Phân tích và đánh giá cổ phiếu ctcp xi măng hoàng mai.doc - Tài liệu tham khảo

May 20, 2010
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU CTCP XI MĂNG HOÀNG MAI
b. Phân tích hệ số khả năng sinh lời
Với việc sản lượng sản xuất không ngừng gia tăng và tiệm cận ngày càng gần
công suất thiết kế đã làm gia tăng con số doanh thu theo thời gian. 9 tháng đầu năm
con số doanh thu HOM đạt được đã vượt năm 2008.
Với diễn biến quý IV thuận lợi, doanh thu cả năm 2009 ước đạt 1,316 tỷ đồng.
So với trung bình ngành (các doanh nghiệp xi măng trên sàn), HOM có mức doanh
thu lớn hơn.
Điều này được lý giải một phần bởi quy mô tài sản ở mức lớn hơn trung bình
ngành và một phần bởi chính sách bán hàng ưu việt với mức giá khá thấp của
mình. Có thể thấy, với lợi thế của khu vực miền Trung thuận tiện cho việc mở rộng
thị trường, hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, tiến độ bán hàng của HOM rất
tốt với lượng thành phẩm tồn kho chiếm chưa đầy 1% tài sản lưu động do đó con
số doanh thu thu được là khá lớn.
( Nguồn số liệu tính toán: Phụ lục)
Nhóm SV thực hiện lớp Anh 3_TCQT B_K46
22
Chỉ tiêu
HOM HT2 BTS
Q3/09 Q2/09 Q1/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09
LN gộp
(%)
21,77 30,36 28,87 24,55 24,57 27,16 28,90 29,08 24,13
LN sau
thuế(%)
11,00 12,10 11,18 15,82 18,88 14,30 12,49 13,11 10,22
LN sau
thuế(%)
8,25 9,08 8,39 11,86 14,16 10,72 9,37 9,83 7,67
ROA 1,13 1,59 0,95 1,61 2,84 1,88 0,69 0,81 0,58
ROE 3,08 4,56 2,94 3,8 5,77 3,87 2,72 3,08 2,16
May 20, 2010
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU CTCP XI MĂNG HOÀNG MAI
Hệ số lợi nhuận biên gộp giảm cho thấy khả năng quản lý chi phí của HOM
đang kém dần.
Thời điểm quý I, II/2009 hệ số này cao hơn của HT2 và BTS do tỷ lệ giá vốn
hàng bán / tổng doanh thu ở mức thấp hơn nhưng đến quý III thì tỷ lệ này đã cao
hơn, cụ thể với HOM: 78%, HT2: 75% và BTS: 71% do đó làm giảm hiệu quả sản
xuất kinh doanh.
Tỷ số lợi nhuận biên trước thuế và sau thuế (khi đưa cùng về một mặt bằng tỷ lệ
thuế thu nhập doanh nghiệp 25%) cũng cho thấy hiệu quả hoạt động của HOM là
thấp hơn các doanh nghiệp so sánh. Một thực tế chung là hiệu quả hoạt động của
các doanh nghiệp xi măng tăng dần từ quý I đến quý II nhưng lại giảm vào quý III
khi quý III là thời điểm của mùa mưa. Như vậy việc biến động giá nguyên, nhiên
liệu đầu vào thời điểm nửa cuối năm đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất
kinh hoanh của HOM và 2DN so sánh.
Xét về khả năng sinh lợi tổng tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu, HOM có hệ số
ROA, ROE thấp hơn HT2 nhưng cao hơn BTS, điều này cũng dễ hiểu khi HT2 ở
khu vực phía Nam - khu vực cung xi măng không đáp ứng đủ cầu trong khi vận
chuyển từ Miền Bắc và Miền Trung vào bị hạn chế bởi chi phí vận tải. Tuy nhiên,
hệ số ROA, ROE của HOM cũng ở mức thấp so với các doanh nghiệp trong ngành.
c.Phân tích hệ số cơ cấu tài chính
So với trung bình ngành, HOM có quy mô nguồn vốn lớn hơn xét cả về nợ phải
trả và vốn chủ sở hữu. Nợ phải trả đang có xu hướng giảm theo thời gian là do
giảm các khoản nợ ngắn hạn và cả dài hạn. Các khoản nợ ngắn hạn được quay
vòng thường xuyên. Các khoản nợ dài hạn cũng đã đến hạn trả một phần trong năm
2009.
Nhóm SV thực hiện lớp Anh 3_TCQT B_K46
23
May 20, 2010
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU CTCP XI MĂNG HOÀNG MAI
Một vấn đề đáng quan tâm ở đây là HOM vay dài hạn khá nhiều bằng ngoại tệ
(USD, EUR) do đó cuối năm 2009 nếu đánh giá lại khoản nợ với tỷ giá mới thì sẽ
gây ra một khoản thua lỗ khá lớn. Cùng với quá trình sản xuất và không ngừng mở
rộng, nợ vay sẽ tiếp tục tăng lên. Việc vay vốn trong khi vốn lưu động luôn trong
tình trạng âm, mặc dù có được cải thiện hơn theo thời gian nhưng sẽ là một rào cản
lớn do ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của mình.
Tuy vậy lượng tiền mặt đang có xu hướng tăng lên nên mức độ rủi ro thanh
toán sẽ được giảm thiểu. Trái với tình hình nợ vay các quý năm 2009, nguồn vốn
chủ sở hữu đang có xu hướng tăng do tăng lợi nhuận chưa phân phối. Hiện HOM
duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức khá thấp (10%) trong khi không tiến hành trích
lập các quỹ. Do đó lợi nhuận giữ lại để phục vụ tái đầu tư sẽ là rất lớn.
( Nguồn số liệu tính toán: Phụ lục)
So với các doanh nghiệp trong ngành, HOM có hệ số nợ ở mức khá cao, nợ
phải trả gần gấp đôi vốn chủ sở hữu. Với tỷ lệ nợ dài hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn
trong tổng nợ phải trả, chủ yếu là vay ngân hàng, vay các tổ chức nước ngoài để
phục vụ đầu tư dự án. Nhà máy xi măng Hoàng Mai.
Trong năm 2009, HOM đã thanh toán một phần khoản vay dài hạn nước ngoài
nhiều hơn khoản trả nợ ngắn hạn do đó tỷ lệ nợ/TTS có xu hướng giảm. Tuy nhiên
Nhóm SV thực hiện lớp Anh 3_TCQT B_K46
24
Chỉ tiêu
HOM HT2 BTS
Q3/09 Q2/09 Q1/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09
Hệ số nợ
(%)
63,48 65,11 67,71 57,72 50,80 51,43 74,81 73,65 73,29
Hệ số cơ
cấu
nguồn
vốn(%)
36,52 34,89 32,29 42,28 59,2 48,57 25,19 26,35 26,71
May 20, 2010
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU CTCP XI MĂNG HOÀNG MAI
một phần do dòng tiền của doanh nghiệp luôn dương mà đặc biệt là dòng tiền
thuần từ hoạt động kinh doanh rất lớn, lượng tiền mặt tăng lên; một phần do có
được sự hỗ trợ từ phía các ngân hàng địa phương cũng như VICEM và Bộ tài
chính do đó nhu cầu vốn vay vẫn được đáp ứng. Cùng với việc đẩy mạnh năng lực
sản xuất và tiến độ bán hàng thì khả năng thanh toán của HOM sẽ dần được cải
thiện và cơ cấu vốn sẽ tích cực hơn.
c.Phân tích các chỉ số về hiệu quả kinh doanh
( Nguồn số liệu tính toán: Phụ lục)
Với lượng hàng tồn kho, các khoản phải thu thấp hơn do đó mà các hệ số vòng
quay cao hơn các doanh nghiệp so sánh, khả năng quay vòng các khoản phải thu
cũng như hàng tồn kho nhanh hơn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh
doanh và sản xuất.
Hoạt động sản xuất, kinh doanh mang tính ngắn hạn đến trung hạn do đó khả
năng thu hồi vốn là rất quan trọng để phục vụ quá trình đầu tư. Với HOM, trung
Nhóm SV thực hiện lớp Anh 3_TCQT B_K46
25
Chỉ tiêu
HOM HT2 BTS
Q3/09 Q2/09 Q1/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09
Vòng
quay
HTK
0,95 0,97 0,6 0,53 0,68 0,53 0,12 0,14 0,13
Vòng
quay
TSCĐ
0,18 0,23 0,14 0,31 0,42 0,38 0,15 0,17 0,16
Kỳ thu
tiền bình
quân
27,46 20,44 53,04 165,02 73,99 79,04 50,51 44,88 62,02
May 20, 2010
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU CTCP XI MĂNG HOÀNG MAI
bình mất khoảng 1 tháng để thu hồi hết các khoản phải thu, trong khi đó HT2 mất
đến hơn 3 tháng và BTS là gần 2 tháng. Như vậy, so với các doanh nghiệp cùng
ngành (không chỉ HT2 và BTS) thì HOM có được lợi thế hơn hắn.
d. Phân tích các chỉ số về cổ phiếu
Chỉ số ESP của công ty so với 2 công ty cùng ngành có phần nhỉnh hơn, đặc biệt
là trong quý 2 năm 2009, bên cạnh là chỉ số P/E so với ngành thuộc phần trung
bình chứng tỏ sự tin tưởng của các nhà đầu tư, giá trị book value ngày càng tăng đó
là một dấu hiệu đáng mừng cho thấy công ty làm ăn khá hiệu quả.
Chính sách cổ tức của công ty:
HOM thực hiện chính sách chi trả cổ tức khá ổn định tuy nhiên tỷ lệ chi trả
không cao. Với kế hoạch chi trả cổ tức năm 2009 ở mức 10% và công ty đã tiến
hành chi trả được một nửa trong quý III/2009, phần còn lại sẽ được tiến hành chi
trả trong nửa đầu năm 2010. Theo kế hoạch, sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ cao hơn
(khoảng 15%) nếu hoạt động kinh doanh thuận lợi. Tuy nhiên, theo đánh giá của
chúng tôi, trước áp lực cạnh tranh lớn hơn trong thời gian tới thì nhu cầu vốn tập
trung cho công nghệ sẽ tăng cao nên khả năng tăng tỷ lệ chi trả cổ tức là không
thực sự khả thi.
2.2.ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU HOM:
Nhóm SV thực hiện lớp Anh 3_TCQT B_K46
26
Chỉ tiêu
HOM HT2 BTS
Q3/09 Q2/09 Q1/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09
ESP 0,49 0,70 0,42 0,45 0,66 0,43 0,40 0,47 0,31
P/E 8,85 7,42 7,55 5,25 8,21 8,29 5,11 9,17 7,33
BV 12,28 11,84 10,57 13,47 15,78 13,76 21,45 20,36 23,56
May 20, 2010
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU CTCP XI MĂNG HOÀNG MAI
2.2.1.Phương pháp chiết khấu cổ tức:
a) Xác định tốc độ tăng trưởng của cổ tức
Căn cứ theo báo cáo thường niên năm 2009, HOM hiện đang có 853.118.853.091
tỷ đồng vốn chủ sở hữu,nắm giữ 72 triệu cổ phiếu lưu hành trên thị trường, lợi
nhuận ròng năm 2009 là 152.040.748.378 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức của công ty
là 13% tương đương với 93.600.000.000 tỷ đồng
ROE( 2009) 17,82%
Tỉ lệ chi trả cổ tức 2009 13%
DPS 2009 1300
Tốc độ tăng trưởng cổ tức năm 2010 là: g= ROE x(1- tỉ lệ chi trả cổ tức)
g =17,82x(1-0.13) =15,5%
b) Xác định mức lợi suất yêu cầu
lợi suất phi rủi ro( r
f
) được xác định bằng lãi suất của tín phiếu kho bạc = 8%
lợi suất yêu cầu của thị trường được giả định là 15%
hệ số beta của công ty được xác định dựa trên phân tích về hồi qui như bảng sau
Date
Stock
Monthly
Price
(Adjusted
Price)
Index
Monthly
Price
(Close)
Stock
Returns
Market
Index
Returns.
Risk
Free
Rate of
Return
Excess
Stock
Returns
Excess
Market
Returns
A B C D E F G H
Nhóm SV thực hiện lớp Anh 3_TCQT B_K46
27
May 20, 2010
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU CTCP XI MĂNG HOÀNG MAI
1 04/05/2010 14.10 184.30 2.17% 12.52% 5% -2.83% 7.52%
2 01/04/2010 13.80 163.80 0.73% -1.50% 5% -4.27% -6.50%
3 01/03/2010 13.70 166.30 0.74% 3.16% 5% -4.26% -1.84%
4 01/02/2010 13.60 161.20
-13.38
%
-10.34% 5%
-18.38
%
-15.34
%
5 04/01/2010 15.70 179.80 7.53% 6.58% 5% 2.53% 1.58%
6 01/12/2009 14.60 168.70
-11.52
%
-10.27% 5%
-16.52
%
-15.27
%
7 02/11/2009 16.50 188 1.23% 3.64% 5% -3.77% -1.36%
8 01/10/2009 16.30 181.40 1.88% 5.34% 5% -3.13% 0.34%
9 01/09/2009 16 172.20 -0.62% 7.29% 5% -5.62% 2.29%
10 20/08/2009 16.10 160.50 0% 8.15% 5% -5% 3.15%
11 09/07/2009 16.10 148.40 0% 0% 5% 0% 0%
Beta = SLOPE ( G1:G10,H1:H10) = 0,71
Vậy lợi suất yêu cầu của HOM là: r = 8% +0,71x( 15%-8%)= 12,97%
trong giai đoạn từ 2010-2015, khi nền kinh tế đi vào ổn định , nhu cầu về xây dựng
trong nước cũng như cung cấp cho thị trường nước ngoài sẽ có xu hướng ổn định ,
nhóm chúng tôi dự đoán rằng HMO sẽ duy trì tỉ lệ tăng trưởng này trong vòng 3
năm, sau đó sẽ duy trì mức tăng trưởng ổn định là 5%
Vậy giá của HOM được xác định theo phương pháp DDM là tổng giá trị hiện tại
của luồng niên kim (PV1) tính từ năm 1 tới năm 3 với tốc độ tăng trưởng g=15,5%,
Nhóm SV thực hiện lớp Anh 3_TCQT B_K46
28
May 20, 2010
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU CTCP XI MĂNG HOÀNG MAI
lợi suất yêu cầu 12,97% và giá trị hiện tại của luồng viễn kim( PV2) tính từ năm
thứ 3 với tốc độ tăng trưởng 5% và lợi suất yêu cầu là 12,97% ta có công thức :
PV1=

=
+
n
t
t
t
r
D
1
)1(
=4.077( nghìn)
PV
2
=
n
n
r
gr
D
)1(
1
+

+
= 18.303( nghìn)
Vậy giá cổ phiếu năm 2010 được dự báo theo phương pháp DDM là
P= PV1+PV2= 22.38 (nghìn)
2.2.2 Phương pháp chiết khấu luồng tiền DCF
Phương pháp định giá theo DCF chúng tôi tiến hành sử dụng mô hình chiết khấu
dòng tiền cho chủ sở hữu (FCFE) theo mô hình định giá ba giai đoạn.
Trong phần tính giá theo DCF, chúng tôi tiến hành định giá cổ phiếu HOM dựa
trên hai kịch bản mà chúng tôi tin rằng có nhiều khả năng xảy ra nhất đối với
doanh nghiệp.
Cơ sở lựa chọn mô hình FCFE trong định giá:
• Thứ nhất: HOM hoạt động tập trung trong mảng kinh doanh clinker và xi măng
• Thứ hai: Có thể ước lượng được doanh thu, lợi nhuận thông qua việc ước
lượng sản lượng sản xuất và tiêu thụ, các chi phí phát sinh thông qua biến
động giá.
• Thứ ba: Có thể ước lượng được chi tiêu vốn thông qua chi phí đầu tư dây
chuyền sản xuất, HOM không có hoạt động góp vốn liên doanh.
• Thứ tư: Có thể xác định khấu hao thông qua tài sản hiện có, tình hình mua
sắm tài
Nhóm SV thực hiện lớp Anh 3_TCQT B_K46
29
May 20, 2010
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU CTCP XI MĂNG HOÀNG MAI
• sản mới cũng như tỷ lệ khấu hao và thời gian sử dụng
• Thứ năm: Có thể xác định thay đổi vốn lưu động thông qua biến động tài sản
ngắn hạn và nợ ngắn hạn của doanh nghiệp
Chú ý rằng việc ước lượng dựa trên những giả định chủ quan của bản thân người
viết dựa trên những phân tích và những dự báo được cho là hợp lý nhất.
Kịch bản 1: Thể hiện sự đánh giá lạc quan của chúng tôi về khả năng tăng trưởng
của nền kinh tế nói chung và ngành xây dựng nói riêng tạo điều kiện cho ngành xi
măng gia tăng lợi nhuận. Trước tình trạng dư thừa nguồn cung thì khả năng xuất
khẩu xi măng của các doanh nghiệp trong nước có triển vọng tốt.
Kịch bản 2: Thể hiện đánh giá có phần thận trọng hơn về triển vọng nền kinh tế và
các dự án ngành xây dựng, sự biến động mạnh giá nguyên vật liệu cả trong nước
và nhập khẩu,tình trạng dư cung và xu hướng lan tràn của xi măng Trung Quốc ảnh
hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành xi măng.
 Kịch bản 1: Kịch bản lạc quan
Dự báo một số các yếu tố kinh tế vĩ mô trong tương lai:
• Kinh tế Việt Nam hòa nhịp cùng thế giới bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh
với tốc độ tăng trưởng cho năm 2010 là 6.5%, 2011: 7% và tăng dần trong các năm
tiếp theo.
• Lạm phát được dự báo sẽ tăng lên trong năm 2010 nhưng sẽ được kiểm soát ở
mức 1con số và lớn hơn mức 7%.
• Lãi suất cơ bản có thể được điều chỉnh tăng nhưng không tăng đột biến.
• Dòng vốn FDI tiếp tục đổ vào Việt Nam, gia tăng không chỉ nguồn vốn đăng ký
mà gia tăng mạnh trong vốn giải ngân vào lĩnh vực bất động sản, xây dựng.
Giai đoạn 1: 2010-2014
Dự báo doanh thu cho 5 năm tiếp theo
2010 2011 2012 2013 2014
Nhóm SV thực hiện lớp Anh 3_TCQT B_K46
30
May 20, 2010
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU CTCP XI MĂNG HOÀNG MAI
Sản lượng sản xuất (nghìn tấn)
Doanh thu
Giá vốn
Lãi gộp
1,500 1,540 1,540 1,540 1,540
1,493,573 1,578,965 1,673,703 1,774,125 1,880,573
1,127,647 1,192,119 1,263,646 1,339,464 1,419,832
365,925 386,846 410,057 434,661 460,740
Hoạt động sản xuất clinker năm 2009 chủ yếu để phục vụ sản xuất xi măng nên
doanh thu mang lại từ hoạt động chính là từ tiêu thụ xi măng. Với công nghệ lò
quay hiện đại của Pháp và việc nâng công suất lên 10% do đó HOM có thể sản
xuất tối đa 1.54 triệu tấn/năm. Từ 2008 trở về trước, hoạt động sản xuất của HOM
chưa đạt hết công suất thiết kế, tuy nhiên chúng tôi kỳ vọng vào việc nâng cao
công suất trong thời gian tới. Với dự án dây chuyền sản xuất xi măng Hoàng Mai 2
dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2010-2014, khi hoàn thành sẽ nâng công suất
thiết kế lên mức 6 triệu tấn xi măng/năm.
Nguồn nguyên liệu sản xuất khá dồi dào và ổn định với mỏ đá vôi, sét tại khu vực
Hoàng Mai được đánh giá cao về trữ lượng.
Hoạt động bán hàng của HOM khá hiệu quả, sản lượng sản xuất ra được bán rất
nhanh, lượng hàng tồn kho không nhiều, chủ yếu là nguyên vật liệu, công cụ dụng
cụ. Với việc cho phép bán xi măng theo giá thị trường và ảnh hưởng của tăng chi
phí nhiên liệu, giá bán xi măng đã được tăng lên đáng kể, cụ thể cuối năm 2009 giá
bán mỗi tấn xi măng tại Hoàng Mai là 870,000 VND và sẽ còn cao hơn hứa hẹn
mang lại con số doanh thu cao hơn. Tuy nhiên việc tăng giá trước áp lực cạnh tranh
ngày càng lớn bởi tình trạng dư thừa nguồn cung và xi măng nước ngoài tràn vào
là vấn đề rất khó khăn.
Thu nhập hoạt động tài chính và thu nhập hoạt động khác
Như đã phân tích, HOM hoạt động tập trung trong mảng hoạt động chính, hoạt
động tài chính chủ yếu liên quan đến việc gửi tiền nhàn rỗi vào ngân hàng để
Nhóm SV thực hiện lớp Anh 3_TCQT B_K46
31

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất