Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng và đầu tư 492 - Tài liệu tham khảo

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
m'3x,$'@7x,=,/+=`$%H%^
@7 !K7K7(FV)K2(=*-^
m.,).5VY|!-)7K7=*
x,$'%VKL*R$'$‰DL
‘*3 7PK
P3BJ3?
P,7!8,t@$
‘FLPK
PM+C[b*"P33E
PM+C[b*"P33E
P<@?C[b*"9T33E
PeR?H-(C[b"#T33E
PeR?H!,
u<87A=-A2$kA,$kA<8m$„
P,(6,t@$
QR#STJ++G?+G
DQd,+*%.+C.+EA.+
C.+E†X2ŽY,(6t@$mm!
,*7+!,%l!,ƒAk )Dtm!d$u
@7(RA4.$„,.+.8,*(/@5AQd
M+ !+!,@4.7#@CR+s@QEAd
$„|s@@7('$„7m!+!,WY(
6*m7!'+!,As@!!^s.?A@•@-@l
F@4..+
M+ !+!,@4.7@CR+@QEAs@
@@-lF@4..+A@•@-d$„ Wm'$„7m!
+!,.Q7(6*m7!'+!,
34
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
<@?G!b%dut@A
s@@@-l*As@!!•s.?
”*#SH6
V)A?-$„.8t@)A@)y@)A@)
.8t|kde,*7B+!,%l3%Fl,@)A@)
+!,?+7@4..+A.+3d$„H%,)
$8@k74.AR$„?O77AAd$„k7
t R’a?•A’a?•@,.+A.+m7!
'$„=,!,!$„Ad$„.8m*f$„?/+%f
s.=,!,!$„7,(6ŽG!!+!,?
(7!.+A.+7,(6t@$A+!,
,Hs AmH!87!'+!,B+!,?
t%,)l'+!,?Aƒ.77@5G!%`
/^7G!s ).5+.,@$+,
!8AA4.AR$„?A72%*f$„-S^
m
B+!,?7d$„.8^*+*@)'+
!,?7'$„?M,)7}@kH.^,t%!
)$8@k7} 5?Bt!-)4.$„?.8$
'!-)%fV)KG!x,! H/+d).5
+.,

35
<8*
M+AM+“
K4k(6*
D'$„
<,!,!$„D',3B
<,!,!72
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
ezJ Je77
Je*,
J*+m%
bz@{##1*+',>7'2(9HN,E0+.•+Ls+7,2Œ+
!*



 

G :JT4?






.&

K

@A

 





.

@F

%!

%



.



%&

@

.

A

F

@F








%&


U
@F





L!





!



!




@

@

%

$%!


K4@)A

 



} 5%!MQ
N /7Q01=!fJ
•V

@

2]ƒ.AA,,|<3
•V

@

.5J…%GA/^$G7A.5
•

@

+R7*ƒ.AG!QA,. /z@/
•4@m‡A‰Ai,@!-
•



 



…A!!.




@



!



@F

!

A!

@

.

@F


F







F



!

%F



F









.


%F

A !

&



.A

%&



%




”-2H'EP+()=`+7
36
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
P3B;•K@)A4@)•mƒ.``8
4@)G!,/+C

 

.F.

.’

.%F

A


%F

•E
P3B;#’

 



•
P,7!8,!

@$
‘'K+7,•()=`+7
PM+4.!A.+R!
PO!,F

,%HC[b*"e3B3P#nnE
P3•!gD'+4
P<=






P<

.=



 



P,(6,t@$C<,!,!7!,f!“E
”1*+',>7'2(6


ezJ Je77
Je*,
37


!

F




CM+4.!A.+
R!A“E
<8*0
K4k(6*:
D'+
4@)
<8'X.4.A
RAf4
@)AL
D',3B;
A;#
<,!,!72
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
J*+m%
bz@{#J1*+',>7'2(9HN,E0++7A8e+.•,•2dA
!!=G :





U*V%


F



 !

.@

.

.

 





01A378*H@7s.Qm+A+x%S@Y
%!'*78d



!

&











U
=!





.

JA83DA}|78*
HA%&



%&



!3D“
3D

F

.@!





$

@





!


3DG!&



=





J3D
U
&



3D&

A
3D

&

%!!





 





A%!!


P3D|`J@7|`,4R5mA7!$,
%`8R !`b|`,4R=QA?
,%H=H!• Q
P3D`J@7|78t`,4R5mAm
)s@X,%HXQt@$%/+.+?Š8
R !3-A3D`X=m)=>,%H
$?} 5RA.Q?2“
V













F

%&

@



G

 

e!


A3@







@









!














U
F

  @

.V

 

 !

  3D  

  %  
U
  

  

A=  =

   !
A@

!



@

.!





3DA

!



!







F

.
X,. 5

!G!.F.,.R!^
•N,HJ
,  2
(  BO

ˆ
K,C!,%H•-^mkF


5$8@k*KKE
D*2BO
38
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

[(  BO



ˆ
[(2BO

3%!!

K

F





G!

J
PK,78*H|`A78*H`X2
@7R8.2!+78X7!%-,{7} 5
K4A,78*H=!f.2C!,*+
t@778*HX`7 ! /F=8!77=7
!EA.2t@$.2@].A-}A.24m“
PK,78*H72`X,HG!•
4%!X.f7X4-^m478
‘-2H'EP+()=`+7
P3BJ378*H|`
P3B#J378*H`
P3B0JO!•78*H
P,3B,t@$
‘'K+7,•()=`+7
PO!,F,%HC[b*"e3B3P#nnE
P<=

@










P<=





@










P3•378*HC[b*D#PLKE
P<=8!43DC[b*"T3DE
PD'78*HC[b*DT3DE
P<=8m3DC[b*";T3DE
P<827.='R!3DC[b*"9T3DE
P

!

FA





=

 F
U
P,(6,t@$
39
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
‘'Bz+7/'0/'F&',E0+b
ezJ
&'88
&'*'(
>*''/ZW'V)
bz@{#bz@{'F&',E0+,9+7'w/b
Bt).5.,A+!,(7!!,F,%HA
==8!4“+!,@4.•78*HA'78*Hm
)$8@k7G! €6@!-78
B+!,(7!,).5A878*Hm+!,
7!(6'A6(6'7!'2(6'
40
O!,Fe3e3A
<=8!4
“
K

&

P(6
AA#A0A;A"A1A:
D',3BA
#AA0
<8**
.,
D'
2(
6'
3•78
*H
<,!,!72
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
(7!(6'A+!,7!',,7!8t@
$A*,*+'78*H7<8**.,
*$zA+!,'X.*@)%',m7!=8**
.,76=8**.,7!,=,!,!72
B+!,(7!,3DA*} 5m2!,(
R!!6@!-7877!=82R!3D
!B=G :T0



 

#$

W T0
3?@F@7=m)=>?d=s.48.8as7
^@!sXlm=W].|!.2@!sa=•%%!
$,%`8R>,8R(@!s


=

%!

@

.F

.&



@F
&





%!


U


@F



!



&
U
$%!



F

F

@!


3'(*,-!,@!s?@Fz.! !
).$8@k*$„?@FA8=8!)%8@F7%XR.=8!m
asC<ONOEz]Az+sAzZ^@!s!7
7)5X!
<



@F&

G!$





F

A

U

U
















(W0O6[0MJ=!f
<8!masA+7.2!7V



!

F

A.



.

=

!





!

@





F

@!


O





%

@FG!.F

J
“Bz+7,'‹2725+–. 5!=s,c-!DN7=s,
$8@kLK
nF  ^

ˆ
[(@FF=8

D*  7  @7  )
%!,C”E

O)*R
G!,C$kE
9

41
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
“Bz+7H'E0+ CnF8.ZEJX,. 5!=s.4%/
+.ANL%`G!*@X)!77Y
F,!,


F



=

!U%

""‘@FF=



!
U
7c@‚A
+AsS.AS!?



=

!

@!


!

A



%

@FG!

@F



!
!

!



V





%&

<ONOA<O—37%8%/+.
!^@!s
‘-2H'EP+()=`+7
P3B##0JM

%

F

@!

y
P3B##JM

%

A.



.
PK!

%!



 







!



!

@$J3B
A3BA3B#“
‘'K+7,•()=`+7
P<



C[b*"Tn3nE
PM

=

!@

F

.







.




U
!




P<

!



@FA
u<8%2s.,!8%2G!@FC[b*"Tn3nE
u<8.='?@F7<ONOC[b*Tn3nE
‘'Bz+7/'0/'F&',E0+,2e
?
+•Bz+7.5
?
&5
c
&H'E5

+,1|
c
&','ŽE•Bz+7
42
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
*$2A'X.*@)6=8RA<8'X.!,
?@F8$2 !+!,%`m@A+!,'X.%
_G@7c4.*@)'X.7!,V7,†/s+R,
',G!Q
!D= 



+0

++$



3I:3#$


.28RdFH@7!7=s.2@!s*7@!s
4!,.,%!$,%`8R7R7,7d8
.Z
e,78R8.Zt@7!7=s,!.2?@!
s*A@!s4!,7,.2,X Wm8R!7
7s*@X8.ZA@!5A H5RH
*Y !).@].,78.Z@].@7!7=s
.28R2!6%`A-5%`*@X
@].!77+!-$Y!77)=7!7
XR.4!,
L!8.Z@].2F+A+R.(-.…
%`A-5%`A*@X@].!77?t,%H
%[,A%! !).@].A,=,C, /QEt%Y
,77-R.,78R7R@X%`
8`7t@XV`4A, !).@]..8`,8.,.
m-,78R78l+R@X%`f
^8=8!+s
L!

%&







%!F

 






˜





2



!6%`-5
43

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất