giao an sinh hoc 8 chuan ca nam - Tài liệu tham khảo

Giáo án môn Sinh học lớp 8
V- H ớng dẫn về nhà
- BT 1, 2, 3, 4 SGK tr 147
D- Rút kinh nghiệm
Soạn :
Tiết 57

Bài 57 Vệ sinh hệ thần kinh
A. Mục tiêu :
1- Kiến thức:
- Hiểu rõ ý nghĩa sinh học của giấc ngủ đối với sức khoẻ
- Phân tích ý nghĩa của lao động và nghỉ ngơi hợp lí tránh ảnh hởng sấu đến hệ
TK
- XD cho bản thân 1 kế hoạch học tập và nghỉ ngơi hợp lí để đảm bảo sức khoẻ
cho học tập
2- Kỹ năng
- Rèn kĩ năng t duy, khả năng liên hệ thực tế
b. Chuẩn bị
Tranh ảnh truyền thông về tác hại của các chất gây nghiện: rợu, thuốc
C- Hoạt động dạy học
Hoạt động nội dung
Hoạt động 1 ý nghĩa của giấc ngủ đối với sức khoẻ
Gv có thể cung cấp TT về giấc ngủ:
+ Chó có thể nhịn ăn 20 ngày vẫn có thể
nuôi béo trở lại nhng mất ngủ 10-12 ngày
Giáo viên :

Trang 150
Giáo án môn Sinh học lớp 8
là chết.
Gv yêu cầu hs thảo luận
+ Vì sao ngủ là một nhu cầu sinh lí của cơ
thể?
+ Giấc ngủ có ý nghĩa ntn đối với sực
khoẻ?
Gv thông báo bản chất của giấc ngủ
Gv cho hs tiếp tục thảo luận:
+ Muốn có giấc ngủ tốt cần những ddieeuf
kiện gì? Nêu ngững yếu tố ảnh hởng trực
tiếp hoặc gián tiếp đến giấc ngủ?
Hs dựa vào những hiểu biết của bản thân thảo
luận trong nhóm

thống nhất ý kiến
+ Ngủ là đòi hỏi tự nhiên của cơ thể, cần hơn
ăn
+ Ngủ để phục hồi hoạt động của cơ thể
hs ghi:
*Bản chất của giấc ngủ là quá trình ức chế
của bộ não đảm bảo sự phục hồi khả năng
làm việc của hệ TK
- Biện pháp để có giấc ngủ tốt
+ Cơ thể sảng khoái
+ Chỗ ngủ thuận tiện
+ Không dùng các chất kích thích nh: chè,
cafê
+ Tránh các kích thích ảnh hởng đến giấc
ngủ
Hoạt động 2 - II- Lao động và nghỉ ngơi hợp lí
Gv yêu cầu hs trả lời câu hỏi:
Tại sao không nên làm vệic quá sức?
Thức quá khuya?
Gv gọi 1 hs đọc to lại TT SGK tr172
Gv hoàn thiện kiến thức
Hs nêu đợc: để tránh gây căng thẳng, mệt mỏi cho
hệ TK
Hs ghi nhớ TT:
- Lao động và nghỉ ngơi hợp lí để giữ gìn và bảo
vệ hệ TK
- Biện pháp: 3 biện pháp SGK
Hoạt động 3
III- Tránh lạm dụng các chất kích thích và ức chế đối với hệ TK
Gv yêu cầu hs qs kết hợp hiểu biết
của bản thân

thảo luận hoàn thành
bảng 54
Gv kẻ bảng gọi hs lên điền
Gv hoàn thiện lại kiến thức
Hs trao đổi nhóm hoàn thành kiến thức

các
nhóm khác bổ sung
Hs tự điều chỉnh
Bảng 54
Loại chất Tên chất Tác hại
Chất kích thích
- Rợu
- Nớc chè, caffe
- Hoạt động vỏ não bị
rối loạn, trí nhớ kém
- Kích thích hệ Tk gây
khó ngủ
Chất gây nghiện - Thuốc lá - Cơ thể
IV- Củng cố
1) Muốn đảm bảo giấc ngủ tốt cần những điều kiện gì?
Giáo viên :

Trang 151
Giáo án môn Sinh học lớp 8
2) Trong vệ sinh hệ TK cần quan tâm những vấn đề gì? tại sao?
V- H ớng dẫn về nhà
- Học bài trả lời câu hỏi SGK
- Ôn tập chơng thần kinh
D- Rút kinh nghiệm
Soạn :
Tiết 58 Chơng X: Nội tiết

A. Mục tiêu :
1- Kiến thức:
- Trình bày đợc sự giống và khác nhau giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết
- Nêu đợc tên các tuyến nội tiết chính của cơ thể và vị trí của chúng
- Trình bày đợc tính chất và vai trò của các sp tiết của tuyến nội tiết, từ đó nêu rõ
tầm quan trọng của tuyến nội tiết đối với đ/s
2- Kỹ năng
- Phát triển kĩ năng phân tích và qs kênh hình
b. Chuẩn bị
Tranh phóng to hình 55.1, 2, 3
C- Hoạt động dạy học
I- Bài mới
* Mở bài: cùng với hệ TK tuyến nội tiết cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều
hoà các quá trình sinh lí trong cơ thể
Hoạt động nội dung
Hoạt động 1
I- Đặc điểm hệ nội tiết
Gv yêu cầu hs nghiên cứu TT SGK tr
174

thông tin trên cho em biết điều
Hs tự thu nhận và sử lí TT nêu đợc:
+ Hệ nội tiết điều hoà các quá trình sinh
Giáo viên :

Trang 152
Giáo án môn Sinh học lớp 8
gì?
Gv hoàn thiện kiến thức
lí trong cơ thể
+ Chất tiết tác động thông qua đờng máu
nên chậm và kéo dài
*KL: tuyến nội tiết sx các hocmon theo
đờng máu (đờng thể dịch đến các cơ
quan đích)
Hoạt động 2
II- Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết
Gv yêu cầu hs nghiên cứu hình 55.1,
2

thảo luận các câu hỏi mục tr
174
+ Nêu sự khác biệt giữa tuyến nội tiết
và tuyến ngoại tiết?
+ SP tiết của tuyến nội tiết là gì?
+ Hãy kể tên các tuyến mà em biết?
Chúng thuộc loại tuyến nào?
Hs quan sát hình chú ý:
+ Vị trí tế bào tuyến
+ Đờng đicủa sp tiết

nêu đợc
*Tuyến ngoại tiết: chất tiết theo ống
dẫn tới các cơ quan tác động
- Tuyến nội tiết: chất tiết ngấm thẳng
vào máu tới cơ quan đích
- Một số nhóm vừa làm NV nội tiết vừa
làm NV ngoại tiết VD tuyến tuỵ
- Sp tiết của tuyến nội tiết là hocmon
Hoạt động 3
III- Hocmon
Gv yêu cầu hs nghiên cứu TT tr 174

hocmon có những tính chất nào?
Gv đa thêm 1 số TT
+ Hocmon

cơ quan đích theo cơ
chế chìa khoá, ổ khoá
+ Mỗi tính chất của hocmon gv có thể
đa thêm VD để phân tích
gv kết luận về t/c của hocmon
Gv cung cấp TT cho hs nh SGK
Gv lu ý cho hs: Trong điều kiện hoạt
động bình thờng của tuyến

ta
không thấy vai trò của chúng. Khi
mất cân bằng hoạt động 1 tuyến


gây tình trạng bệnh lí

vai trò cuẩ hệ nội tiết là?
a) Tính chất của hocmon:
hs tự thu nhận TT

trả lời câu hỏi:
Yêu cầu hs nêu đợc 3 t/c của hocmon
*Tính chất:
hs ghi:
Mỗi hocmon chỉ ảnh hởng đến 1 hoặc 1
số cơ quan xác định
- Hocmon có hoạt tính sinh hoạt rất cao
- Hocmon không mang tính đặc trng
cho loài
b) Vai trò của hocmon:
hs ghi nhớ TT
*KL:
- Duy trì tính ổn định môi trờng bên
Giáo viên :

Trang 153
Giáo án môn Sinh học lớp 8
trong cơ thể
- Điều hoà các quá trình sinh lí diễn ra
bình thờng
IV- Củng cố
- Nêu vai trò của hocmon, từ đó xác định tầm quan trọng của hệ nội tiết?
V- H ớng dẫn về nhà
- Học bài trả lời câu hỏi SGK
- Đọc mục em có biết
D- Rút kinh nghiệm
Soạn :
:
Tiết 59:
Tuyến yên, tuyến giáp

A. Mục tiêu :
1- Kiến thức:
- Trình bày vị trí cấu tạo và chức năng của tuyến yên
- Nêu rõ đợc vị trí và chức năng của tuyến giáp
- Xác định rõ mối quan hệ nhân quả giữa hoạt động của các tuyến với các bệnh
do hocmon của các tuyến đó tiết ra quá ít hoặc quá nhiều
2- Kĩ năng
b. Chuẩn bị , tuyến giáp
Tranh phóng to hình 56-2 tr 177, 55-3 tr 174, 56-1, 56-3 tr 177
C- Hoạt động dạy học
I- Kiểm tra bài cũ
1) Nêu những điểm giống nhau và khác nhau căn bản giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại
tiết
1) Đáp án
Tuyến ngoại tiết Tuyến nội tiết
- Kích thớc lớn - Kích thớc nhỏ
- Không có ống dẫn, chất tiết đổ
Giáo viên :

Trang 154
Giáo án môn Sinh học lớp 8
- Có ống dẫn chất tiết đổ ra ngoài
- Lợng chất tiết nhiều nhng hoạt tính
không mạnh
- Không có
thẳng
- Ngợc lại
- Có tác dụng điều khiển, điều hoà
II- Bài mới
Hoạt động nội dung
Hoạt động 1tuyên yên
Gv yêu cầu hs qs hình 55.3, nghiên
cứu TT SGK tr 176

thảo luận các
câu hỏi
+ Tuyến yên nằm ở đâu? có cấu tạo
ntn?
+ Hoạt động
+ Hocmon tuyến yên tác động tới
những cơ quan nào?
+ Vai trò của tuyến yên là gì?
Hs đọc TT và bảng 56.1

tự thu nhận kiến thức
nêu đợc
*Vị trí:
- Nằm ở nền sọ có liên quan đến vùng dới đồi
*Cấu tạo: gồm 3 thuỳ
+ Thuỳ trớc
+ Thuỳ giữa
+ Thuỳ sau
*Hoạt động: hoạt động của tuyến yên chịu sự
điều khiển trực tiếp hoặc gián tiếp của TK
*Vai trò:
Tiết hocmon kích thích hoạt động của nhiều
tuyến nội tiết khác
+ Tiết hocmon ảnh hởng tới 1 số quá trình sinh
lí trong cơ thể
Hoạt động 2
II- Tuyến giáp
Gv yêu cầu hs nghiên cứu TT, qs hình
56.2

trả lời câu hỏi
+ Nêu vị trí tuyến giáp?
+ Cấu tạo và tác dụng của tuyến giáp?
GV đa thêm yêu cầu thảo luận
+ Nêu ý nghĩa của cuộc vận động
toàn dân dùng muối iốt?
Gv phân biệt bệnh bazơđô và bệnh b-
ớu cổ?
+ Tuyến cận giáp nằm ở đâu? Vai trò
của nó?
*KL: học sinh đọc phần KL SGK
Hs làm việc độc lập với SGK

tự thu nhận TT
nêu đợc
- Vị trí: nằm trớc sụn giáp ca thanh quản nặng
20- 25g
- Vai trò: hocmon là tiroxin có vai trò quan trọng trong trao
đổi chất và chuyển hoá ở tế bào
hs thiếu iot

giảm chức năng tuyến giáp

bớu
cổ
Hậu quả: trẻ em chậm lớn, trí não kém phát
triển, ngời lớn hoạt động Tk giảm sút

Cần bổ sung iot
*Tuyến giáp cùng tuyến cận giáp có vai trò
trong điều hoà trao đổi caxi và phot pho trong
máu
IV- Củng cố
- Lập bảng tổng kết vai trò của các tuyến nội tiết theo mẫu bảng 56.2 tr 178 SGK
Giáo viên :

Trang 155
Giáo án môn Sinh học lớp 8
- Phân biệt bệnh Bazơđo và bệnh bớu cổ do thiếu iốt
V- H ớng dẫn về nhà
- Học bài trả lời câu hỏi SGK
- Đọc mục em có biết
D- Rút kinh nghiệm
Soạn :
Giảng :
Tiết 60
Tuyến tuỵ và tuyến trên thận

A. Mục tiêu :
1- Kiến thức:
- Phân biệt chức năng nội tiết và ngoại tiết của tuyến tuỵ dực trên cấu tạo của
tuyến
- Sơ đồ hoá chức năng của tuyến tuỵ trong sự điều hoà lợng đờng trong máu
- Trình bày các chức năng của tuyến trên then dựa trên cấu tạo của tuyến
2- Kĩ năng
Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình
C- Hoạt động dạy học
I- Kiểm tra bài cũ
1) Nêu rõ sự khác nhau giữa hocmon tăng trởng GH và hocmon Tiroxen? (hocmon tăng
trởng GH (tuyến yên) tiết nhiều

ngời khổng lồ. Hocmon tăng trởng GH tiết ít ngời
lùn

N cân đối, trí tuệ phát triển bình thờng. Hocmon tiroxin tiết nhiều

bệnh bớu
cổ- lồi mắt Hocmon tiroxin tiết ít, trẻ chậm lớn, các chi ngắn, đầu to, trí não kém phát
triển)
II- Bài mới
Hoạt động nội dung
Giáo viên :

Trang 156
Giáo án môn Sinh học lớp 8
Hoạt động 1
I- Tuyến tuỵ
Gv yêu cầu hs trả lời câu hỏi:
+ Hãy nêu chức năng của tuyến tuỵ
mà em biết?
Gv yêu cầu hs qs hình 57.1, đọc TT
chức năng của tuyến tuỵ

phân biệt
chức năng nội tiết và ngoại tiết của
tuyến dựa trên cấu tạo?
Gv kết luận và hoàn thiện kiến thức
Gv yêu cầu hs nghiên cứu TT vai trò
của hocmon tuyến tuỵ

trình bày
tóm tắt quá trình điều hoà lợng đờng
huyết ở mức ổn định
Gv hoàn chỉnh kiến thức
GV liên hệ tình trạng bệnh lí
+ Bệnh tiểu đờng
+ Chứng hạ đờng huyết
Hs nêu đợc:
- Tiết dịch tiêu hoá và tiết hocmon
hs qs kĩ hình, kết hợp TT SGK

thảo luận đáp
án
+ Chức năng ngoại tiết: do các tế bào tiết dịch
tuỵ

ống dẫn
+ Chức năng nội tiết: do các tế bào ở đảo tuỵ
tiết ra các hocmon
*Kết luận
- Tuyến tuỵ vừa làm chức năng ngoại tiết vừa
làm chức năng nội tiết
- Chức năng nội tiết: do các tế bào đảo tuỵ
thực hiện
+ Tế bào &: tiết glucagôn
+ Tế bào B: tiết insulin
hs nghiên cứu trao đỏi nhóm thống nhất SGK
nêu đợc
+ Khi đờng huyết tăng

tế bào B tiết Insulin,
tác dụng chuyển glucozơ

glycogen
+ Khi đờng huyết giảm

tế bào & tiết
glucogon, tác dụng chuyển glicogen

glucozơ
*Vai trò của các hocmon
+ Nhờ tác dụng đối lập của 2 loại hocmon


tỉ lệ đờng huyết luôn ổn định

đảm bào hoạt
động sinh lí của cơ thể diễn ra bình thờng
Hạot động 2
II- Tuyến trên thận
Gv yêu cầu hs qs hình 57.2

trình
bày khái quát cấu tạo của tuyến trên
thận?
Gv treo tranh gọi hs lên trình bày
Gv hoàn thiện lại kiến thức
Hs làm việc độc lập với SGK, tìm hiểu, ghi nhớ
cấu tạo tuyến trên thận
Hs lên mô tả vị trí cấu tạo của tuyến trên tranh
*Vị trí: gồm 1 đôi nằm trên đỉnh 2 quả thận
- Cấu tạo:
+ Phần vỏ: 3 lớp
+ Phần tuỷ
- Chức năng : SGK
Giáo viên :

Trang 157
Giáo án môn Sinh học lớp 8
Gv yêu cầu hs nghiên cứu TT SGK tr
180

nêu chức năng của các
hocmon tuyến trên thận?
+ Vỏ tuyến?
+ Tuỷ tuyến?
IV- Củng cố
1) Trình bày cấu tạo và vai trò của tuyến trên thận?
V- H ớng dẫn về nhà
- Học bài trả lời câu hỏi SGK
- Làm câu hỏi 3 vào vở
- Đọc mục em có biết
D- Rút kinh nghiệm
Soạn :
Tiết 61
Tuyến sinh dục

A. Mục tiêu :
1- Kiến thức:
- Trình bày đợc chức năng của tinh hoàn và buồng trứng
-Kể tên các hoóc môn sinh dục nam và sinh dục nữ.
-ảnh hởng của hoóc môn sinh dục nam và nữ đến những biến đổi cơ thể ở tuổi
dậy thì.
2- Kĩ năng
Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình
B. Đồ dùng dạy học:
Tranh vẽ :h.58.1 , 58.2 , 58.3
C. Hoạt động dạy học
I- Kiểm tra bài cũ
-Hãy nêu ảnh hởng của tuyến yên đến cơ quan sinh dục?
II- Bài mới
Hoạt động nội dung
Giáo viên :

Trang 158
Giáo án môn Sinh học lớp 8
Hoạt động 1
Tinh hoànvà hooc môn sinh dục nam
Gv yêu cầu hs quan sát H.58.1đến
H.58.2. Làm BT điền từ(Tr182)
+ Hãy nêu chức năng của tuyến tuỵ
mà em biết?
-Gv: nhận xét , công bố đáp án đúng:
1-LH , FSH
2-Tế bào mkẽ
3-Testosteron

Nêu chức năng của tinh hoàn?
-GV yêu cầu HS điền bảng 58.1
GV nhấn mạnh : Xuất tinh lần đầu là
dấu hiệu của giai đoạn dậy thì chính
thức
Hs :Làm việc độc lập với SGK,quan sát
tranh vẽ tự thu nhận kiến thức.
- Thảo luận nhóm thống nhất từ cần điền
hs qs kĩ hình, kết hợp TT SGK

thảo luận
đáp án
HS dựa vào BT hoàn chỉnh kiến thức:
*Tinh hoàn:
+Sản sinh tinh trùng
+Tiết hoóc môn SD nam Testosteron
+Hoóc môn SD nam gây biến đổi cơ thể
ở tuổi dậy thì của nam.
-HS đọc kõ nội dung bảng 58.1, đánh dấu
vào ô lựa chon.
*Dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dậy thì của
nam( Bảng 58.1
Hoạt động 2
II- Buồng trứng và hoóc môn sinh dục nữ:
Gv yêu cầu hs qs hình 58.2

làm
Bđiền từ (tr .183)
Gv nhần xét, công bố đáp án đúng:
1- tuyến yên
2-Nang trứng
3- Ơstrogen
4- Progestetron
Gv yêu cầu hs nghiên cứu TT SGK
tr 180

nêu chức năng của buồng
trứng
Gv nhấn mạnh : Kinh nguyệt là lần
đầu là dấu hiệu của giai đoạn dạy thì
chình thức.
Gv nhấn mạnh ý thức giữ gìn vệ sinh
kinh nguyệt
Hs:trao đổi nhóm lựa chọn từ cần thiết
- Đại diền nhóm phát biểu,các nhóm khác
bổ sung
Hs Tự hoàn thành bài tập bảng 58.2 và
đánh dáu vào các ô lựa chọn.
Kết luận
- Buồng trng :
+ Sản sinh ra trứng
+ Tiết hoóc môn sinh dục nữ Ơstrogen
+ Ơstrogen gây biến dổi cơ thể ở tuổi dạy
thì của nữ
- Dờu hiệu xuất hiện tuổi dạy thì của nữ
( Bảng 58.2 )
Giáo viên :

Trang 159

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất