Tổng quan về thị trường bất động sản ở Việt Nam hiện nay - Tài liệu tham khảo

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận

: 6.280.688
cường quyền được tham gia nhiều hơn trong các giao dịch cua người sử dụng
BĐS…
- Sự phát triển của kết cấu hạ tầng : Sự thay đổi kết cấu hạ tầng sẽ làm
thay đổi công dụng, kết cấu và giá trị của BĐS, có thể làm tăng cung của một
loại BĐS nào đó như thay đổi kết cấu để chuyển đổi mục đích sử dụng .
- Sự phát triển của khoa học, kỹ thuật : Khi khoa học, kỹ thuật phát
triển sẽ làm tăng khả năng khai thác, sử dụng tài nguyên đất. Công nghệ xây
dựng ngày càng cao sẽ làm tăng chất lượng xây dựng, đồng thời giảm được
thời gian, như vậy hàng hoá BĐS sẽ được đến tay người tiêu dùng nhanh hơn.
4.2.3.phân tích nguồn cung BĐS
Nguồn cung BĐS chủ yếu đến từ ba khu vực.
-Khu vực công cộng : là khu vực hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và
phát triển các BĐS do nhà nước hoặc các cơ quan, các doanh nghiệp nhà nước
đầu tư dựa trên cơ sở nguồn vốn ngân sách nhà nước.Hoạt động với nhiều
mục đích khác nhau trong đó chủ yếu là các mục tiêu xã hội.
-Khu vực tư nhân : Đây là khu vực hoạt động và phát triển BĐS không
phải bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước mà do các tổ chức, công ty, cá nhân
tự thực hiện đầu tư và vẫn phải tuân theo các quy định của pháp luật về quản
lý, đầu tư BĐS. Mục đích hoạt động chủ yếu của khu vực này lợi nhuận, nên
sẽ diễn ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp, các tổ chức cung ứng
BĐS, từ đó mà chất lượng của BĐS sẽ được nâng lên, có lợi cho người tiêu
dùng.
-Khu vực không chính thức: Là khu vực hoạt động trong xây dựng và
phát triển các BĐS hoàn toàn độc lập với các quy định của nhà nước, các hoạt
động tạo nguồn cung như cơi nới, mở rộng diện tích, các hoạt động xây dựng,
phát triển nhà ở của người dân ở những khu nhà ổ chuột, khu nhà tự phát do
một số người lấn chiếm đất đai và bán cho người không có đủ điều kiện mua
bán đất đai hợp pháp.
20
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận

: 6.280.688
4.3 Quy luật cung cầu BĐS trong thị trường BĐS.
Đối với các hàng hoá thông thường nói chung và hàng hoá BĐS nói
riêng đều có xu hướng thiết lập một trạng thái cân bằng, tại đó người bán sẽ
bán được lượng hàng ở mức giá muốn bán và người mua mua được lượng
hàng ở mức giá mình có khả năng thanh toán, lúc đó lượng cung và lượng cầu
bằng nhau. Tuy nhiên sự cân bằng trong quan hệ cung cầu chỉ là trạng thái
tạm thời không phải vĩnh cửu, nó luôn thay đổi cùng với cung và cầu. Khi
cung và cầu thay đổi nó lại có xu hướng thiết lập trạng thái cân bằng
mới.Những thay đổi của cung và cầu được thể hiện trong ba trường hợp sau:
4.3.1 Tác động chuyển dịch của cầu.
Khi giá đất tăng dẫn đến cầu đất giảm, lúc đó người mua sẽ có xu
hướng mua nhà chung cư, khi đó cầu chung cư tăng và cầu chung cư dịch
chuyển sang phải sẽ làm cho giá nhà chung cư tăng và thiết lập một vị trí cân
bằng mới. Trong trường hợp đó cả giá và lượng cân bằng đều tăng.
4.3.2 Tác động dịch chuyển của cung.
Nếu giá căn hộ chung cư không đổi nhưng giá yếu tố đầu vào tăng lên
làm cho chi phí tăng, dẫn đến cùng một lượng vốn mà xây dựng được ít nhà
hơn làm cho cung giảm và đường cung dịch chuyển sang trái.
4.3.3. Sự thay đổi của cả cung và cầu.
Sự chuyển dịch của cả cung và cầu thường diễn ra theo chiều hướng
khác nhau vì chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau trong đó có vai trò
của nhà nước là rất lớn. Do vậy cần phải xét tất cả các trường hợp là một
trạng thái cân bằng mới, tương ứng với nó là mức giá và lượng cân bằng mới.
21
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận

: 6.280.688
Chương II - Thực trạng hoạt động của thị trường BĐS tại Việt
Nam hiện nay.
1. Quá trình hình thành và phát triển của thị trường BĐS.
1.1 Giai đoạn trước năm 1993.
Hoạt động kinh doanh BĐS vẫn ở trong tình trạng không ổn định,
chủ yếu là tự phát, không lành mạnh, có những diễn biến phức tạp. Sau
cách mạng tháng 8/1945 đến 1980 đất đai BĐS tồn tại nhiều hình thức sở
hữu: sở hữu tư nhân, sở hữu công cộng, sở hữu của các tổ chức, sở hữu
của nhà nước. Do đó hoạt động mua bán, kinh doanh BS diễn ra một cách
bình thường. Sau cải cách ruộng đất và cải tạo công thương nghiệp tư bản
tư doanh ơ miền Bắc, đất đai BĐS được phân phối lại, hoạt động mua bán,
chuyển nhượng, thuê mướn, cầm cố đất đai …trên thực tế vẫn diễn ra
nhưng không phổ biến, các bên tham gia giao dịch tự tìm đến với nhau, tự
thoả thuận gía cả và thực hiện thủ tục theo truyền thống tập quán của từng
địa phương. Trong giai đoạn này mặc dù nhà nước chưa có văn bản pháp
luật nào quy định về giao dịch BĐS nhưng nhà nước vẫn thừa nhận và làm
các thủ tục mua bán, cho thuê mướn BĐS và thu lệ phí khi đăng kí quyền
sở hữu nhà và đất.
Đặc điểm chủ yếu của thị trường ở giai đoạn này là một thị trường
mang tính tự phát, các giao dịch chỉ xuất hiện khi có nhu cầu tiêu dùng của
người dân, chưa xuất hiện các tổ chức kinh doanh, môi giới, dịch vụ BĐS
chưa có khung pháp lý cho hoạt động cho hoạt động của thị trường.
Cho đến năm 1980 hoạt động giao dịch BĐS ở một giai đoạn hoàn toàn
mới. Hiến pháp 1980 quy định về đất đai thuộc sở hữu toàn dân và nghiêm
cấm mọi hoạt động mua bán. Việc đăng ký quyền sở hữu tài sản, đăng ký
quyền sử dụng đất cũng không được thực hiện vì đất đai thuộc sở hữu toàn
dân, nhà nước giao cho khu vực kinh tế nhà nước và các hợp tác xã quản lý.
Không có bất cứ một văn bản pháp luật nào về các giao dịch BĐS, trên thực
22
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận

: 6.280.688
tế không có bất cứ một quan hệ chuyển dịch, mua bán, cầm cố đất nào được
thừa nhận .
Từ năm 1986 cùng với quá trình đổi mới nền kinh tế sang cơ chế thị
trường, do yêu cầu sử dụng đất đai phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật,
xây dựng và phát triển ngành thuộc các thành phần kinh tế gia tăng mạnh mẽ,
hiện tượng mua bán đất đai BĐS xuất hiện trở lại, diễn ra sôi động nhất là ở
các đô thị giai đoạn 1991-1993, chủ yếu là mua bán nhà ở, gắn với sử dụng
đất. Nhà nước đã chú ý đến hoạt động này, trong luật dất đai 1988 đã cho
phép: “Người được thừa kế nhà ở hoặc người chưa có nhà ở khi được thừa kế
nhà ở thì được quyền sử dụng ngôi nhà đó”. Các bên giao dịch mua bán chủ
yếu là giao dịch trao tay, tự viết cam kết hai bên, một số ít trường hợp được
xác nhận của UBND xã, thị trấn. Hiện tượng tự ý chuyển đất sử dụng cho
mục đích nông nghiệp sang mục đích nhà ở, đầu cơ nâng giá là khá phổ biến,
không tuân thủ quy định của nhà nước về đất đai. Chính sự quản lý lỏng lẻo
của nhà nước do pháp luật chưa bắt kịp các yêu cầu của thị trường đã diễn ra
nhiều hành vi giao đất không đúng thẩm quyền làm nảy sinh nhiều khiếu kiện
đất đai trong giai đoạn này.
1.2. Giai đoạn 1993-2001.
Giai đoạn này đánh dấu sự ra đời của luật đất đai 2003 trong đó đã có
sự đổi mới về tư duy so với giai đoạn 1986 - 1992, mới chỉ đổi mới được chế
độ sử dụng đất sản xuất nông nghiệp dựa trên chính sách giao đất cho hộ gia
đình, cá nhân trực tiếp sản xuất để sử dụng ổn định lâu dài trong quán tính của
tư duy bao cấp.
Mặc dù Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực thi hành từ 15/10/1993
nhưng không có văn bản hướng dẫn thi hành để đưa việc thực hiện 5 quyền
của hộ gia đình, cá nhân vào cuộc sống.Giai đoạn 1993 - 2001, trong vài năm
đầu trọng tâm đổi mới chính sách đất đai vẫn chỉ tập trung chủ yếu vào kiến
tạo nền sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp trên cơ sở Nhà nước trao cho
người sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất ở 5 quyền chuyển đổi, chuyển
23
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận

: 6.280.688
nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp và xác định đất có giá do Nhà nước quy
định (Luật Đất đai 1993). Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng khoá VIII (1996)
đã quyết định chủ trương phát triển thị trường bất động sản với nội dung chủ
yếu là quản lý chặt chẽ đất đai và thị trường bất động sản; thực hiện đúng
Luật Đất đai và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về đất đai; xác định đúng giá
đất trong giao đất, cho thuê đất; khắc phục tình trạng đầu cơ đất và những tiêu
cực, yếu kém trong quản lý và sử dụng đất; chǎm lo giải quyết vấn đề nhà ở
cho nhân dân; phát triển các doanh nghiệp nhà nước và khuyến khích các
thành phần kinh tế tham gia xây dựng kinh doanh nhà ở theo sự hướng dẫn và
quản lý của Nhà nước. Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng khoá IX (2001) đã
quyết định chủ trương về thị trường bất động sản với nội dung chủ yếu là hình
thành và phát triển thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật; từng
bước mở thị trường bất động sản cho người nước ngoài tham gia đầu tư. Chủ
trương đã có điều chỉnh nhằm tạo vốn phát triển hàng hoá bất động sản từ
ngoại lực.Tuy nhiên trong giai đoạn này toàn bộ thị trường bất động sản của
ta đã vận hành trong một cơ chế tài chính 2 giá đất, trong đó giá đất do Nhà
nước quy định chỉ bằng khoảng từ 20% tới 40% giá đất trên thị trường, giá
đất phi nông nghiệp trên thị trường đã tăng từ 50 lần tới 100 lần trong vòng
10 năm.
1.3 Giai đoạn 2001-2003.
Giai đoạn này chưa có luật đất đai mới 2003, luật đất đai 1993 vẫn
được áp dụng đã bộc lộ những kẽ hở, những quy định không còn phù hợp…
dẫn đến ở giai đoạn này lực lượng đầu cơ gia tăng mạnh, quan hệ giữa sức
cung và sức cầu để hình thành giá cả thị trường phụ thuộc vào nhiều nhân tố,
nhưng nổi bật nhất là do tình trạng đầu cơ và ngày càng trở nên trầm trọng.
Đó là lực lượng đâù cơ nhỏ lẻ, và sự phát triển của các công ty kinh doanh
BĐS.Sau một thời gian dài bình lặng, từ năm 2000, giá nhà đất bắt đầu biến
động, tiếp đó giá cả tăng nhanh liên tục và đạt đỉnh cao vào khoảng quý II
năm 2001. Theo nhiều chuyên gia nhận định, giá bất động sản của Việt Nam
24
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận

: 6.280.688
giai đoạn này đang ở mức đắt nhất thế giới, cao hơn cả một số thành phố lớn
của các nước công nghiệp phát triển.
Các giao dịch trên thị trường còn chứa đựng yếu tố “xin-cho” quá trình
mua bán phức tạp, thủ tục rườm rà phải trải qua quá nhiều bước khi thực hiện
giao dịch trên thị trường dẫn đến nhiều tiêu cực, gây phiền hà ảnh hưởng tới
lợi ích chính đáng của người dân. Theo ước tính trong giai đoạn này giao dịch
ngầm chiếm trên 70% trên tổng số các giao dịch. 25% chi phí không nằm
trong chi phí xây dựng, thiếu thông tin về thị trường, về quy hoạch, giá nhà
đất .Đánh giá một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng “bùng nổ” trên thị
trường bất động sản như: Do nền kinh tế tăng trưởng ở mức cao dẫn tới nhu
cầu về đất đai phục vụ cho sản xuất kinh doanh và nhu cầu nhà ở của dân
chúng liên tục gia tăng; Do sự đầu cơ trong kinh doanh nhà đất gia tăng mạnh
mẽ; Do chính sách của Nhà nước về đất đai; Do yếu tố tâm lý kỳ vọng vào
khả năng sinh lợi vô tận của đất; và cuối cùng là do thiếu các thông tin về giá
nhà đất.
1.4. Giai đoạn 2003-2007.
Giai đoạn này đánh dấu sự ra đời của luật đất đai mới 2003. Luật này
cơ bản giống luật đất đai 1993 quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà
nước thống nhất quản lý thông qua hệ thống pháp luật về đất đai và các chính
sách về sử dụng và quản lý đất đai. Tuy nhiên có một số nội dung mới trong
đó có quy định về tài chính đất đai BĐS gồm: Tiền sử dụng đất khi nhà nước
giao đất có thu tiền sử dụng đất; Tiền thuê đất đối với đất do nhà nước cho
thuê; thuế sử dụng đất; Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất; Tiền thu
từ việc xử phạt vi phạm pháp luật về đất đai; Tiền bồi thường cho nhà nước
khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai; Phí và lệ phí trong quản lý,
sử dụng đất đai.
Luật Đất đai 2003 đã được cuộc sống chấp nhận và mang lại hiệu quả
rõ rệt. Điều dễ nhận thấy nhất là đã giảm hẳn tình trạng đầu cơ, mua bán đất
đai lộn xộn, giảm hẳn cái cảnh “người người, nhà nhà” đổ xô vào mua bán,
25
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận

: 6.280.688
tích trữ đất đai; đã hạ cơn “sốt” về giá đất, ở nhiều khu vực, giá đất đã chững
lại và giảm xuống. Trước khi có Luật Đất đai 2003, nhiều vấn đề vướng mắc
trong các quan hệ về đất đai không được xử lý, nhưng sau khi có Luật và các
văn bản hướng dẫn thi hành, đã xử lý được hầu như toàn bộ các tồn tại đó.
Quyền lợi chính đáng của người sử dụng đất được bảo đảm bằng pháp luật,
người dân đã có thể yên tâm về quyền sử dụng đất của mình.
Tuy nhiên khi chính phủ ban hành nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày
29/10/2004 hướng dẫn thi hành luật đất đai 2003 trong đó có điều khoản “…
không cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức bán nền
mà chưa xây dựng nhà ở", tức là cấm phân lô bán nền,đã làm cho tâm lý của
doanh nghiệp và người dân rất lo lắng.Nhiều khách hàng đã đặt cọc, sau khi
nghe thông tin cấm bán đất nền đã đến các công ty kinh doanh BĐS xin rút lại
tiền, hoặc hủy hợp đồng. Ngoài ra còn do một số nguyên nhân như cầu giảm
mạnh do tâm lý nghe ngóng của người dân, giá vàng tăng mạnh, giá BĐS quá
cao so với thu nhập của người dân…đã làm cho thị trường trở nên trầm lắng,
năm 2003 giao dịch địa ốc thành công giảm 28%, năm 2004 giảm 56% và
năm 2005 giảm 78%. Giá nhà đất trên mặt bằng cả nước có biểu hiện sụt giảm
rõ nét, tuy diễn biến không đồng đều và khá phức tạp. Qua khảo sát ở một số
địa phương phía bắc thì giá nhà đất có nơi đã hạ tới 30- 40% mà vẫn không có
người mua. Chẳng hạn, nhà đất mặt đường ở một số trung tâm huyện lỵ khu
vực Vĩnh Tường, Yên Lạc (Vĩnh Phúc); Phong Châu, Đoan Hùng (Phú Thọ);
Từ Sơn (Bắc Ninh); Yên Thi, Mỹ Văn (Hưng Yên) . năm 2004 giá lên tới
700 - 800 triệu đồng/mảnh (trên - dưới 100m2), thì nay chào giá 400 - 500
triệu đồng vẫn không có người mua. Ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí
Minh, TTBĐS cũng không khá hơn. Khu vực Cổ Nhuế, Thanh Xuân Trung,
Mỹ Đình (HN) . năm 2004 mức giá rao phổ biến là trên 20 triệu đồng/m2,
đến nay chỉ rao bán ở mức trên - dưới 15 triệu đồng/m2 mà vẫn khó bán.Hậu
quả đề lại khi thị trường BĐS rơi vào tình trạng trầm lắng là rất lớn, trước hết
26
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận

: 6.280.688
nhiều doanh nghiệp và người dân khó trả lãi ngân hàng và theo nhận định của
Hiệp hội Kinh doanh BĐS TPHCM nếu cứ kéo dài tình trạng này sẽ có ít nhất
hơn 30% DN bị phá sản, hiện tại TP.Hồ Chí Minh đã có tới 50% các DN kinh
doanh địa ốc trên địa bàn phải đóng cửa, 30% hoạt động cầm chừng, chỉ còn
20% là tiếp tục đi sâu đầu tư kinh doanh. Còn ở địa bàn Hà Nội, nếu như mấy
năm trước, các văn phòng giao dịch nhà đất, các công ty kinh doanh địa ốc
mọc lên như nấm, thì nay lại chẳng khác gì gặp phải lũ quét. Tiếp đến của
việc hàng loạt các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đổ bể là nguồn thu
NSNN bị giảm đáng kể và nghiêm trọng hơn sẽ đến lượt các ngân hàng cũng
phải đối diện với “nợ xấu”. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Bộ Tài
nguyên và Môi trường hiện số vốn đầu tư vào kinh doanh BĐS ở nước ta có
tới trên 60% là tiền vay ngân hàng. Trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh, có khoảng
4.000 cá nhân, DN đầu tư kinh doanh BĐS với số vốn khoảng 50.000 tỉ đồng,
trong đó có tới 28.000 tỉ đồng là vay ngân hàng. Tuy rằng con số này chưa
phải là lớn so với tổng cho vay nền kinh tế của toàn hệ thống ngân hàng
nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế tại Thái Lan năm 1997 là một ví dụ cho thấy
đằng sau sự đổ vỡ của “bóng bóng” bất động sản là sự đổ vỡ dây chuyền của
hệ thống Ngân hàng và cuối cùng là hậu quả tất yếu của một cuộc khủng
hoảng tài chính trầm trọng đã kéo nền kinh tế Thái Lan lùi lại hàng chục năm.
1.5. Giai đoạn từ đầu năm 2007 đến nay.
Đây là giai đoạn phục hồi và phát triển của thị trường BĐS.Với sự ra đời của
luật kinh doanh BĐS 01/01/2007 cùng với luật nhà ở, luật xây dựng…tăng
cường sự hoàn thiện khung pháp lý giúp thị trường phát triển lành mạnh. Bên
cạnh đó sự sôi động của thị trường chứng khoán đã giúp nhà đầu tư và người
dân thu được lợi nhuận lớn từ thị trường này và sau đó họ chuyển sàng thị
trường BĐS vì cho rằng thị trường này có tiềm năng và ít rủi ro dù BĐS có
giảm giá cũng không lo bằng cổ phiếu, trái phiếu rớt giá. Làn sóng đầu tư từ
nước ngoài vào Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… vào lĩnh
27
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận

: 6.280.688
vực BĐS từ đầu năm 2007 ngày càng gia tăng làm cho thị trường lại thêm sôi
động. Chính sách của nhà nước về cho Việt kiều mua nhà tại Việt Nam cũng
là nhân tố khiến thị trường BĐS sôi động lại.
Số liệu giao dịch của Siêu thị Nhà đất ACB trong tháng 1.2007 rất khả
quan, đã có 29 vụ giao dịch thành công với tổng giá trị giao dịch lên đến hơn
3.825 lượng vàng và 9,85 tỉ đồng. Đây là số liệu giao dịch tốt nhất cùng kỳ từ
4 năm trở lại đây.Trước Tết Âm lịch, Công ty TNHH Thùy Dương khánh
thành khu căn hộ cao cấp tòa tháp đôi TD Plaza tại thành phố Hải Phòng.
Ngay trong ngày đầu đã có 3 khách hàng đăng ký mua 3 căn hộ cao cấp và
sang trọng nhất.Tại Hà Nội, công ty địa ốc Gamuda Land thuộc tập đoàn
Gamuda (Malaysia) vừa quyết định đầu tư dự án Công viên Yên Sở (Yen So
Park), được xây dựng trên diện tích 324 ha với hạng mục công trình chính
như: khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị căn hộ cao cấp, với giá trị đầu tư của
dự án hơn 1 tỷ USD.Theo kế hoạch, công trình sẽ khởi công vào cuối năm
2007. Ngay khi nghe có dự án này, những khoảnh đất gần hồ Yên Sở không
nằm trong quy hoạch đã được nhiều người sốt sắng tìm mua. Hiện dự án xây
khách sạn 5 sao gần khu Trung tâm Hội nghị Quốc gia đang diễn ra một cuộc
đua tranh quyết liệt giữa hai tập đoàn kinh doanh của Nhật Bản và Hàn Quốc
với số vốn đầu tư lên tới 500 triệu USD cũng đang góp phần hâm nóng thị
trường.
Ngay như dự án tưởng chừng đang bị “treo” lơ lửng đó là khu đô thị mới Nam
Từ Sơn (cách Hà Nội chưa đầy 20 km), thì trong cơn địa chấn chứng khoán
vừa rồi, nhiều căn hộ tại đây đã được mua đi bán lại với lý do “người cần bán
muốn lấy tiền đầu tư cổ phiếu, còn người mua lại mua từ chính tiền lời thu
được từ cổ phiếu”.
28
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận

: 6.280.688
Chương III- Quan điểm và giải pháp phát triển thị trường BĐS trong
thời gian tới.
1. Một số nhận xét về thị trường BĐS trong thời gian qua.
1.1 Ưu điểm.
Xét về tổng thể, thị trường BĐSVN được hình thành cách đây gần 20
năm, sau một thời gian VN tiến hành công cuộc Đổi mới. Có thể nói rằng,
trong những năm qua, thị trường BĐSVN đã có những tăng trưởng, phát triển
nhanh, mạnh cả về quy mô, phạm vi, số lượng và chất lượng; đặc biệt là ở khu
vực đô thị.
Theo phân tích và đánh giá của nhiều chuyên gia và hãng BĐS quốc tế
lớn, cơ hội phát triển mạnh của thị trường BĐSVN thực sự đã đến. Hầu hết
đều lạc quan, tin tưởng vào sự phát triển mạnh của BĐSVN những năm tới.
Thị trường BĐSVN đang được kích hoạt từ cả 3 phía Nhà nước – doanh
nghiệp và nhân dân. Điều này được căn cứ vào những nhận định sau:
- Việt Nam đang có một tốc độ phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam
Á và châu Á, trong khi đó nhu cầu kiến thiết hạ tầng lại đang rất lớn. Mặt
khác, Việt Nam hiện có 86 triệu người, với độ tuổi trung bình là 24 và còn
tăng thêm đến khoảng hơn 100 triệu vào 5 – 10 năm tới phần đông tập trung ở
thành thị, quá trình di dân và tốc độ đô thị hoá diễn ra khá nhanh… Ngoài ra
ngày càng có nhiều người nước ngoài đến làm việc, sinh sống, du lịch, từ đó
xuất hiện nhu cầu bức thiết và đa dạng về nhà ở, điều kiện và môi trường làm
việc, vui chơi giải trí . Điều này khẳng thị trường nhà đất VN đang và sẽ
ngày càng sôi động.
-Cùng với việc hội nhập quốc tế, Việt Nam đã và đang hoàn thiện để
đảm bảo những điều kiện cơ bản nhất cho sự phát triển. Chính sách cải cách
hành chính và pháp lý ngày càng hoàn thiện hơn đã tạo điều kiện cơ bản cho
sự phát triển thị trường nói chung và BĐS nói riêng. Cụ thể, Luật Đầu tư
29

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất