với mặt hàng nào là nhiều, mặt hàng nào hạn chế để có hớng
đi đúng đắn.
*Công tác thu phí công nợ
Mặc dù, khách hàng lớn của công ty đa phần là khách hàng quen nhnag vốn
của doanh nghiệp bị chiếm dụng là không nhỏ. Đó là do chính sách thu hồi nợ của
cônag ty cha đợc chú trọng đúng mức. Công ty không lập dự phòng giảm giá hàng
tồn kho để tránh rủi ro về tình trạng nợ xấu. Hầu hết việc đòi nợ đều tiến hành vào
cuối năm đối với những khoản nợ lớn. Điều này làm cho tỉ lệ nợ tồn đọng khá cao,
việc bị chiếm dụng vốn lớn có thể ảnh hởng đến tình hình kinh doanh của công ty.
Mặt khác, công ty đang hạch toán đối với việc thanh toán ngay giống nh việc thanh
toán chậm. Điều này làm cho công tác quản trị bán hàng và thu nợ gặp nhiều khó
khăn vì không biết đợc khách hàng nào thanh toán sớm hay muộn, có tồn đọng hay
không, mức đọ thanh toán thờng xuyên là bao nhiêu.
Đặc biệt, công ty cha có chính sách khuyến khích khách hàng thanh toán
sớm trớc hạn dẵn đến khó khăn cho việc thu hồi công nợ. Doanh nghiệp nên có
chính sách phù hợp để khắc phục tình trạng này .
Vũ Thị Kiều Trang - Lớp: KT3 -K08 Chuyên
đê tốt nghiệp
79
Trờng Trung học kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội Khoa Kinh tế
*Hạch toán giá vốn hàng bán
Phơng pháp hạch toán giá vốn mà công ty đang áp dụng là phơnag pháp giá
bình quân gia quyền. Tuy đơn giản nhnag nó cha phản ánh thật sự chính xác sự
biến động giá cả trong nền kinh tế thị trờng vô cùng biến động hiện nay. Do đó,
doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong kế hoạch tiêu thụ, kế hoạch xây dung giá cả
khi có sự thay đổi giá đột xuất, nhất là khi doanh nghiệp không lập dự phòng giảm
giá hàng tồn kho.
3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết
quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH thơng mại và phát triển Bách Khoa
4
Để có thế phát huy hơn nữa vai trò của công tác kế toán nói chung và công
tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ nói riêng cần phải đợc bổ
sung và hoàn thiện hơn nữa. Tuy nhiên, nhiệm vụ hàon thiện phải đợc nhìn nhận
một cách nghiêm túc, đúng đắn. Hoàn thiện phải đợc xem nh một công việc thờng
xuyên, liên tục và phải đợc thực hiện một cách có hiệu quả.
Trong nền kinh tế thi trờng phát triển nh vũ bão hiện nay, cần pải có những
bớc đi chắc chắc và vững trãi. Đặc biệt, Việt Nam đã đợc gia nhập chính thức
WTO - một tổ chức thơng mại lớn trên thế giới. Vì thế,một trong những công việc
quan trọng cần đợc chuẩn bị là công tác tài chính kế toán trong doanh nghiệp.
Công tác tài chính kế toấn đc tổ chức một các chặt chẽ và thống nhất sẽ tao điều
kiện thuận kợi cho quá trình hợp tác kinh doanh diễn ra một cách dễ dàng và
nhanh chóng. Muốn vậy công tác trong các doanh nghiệp Việt Nam phải đợc tiếp
tục hoàn thiện để phù hợp với kế toán quốc tế, tạo nên tiếng nói chung trong hoạt
động kinh doanh trên toàn thế giới.
Từ phía Nhà nớc, trong những năm qua Bộ Tài Chính đã ko ngừng cho ra
đời các văn bản, quy chế mới về chế độ kế toán tài chính tại Việt Nam, tạo một
môi trờng pháp lý thông thoáng rõ ràng và bình đẳng cho các doanh nghiệp nớc
Vũ Thị Kiều Trang - Lớp: KT3 -K08 Chuyên
đê tốt nghiệp
80
Trờng Trung học kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội Khoa Kinh tế
ngoài khi tham gia kinh doanh trên thị trờng Việt Nam, góp phần đa chế độ kế
toán Việt Nam xích lại gần hơn với các chuẩn mực kế toán quốc tế.
Trớc tình hình trên công ty TNHH thơng mại và phát triển Bách Khoa 4
cũng cần phải xem xét đa ra phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán trong đơn vị
mình để có thể tồn tại và phát triển. Riêng đối với kế toán tiêu thụ hàng hoá, có thể
xem đây là một trong những nghiệp vụ thờng xuyên và quan trọng nhất. Vì vậy
việc hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kết quả tiêu
thụ là cần thiết, cần phải đợc thực hiện ngay sao cho hợp lý và thoả đáng với sự
quan tâm các đối tợng khác nhau.
3.3. Nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu
thụ
Hoàn thiện công tác kế toán nói chung cũng nh công tác tiêu thụ hàng hoá
và xác định kết quả tiêu thụ nói riêng tại công ty TNHH thơng mại và phát triển
công nghệ Bách khoa 4 cần đáp ứng các nguyên tắc cơ bản sau:
Hoàn thiện trên cơ sở tuân thủ đúng các chế độ kế toán đã ban hành cũng
nh các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Luật kế toán Việt Nam. Trên cơ sở đó,
luôn cập nhật nhanh nhất những thay đổi trong chế độ và chuẩn mực.
Hoàn thiện trên cơ sở bộ máy phải phù hợp với đặc điểm kinh doanh của
công ty. Cần có sự vận dụng linh hoạt và sáng tạo các chế độ hiện hành cụ thể vào
hoạt động của doanh nghiệp nhằm đảm bảo phản ánh chính xác và thuận tiện trong
quá trình áp dụng; giúp Ban giám đốc đa ra những quyết định đúng đắn và kịp thời.
Hoàn thiện trên cơ sở đáp ứng thông tin kịp thời,hiệu quả phục vụ cho mục
đích quản trị doanh nghiệp. Đồng thời phải dựa trên cơ sở tiết kiệm chi phí vì mục
tiêu tối u hoá các nguồn lực hiện có.
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ phải đựơc
xem xét trong mối quan hệ với các phần hành, nghiệp vụ kế toán khác để sao cho
Vũ Thị Kiều Trang - Lớp: KT3 -K08 Chuyên
đê tốt nghiệp
81
Trờng Trung học kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội Khoa Kinh tế
việc hoàn thiện đó đợc thực hiện một cách đồng bộ, tránh tình trạng gây khó khăn
cho công tác khác.
3.4. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiệu thụ hàng hoá và
xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH thơng mại và phát triển công
nghệ Bách Khoa 4
Qua thời gian thực tập tại công ty TNHH thợng mại và phát triển công nghệ
Bách Khoa 4 em nhận thấy công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả
tiêu thụ là tơng đối hoàn thiện. Tuy nhiên trong tình hình cơ chế thị trờng không
ngừng biến đổi nh hiện nay, việc hoàn thiện công tác kế toán nói chung và công
tác tiêu thụ hàng hoá là vô cùng cần thiết. Do đó, với kiến thức nhỏ bé đã đợc học
ở nhà trờng cùng với những thực tế mà em đã đợc tìm hiểu trong thời gian qua tại
công ty, em xin mạnh dạn đa ra một số ý kiến góp một phần nhỏ vào quá trình
hoàn thiện công tác kế toán của công ty.
3.4.1. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ từ góc độ kế toán
tài chính
* Hoàn thiện hệ thống chứng từ tại công ty
Để đản bảo tính pháp lý của các chứng từ, doanh nghiệp cần hoàn thiện
những khiếm khuyết nh: hoàn thiện đầy đủ chữ ký của các bên liên quan cho các
chứng từ: chữ ký kế toán trởng, giám đốc, Đơn vị nên đẩy mạnh công tác kiểm
tra chứng từ giữa các phòng ban, các nhân viên để khỏi mất công hoàn thiện vào
cuối kỳ, tiết kiệm đợc thời gian và công sức, thành lập các hình phạt nếu vi phạm.
Công ty nên tách riêng chứng tứ bán hàng và chứng từ dịch vụ để tạo điều
kiện thuận lợi trong công tác quản lý và hạch toán hoạt động bán hàng và hoạt
động dịch vụ.
*Về tài khoản
Công ty nên lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với những hàng hoá có
đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ và hợ pháp để chứng minh quyền sở hữu
Vũ Thị Kiều Trang - Lớp: KT3 -K08 Chuyên
đê tốt nghiệp
82
Trờng Trung học kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội Khoa Kinh tế
và quyền kiểm soát doanh nghiệp đối với chúng. Cuối niên độ kế toán vào ngày
31/12, tính ra mức dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần lập theo công thức sau:
Mức dự Lợng hàng tồn Giá Giá hàng
Phòng giảm giá = Cuối niên độ * gốc _ hoá trên
Giá HTK kế toán hàng hoá thị trờng
Khi bắt đầu lập dự phòng, hạch toán vào giá vốn hàng bán:
Nợ TK632:
Có TK159: Mức dự phòng cần lập
Sang kỳ sau, tính ra mức dự phòng cần lập so với mức dự phòng giảm giá hàng tồn
kho đã lập còn lại ở năm trớc:
+ Nếu mức dự phòng năm trớc lập thiếu thì bổ sung thêm
Nợ TK632:
Nợ TK159: Mức dự phòng bổ sung
+ Nếu mức dự phòng năm trớc đã lập nhng không xẩy ra thì hoànnhập
Nợ TK159 : Mức dự phòng hoàn nhập
Có TK632 :
Về việc trích lập dự phònh nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp cũng cần phát
triển tiến hành làm ngay để hạn chế rủi ro và nợ xấu. Cuối niên độ, kế toán phải
tính ra số d nợ khó đòi để lập dự phòng. Các khoản nợ này phải có căn cứ rõ ràng
nh: tên, địa chỉ, số nợ còn lại, các bằng chứng do cơ quan có them quyền cấp để
chứng minh khả năng thanh toán thấp. Cuối mỗi năm tài chính, kế toán theo dõi
các khoản phải thu khó đòi để tính ra tỷ lệ trích lập và tính ra mức dự phòng cần
trích cho niên độ tiếp theo.
Số dự phòng phải thu khó đòi = (Khoản phải thu * tỷ lệ trích lập)
Trong đó, theo chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, tỷ lệ trích lập dự phòng
phải thu khó đòi đợc tính nh sau:
+ Từ 3 tháng - dới 1 năm: tỷ lệ là 10%
Vũ Thị Kiều Trang - Lớp: KT3 -K08 Chuyên
đê tốt nghiệp
83
Trờng Trung học kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội Khoa Kinh tế
+ Từ 1 năm - 3 năm: tỷ lệ là 20%
+ Trên 3 năm: tỷ lệ là 30%
Hạch toán dự phòng nợ phải thu khó đòi nh sau:
+ Khi bắt đầu trích lập dự phòng
Nợ TK642:
Có TK139( Chi tiết theo từng đối tợng ): mức dự phòng cần lập
+ Sang kỳ kế toán tiếp theo, kế toán so sánh số dự phòng của năm trớc còn lại với
mức cần lập dự phòng cho niên độ tới:
Nếu số dự phòng còn lại nhỏ hơn so với số cần lập thì bổ sung thêm số thiếu:
Nợ TK 641:
Có TK 139: số bổ sung
Nếu số dự phòng còn lại lớn hơn so với số cần lập thì hoàn nhập dự phòng
Nợ TK 139: số hoàn nhập Nợ TK 642:
+ Khi thu hồi hay xoá sổ các khoản đã trích lập dự phòng, hạch toán nh sau
Nợ TK 111, 112..: số tiền thu hồi
Nợ TK 139: trừ vào dự phòng
Nợ TK 642: số thiệt hại còn lại sau khi xoá sổ
Có TK 131: số nợ bị xoá
Đồng thời ghi Nợ TK 004(chi tiết từng đối tợng): số đã xoá sổ
+ Nếu sau khi lập dự phòng mà thu hồi đợc toàn bộ số nợ phải thu thì hoàn nhập
dự phòng
Nợ TK 139:số hoàn nhập
Nợ TK 642:
* Đẩy mạnh công tác kiểm soát chất lợng hàng hoá
Doanh nghiệp cần chú ý tăng cờng công tác kiểm tra chất lợng hàng hoá khi
mua vào vì đã xuất hiện tình trạng hàng hoá không đảm bảo chất lợng. Công ty cần
Vũ Thị Kiều Trang - Lớp: KT3 -K08 Chuyên
đê tốt nghiệp
84

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất