Báo cáo thực tập - Tài liệu tham khảo

Báo cáo thực tập tổng hợp - Viện nghiên cứu Thương mại
- Phân viện nghiên cứu Thương mại tại TP.Hồ Chí Minh
- Trung tâm tư vấn và đào tạo kinh tế thương mại
Trong đó chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban như sau:
* Ban Nghiên cứu chiến lược phát triển thương mại:
+ Nghiên cứu các luận cứ khoa học phục vụ cho việc xây dựng chiến lược
và quy hoạch phát triển thương mại
+ Nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển thương mại các
vùng, địa phương và quốc gia theo đề tài, dự án khoa học do Bộ hoặc cơ quan
yêu cầu.
* Ban nghiên cứu chính sách và cơ chế quản lý thương mại:
+ Nghiên cứu lý luận và phương pháp luận về xây dựng và hoàn thiện
chính sách & cơ chế quản lý thương mại.
+ Nghiên cứu xác lập luận cứ khoa học trong tiến trình đổi mới và hoàn
thiện chính sách & cơ chế quản lý thương mại.
+ Tư vấn và thực hiện các dịch vụ về hoạch định chính sách & cơ chế
quản lý thương mại.
+ Nghiên cứu chính sách phát triển thương mại nội địa, thương mại quốc
tế và hội nhập.
* Ban nghiên cứu thị trường:
+ Nghiên cứu các vấn đề về thị trường hàng hoá, dịch vụ, quan hệ cung
cầu, xu hướng phát triển của thị trường trong nước và quốc tế.
+ Nghiên cứu và đánh giá các chính sách trong nước và quốc tế đối với
từng mặt hàng, từng thị trường cụ thể.
+ Là đầu mối phối hợp với cơ quan hữu quan ngoài Viện về các vấn đề
liên quan đến thương mại, thị trường trong nước và quốc tế.
+ Tư vấn thị trường cho các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài
nước.
* Văn phòng:
Sinh viên: Trần Thị Thanh – KTQT 47
5
Báo cáo thực tập tổng hợp - Viện nghiên cứu Thương mại
+ Thực hiện chức năng tham mưu giúp Viện trưởng về các lĩnh vực: tổ
chức các bộ. đào tạo, lao động tiền lương, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng cơ
bản, hành chính, quản trị, công tác đối nội và đối ngoại theo quy định về lề lối
làm việc của Viện.
+ Tổng hợp và giúp Viện trưởng trong việc phối hợp các hoạt động của
Viện đúng quy định về lề lối và công tác trong Viện.
+ Giúp Viện trưởng tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi, duy trì việc
thực hiện các chế độ chính sách, luật lao động trong Viện.
* Phòng tài chính kế toán:
+ Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Viện trong công tác xây dựng dự
toán hàng năm đối với từng loại nguồn phí.
+ Báo cáo thường xuyên, kịp thời cho lãnh đạo tình hình sử dụng kinh phí
của Viện: tư vấn, đề xuất với lãnh đạo Viện trong việc tạo thêm nguồn kinh phí
hoạt động cũng như việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.
* Phân viện nghiên cứu thương mại Thành phố Hồ Chí Minh:
+ Đại diện cho Viện Nghiên cứu Thương mại thực hiện hoạt động của
Viện tại khu vực này: phân Viện tại TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm thường
xuyên báo cáo về tình hình kinh tế và thương mại của các tỉnh này cho trụ sở
chính của Viện tại Hà Nội và liên hệ với các Sở thương mại tỉnh để thực hiện đề
tài nghiên cứu và quy hoạch.
* Trung tâm tư vấn và đào tạo kinh tế thương mại:
+ Tổ chức các hoạt động tư vấn về phát triển thương mại, đầu tư và trợ
giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
+ Tổ chức thực hiện đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ.
Sinh viên: Trần Thị Thanh – KTQT 47
6
Báo cáo thực tập tổng hợp - Viện nghiên cứu Thương mại
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI
`
Sinh viên: Trần Thị Thanh – KTQT 47
7
Viện trưởng
Các phó
viện trưởng
Ban nghiên cứu
chiến lược phát
triển thương mại
Ban nghiên cứu
chính sách và cơ
chế quản lý
Thương mại
Ban nghiên cứu thị
trường
Ban nghiên cứu
thương mại và
môi trường
Phòng quản lý
Khoa học và Đào
tạo
Phòng hợp tác
Quốc tế
Phòng thông tin
tư liệu
Phòng Nghiên cứu
Phát triển Dự án
Văn phòng
Phòng tài chính
kế toán
Phân viện Nghiên
cứu Thương mại
tại
TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm Tư vấn
và Đào tạo kinh tế
Thương mại
Báo cáo thực tập tổng hợp - Viện nghiên cứu Thương mại
1.4. Chức năng của Viện
Viện Nghiên cứu Thương mại có chức năng nghiên cứu những vấn đề
thương mại như chiến lược và quy hoạch phát triển thương mại, chính sách và
cơ chế phát triển thương mại, nghiên cứu tình hình thị trường trong nước và
quốc tế, dự báo xu hướng phát triển của thị trường hàng hoá và dịch vụ thế giới
cũng như của Việt Nam… tổ chức đào tạo trên đại học, đào tạo và bồi dưỡng về
nghiệp vụ, nâng cao trình độ và cung cấp các dịch vụ tư vấn, thông tin thương
mại.
1.5. Nhiệm vụ của Viện
• Nghiên cứu các luận cứ khoa học phục vụ xây dựng chiến lược, quy
hoạch phát triển thương mại và thị trường;
• Nghiên cứu đổi mới và hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý thương mại;
• Nghiên cứu kinh tế và thương mại thế giưói, các tổ chức kinh tế &
thương mại quốc tế và các vấn đề liên quan đến hoạt động thương mại của Việt
Nam;
• Nghiên cứu và dự báo về thị trường hàng hoá, thị trường dịch vụ trong
nước và quốc tế;
• Nghiên cứu những vấn đề về thương mại liên quan đến môi trường của
Việt Nam;
• Tổ chức đào tạo trên đại học chuyên ngành kinh tế thương mại;
• Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng về nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên
môn, công nghệ thông tin và ngoại ngữ cho cán bộ thương mại;
• Cung cấp các dịch vụ tư vấn chất lượng cao cho các tổ chức, doanh
nghiệp và cá nhân cả trong và ngoài nước về những lĩnh vực nghiên cứu chuyên
sâu của Viện;
• Hợp tác nghiên cứu, đào tạo và trao đổi thông tin khoa học thương mại với
Sinh viên: Trần Thị Thanh – KTQT 47
8
Báo cáo thực tập tổng hợp - Viện nghiên cứu Thương mại
các tổ chức nghiên cứu, các trường đại học, các nhà khoa học trong và ngoài nước…
Chương 2: Tình hình hoạt động của Viện nghiên cứu Thương mại trong 4
năm 2005, 2006, 2007, 2008
2.1. Công tác nghiên cứu khoa học
Năm 2005, Viện Nghiên cứu Thương mại tiếp tục triển khai thực hiện 02
đề tài cấp Nhà nước và 21 đề tài NCKH cấp Bộ từ năm trước chuyển sang, đồng
thời được Bộ giao 12 đề tài và đấu thầu thành công 17 đề tài NCKH. Đã và đang
triển khai nghiên cứu một số dự án qui hoạch phát triển thương mại, qui hoạch
phát triển hệ thống chợ và quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu với
các địa phương, trong đó có 7 dự án được UBND các tỉnh thông qua.
Năm 2006, Viện Nghiên cứu Thương mại tiếp tục triển khai 01 đề tài cấp
Nhà nước, 30 đề tài NCKH cầp Bộ và nhiệm vụ Nhà nước về bảo vệ môi trường
từ năm khác chuyển sang. Cuối năm 2005 đã hoàn thành nghiệm thu cấp cơ sở
tất cả các đề tài chuyển tiếp và nghiệm thu cấp Bộ 11 đề tài (trong đó có 06 đề
tài đạt loại xuất sắc. Cũng trong năm này Viện đã đấu thầu thành công 09 đề tài
NCKH và nhiệm vụ Nhà nước về bảo vệ môi trường.
Năm 2007, Viện Nghiên cứu Thương mại tiếp tục triển khai thực hiện 12
đề tài NCKH cấp Bộ và nhiệm vụ Nhà nước về bảo vệ môi trường từ năm trước
chuyển sang. Cũng trong năm này Viện đã đấu thầu thành công 16 đề tài NCKH
và nhiệm vụ Nhà nước về bảo vệ môi trường. Cuối năm 2006, Viện đã hoàn
thành nghiệm thu cấp cơ sở tất cả các đề tài, nhiệm vụ, trong đó có 01 đề tài đã
nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc.
Năm 2008, Viện Nghiên cứu Thương mại tiếp tục triển khai thực hiện 11
đề tài NCKH cấp Bộ và 13 nhiệm vụ Nhà nước về môi trường từ năm 2007
chuyển sang. Trong 6 tháng đầu năm 2008, dã hoàn thành nghiệm thu cấp Bộ
các đề tài và nhiệm vụ môi trường năm 2007 chuyển sang trong đó có 07 đề tài
và nhiệm vụ được đánh giá xuất sắc, 16 đề tài đạt loại khá, 01 nhiệm vụ môi
Sinh viên: Trần Thị Thanh – KTQT 47
9
Báo cáo thực tập tổng hợp - Viện nghiên cứu Thương mại
trường được dánh giá đạt loại yêu cầu. Cuối năm 2008, 15 đề tài NCKH và 1
trong 3 nhiệm vụ môi trường giao trong năm 2008 đã được nghiệm thu cấp Bộ
trong đó có 4 đề tài và nhiệm vụ được dánh giá xuất sắc, 11 đạt loại khá, 01 đề
tài đươch đánh giá đạt yêu cầu, 02 nhiệm vụ môi trường đã nghiệm thu cơ sở
đang chờ bảo vệ cấp Bộ.
2.2. Công tác đào tạo
* Về đào tạo trên đại học
Năm 2005, Viện đã tuyển được 08 NCS theo chỉ tiêu của Bộ, năng tổng
số NCS đang ngiên cứu học tập lên 20 NCS, trong đó đã tổ chức cho 02 NCS
bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Nhà nước; 02 NCS bảo vệ luận án tiến sĩ ở cấp bộ
môn. Đồng thời thực hiện đầy đủ và nghiêm túc qui chế, quy trình đào tạo tiến sĩ
tại Viện.
Năm 2006, Viện đã tuyển được 05 NCS theo chỉ tiêu Nhà nước, năng
tổng số NCS đang nghiên cứu, học tập lên 23 NCS, trong đó đã tổ chức cho 02
NCS bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Nhà nước; 01 NCS bảo vệ luận án cấp bộ môn.
Đồng thời, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc qui chế, quy trình đào tạo tiến sĩ tại
Viện.
Năm 2007, Viện đã tuyển được 04 NCS theo chỉ tiêu của Nhà nước, nâng
tổng số NCS dang nghiên cứu, học tập lên 26 NCS, trong đó đã tổ chức cho 01
NCS bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Nhà nước, 01 NCS bảo vệ luận án tiến sĩ cấp bộ
môn. Đồng thời, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc qui chế, quy trình đào tạo tiến
sĩ tại Viện.
Năm 2008, Viện có 02 NCS đã bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Bộ môn, 04
NCS bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Nhà nước và tuyển được 08 NCS, các NCS khác
đang được đào tạo theo đúng kế hoạch.
* Về tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ
Năm 2005, Trung tâm tư vấn và đào tạo kinh tế thương mại đã mở lớp
đào tạo tiếng Anh chuyên ngành thương mại, 01 lớp tiếng Trung và 05 lớp tin
Sinh viên: Trần Thị Thanh – KTQT 47
10
Báo cáo thực tập tổng hợp - Viện nghiên cứu Thương mại
học văn phòng cho các đối tượng có nhu cầu nâng cao trình độ. Đặc biệt, đã tổ
chức được 11 lớp học về hội nhập kinh tế quốc tế cho 1513 lượt học viên ở các
tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổ chức xúc tiến và Quản lý dự án đã thực hiện
05 hợp đồng tư vấn và dịch vụ về tổ chức các cuộc hội thảo quốc tế và các khoá
đào tạo về quản lý lưu thông hàng hoá trên thị trường nội địa, xây dựng và quản
lý chợ, quản lý chiến lược trong các tổ chức công và doanh nghiệp thương
mại… trong khuôn khổ dự án “Xây dựng năng lực Bộ Thương mại” do Chính
phủ Phần Lan tài trợ giai đoạn II.
Năm 2006, Trung tâm tư vấn và đào tạo kinh tế thương mại mở 03 lớp
đào tạo tiếng Anh chuyên ngành thương mại, 01 lớp tiếng Trung và 05 lớp tin
học văn phòng cho các đối tượng là cán bộ trong ngành theo chỉ tiêu của Bộ
giao và cho các đối tượng có nhu cầu nâng cao trình độ. Đặc biệt, đã tổ chức
được 09 lớp học về hội nhập kinh tế quốc tế cho trên 1200 lượt học viên ở các
tỉnh, thành phố trong cả nước và phối hợp với doanh nghiệp trực thuộc Bộ
Thương mại mở 08 lớp về cổ phần hoá. Phòng nghiên cứu và phát triển dự án đã
tổ chức 04 lớp đào tạo về “Xây dựng và phát triển hệ thống phân phối hàng hoá
ở Việt Nam”cho các cán bộ Bộ Thương mại và cán bộ quản lý các Sở thương
mại trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối hàng hoá của
Việt Nam” do Bộ Thương mại Việt Nam, Metro Cash & Carry Việt Nam và
GTZ phối hợp thục hiện; tổ chức lớp đào tạo về kiến thức và nghiệp vụ quản lý
chợ cho cán bộ nhân viên (CBNV) Tổng công ty thương mại Sài Gòn, cho cán
bộ nhân viên Sở thương mại và các ban quản lý chợ tỉnh Hải Dương.
Năm 2007, Trung tâm tư vấn và dào tạo kinh tế thương mại mở 03 lớp
đào tạo tiếng Anh chuyên ngành thương mại, 01 lớp tiếng Trung và 02 lớp tin
học văn phòng cho các đối tượng có nhu cầu nâng cao trình độ. Đặc biệt, đã tổ
chức được 20 lớp về hội nhấp kinh tế quốc tế cho trên 2620 lượt học viên và
phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp mở 16 lớp bồi dưỡng kiến thức về
thương mại cho các ngành và các địa phương theo yêu cầu.
Sinh viên: Trần Thị Thanh – KTQT 47
11
Báo cáo thực tập tổng hợp - Viện nghiên cứu Thương mại
Năm 2008, Trung tâm tư vấn và đào tạo kinh tế thương mại thuộc Viện
Nghiên cứu Thương mại đã tổ chức được 38 lớp học về hội nhập kinh tế quốc tế
cho gần 4000 lượt học viên tại 18 tỉnh, thảnh phố trong cả nước, tổ chức 02 lớp
tiếng Anh thương mại và 02 lớp tiếng Trung Quốc cho 150 học viên là công
chức, viên chức ngành công thương.
Ngoài ra, đã thực hiện hợp đồng tư vấn và dịch vụ về tổ chức các cuộc hội
thảo quốc tế và các khoá đào tạo về quản lý lưu thông hàng hoá trên thị trường
nội địa, xây dựng và quản lý chợ, quản lý ciến lược trong các tổ chức công và
doanh nghiệp thương mại, xây dựng và phát triển hệ thống phân phối hàng hoá ở
Việt Nam trong khuôn khổ các dụe án do nước ngoài tài trợ.
* Về công tác đào tạo nâng cao trình độ cán bộ của Viện
Năm 2005, Viện có 05 cán bộ nghiên cứu khoa học đang theo học NCS
(đào tạo tiến sĩ) và 06 cán bộ đang theo học cao học (đào tạo tiến sĩ), trong đó có
01 NCS và 01 học viên cao học đang theo học tại nước ngoài. Nhiều cán bộ của
Viện đã tích cực theo học các lớp học ngắn hạn, các lớp ngoại ngữ, vi tính để
nâng cao trình độ chuyên môn. Một số cán bộ khoa học của Viện đã tích cực
tham gia các cuộc hội thảo trong nước và quốc tế, tích cực viết bài cho báo, tạp
chí và trả lời phỏng vấn báo chí và truyền hình…
Năm 2006, Viện có 05 cán bộ nghiên cứu khoa học đang theo học NCS
(đào tạo tiến sĩ) và 04 cán bộ đang theo học cao học (đào tạo thạc sĩ), trong đó
có 01 NCS đang theo học ở nước ngoài. Nhiều cán bộ của Viện đang theo học
các lớp học ngắn hạn, các lớp ngoại ngữ, vi tính để nâng cao trình độ chuyên
môn. Một số cán bộ khoa học của Viện đã tích cực tham gia các cuộc hội thảo
trong nước và quốc tế, tích cực viết bài cho báo và tạp chí.
Năm 2007, Viện có 06 cán bộ nghiên cứu khoa học đang theo học nghiên
cứu sinh và 04 cán bộ đang theo học cao học, trong đó có 01 NCS đang học tại
nước ngoài. Nhiều cán bộ của Viện đang theo học các lớp học ngắn hạn về ngoại
ngữ, vi tính để nâng cao trình độ chuyên môn. Một số cán bộ khoa học của Viện
Sinh viên: Trần Thị Thanh – KTQT 47
12
Báo cáo thực tập tổng hợp - Viện nghiên cứu Thương mại
đã tích cực tham gia các cuộc hội thảo trong nước và quốc tế, tích cực viết báo,
tạp chí…
Năm 2008, Viện có 06 cán bộ nghiên cứu khoa học đang theo học nghiên
cứu sinh và 05 cán bộ đang theo học cao học, trong đó có 01 NCS đang theo học
ở nước ngoài. Nhiều cán bộ của Viện đang theo học các lớp học ngắn hạn về
ngoại ngữ, vi tính để nâng cao trình độ chuyên môn. Một số cán bộ khoa học của
Viện đã tích cực tham gia các cuộc hội thảo trong nước và quốc tế, tích cực viết
bài cho báo, tạp chí và trả lời phỏng vấn báo chí.
2.3. Công tác hợp tác quốc tế
Năm 2005, Viện đã ký hợp tác nghiên cứu khoa học với Viện Nghiên cứu
Đông Nam Á thuộc Viện khoa học xã hội tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), ký kết
văn bản ghi nhớ với Viện ngoại thương Ấn Độ và ký dự án hợp tác nghiên cứu
khoa học với trường đại học Wolongong (Ôxtraaylia). Ngoài ra, Viện tiếp tục
triển khai tiểu dự án hỗ trợ của Chính phủ Thuỵ Điển. Viện đã mời đoàn cán bộ
Viện nghiên cứu Đông Nam Á, Viện khoa học xã hội tỉnh Quảng Tây tham gia
hội thảo khoa học “Thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc
tế” tại TP.Hò Chí Minh. Viện đã tham gia hội thảo khoa học với chủ đề “Phát
hut ưu thế cửa khẩu Trung Quốc - Việt Nam, thúc đẩy hợp tác Trung Quốc –
ASEAN” tại Bằng Tường và thành phố Nam Ninh (Quảng Tây – Trung Quốc).
Năm 2006, Viện tiếp tục triển khai dự án “Hiệp hội thương mại tự do
ASEAN+3 và tác động của nó tới thương mại Việt Nam – Oxtraaylia” giữa Viện
Nghiên cứu thương mại với trường đại học Victoria và tiểu dự án hỗ trợ của
Chính phủ Thuỵ Điển. Ngoài ra, Viện đã tiếp và làm việc với cán bộ Viện
Nghiên cứu Đông Nam Á - Viện khoa học xã hội tỉnh Quảng Tây, Viện khoa
học xã hội tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) và trường đại học Chuo (Nhật Bản).
VIện đã trực tiếp tổ chức cho 07 đoàn cán bộ của Viện với 28 lượt người ra
nước ngoài để học tập kinh nghiệm phát triển và quản lý thương mại của các
nước.
Sinh viên: Trần Thị Thanh – KTQT 47
13
Báo cáo thực tập tổng hợp - Viện nghiên cứu Thương mại
Năm 2007, Viện tiếp tục triển khai dự án “Hiệp định thương mại tự do
ASEAN+3 và tác động của nó tới thương mại Việt Nam – Ôxtrâylia” giữa Viện
Nghiên cứu Thương mại với trường đại học Victoria và chuẩn bị giai đoạn II dự
án SIDA của Chính phủ Thụy Điển. Ngoài ra, Viện đã tiếp và làm việc với đoàn
các bộ Viện khoa học xã hội tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Uỷ ban Nhật - Việt…
Viện đã trực tiếp tổ chức cho 07 đoàn cán bộ của Viện với 32 lượt người ra nước
ngoài để học tập kinh nghiệm phát triển và quản lý thương mại của cả nước.
Năm 2008, Viện đã chú trọng đến công tác hợp tác quốc tế để mở rộng
hợp tác nghiên cứu khoa học và trao đổi thông tin, Viện đã có quan hệ hợp tác
khá chặt chẽ với Trung tâm nghiên cứu Quốc vụ viện Trung Quốc, Viện Khoa
học xã hội tỉnh Quảng Tây, tỉnh Vân Nam – Trung Quốc và trường đại học
Victoria – Ôxtrâylia.
Cũng trong năm này Viện đã cử 01 đoàn cán bộ sang trường Đại học
Victoria (Ôxtrâylia) công bố kết quả và kết thúc dự án “Hiệp định ASEAN+3 và
tác động đối với thương mại Việt Nam – Ôxtrâylia”, tổ chức 03 đoàn cán bộ đi
nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về tổ chức hệ thống phân phối tại Vương quốc
Anh, Ôxtrâylia, Đài Loan và 01 đoàn đi Thái Lan nghiên cứu về thương mại hoá
các sản phẩm thân thiện với môi trường.
2.4. Công tác thông tin tư liệu
Năm 2005, Viên đã chú trọng nâng cao và đổi mới hoạt động thông tin,
thư viện để phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo NCS của Viện.
Đã phát hành kỷ yếu giới thiệu về kết quả nghiên cứu khoa học của Viện và các
bản tin chuyên đề về lĩnh vực kinh tế - thương mại, thường xuyên bổ sung sách
báo cho thư viện, cung cấp thông tin định kỳ và đề xuất theo yêu cầu của Bộ,
tham gia biên soạn ấn phẩm về cục diện kinh tế thế giới, dự báo tình hình thị
trường và thương mại hàng năm, biên soạn và xuất bản 03 cuốn sách tham khảo
cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Sinh viên: Trần Thị Thanh – KTQT 47
14

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất