Bo luat hinh su - Tài liệu tham khảo

4. Ngời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mời triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm
năm.
Điều 264. Tội vô ý làm lộ bí mật nhà nớc, tội làm mất tài liệu bí mật nhà nớc
1. Ngời nào vô ý làm lộ bí mật nhà nớc hoặc làm mất tài liệu bí mật nhà nớc, thì bị phạt
cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
3. Ngời phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công
việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Điều 265. Tội giả mạo chức vụ, cấp bậc
Ngời nào giả mạo chức vụ, cấp bậc thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo
không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
Điều 266. Tội sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức
1. Ngời nào sửa chữa, làm sai lệch nội dung hộ chiếu, thị thực, hộ khẩu, hộ tịch hoặc các
loại giấy chứng nhận và tài liệu khác của cơ quan, tổ chức và sử dụng giấy tờ đó thực hiện
hành vi trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi
này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ một triệu đồng đến mời triệu đồng,
cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm
năm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
3. Ngời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến năm triệu đồng, cấm đảm
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Điều 267. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức
1. Ngời nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng
con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền
từ năm triệu đồng đến năm mơi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm
năm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Gây hậu quả nghiêm trọng;
d) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ
bốn năm đến bảy năm.
4. Ngời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mơi triệu đồng.
Điều 268. Tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nớc, tổ
chức xã hội
/var/www/html/tailieu/data/upload/12/to/co/coa1349440598.doc- 81 -
1. Ngời nào chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ trái phép con dấu, tài liệu của cơ quan nhà n-
ớc, tổ chức xã hội không thuộc tài liệu bí mật nhà nớc hoặc bí mật công tác, thì bị phạt
tiền từ một triệu đồng đến mời triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt
tù từ ba tháng đến hai năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm
năm:
a) Có tổ chức;
b) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng;
c) Tái phạm nguy hiểm.
3. Ngời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến năm triệu đồng, cấm đảm
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Điều 269. Tội không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nớc có thẩm
quyền về việc đa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính
Ngời nào cố ý không chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nớc có thẩm
quyền về việc đa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính mặc dù đã bị
áp dụng các biện pháp cỡng chế cần thiết, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
Điều 270. Tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở
1. Ngời nào chiếm dụng chỗ ở, xây dựng nhà trái phép, đã bị xử phạt hành chính về hành
vi này hoặc đã bị kết án về tội này, cha đợc xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo
không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
Nhà ở, công trình xây dựng trái phép có thể bị dỡ bỏ, trng mua hoặc tịch thu.
2. Ngời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mơi triệu đồng.
Điều 271. Tội vi phạm các quy định về xuất bản, phát hành sách, báo, đĩa âm thanh, băng
âm thanh, đĩa hĩnh, băng hình hoặc các ấn phẩm khác
1. Ngời nào vi phạm các quy định về xuất bản và phát hành sách, báo, đĩa âm thanh, băng
âm thanh, đĩa hình, băng hình hoặc các ấn phẩm khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ
mời triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt
tù từ ba tháng đến một năm.
2. Ngời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mời triệu đồng đến năm mơi triệu đồng, cấm
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm
năm.
Điều 272. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá, danh
lam, thắng cảnh gây hậu quả nghiêm trọng
1. Ngời nào vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng các di tích lịch sử, văn hoá, danh
lam, thắng cảnh gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này
hoặc đã bị kết án về tội này, cha đợc xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo,
phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mơi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.
2. Phạm tội trong trờng hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, thì bị
phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
/var/www/html/tailieu/data/upload/12/to/co/coa1349440598.doc- 82 -
Điều 273. Tội vi phạm quy chế về khu vực biên giới
1. Ngời nào vi phạm quy định về c trú, đi lại hoặc các quy định khác về khu vực biên giới,
đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, cha đợc xoá án tích
mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mơi triệu đồng hoặc phạt tù từ
sáu tháng đến ba năm.
2. Tái phạm hoặc phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy
năm.
3. Ngời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mơi triệu đồng, cấm c trú
từ một năm đến năm năm.
Điều 274. Tội xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; tội ở lại nớc ngoài hoặc ở lại Việt Nam trái
phép
Ngời nào xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại nớc ngoài, ở lại Việt Nam trái phép, đã
bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng
đến năm mơi triệu đồng hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
Điều 275. Tội tổ chức, cỡng ép ngời khác trốn đi nớc ngoài hoặc ở lại nớc ngoài trái phép
1. Ngời nào tổ chức, cỡng ép ngời khác trốn đi nớc ngoài hoặc ở lại nớc ngoài trái phép,
nếu không thuộc trờng hợp quy định tại Điều 91 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ hai năm
đến bảy năm.
2. Phạm tội nhiều lần hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù
từ năm năm đến mời hai năm.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mời hai năm đến hai mơi
năm.
Điều 276. Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy
Ngời nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ
đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
Chơng XXI
các tội phạm về chức vụ
Điều 277. Khái niệm tội phạm về chức vụ
Các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ
chức do ngời có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ.
Ngời có chức vụ nói trên đây là ngời do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một
hình thức khác, có hởng lơng hoặc không hởng lơng, đợc giao thực hiện một công vụ nhất
định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ .
Mục A
Các tội phạm về tham nhũng
Điều 278. Tội tham ô tài sản
/var/www/html/tailieu/data/upload/12/to/co/coa1349440598.doc- 83 -
1. Ngời nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản
lý có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dới năm mơi triệu đồng hoặc dới năm trăm
nghìn đồng nhng thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy
năm:
a) Gây hậu quả nghiêm trọng;
b) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;
c) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chơng này, cha đợc xoá án tích
mà còn vi phạm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mời lăm
năm:
a) Có tổ chức;
b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;
c) Phạm tội nhiều lần;
d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mơi triệu đồng đến dới hai trăm triệu đồng;
đ) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.
3. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mời lăm năm đến hai
mơi năm:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dới năm trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.
4. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mơi năm, tù chung
thân hoặc tử hình:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.
5. Ngời phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có
thể bị phạt tiền từ mời triệu đồng đến năm mơi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ
tài sản.
Điều 279. Tội nhận hối lộ
1. Ngời nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ
nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ năm
trăm nghìn đồng đến dới mời triệu đồng hoặc dới năm trăm nghìn đồng nhng thuộc một
trong các trờng hợp sau đây để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu
của ngời đa hối lộ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Gây hậu quả nghiêm trọng;
b) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;
c) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chơng này, cha đợc xoá án tích
mà còn vi phạm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mời lăm
năm:
a) Có tổ chức;
b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Phạm tội nhiều lần;
d) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nớc;
đ) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt;
e) Của hối lộ có giá trị từ mời triệu đồng đến dới năm mơi triệu đồng;
g) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.
/var/www/html/tailieu/data/upload/12/to/co/coa1349440598.doc- 84 -
3. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mời lăm năm đến hai
mơi năm:
a) Của hối lộ có giá trị từ năm mơi triệu đồng đến dới ba trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.
4. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mơi năm, tù chung
thân hoặc tử hình:
a) Của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.
5. Ngời phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có
thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hối lộ, tịch thu một phần hoặc toàn bộ
tài sản.
Điều 280. Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
1. Ngời nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của ngời khác có giá trị từ
năm trăm nghìn đồng đến dới năm mơi triệu đồng hoặc dới năm trăm nghìn đồng nhng
gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này hoặc đã bị kết án về một
trong các tội quy định tại Mục A Chơng này, cha đợc xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị
phạt tù từ một năm đến sáu năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đến mời ba
năm:
a) Có tổ chức;
b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;
c) Phạm tội nhiều lần;
d) Tái phạm nguy hiểm;
đ) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mơi triệu đồng đến dới hai trăm triệu đồng;
e) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.
3. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mời ba năm đến hai
mơi năm:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dới năm trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.
4. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mơi năm hoặc tù
chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.
5. Ngời phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có
thể bị phạt tiền từ mời triệu đồng đến năm mơi triệu đồng.
Điều 281. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
1. Ngời nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái
công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nớc, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của
công dân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến
năm năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mời
năm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
/var/www/html/tailieu/data/upload/12/to/co/coa1349440598.doc- 85 -
c) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ m-
ời năm đến mời lăm năm.
4. Ngời phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có
thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mơi triệu đồng.
Điều 282. Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ
1. Ngời nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vợt quá quyền hạn của mình làm trái
công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nớc, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của
công dân, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mời hai
năm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ m-
ời năm đến hai mơi năm.
4. Ngời phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có
thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mơi triệu đồng.
Điều 283. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hởng đối với ngời khác để trục lợi
1. Ngời nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ
nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ năm
trăm nghìn đồng đến dới mời triệu đồng hoặc dới năm trăm nghìn đồng nhng gây hậu quả
nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, để dùng ảnh hởng của
mình thúc đẩy ngời có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách
nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến công việc của họ hoặc làm một việc không đợc phép
làm, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đến mời ba
năm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ mời triệu đồng đến dới năm mơi
triệu đồng;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.
3. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mời ba năm đến hai
mơi năm:
a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ năm mơi triệu đồng đến dới ba trăm
triệu đồng:
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.
4. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mơi năm hoặc tù
chung thân:
a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.
/var/www/html/tailieu/data/upload/12/to/co/coa1349440598.doc- 86 -
5. Ngời phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có
thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền hoặc giá trị tài sản đã trục lợi.
Điều 284. Tội giả mạo trong công tác
1. Ngời nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực
hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:
a) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu;
b) Làm, cấp giấy tờ giả;
c) Giả mạo chữ ký của ngời có chức vụ, quyền hạn.
2. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mời năm:
a) Có tổ chức;
b) Ngời phạm tội là ngời có trách nhiệm lập hoặc cấp các giấy tờ, tài liệu;
c) Phạm tội nhiều lần;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mời lăm năm.
4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mời hai năm đến hai mơi
năm.
5. Ngời phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ một
năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mơi triệu đồng.
Mục B
Các tội phạm khác về chức vụ
Điều 285. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
1. Ngời nào vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm
vụ đợc giao gây hậu quả nghiêm trọng, nếu không thuộc trờng hợp quy định tại các điều
144, 235 và 301 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt
tù từ sáu tháng đến năm năm.
2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba
năm đến mời hai năm.
3. Ngời phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất
định từ một năm đến năm năm.
Điều 286. Tội cố ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ tài liệu
bí mật công tác
1. Ngời nào cố ý làm lộ bí mật công tác hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ tài liệu bí
mật công tác, nếu không thuộc trờng hợp quy định tại Điều 80 và Điều 263 của Bộ luật
này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.
2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
3. Ngời phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất
định từ một năm đến năm năm.
Điều 287. Tội vô ý làm lộ bí mật công tác; tội làm mất tài liệu bí mật công tác
1. Ngời nào vô ý làm lộ bí mật công tác hoặc làm mất tài liệu bí mật công tác gây hậu
quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, nếu không thuộc trờng
/var/www/html/tailieu/data/upload/12/to/co/coa1349440598.doc- 87 -
hợp quy định tại Điều 264 của Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ
đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
2. Ngời phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công
việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Điều 288. Tội đào nhiệm
1. Ngời nào là cán bộ, công chức mà cố ý từ bỏ nhiệm vụ công tác gây hậu quả nghiêm
trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba
năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Lôi kéo ngời khác đào nhiệm;
b) Phạm tội trong hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai hoặc trong những trờng hợp khó khăn
đặc biệt khác của xã hội;
c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
3. Ngời phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm
năm.
Điều 289. Tội đa hối lộ
1. Ngời nào đa hối lộ mà của hối lộ có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dới mời triệu
đồng hoặc dới năm trăm nghìn đồng nhng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều
lần, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đến mời ba
năm:
a) Có tổ chức;
b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
c) Dùng tài sản của Nhà nớc để đa hối lộ;
d) Phạm tội nhiều lần;
đ) Của hối lộ có giá trị từ mời triệu đồng đến dới năm mơi triệu đồng;
e) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.
3. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mời ba năm đến hai
mơi năm:
a) Của hối lộ có giá trị từ năm mơi triệu đồng đến dới ba trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.
4. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mơi năm, tù chung
thân hoặc tử hình:
a) Của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.
5. Ngời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hối lộ.
6. Ngời bị ép buộc đa hối lộ mà chủ động khai báo trớc khi bị phát giác, thì đợc coi là
không có tội và đợc trả lại toàn bộ của đã dùng để đa hối lộ.
Ngời đa hối lộ tuy không bị ép buộc nhng đã chủ động khai báo trớc khi bị phát giác, thì
có thể đợc miễn trách nhiệm hình sự và đợc trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để
đa hối lộ.
Điều 290. Tội làm môi giới hối lộ
/var/www/html/tailieu/data/upload/12/to/co/coa1349440598.doc- 88 -
1. Ngời nào làm môi giới hối lộ mà của hối lộ có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dới
mời triệu đồng hoặc dới năm trăm nghìn đồng nhng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi
phạm nhiều lần, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mời năm:
a) Có tổ chức;
b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
c) Biết của hối lộ là tài sản của Nhà nớc;
d) Phạm tội nhiều lần;
đ) Của hối lộ có giá trị từ mời triệu đồng đến dới năm mơi triệu đồng;
e) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.
3. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù từ tám năm đến mời lăm
năm:
a) Của hối lộ có giá trị từ năm mơi triệu đồng đến dới ba trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.
4. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mời hai năm đến hai
mơi năm:
a) Của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.
5. Ngời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hối lộ.
6. Ngời môi giới hối lộ mà chủ động khai báo trớc khi bị phát giác, thì có thể đợc miễn
trách nhiệm hình sự.
Điều 291. Tội lợi dụng ảnh hởng đối với ngời có chức vụ quyền hạn để trục lợi
1. Ngời nào trực tiếp hoặc qua trung gian nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dới
bất kỳ hình thức nào có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dới năm mơi triệu đồng hoặc
dới năm trăm nghìn đồng nhng gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi
này mà còn vi phạm, để dùng ảnh hởng của mình thúc đẩy ngời có chức vụ, quyền hạn
làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm của họ hoặc làm một việc không đợc
phép làm, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mời năm:
a) Phạm tội nhiều lần;
b) Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ năm mơi triệu đồng trở lên;
c) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng khác.
3. Ngời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền hoặc giá trị tài sản
đã trục lợi.
Chơng XXII
Các tội xâm phạm hoạt động t pháp
Điều 292. Khái niệm tội xâm phạm hoạt động t pháp
Các tội xâm phạm hoạt động t pháp là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của
các cơ quan điều tra, kiểm sát, xét xử và thi hành án trong việc bảo vệ quyền lợi của Nhà
nớc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
Điều 293. Tội truy cứu trách nhiệm hình sự ngời không có tội
/var/www/html/tailieu/data/upload/12/to/co/coa1349440598.doc- 89 -
1. Ngời nào có thẩm quyền mà truy cứu trách nhiệm hình sự ngời mà mình biết rõ là
không có tội, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mời năm:
a) Truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác là tội
đặc biệt nghiêm trọng;
b ) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy
năm đến mời lăm năm.
4. Ngời phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.
Điều 294. Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự ngời có tội
1. Ngời nào có thẩm quyền mà không truy cứu trách nhiệm hình sự ngời mà mình biết rõ
là có tội, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Không truy cứu trách nhiệm hình sự ngời phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc
các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng;
b) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ
năm năm đến mời hai năm.
4. Ngời phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.
Điều 295. Tội ra bản án trái pháp luật
1. Thẩm phán, Hội thẩm nào ra bản án mà mình biết rõ là trái pháp luật, thì bị phạt tù từ
một năm đến năm năm.
2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mời năm.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy
năm đến mời lăm năm.
4. Ngời phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.
Điều 296. Tội ra quyết định trái pháp luật
1. Ngời nào có thẩm quyền trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ra quyết
định mà mình biết rõ là trái pháp luật gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nớc, quyền, lợi ích
hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt
tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ
năm năm đến mời năm.
4. Ngời phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.
Điều 297. Tội ép buộc nhân viên t pháp làm trái pháp luật
1. Ngời nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn ép buộc nhân viên t pháp làm trái pháp luật
trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt
tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trờng hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng các thủ đoạn nguy hiểm, xảo quyệt khác;
/var/www/html/tailieu/data/upload/12/to/co/coa1349440598.doc- 90 -

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất