Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại công ty xây dựng sông đà II - Tài liệu tham khảo

Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Mạnh Cờng QLKT 39B


58
- Đăng ký với Tổng công ty nhận quản lý 1 -3 dự án ttheo hình thức BT
- BOT với quy mô thích hợp, trớc mắt dự kiến hai công trình là : Khu vực đô
thị mới Mễ Đình, Mễ Trì ; khu vực công nghiệp Phù Cát, Hà Tây tại Hoà Lạc
hoặc nhận thầu B chính xây lắp Nhà máy xi măng Quảng Ninh.
3. Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2005
- Tăng trởng hàng năm 12- 15%.
- Tổng giá trị SXKD 210 tỉ.
- Doanh thu 200 tỉ.
- Vốn kinh doanh bình quân năm : 95 tỉ.
- Nộp ngân sách bình quân năm : 6,3 tỉ.
- Lợi nhuận bình quân từ 2- 3 tỉ.
- Lao động bình quân năm 1000- 1300 ngời.
- Thu nhập bình quân 1 ngời/ tháng từ 1,25- 1,65 triệu đồng.
II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu
tại công ty xây dựng Sông Đà II

Biện pháp 1: Vận dụng phơng pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp để ra quyết
định tranh thầu
Nh đã phân tích ở phần thực trạng xác xuất trúng thầu của công ty
trong những năm qua với các công trình công ty đã tham gia đấu thầu cha
cao lắm. Khi tham gia tranh thầu công ty sẽ phải chi phí một khoản tiền cho
mua hồ sơ dự thầu, tiếp thị ngoại giao Nếu thắng thầu sẽ giải quyết đợc
việc làm và có thể thu đợc một khoản lợi nhuận. Ngợc lại sẽ mất toàn bộ chi
phí đã bỏ ra trong giai đoạn làm hồ sơ dự thầu.
Để tránh đợc phải bỏ ra những khoản chi phí không đáng mất trên và
nâng cao khả năng lợng hoá tối đa khi phân tích và đa ra quyết định tranh
thầu, công ty nên áp dụng giải pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp để ra quyết định
tranh thầu. Nội dung của giải pháp này bao gồm các vấn đề sau:
1) Xác định danh mục các chỉ tiêu ảnh hởng đến khả năng thắng thầu
của công ty
Việc đầu tiên là công ty phải căn cứ vào kinh nghiệm của bản thân,
những quy định của pháp luật và quy chế đấu thầu hiện hành để xác định một
danh mục chỉ tiêu đặc trng cho những nhân tố có ảnh hởng đến khả năng
thắng thầu. Các chỉ tiêu này càng sát với chỉ tiêu xét thầu càng tốt. Số lợng
chỉ tiêu là tuỳ ý, nhng tối thiểu phải bao quát đợc đầy đủ các chỉ tiêu thờng
Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Mạnh Cờng QLKT 39B


59
dùng để dánh giá hồ sơ dự thầu, phải tính đến tình hình cạnh tranh của các đối
thủ, phải chú ý tránh trùng lặp chỉ tiêu và phải xác định đúng những nhân tố
thực sự có ảnh hởng. Không đa vào bảng danh mục những chỉ tiêu không có
ảnh hởng, hoặc ảnh hởng rất ít (không đáng kể ) đến khả năng thắng thầu
của công ty. Chỉ tiêu đa ra chi tiết, cụ thể bao nhiêu, thì cho kết quả chính
xác bấy nhiêu.
2) Xây dựng thang điểm
Các chỉ tiêu đã lựa chọn sẽ đợc phân tích theo trạng thái tơng ứng với
từng bậc trong thang điểm. Có nhiều loại thang điểm. Yêu cầu của các thang
điểm là đảm bảo tính chính xác, không gây phức tạp cho tính toán. Có thể sử
dụng thang điểm 3 bậc, 5 bậc hoặc 9 bậc. Thang điểm 3 bậc đợc chia thành 3
mức điểm là 4, 2, 0 tơng ứng với trạng thái của từng chỉ tiêu là tốt, trung
bình, kém. Thang điểm 5 bậc đợc chia thành 5 mức điểm là 4, 3 2, 1, 0 tơng
ứng với 5 trạng thái của từng chỉ tiêu là rất tốt, tốt, trung bình, yếu, kém.
Thang điểm 9 bậc có các mức điểm là 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Nh vậy, ở mỗi thang điểm đều có các mức tối đa tơng ứng với trạng
thái tốt nhất và mức điểm tối thiểu tơng ứng với trạng thái tồi nhất của các
chỉ tiêu. Việc sử dụng thang điểm nào là phù thuộc vào sự lựa chọn của công
ty.
3) Xác định tầm quan trọng (trọng số) của từng chỉ tiêu.
Trong số các chỉ tiêu đã đợc lựa chọn để đa vào tính toán thì rõ ràng
mỗi chỉ tiêu có một mức độ ảnh hởng riêng đến khả năng thắng thầu của
công ty. Do vậy, công ty phải sử dụng kinh nghiệm của bản thân, những quy
định của pháp luật và quy chế đấu thầu hiện hành, những thông lệ và tiêu
chuẩn thờng đợc dùng để đánh giá hồ sơ dự thầu, kết hợp với việc sử dụng
phơng pháp chuyên gia để đánh giá mức độ ảnh hởng của từng chỉ tiêu.
Tầm quan trọng của các chỉ tiêu (đợc gọi là trọng số) có thể đợc thể hiện
bằng 1 nếu thể hiện bằng số thập phân và bằng 100% nếu thể hiện bằng %.
Việc xác định danh mục các chỉ tiêu, xác định trọng số và xây dựng
thang điểm nh trên, công ty chỉ phải làm một lần và đợc dùng ổn định cho
một khoảng thời gian khi mà các điều kiện và môi trờng hoạt động kinh
doanh của công ty cha có sự biến động.
4) Tính toán chỉ tiêu tổng hợp cho gói thầu cụ thể
Khi xuất hiện một gói thầu cụ thể, công ty cần khẩn trơng nghiên cứu
hồ sơ mời thầu, nghiên cứu gói thầu, phân tích môi trờng đấu thầu, đánh giá
Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Mạnh Cờng QLKT 39B


60
khả năng của mình đối với gói thầu và dự đoán các đối thủ cạnh tranh để xác
định trạng thái của từng chỉ tiêu trong bảng danh mục và số điểm tơng ứng
với từng trạng thái đó. Cuối cùng tính toán ra chỉ tiêu tổng hợp theo công thức
sau :
TH=

=
n
1i
ii
P*A
(1)
Trong đó : TH: Chỉ tiêu tồng hợp
n : Số các chỉ tiêu trong danh mục
Ai : Điểm số của chỉ tiêu thứ i
Pi :Trọng số của chỉ tiêu thứ i

5) Đánh giá khả năng thắng thầu và ra quyết định
Khả năng thắng thầu đợc đo bằng tỷ lệ % theo công thức sau:
K =
100.
.M
TH
(2)
Trong đó:
K: Khả năng thắng thầu tính bằng %
TH: Điểm tổng hợp đợc tính theo công thức (1)
M : Mức điểm tối đa trong thang điểm đợc dùng
Nếu tất cả các chỉ tiêu đều ở trạng thái trung bình, thì khả năng thắng
thầu sẽ là 50% thì doanh nghiệp không nên tham gia tranh gói thầu đó
Ví dụ: Với các công trình chuyên về sửa chữa và nâng cấp công trình
trong nớc. Đây là những công trình có giá trị đấu thầu nhỏ, thời gian thi công
ngắn. Ta xây dựng một danh mục các chỉ tiêu và thang điểm 5 bậc nh sau:
Thang điểm và trạng thái
TT Các chỉ tiêu
4 3 2 1 0
1 Mục tiêu lợi nhuận
Rất
thấp
Thấp TB Cao Rất cao
2
Khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ
thuật
Rất
cao
Cao TB Thấp
Rất
thấp
3 Mức độ quen thuộc và gói thầu
Rất
cao
Cao TB Thấp
Rất
thấp
4
Khả năng đáp ứng về tiến độ thi
công
Rất
cao
Cao TB Thấp
Rất
thấp
5 Khả năng đáp ứng về năng lực thi Rất Cao TB Thấp Rất
Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Mạnh Cờng QLKT 39B


61
công cao thấp
6 Đánh giá về đối thủ cạnh tranh
Rất
yếu
Yếu TB Mạnh
Rất
mạnh

Trọng số của từng chỉ tiêu nh sau:

TT Chỉ têu Trọng số %
1
2
3
4
5
6
Mục tiêu lợi nhuận
Khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật
Mức độ quen thuộc với gói thầu
Khả năng đáp ứng tiến độ thi công
Khả năng đáp ứng về năng lực thi công
Đánh giá về đối thủ cạnh tranh
30
20
15
5
10
20

Trên cơ sở danh mục các chỉ tiêu và thang điểm cũng nh trọng số về các
chỉ tiêu trên ta đi vào phân tích một ví dụ cụ thể: sửa chữa nâng cấp trờng
tiểu học Thái Thịnh Quận Đống Đa, địa điểm xây dựng tại Hà Nội; pháp
nhân đấu thầu Công ty giá trị đấu thầu 1.173.000.000 đồng

TT Chỉ tiêu
Trạng
thái
Điểm Trọng
số
Kết
quả
1
2
3
4
5
6

Mục tiêu lợi nhuận
Khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật
Mức độ quen thuộc với gói thầu
Khả năng đáp ứng tiến độ thi công
Khả năng đáp ứng năng lực thi công
Đánh giá về đối thủ cạnh tranh

TB
Rất cao
TB
Cao
Rất cao
Mạnh

2
4
2
3
4
1
0,3
0,2
0,15
0,05
0,1
0,2
0,6
0,8
0,3
0,15
0,4
0,2
Tổng số điểm 2,45

Khả năng thắng thầu đối với gói thầu này
4
45,2
=M
. 100 = 61, 25%. Với
kết quả tính toán, Công ty nên tham gia tranh thầu với gói thầu này và thực tế
công ty đã trúng thầu công trình này và ký hợp đồng ngày 1/9/2000
Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Mạnh Cờng QLKT 39B


62
Nh vậy, phơng pháp này đã lợng hoá đợc sự ảnh hởng của các
nhân tố cần xem xét và cho phép công ty đáp ứng yêu cầu phản ứng nhanh khi
ra quyết định tranh thầu. Đây là phơng pháp có tính khả thi rất cao. Phơng
pháp vừa dùng cho việc ra quyết định trớc khi lập phơng án và chiến lợc
tranh thầu, vừa dùng cho việc ra quyết định trớc khi nộp hồ sơ dự thầu. Khi
sử dụng phơng pháp này cần lu ý rằng, tính đúng đắn của quyết định đợc
đa ra phụ thuộc rất lớn vào việc phân tích và xác định chính xác trạng thái
của từng chỉ tiêu, cũng nh tầm quan trọng của nó. Để tránh việc bỏ lỡ cơ hội
hoặc gây thiệt hại do việc đa ra quyết định sai Công ty cần có biện pháp đảm
bảo độ tin cậy của thông tin và phân tích cẩn thận trạng thái của các chỉ tiêu
ngay từ vòng ra quyết định thứ nhất.
Biện pháp 2: Tổ chức bộ máy đấu thầu của công ty cho phù hợp với yêu
cầu của thị trờng
Nh đã phân tích ở phần thực trạng, công ty cha tổ chức đợc bộ phận
chuyên trách làm công tác dự thầu dẫn đến sự phân tán trong quản lý và các
cán bộ tham gia thực hiện những khâu quan trọng trong việc lập hồ sơ dự thầu
phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau. Điều đó có ảnh hởng không tốt
tới hiệu quả công tác đấu thầu nói chung cũng nh chất lợng hồ sơ dự thầu và
toàn bộ quá trình đấu thầu nói riêng. Để đấu thầu và thắng thầu có hiệu quả
thì việc tổ chức lại bộ máy đấu thầu là điều kiện hết sức quan trọng.
1) Nguyên tắc tổ chức bộ máy đấu thầu của công ty.
a. Nguyên tắc tập chung chuyên môn hoá
Yêu cầu của chủ đầu t, sự nghiêm ngặt của các nhà t vấn đánh giá hồ
sơ dự thầu và đặc biệt là các yêu cầu về chất lợng, hiệu quả của việc xây
dựng hồ sơ dự thầu có sức cạnh tranh lớn trong điều kiện đấu thầu rộng rãi đòi
hỏi công ty phải có một tổ chức đấu thầu tập trung, thống nhất và chuyên môn
hoá.
b. Nguyên tắc kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức đấu thầu của công ty với
các lực lợng chuyên môn hoá tại các xí nghiệp thành viên.
Công ty là đơn vị trung tâm điều hành mọi công việc chung còn các xí
nghiệp trực thuộc đợc phân bổ trên hầu hết các địa phơng. Các công trình
dự án đầu t, xây dựng trải rộng trên địa bàn rộng, trong cùng một thời điểm,
công ty có thể phải tham gia đấu thầu nhiều gói thầu. Hơn nữa, chi phí phục
vụ công tác đấu thầu không nhỏ, nhất là các chi phí khảo sát hiện trờng, tìm
Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Mạnh Cờng QLKT 39B


63
nguồn nguyên vật liệu, giao dịch với chính quyền địa phơng . Nguyên tắc
này cho phép công ty sử dụng chuyên gia, lực lợng chuyên môn kỹ thuật
nằm tại các xí nghiệp để tận dụng các u thế của họ và tiết kiệm chi phí.
c. Nguyên tắc đảm bảo bí mật
Đấu thầu là một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp xây
dựng. Để chiến thắng trong cạnh tranh, các doanh nghiệp không chỉ tìm hiểu
đối thủ, quyết định tham gia đấu thầu gói thầu nào, mà điều vô cùng quan
trọng là phải giữ bí mật nội dung của hồ sơ dự thầu từ khi bắt đầu chuẩn bị hồ
sơ cho đến khi công bố thắng thầu. Việc lựa chọn nhân sự cũng nh sắp xếp
công việc cho từng chuyên gia phải xuất phát từ nguyên tắc này. Cụ thể:
- Việc quyết định giá bỏ thầu chỉ đợc lãnh đạo cao nhất của công ty
quyết định cùng với một đến hai chuyên gia tin cậy nhất đã đợc kiểm tra.
- Việc quyết định giá bỏ thầu chỉ đợc quyết định sát với thời điểm nộp
hồ sơ dự thầu cho chủ đầu t.
- Các chuyên gia của tổ chức đấu thầu phải đợc lựa chọn kỹ, là những
ngời gắn bó, trung thành với sự tồn tại và phát triển của công ty.
d. Nguyên tắc luân phiên giữa chuyên gia đấu thầu và chuyên gia điều
hành dự án khi thắng thầu.
Việc luân phiên này sẽ đảm bảo việc bổ sung kiến thức thực tiễn cho
cán bộ chuyên gia đấu thầu.
2) Yêu cầu đối với chuyên gia trong tổ chức đấu thầu của công ty
a. Đợc đào tạo chính quy và đào tạo lại cho phù hợp với thực tiễn.
Đấu thầu xây dựng là tổng hoà của các lĩnh vực quản lý kinh tế và kinh
doanh của doanh nghiệp, chịu sự cạnh tranh gay gắt của các nhà thầu quốc tế
và những quy định chặt chẽ của t vấn giám sát, mặt khác công nghệ xây
dựng ngày nay thay đổi về cơ bản. Trong khi đó, các chuyên gia có kinh
nghiệm nhất của công ty đợc đào tạo trớc những năm 90 theo các công trình
Chuyên gia đấu thầu
Chuyên gia kỹ s điều
hành dự án
Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Mạnh Cờng QLKT 39B


64
cũ, do đó cần phải đợc đào tạo. Số kỹ s, chuyên gia mới ra trờng tuy đợc
đào tạo chính quy nhng lại cha có thực tiễn, đồng thời việc tiếp thu kiến
thức từ thực tiễn của nhà trờng đào tạo cha theo kịp diễn biến thực tế của
quá trình cạnh tranh gay gắt trong thị trờng xây dựng, do đó cần tiếp tục
đợc đào tạo lại.
b. Năng động, chính xác phù hợp với thị trờng
Quá trình đấu thầu nh một cỗ máy hoàn chỉnh chạy hết công suất, vừa
phải bảo đảm chính xác nhng đồng thời vừa phải rất linh hoạt, tuỳ theo mục
tiêu của công ty và tuỳ thuộc vào quá trình cạnh tranh. Vì vậy, các chuyên gia
đợc lựa chọn phải bảo đảm yêu cầu này.
c. Chuyên sâu một công việc và hiểu biết nhiều lĩnh vực trong hoạt
động xây dựng, hoạt động đấu thầu, triển khai các dự án
Hoạt động đấu thầu là một dây truyền, các nội dung của hồ sơ đấu thầu
có liên quan mật thiết với nhau, đồng thời từng nội dung có những yêu cầu
chuyên sâu riêng. Do đó, việc bố trí các chuyên gia phải đáp ứng yêu cầu
chuyên sâu một lĩnh vực và biết nhiều lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả, chất
lợng công việc.
3) Hình thành tổ chức đấu thầu xây lắp của Công ty
Tổ chức đấu thầu xây lắp của Công ty cần đợc hình thành một cách
trực tiếp, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc, có phó giám đốc chuyên
trách về dự án đấu thầu thông qua một đầu mối tập trung là phòng dự án đấu
thầu. Việc bố trí, sắp xếp các nhóm chuyên gia trong phòng dự án đấu thầu
của công ty bao gồm :
Nhóm chuyên gia về thị trờng
Chịu trách nhiệm nghiên cứu về thị trờng, có rất nhiều loại thị trờng
nghiên cứu nh :Thị trờng công việc(thị trờng đầu vào ); Thị trờng đối
tác; Thị trờng vật liệu ; Thị trờng thiết bị thi công ; Thị trờng lao động
Nhóm chuyên gia về kinh tế
Chịu trách nhiệm toàn bộ về nội dung kinh tế các dự án đấu thầu.
Thông thờng, nội dung kinh tế là yếu tố cơ bản đầu tiên và cuối cùng quyết
định sự thành công của quá trình đấu thầu xây lắp (Do họ là ngời quyết định
các yếu tố liên quan đến giá bỏ thầu, thậm chí cả vấn đề lợi nhuận cũng nh
hiệu quả các dự án ứng dụng sau này )
Nhóm chuyên gia về kỹ thuật - công nghệ thi công
Nhóm này tập trung giải quyết các vấn đề về kỹ thuật công nghệ của
hồ sơ dự thầu, đòi hỏi phải là các chuyên gia đợc đào tạo chuyên sâu và
Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Mạnh Cờng QLKT 39B


65
thông qua thực tiễn chỉ đạo thi công tại các công trình xây dựng, tốt nhất là
các chuyên gia đã từng tham gia các dự án thi công theo tiêu chuẩn quốc tế.


Sơ đồ tổ chức bộ máy đấu thầu
Nhóm chuyên gia về thiết bị thi công
Thiết bị thi công là yếu tố rất quan trọng đối với việc thi công các công
trình xây dựng. Chi phí máy thi công thờng chiếm từ 15% đến 25% giá
thành xây dựng công trình. Thiết bị thi công không những có ảnh hởng đến
chiến lợc đấu thầu về mặt giá thành xây dựng mà còn ảnh hởng đến năng
lực, uy tín, của nhà thầu cũng nh ảnh hởng đến kỹ thuật, công nghệ,
phơng án thi công. Nhóm chuyên gia về thi công chịu trách nhiệm về việc
lựa chọn loại thiết bị phù hợp cho dự án, tính toán chi phí thiết bị cũng nh bố
trí giây chuyền thiết bị và các vấn đề khác có liên quan, kể cả thiết bị thi
công, thiết bị thí nghiệm, các thiết bị phục vụ cho đầu t và kỹ s t vấn.
Nhóm chuyên gia về thí nghiệm
PGĐ
Giám Đốc
PGĐ PGĐ Dự án
Các phòng chức
năng có liên quan
Phòng dự án đấu
thầu
Các phòng chức
năng có liên quan
Nhóm
chuyên
viên thị
trờng
Nhóm
chuyên
viên kinh tế
Nhóm
chuyên
viên văn
phòng
phiên dịch
Nhóm
chuyên
viên về
thiết bị thi
công thí

ngiệm
Nhóm
chuyên
viên về kỹ
thuật công
nghệ thi
công
Tổ chức đấu thầu tại các
xí nghiệp thành viên
Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Mạnh Cờng QLKT 39B


66
Các dự án xây dựng ngày nay đòi hỏi vấn đề chất lợng rất nghiêm
ngặt, có sự giám sát rất chặt chẽ của tổ chức t vấn bên cạnh chủ đầu t, tất
cả các vật liệu đa vào thi công sẽ phải thí nghiệm đủ tiêu chuẩn. Trong thi
công, từng hạng mục của công trình xây dựng đều phải đợc thí nghiệm trớc
khi chuyển sang hạng mục khác, việc thí nghiệm các yếu tố của dự án là rất
quan trọng, nếu thí nghiệm chính xác sẽ là cơ sở chắc chắn cho giai đoạn thi
công cũng nh đảm bảo cho khả năng thắng thầu.
Biện pháp 3 : Phát huy các biện pháp cải tiến kỹ thuật và thực hiện đầu
t có trọng điểm,tập trung vào thiết bị xe máy thi công.
Năng lực máy móc thiết bị thi công của công ty là khá lớn. Tuy nhiên,
trong tổng số máy móc thiết bị và xe máy thi công của công ty thì hơn 50% là
do Liên Xô(cũ ) sản xuất và đợc trang bị từ những năm 80, công suất thực tế
tối đa chỉ còn 60% công xuất thiết kế trở xuống, dẫn đến chi phí sử dụng máy
cao, chất lợng và tiến độ thực hiện thấp, ảnh hởng đến khả năng huy động
để thắng thầu.
Do có những khó khăn về vốn, để khắc phục tình trạng trên, công ty
nên tiến hành phân loại số thiết bị xe máy này thành 2 nhóm.
+ Nhóm 1: Những thiết bị và xe máy còn có khả năng phục hồi và cải
tiến nâng cấp. Đây là những thiết bị xe máy thi công còn giá trị sử dụng vào
khoảng 40% - 60%. Đối với nhóm này cần có kế hoạch cụ thể để sửa chữa và
nâng cấp, phát động phong trào cải tiến kỹ thuật trong nội bộ công ty nhằm
khôi phục và nâng cao giá trị sử dụng của số thiết bị và xe máy này. Giải
pháp áp dụng có thể hớng vào vịêc thay thế từng bộ phận.
+ Nhóm 2 : Những thiết bị xe máy đã quá cũ và lạc hậu, giá trị sử dụng
còn dới 40%. Loại thiết bị này nên thanh lý để bổ sung vào nguồn vốn đầu
t mới
Thêm vào đó, việc đầu t trang thiết bị máy móc nhằm nâng cao khả
năng cạnh tranh trong đấu thầu cũng nh đáp ứng nhu cầu trong thi công là
công việc cần làm ngay. Công ty cần đầu t 2 chiếc xe ô tô tự đổ HYUNDAI
HO với giá khoảng 43000USD/1 chiếc phục vụ cho việc vận chuyển nguyên
vật liệu cho việc thi công các công trình phải vận chuyển nguyên vật liệu qua
các tuyến đờng nhỏ hẹp vì những xe tự đổ hiện đang có tại công ty có kích
cỡ lớn khó khăn trong việc vận chuyển và 2 chiếc máy đào KOMATSU trị giá
Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Mạnh Cờng QLKT 39B


67
22. 000. 000 JPY để thay thế cho loại máy cùng chức năng đã quá cũ của
Liên Xô. Loại máy đào này sẽ góp phần thay thế máy đào cũ cũng nh tăng
thêm năng lực thiết bị thi công đờng, giành u thế khi dự thầu các công trình
thuộc lĩnh vực thi công đờng.
Biện pháp 4 : Điều tra nghiên cứu thị trờng và xây dựng các chính sách,
các chiến lợc cạnh tranh trong đấu thầu cho phù hợp với
nhu cầu của thị trờng
Thông qua điều tra nghiên cứu thị trờng công ty sẽ có đợc những
thông tin cần thiết phục vụ cho công tác đấu thầu, đồng thời mở rộng thị
trờng hoạt động của công ty.
Vì vậy, công ty nên tổ chức đảm nhận thực hiện công việc này (Nếu
biện pháp 2 đợc chấp nhận thì phần việc này sẽ do phòng dự án đấu thầu
đảm nhận ). Hoạt động điều tra nghiên cứu thị trờng tập trung vào các vấn
đề sau :
+Về nguồn lực tiêu thụ và các đối thủ cạnh tranh : Nhu cầu đầu t xây
dựng của mọi khu vực (Nhà nớc, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần
kinh tế, dân c và nớc ngoài ); nghiên cứu tình hình các chủ đầu t cụ thể,
nhất là các dự án đầu t mà họ sắp tiến hành ; nghiên cứu các chủng loại công
trình kèm theo các loại vật liệu và kết cấu xây dựng đợc tiến hành trong
tơng lai kịp thời nắm bắt các thông tin gọi thầu của các chủ đầu t ; trong
khi nghiên cứu cần chú ý: Do sản phẩm xây lắp có tính cá biệt cao, phụ thuộc
vào từng công trình xây dựng mà công ty tham gia đấu thầu. Do vậy, với mỗi
công trình khác nhau đòi hỏi công ty phải tập trung điều tra thông tin cần
thiết để đa ra chính sách và chiến lợc thích hợp. Đặc điểm này do tính cá
biệt và phụ thuộc vào điều kiện địa phơng của sản phẩm xây dựng quy định.
+Về t liệu sản xuất đầu vào cho quá trình xây dựng : Tình hình nguồn
nguyên vật liệu xây dựng, giá cả và xác định khả năng mua sắm hay tự sản
xuất, tình hình nguồn thiết bị máy móc xây dựng và dự kiến khả năng mua
sắm hay đi thuê, nghiên cứu thực hiện sử dụng nguồn t liệu sản xuất có tại
địa phơng, nghiên cứu khả năng liên kết với các lực lợng xây dựng tại chỗ.
+Về nguồn lao động : Khả năng thuê các loại thợ, nhất là thợ có tay
nghề cao ; chi phí có liên quan đến thuê nhân công; khả năng tận dụng lực

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất