hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng của Vietcombank.pdf - Tài liệu tham khảo

PH LC I
Bng I.03 : Tiêu chun ánh giá các ch tiêu tài chính ca doanh nghip ngành nông,
lâm, ng nghip theo Vietcombank
Ch tiêu
T
trng
Quy mô ln Quy mô trung bình Quy mô nh
100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20 0
Ch tiêu thanh khon
1. Kh
nng thanh
khon
8% 2,1 1,5 1 0,7 0,4 <0,2 2,3 1,6 1,2 0,9 0,5 <0,3 2,5 2 1,5 1 0,6 <0,3
2. Kh
nng thanh
toán nhanh
8% 1,1 0,8 0,6 0,3 0,2 <0,1 1,3 1 0,7 0,4 0,3 <0,2 1,5 1,2 1 0,7 0,4 <0,3
Ch tiêu hot ng
3. Luân
chuyn
hàng tn
kho
10% 4 3,5 3 2 1,5 <1 4,5 4 3,5 3 2 <1 4 3 2,5 2 1,5 <1
4. K- thu
ti*n bình
quân
10% 40 50 60 70 100 >200 39 45 55 60 90 >180 34 38 44 55 80 >150
5. Doanh
thu/Tng
tài sn
10% 3,5 2,9 2,3 1,7 1 <0,4 4,5 3,9 3,3 2,7 1,7 <1 5,5 4,9 4,3 3,7 2,5 <1,5
Ch tiêu cân n
6. N$ phi
tr/Tng tài
sn
15% 39 48 59 70 85 >95 30 40 52 60 80 >90 30 35 45 55 75 >85
7. N$ phi
tr/Vn ch%
s. h!u
15% 64 92 143 233 380 >680 42 66 108 185 300 >610 42 53 81 122 240 >500
Ch tiêu thu nhp
8. Thu
nhp trc
thu
/Doanh thu
8% 3 2,5 2 1,5 0,8 <0,5 4 3,5 3 2,5 1,5 <1 5 4,5 4 3,5 2,5 <1,5
9. Thu
nhp trc
thu/Tng
tài sn
8% 4,5 4 3,5 3 2 <1 5 4,5 4 3,5 2,5 <1,5 6 5,5 5 4,5 3,5 <1,8
10. Thu
nhp trc
thu/Vn
ch% s. h!u
8% 10 8,5 7,6 7,1 6 <4 10 8 7,5 7 6,2 <4,5 10 9 8,3 7,4 6,5 <5
(Ngun : Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit nam)PH LC I
Bng I.04 : Tiêu chun ánh giá các ch tiêu tài chính ca doanh nghip ngành thng
mi dch v theo Vietcombank
Ch tiêu
T
trng
Quy mô ln Quy mô trung bình Quy mô nh
100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20 0
Ch tiêu thanh khon
1. Kh
nng thanh
khon
8% 2,1 1,6 1,1 0,8 0,5 <0,2 2,3 1,7 1,2 1 0,6 <0,3 2,9 2,3 1,7 1,4 0,9 <0,4
2. Kh
nng thanh
toán nhanh
8% 1,4 0,9 0,6 0,4 0,2 <0,1 1,7 1,1 0,7 0,6 0,4 <0,2 2,2 1,8 1,2 0,9 0,6 <0,3
Ch tiêu hot ng
3. Luân
chuyn
hàng tn
kho
10% 5 4,5 4 3,5 2,7 <1,2 6 5,5 5 4,5 3,5 <1,5 7 6,5 6 5,5 4,3 <2
4. K- thu
ti*n bình
quân
10% 39 45 55 60 80 >180 34 38 44 55 75 >160 32 37 43 50 70 >150
5. Doanh
thu/Tng
tài sn
10% 3 2,5 2 1,5 0,8 <0,4 3,5 3 2,5 2 1,2 <0,7 4 3,5 3 2,5 1,5 <1
Ch tiêu cân n
6. N$ phi
tr/Tng tài
sn
15% 35 45 55 65 80 >90 30 40 50 60 75 >85 25 35 45 55 70 >85
7. N$ phi
tr/Vn
ch% s. h!u
15% 53 69 122 185 280 >730 42 66 100 150 240 >610 33 54 81 122 200 >590
Ch tiêu thu nhp
8. Thu
nhp trc
thu
/Doanh thu
8% 7 6,5 6 5,5 4 <2 7,5 7 6,5 6 5 <2,5 8 7,5 7 6,5 5,5 <3
9. Thu
nhp trc
thu/Tng
tài sn
8% 6,5 6 5,5 5 4 <2 7 6,5 6 5,5 4,5 <2,5 7,5 7 6,5 6 5 <3
10. Thu
nhp trc
thu/Vn
ch% s. h!u
8% 14,2 12,2 10,6 9,8 8 <3 13,7 12 10,8 9,8 8,5 <3,5 13,3 11,8 10,9 10 8,7 <4,2
(Ngun : Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit nam)

PH LC I
Bng I.05 : Tiêu chun ánh giá các ch tiêu tài chính ca doanh nghip ngành xây
dng theo Vietcombank
Ch tiêu
T
trng
Quy mô ln Quy mô trung bình Quy mô nh
100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20 0
Ch tiêu thanh khon
1. Kh
nng
thanh
khon
8% 1,9 1 0,8 0,5 0,3 <0,2 2,1 1,1 0,9 0,6 0,4 <0,3 2,3 1,2 1 0,9 0,6 <0,4
2. Kh
nng
thanh toán
nhanh
8% 0,9 0,7 0,4 0,3 0,2 <0,1 1 0,7 0,5 0,3 0,2 <0,1 1,2 1 0,8 0,4 0,3 <0,2
Ch tiêu hot ng
3. Luân
chuyn
hàng tn
kho
15% 3,5 3 2,5 2 1,3 <1 4 3,5 3 2,5 1,5 <1,2 3,5 3 2 1,2 0,8 <0,6
4. K- thu
ti*n bình
quân
15% 60 90 120 150 230 >350 45 55 60 65 120 >280 40 50 55 60 100 >220
Ch tiêu cân n
5. N$ phi
tr/Tng
tài sn
15% 55 60 65 70 80 >95 50 55 60 65 75 >90 45 50 55 60 70 >85
6. N$ phi
tr/Vn
ch% s.
h!u
15% 69 100 150 233 350 >700 69 100 122 150 250 >610 66 69 100 122 200 >500
Ch tiêu thu nhp
7. Thu
nhp trc
thu
/Doanh
thu
8% 8 7 6 5 3,5 <2 9 8 7 6 4 <2,5 10 9 8 7 5 <3
8. Thu
nhp trc
thu/Tng
tài sn
8% 6 4,5 3,5 2,5 1,5 <0,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 <1 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 <1,5
9. Thu
nhp trc
thu/Vn
ch% s.
h!u
8% 9,2 9 8,7 8,3 7,5 <4 11,5 11 10 8,7 7,8 <4,5 11,3 11 10 9,5 8,2 <5,2
(Ngun : Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit nam)PH LC I
Bng I.06 : Tiêu chun ánh giá các ch tiêu tài chính ca doanh nghip ngành công
nghip theo Vietcombank
Ch tiêu
T
trng
Quy mô ln Quy mô trung bình Quy mô nh
100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20 0 100 80 60 40 20 0
Ch tiêu thanh khon
1. Kh nng
thanh khon
8% 2 1,4 1 0,5 0,3 <0,2 2,2 1,6 1,1 0,8 0,5 <0,3 2,5 1,8 1,3 1 0,6 <0,4
2. Kh nng
thanh toán
nhanh
8% 1,1 0,8 0,4 0,3 0,2 <0,1 1,2 0,9 0,7 0,3 0,2 <0,1 1,3 1 0,8 0,6 0,4 <0,3
Ch tiêu hot ng
3. Luân
chuyn
hàng tn
kho
10% 5 4 3 2,5 1,5 <1 6 5 4 3 2 <1,2 4,3 4 3,7 3,4 2,5 <1,5
4. K- thu
ti*n bình
quân
10% 45 55 60 65 90 >220 35 45 55 60 85 >190 30 40 50 55 75 >180
5. Doanh
thu/Tng tài
sn
10% 2,3 2 1,7 1,5 0,8 <0,4 3,5 2,8 2,2 1,6 1 <0,6 4,2 3,5 2,5 1,7 1,2 <0,8
Ch tiêu cân n
6. N$ phi
tr/Tng tài
sn
15% 45 50 60 70 85 >95 45 50 55 65 80 >90 40 45 50 55 75 >85
7. N$ phi
tr/Vn ch%
s. h!u
15% 122 150 185 233 320 >730 100 122 150 185 260 >620 82 100 122 150 210 >500
Ch tiêu thu nhp
8. Thu nhp
trc thu
/Doanh thu
8% 5,5 5 4 3 2 <1 6 5,5 4 2,5 2 <1 6,5 6 5 4 3 <1,5
9. Thu nhp
trc
thu/Tng
tài sn
8% 6 5,5 5 4 3 <1,5 6,5 6 5,5 5 3,5 <1,7 7 6,5 6 5 4 <2
10. Thu
nhp trc
thu/Vn
ch% s. h!u
8% 14,213,713,3 13 11 <5,5 14,213,3 13 12,2 11 <6 13,3 13 12,9 12,5 11 <6,5
(Ngun : Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit nam)

PH LC I
Bng I.07 : Tiêu chun ánh giá dòng tin ca doanh nghip theo Vietcombank
Ch tiêu
im chun
20 16 12 8 4
1 H s kh nng tr lãi (t thu
nhp thun)
/4 ln /3 ln /2 ln /1 ln <1 ln
hoc âm
2 H s kh nng tr n$ gc (t thu
nhp thun)
/2 ln /1,5 ln /1 ln < 1 ln Âm
3 Xu hng c%a luân chuyn ti*n t
thun trong quá kh&
Tng
nhanh
Tng 0n nh Gim Âm
4 Trng thái luân chuyn ti*n t
thun t hot ng kinh doanh
> L$i
nhun
thun
B)ng
l$i
nhun
thun
< L$i
nhun
thun
Gn
im
hoà vn
Âm
5 Ti*n và các khon tng ng
ti*n/Vn ch% s. h!u
/ 2,0 /1,5 /1,0 / 0,5 Gn b)ng
0
(Ngun : Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit nam)

Bng I.08 : Tiêu chun ánh giá nng lc qun lý ca doanh nghip theo Vietcombank
Ch tiêu
im chun
20 16 12 8 4
1 Kinh nghim trong
ngành/l1nh vc kinh
doanh c%a giám c
15-25 nm 10-15 nm 5-10 nm 1-5 nm
hoc > 25
nm
Mi thành
lp
2 Thi gian làm lãnh o
doanh nghip c%a Giám
c
5-10 nm 3-5 nm 2-3 nm 1-2 nm
hoc >10
nm
Mi $c
b nhim
3
Môi trng kim soát
ni b
"$c xây
dng, ghi
chép,
kim tra
thng
xuyên
"$c xây
dng
Xây dng
không
chính
th&c,
không ghi
chép
Kim soát
ni b hn
ch
Kim soát
ni b ã
th(t bi
4 "ánh giá nng lc i*u
hành c%a Giám c
R(t tt Tng i
tt
Khá Trung
bình
Kém
5
"ánh giá tm nhìn,
chin l$c kinh doanh
trong thi gian ti c%a
doanh nghip
R(t kh
thi. Phù
h$p xu th
th trng
và nh
hng c%a
Nhà nc
Tng i
kh thi.
Phù h$p
xu th th
trng và
nh
hng c%a
Nhà nc
Kh thi
kém.
Phù h$p
xu th th
trng và
nh
hng c%a
Nhà nc.
Không
kh thi.
Không
phù h$p
xu th th
trng và
nh
hng c%a
Nhà nc.
Không
kh thi.
Không
phù h$p
xu th th
trng và
nh
hng c%a
Nhà nc
(Ngun : Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit nam)


PH LC I
Bng I.09 : Tiêu chun ánh giá uy tín giao dch ca doanh nghip theo Vietcombank
Ch tiêu
im chun
20 16 12 8 4
1 Tr n$ úng hn Luôn tr
n$ úng
hn trong
hn 36
tháng va
qua
Luôn tr
úng hn
trong
khong t
12-36
tháng va
qua
Luôn tr
n$ úng
hn trong
khong 12
tháng va
qua
Khách
hàng mi
Không tr
n$ úng
hn
2 S ln giãn n$ hoc gia
hn n$
Không có 1 ln trong
36 tháng
va qua
1 ln trong
12 tháng
va qua
2 ln trong
12 tháng
va qua
3 ln tr.
lên trong
12 tháng
va qua
3 N$ quá hn trong quá
kh&
Không có 1x30 ngày
quá hn
trong
vòng 36
tháng qua
1x30 ngày
quá hn
trong
vòng 12
tháng qua,
hoc 2x30
ngày quá
hn trong
vòng 36
tháng qua
2x30 ngày
quá hn
trong
vòng 12
tháng qua,
hoc 1x90
ngày quá
hn trong
vòng 36
tháng qua
3x30 ngày
quá hn
trong
vòng 12
tháng qua
hoc 2x90
ngày quá
hn trong
vòng 36
tháng qua
4 S ln các cam kt m(t
kh nng thanh toán
(Th tín dung, bo lãnh,
các cam kt khác)
Cha tng

Không
m(t kh
nng
thanh toán
trong
vòng 24
tháng qua
Không
m(t kh
nng
thanh toán
trong
vòng 12
tháng qua
"ã tng b
m(t kh
nng
thanh toán
trong
vòng 24
tháng qua
"ã tng b
m(t kh
nng
thanh toán
trong
vòng 12
tháng qua
5 Cung c(p thông tin y
% và úng h2n theo yêu
cu c%a Vietcombank
Có, trong
thi gian
trên 36
tháng va
qua
Có, trong
thi gian
t 12 n
36 tháng
va qua
Có, trong
thi gian
di 12
tháng qua
Khách
hàng mi
Không
(Ngun : Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit nam)PH LC I
Bng I.10 : Tiêu chun ánh giá các yu t bên ngoài ca doanh nghip theo
Vietcombank
Ch tiêu
im chun
20 16 12 8 4
1 Trin vng
ngành
Thun l$i 0n nh Phát trin kém.
không phát trin
Bão hoà Suy thoái
2 Uy tín/Danh
ting doanh
nghip
Có, trên
toàn cu
Có, trong
nc
Có, a phng Ít $c
bit n
Không
$c bit
n
3 V th cnh
tranh
Cao,
chim u
th
Bình thng,
ang phát
trin
Bình thng,
ang st gim
Th(p,
ang st
gim
R(t th(p
4 S l$ng i
th% cnh tranh
Không có,
c quy*n
ít ít, s l$ng
ang tng
nhanh
Nhi*u Nhi*u, s
l$ng
ang tng
5 Chính sách
Nhà nc liên
quan doanh
nghip
Thun l$i Tng i
thun l$i
Bình thng Không
thun l$i
"ang có
chính sách
hn ch
(Ngun : Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit nam)

Bng I.11 : Tiêu chun ánh giá các yu t khác ca doanh nghip theo Vietcombank
Ch tiêu
im chun
20 16 12 8 4
1 "a dng hoá
theo ngành, th
trng, v trí
"a dng hoá
cao 
Ch 2 trong 3 Ch 1 trong
3
Không,
ang phát
trin
Không
a dng
hoá
2 Thu nhp t
hot ng xu(t
khu
Có, chim
>70% thu
nhp
Có, chim
>50% thu nhp
Có, chim
>20% thu
nhp
Có, chim
<20% thu
nhp
Không

3 S ph thuc
nhà cung c(p,
khách hàng
Không có Ít Ph thuc
nhi*u, ang
phát trin.
Ph thuc
nhi*u, n
nh
Có ph
thuc,
chun b
l
4 L$i nhun sau
thu
Tng tr.ng
mnh
Có tng tr.ng 0n nh Suy thoái L
5
V th c%a doanh nghip
"i vi doanh
doanh nghip
Nhà nc
"c quy*n
quc gia -
Ln
"c quy*n quc
gia - Nh
"a phng
- Ln
"a phng
- Trung bình
"a
phng
- Nh
5 Các doanh
nghip khác
Ln, niêm
yt
Trung bình
niêm yt; Ln
không niêm yt
Ln/trung
bình, không
niêm yt
Nh, niêm
yt
Nh,
không
niêm yt
(Ngun : Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit nam)

PH LC II
KT QU CHM IM XHTD DOANH NGHIP
CA CÔNG TY CP A


Bng II.01 : Chm im các ch tiêu tài chính ca Công ty CP A
Ch tiêu
n
v
tính
Kt
qu
im
ban
u
Trng
s
im
t
c
Ch tiêu Thanh khon
1. Kh nng thanh khon Ln 0,65 60 8% 4,8
2. Kh nng thanh toán nhanh Ln 0,34 60 8% 4,8
Ch tiêu hot ng
3. Vòng quay hàng tn kho Vòng 5,59 100 15% 15
4. K thu tin bình quân Ngày 44,06 100 15% 15
Ch tiêu cân n
6. N phi tr/Tng tài sn % 67,54 60 15% 9
7. N phi tr/Vn ch s hu % 208,09 60 15% 9
Ch tiêu thu nhp
8. Tng thu nhp trc thu/Doanh thu
%
6,30 80 8% 6,4
9. Tng thu nhp trc thu/Tng tài sn
%
5,07 100 8% 8
10. Tng thu nhp trc thu/Vn ch s hu
%
15,61 100 8% 8
Tng im ã nhân trng s
80
(Ngun : Trích t d liu tip cn ca Vietcombank)


Bng II.02 : Chm im dòng tin ca Công ty CP A
Ch tiêu Kt qu im
1 H s kh nng tr lãi (T thu nhp thun) 2,4 ln 16
2 H s kh nng tr n gc (T thu nhp thun) < 1 ln 8
3 Xu hng ca luân chuyn tin t thun trong quá kh Tng nhanh 16
4 Trng thái luân chuyn tin t thun t hot ng kinh doanh > Li nhun 16
5 Tin và các khon tng ng tin/Vn ch s hu Gn bng 0 4
Tng im cha nhân trng s
44
(Ngun : Trích t d liu tip cn ca Vietcombank)
PH LC II

Bng II.03 : Chm im nng lc qun lý ca Công ty CP A
Ch tiêu Kt qu im
1 Kinh nghim trong ngành/lnh vc kinh doanh ca giám c 1,4 ln 8
2 Thi gian làm lãnh o doanh nghip ca Giám c 3-5 nm 16
3
Môi trng kim soát ni b
c xây dng 16
4
ánh giá nng lc iu hành ca Giám c
Rt tt 20
5
ánh giá tm nhìn, chin lc kinh doanh trong thi gian ti
ca doanh nghip
Rt kh thi. Phù
hp xu th th
trng và  nh
hng ca Nhà
nc
20
Tng im cha nhân trng s
80
(Ngun : Trích t d liu tip cn ca Vietcombank)

Bng II.04 : Chm im uy tín giao dch ca Công ty CP A
Ch tiêu Kt qu im
1 Tr n úng hn Luôn tr úng
hn trong
khong t 12-
36 tháng va
qua
16
2 S ln giãn n ho!c gia hn n 1 ln trong 36
tháng va qua
16
3 N quá hn trong quá kh 1x30 ngày quá
hn trong vòng
36 tháng qua
16
4 S ln các cam kt mt kh nng thanh toán (Th tín dung,
bo lãnh, các cam kt khác)
Cha tng có 20
5 Cung cp thông tin y  và úng h"n theo yêu cu ca
Vietcombank
Có, trong thi
gian trên 36
tháng va qua
20
Tng im cha nhân trng s
88
(Ngun : Trích t d liu tip cn ca Vietcombank)

PH LC II
Bng II.05 : Chm im các yu t bên ngoài ca Công ty CP A
Ch tiêu Kt qu im
1 Trin v#ng ngành Thun li 20
2 Uy tín/ danh ting doanh nghip Có,  a phng 12
3 V th cnh tranh Bình thng,
ang phát trin
16
4 S lng i th cnh tranh Nhiu 8
5 Chính sách Nhà nc liên quan doanh nghip ang có chính
sách hn ch
8
Tng im cha nhân trng s
64
(Ngun : Trích t d liu tip cn ca Vietcombank)

Bng II.06 : Chm im các yu t khác ca Công ty CP A
Ch tiêu Kt qu im
1 a dng hoá theo ngành, th trng, v trí Ch$ 2 trong 3 16
2 Thu nhp t hot ng xut kh%u Có, chim
<20% thu nhp
8
3 S ph& thuc nhà cung cp, khách hàng Ph& thuc
nhiu, n  nh
8
4 Li nhun sau thu Tng trng
mnh
20
5 V th ca doanh nghip Ln không
niêm yt
16
Tng im cha nhân trng s
68
(Ngun : Trích t d liu tip cn ca Vietcombank)

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất