Bồi dưỡng rèn luyện ý thức kỉ luật quan sự của học viên đào tạo sĩ quan - Tài liệu tham khảo


4
ĐTSQ ở các NTQĐ hiện nay. Do đó, đề tài luận án sẽ không trùng lặp
với các công trình đã đợc công bố.
3. Mục đích, nhiệm vụ, đối tợng và phạm vi nghiên cứu của
luận án
* Mục đích nghiên cứu:
Góp phần luận giải, làm rõ thêm cơ sở lý luận, thực tiễn và đề
xuất những giải pháp cơ bản bồi dỡng rèn luyện ý thức KLQS của học
viên ĐTSQ ở các NTQĐ hiện nay.
* Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Phân tích làm rõ những vấn đề cơ bản về ý thức KLQS và bồi
dỡng rèn luyện ý thức KLQS của học viên ĐTSQ ở các NTQĐ.
- Đánh giá đúng thực trạng và rút ra một số kinh nghiệm bồi
dỡng rèn luyện ý thức KLQS của học viên ĐTSQ ở các NTQĐ hiện nay.
- Xác định phơng hớng và đề xuất những giải pháp cơ bản bồi
dỡng rèn luyện ý thức KLQS của học viên ĐTSQ ở các NTQĐ hiện nay.
* Đối tợng nghiên cứu:
Bồi dỡng rèn luyện ý thức KLQS của học viên ĐTSQ ở các NTQĐ
* Phạm vi nghiên cứu:
Luận án nghiên cứu quá trình bồi dỡng rèn luyện ý thức KLQS
chủ yếu với đối tợng học viên ĐTSQ ở các NTQĐ theo hình thức đào
tạo cơ bản, tập trung, dài hạn, đợc tuyển chọn qua thi tuyển theo quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng. Những t liệu, số
liệu sử dụng trong luận án đợc giới hạn chủ yếu từ năm 2000 đến nay.
Đối tợng điều tra bằng phiếu trng cầu ý kiến theo mẫu đối với học
viên ĐTSQ ở một số Học viện, Trờng sĩ quan khu vực phía Bắc.
4. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phơng pháp nghiên cứu
* Cơ sở lý luận của luận án:
Là hệ thống các quan điểm của chủ nghiã Mác - Lênin, t tởng
Hồ Chí Minh, các văn kiện, nghị quyết của Đảng, các chỉ thị, nghị
quyết của Đảng uỷ Quân sự Trung ơng và Bộ Quốc phòng, Tổng cục
Chính trị về xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng
bớc hiện đại, các văn bản pháp luật, chỉ thị quy định về kỷ luật quân
đội và giáo dục, rèn luyện KLQS.

5
* Cơ sở thực tiễn:
Tình hình ý thức KLQS và thực tiễn bồi dỡng rèn luyện ý thức
KLQS của học viên ĐTSQ ở các NTQĐ; kết quả điều tra, khảo sát thực
tiễn do tác giả thực hiện, những t liệu và số liệu tổng kết của các cơ
quan chức năng về tình hình kỷ luật, giáo dục rèn luyện kỷ luật của
học viên ĐTSQ.
*Phơng pháp nghiên cứu:
Dựa trên cơ sở phơng pháp luận của chủ nghĩa Mác- Lênin, đề
tài sử dụng tổng hợp các phơng pháp của các khoa học liên ngành và
chuyên ngành, trong đó chú trọng các phơng pháp kết hợp lô gíc và
lịch sử, phân tích - tổng hợp, điều tra khảo sát, tổng kết thực tiễn và
phơng pháp xin ý kiến chuyên gia.
5. Những đóng góp mới về mặt khoa học của luận án
- Xây dựng quan niệm bồi dỡng rèn luyện ý thức KLQS của học
viên ĐTSQ ở các NTQĐ.
- Góp phần tổng kết một số kinh nghiệm bồi dỡng rèn luyện ý
thức KLQS của học viên ĐTSQ ở các NTQĐ.
- Đề xuất những giải pháp cơ bản bồi dỡng rèn luyện ý thức
KLQS của học viên ĐTSQ ở các NTQĐ hiện nay.
6. ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án
Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp thêm cơ sở khoa học
giúp cấp uỷ, cán bộ chủ trì, cơ quan chức năng các cấp lãnh đạo, chỉ
đạo, tổ chức tốt hoạt động bồi dỡng rèn luyện ý thức KLQS của học
viên ĐTSQ, góp phần nâng cao chất lợng giáo dục, đào tạo và xây
dựng NTQĐ chính quy, mẫu mực, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội
hiện nay.
Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu,
giảng dạy, học tập ở các NTQĐ.
7. Kết cấu của luận án
Luận án gồm: mở đầu, 3 chơng (6 tiết), kết luận, danh mục các
công trình nghiên cứu của tác giả đã công bố có liên quan đến đề tài
luận án, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục.

6
Chơng 1
Những vấn đề cơ bản về ý thức kỷ luật quân sự
v bồi dỡng rèn luyện ý thức kỷ luật quân sự
của học viên đo tạo sĩ quan ở các
nh trờng quân đội
1.1. Kỷ luật quân sự và ý thức kỷ luật quân sự của học viên
đào tạo sĩ quan ở các nhà trờng quân đội
1.1.1. Học viên đào tạo sĩ quan và kỷ luật quân sự của học viên
đào tạo sĩ quan ở các nhà trờng quân đội
* Học viên đào tạo sĩ quan ở các nhà trờng quân đội
Là những thanh niên, hạ sĩ quan, binh sĩ u tú, có đủ điều kiện,
tiêu chuẩn tuyển sinh của Bộ Quốc phòng, đã trúng tuyển (hoặc đợc
cử tuyển) vào NTQĐ, đợc đào tạo cơ bản, toàn diện theo mô hình,
mục tiêu xác định, tốt nghiệp ra trờng trở thành sĩ quan, đảng viên,
có trình độ đại học, đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ,
chức trách đợc giao.
*Những đặc điểm cơ bản của học viên đào tạo sĩ quan
- Học viên ĐTSQ ở các NTQĐ đợc tuyển chọn chặt chẽ, chất
lợng ngày càng cao.
- Học viên ĐTSQ ở các NTQĐ có tuổi đời còn trẻ, năng động,
sáng tạo, nhanh nhậy với cái mới, nhng bản lĩnh, nhân cách đang
trong quá trình hình thành, phát triển.
- Hầu hết học viên ĐTSQ có xu hớng nghề nghiệp quân sự rõ
ràng, tích cực trong học tập, rèn luyện.
- Học viên ĐTSQ đa dạng về cơ cấu vùng miền, dân tộc, thành
phần xuất thân.
- Học viên ĐTSQ có kiến thức cơ bản về pháp luật và có nhu cầu
tự giác chấp hành KLQS.
- Trong các NTQĐ học viên ĐTSQ đợc học tập, rèn luyện trong
môi trờng s phạm quân sự, hoạt động theo điều lệnh, điều lệ quân
đội và chế độ quy định chặt chẽ, thống nhất.
* Kỷ luật quân sự
Kỷ luật quân sự là sự tuân thủ nghiêm ngặt và chính xác mọi quy
định của pháp luật Nhà nớc, điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của

7
quân đội, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, đảm bảo cho mọi hoạt động
của quân đội trên mọi lĩnh vực đều đợc chỉ huy, quản lý thống nhất, có
hiệu quả, phát huy đợc trí tuệ, sức mạnh của tổ chức quân đội.
* Quan niệm KLQS của học viên ĐTSQ ở các NTQĐ là tổng thể
những điều luật của Hiến pháp, pháp luật Nhà nớc, kỷ luật quân đội,
điều lệ, quy tắc, quy chế, quy định ở nhà trờng, đòi hỏi mọi học viên
phải nắm vững, tuân thủ triệt để, chấp hành nghiêm túc trong quá trình
học tập, rèn luyện ở NTQĐ, tạo nên sự thống nhất cao trong mọi hoạt
động, thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu đào tạo, góp phần xây dựng
đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng nhà trờng chính quy mẫu mực.
1.1.2.ý thức kỷ luật quân sự của học viên đào tạo sĩ quan ở các
nhà trờng quân đội

* Quan niệm ý thức KLQS của học viên ĐTSQ
Trên cơ sở phân tích làm rõ một số vấn đề về ý thức, ý thức
KLQS, luận án đã trình bày quan niệm về ý thức KLQS của học viên
ĐTSQ ở các NTQĐ là một phẩm chất nhân cách của học viên ĐTSQ,
phản ánh trình độ nhận thức, tình cảm, niềm tin và ý chí quyết tâm
chấp hành Hiến pháp, pháp luật Nhà nớc, kỷ luật quân đội và những
điều lệ, chế độ quy định ở nhà trờng theo yêu cầu của mô hình, mục
tiêu đào tạo, yêu cầu xây dựng nhà trờng chính quy mẫu mực.
* Những yếu tố cấu thành ý thức KLQS của học viên ĐTSQ gồm:
tri thức về KLQS, tình cảm, niềm tin về KLQS và ý chí quyết tâm chấp
hành KLQS. Những yếu tố này có mối quan hệ biện chứng với nhau,
thờng xuyên vận động, phát triển.
* Đặc trng cơ bản của ý thức KLQS ở học viên ĐTSQ
- Tính tự giác mới đợc hình thành, cha ổn định, cha hoàn
thiện; tính nghiêm minh cha vững chắc.
- ý thức KLQS của học viên ĐTSQ luôn gắn liền với thực tiễn
hoạt động quân sự và nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo mục tiêu, yêu
cầu đào tạo ở các NTQĐ
* Những biểu hiện của ý thức KLQS ở học viên ĐTSQ
Thứ nhất, mức độ hiểu biết của học viên ĐTSQ về pháp luật Nhà
nớc, KLQS và trình độ vận dụng tri thức, hiểu biết trong chấp hành kỷ
luật quân đội.

8
Thứ hai, ý thức KLQS của học viên ĐTSQ ở các NTQĐ biểu hiện
ở thái độ trách nhiệm chấp hành các chế độ quy định học tập, rèn
luyện hàng ngày.
Thứ ba, ý thức KLQS của học viên ĐTSQ ở các NTQĐ biểu hiện
ở việc chấp hành nghiêm các quy định, chế độ học tập, rèn luyện, công
tác và xây dựng đơn vị chính quy.
1.2. Những vấn đề cơ bản về bồi dỡng rèn luyện ý thức kỷ luật
quân sự của học viên đào tạo sĩ quan ở các nhà trờng quân đội
1.2.1. Quan niệm bồi dỡng rèn luyện ý thức kỷ luật quân sự
của học viên đào tạo sĩ quan ở các nhà trờng quân đội
Bồi dỡng rèn luyện đợc hiểu nh là một quan niệm kép, hai
hoạt động bồi dỡng và rèn luyện diễn ra đồng thời có mối quan hệ
chặt chẽ với nhau, không tách rời nhau. Cả hai hoạt động này đều là
hoạt động có mục đích của chủ thể tác động vào một đối tợng cụ thể,
nhằm đạt đợc một mục tiêu, nhiệm vụ nhất định. Theo đó có thể quan
niệm: Bồi dỡng rèn luyện ý thức KLQS của học viên ĐTSQ ở các
NTQĐ là một bộ phận cơ bản của quá trình giáo dục, đào tạo, gồm
tổng thể những hoạt động của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ quản lý, cơ
quan chức năng cùng sự nỗ lực tự bồi dỡng rèn luyện của học viên để
nâng cao trình độ hiểu biết về KLQS; xây dựng tình cảm, củng cố niềm
tin, nâng cao ý chí quyết tâm; hình thành thói quen tự giác chấp hành
nghiêm KLQS của học viên ĐTSQ.
Quan niệm trên chỉ rõ:
* Mục đích bồi dỡng rèn luyện ý thức KLQS của học viên ĐTSQ
nhằm nâng cao tri thức, hiểu biết đúng đắn, đầy đủ về KLQS, xây dựng
tình cảm, niềm tin sâu sắc và ý chí quyết tâm triệt để chấp hành pháp
luật Nhà nớc, điều lệnh, điều lệ của quân đội, chế độ quy định của
nhà trờng; góp phần làm cho học viên luôn tự giác, tích cực, chủ động
nâng cao kết quả trong học tập, rèn luyện, xây dựng những phẩm chất
nhân cách theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo, bảo đảm cho học viên sau khi
tốt nghiệp có tác phong làm việc theo chức trách, hành động theo điều
lệnh, lãnh đạo, chỉ huy, quản lý bộ đội giữ nghiêm kỷ luật, xây dựng đơn vị
vững mạnh toàn diện.

9
* Chủ thể bồi dỡng rèn luyện ý thức KLQS của học viên ĐTSQ ở
các NTQĐ là lãnh đạo, chỉ huy các cấp của các nhà trờng, trực tiếp là
lãnh đạo, chỉ huy đơn vị quản lý học viên ĐTSQ.
Các cấp uỷ đảng, từ đảng uỷ nhà trờng đến các chi uỷ, chi bộ ở
đơn vị quản lý học viên trực tiếp lãnh đạo mọi mặt hoạt động của đơn
vị, trong đó có bồi dỡng rèn luyện ý thức KLQS của học viên. Đây là
chủ thể lãnh đạo toàn bộ hoạt động bồi dỡng rèn luyện ý thức KLQS
của học viên ĐTSQ.
Ban giám đốc (Giám hiệu) nhà trờng cùng với hệ thống chỉ huy
các cấp, là chủ thể chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức bồi dỡng rèn
luyện ý thức KLQS của học viên ĐTSQ. Trong đó, cán bộ lãnh đạo, chỉ
huy ở các đơn vị quản lý học viên là chủ thể trực tiếp thực hiện các nội dung,
biện pháp bồi dỡng rèn luyện ý thức KLQS của học viên thuộc quyền.
* Lực lợng tiến hành: Đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ quan chức
năng là lực lợng tiến hành, tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh, Hội đồng quân nhân là lực lợng rất quan trọng, tham gia tích
cực vào quá trình bồi dỡng rèn luyện ý thức KLQS và quản lý KLQS
của học viên theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi xác định.
* Đối tợng của bồi dỡng rèn luyện ý thức KLQS là học viên
ĐTSQ ở các NTQĐ - những ngời đang trực tiếp đợc giáo dục đào tạo
theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo của NTQĐ. Trong môi trờng giáo dục
đào tạo, ngời học trở thành chủ thể của quá trình tự bồi dỡng rèn
luyện ý thức KLQS.
* Nội dung bồi dỡng rèn luyện ý thức KLQS của học viên ĐTSQ
ở các NTQĐ tập trung vào những vấn đề cơ bản sau:
Bồi dỡng nâng cao trình độ hiểu biết, vận dụng đúng đắn những
vấn đề cơ bản lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về kỷ luật của quân đội
cách mạng, bản chất kỷ luật của quân đội vô sản, về ý thức kỷ luật của
quân nhân cách mạng; quán triệt t tởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai
trò KLQS đối với nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội; quán
triệt quan điểm của Đảng về Nhà nớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa,
xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân và xây dựng
Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bớc hiện

10
đại vào trong học tập, rèn luyện của học viên ĐTSQ; bồi dỡng mục
tiêu, lý tởng chiến đấu, chức năng, nhiệm vụ của quân đội, chức trách
nhiệm vụ của học viên; đồng thời rèn luyện học viên chấp hành
nghiêm pháp luật Nhà nớc, kỷ luật quân đội, quy định của nhà trờng.
Bồi dỡng cho học viên nhận rõ bản chất, âm mu, thủ đoạn phá
hoại của kẻ thù, những tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trờng,
mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội của đất
nớc, địa bàn đóng quân.
Bồi dỡng nâng cao tri thức, hiểu biết, nắm vững và thực hiện
nghiêm những nội dung, yêu cầu về Hiến pháp, pháp luật Nhà nớc,
các điều luật của Luật Quốc phòng, Luật sĩ quan, Luật nghĩa vụ quân
sự, kỷ luật quân đội.
Bồi dỡng cho học viên những kiến thức về chiến tranh hiện đại
có sử dụng vũ khí công nghệ cao; những kinh nghiệm vợt qua hoàn
cảnh, tình huống khó khăn dễ vi phạm kỷ luật qua từng năm học, khoá
học; những hiểu biết về các hình thức kỷ luật, cách thức xử lý kỷ luật,
biện pháp phấn đấu tiến bộ của học viên; tăng cờng rèn luyện tính tổ
chức, kỷ luật, tinh thần chịu đựng, ý chí quyết tâm vợt khó, vợt khổ
giành kết quả cao trong học tập, rèn luyện.
* Hình thức, biện pháp bồi dỡng rèn luyện
Một là, thông qua hình thức dạy - học chính khoá, ngoại khoá
dới sự điều khiển, tổ chức của đội ngũ cán bộ, giáo viên làm cho học
viên nắm vững kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên
ngành liên quan đến KLQS.
Hai là, thông qua quản lý, duy trì rèn luyện kỷ luật, thực hiện các
chế độ nề nếp chính quy, chế độ công tác, sinh hoạt hàng ngày ở đơn
vị, nhà trờng theo yêu cầu của điều lệnh, điều lệ quân đội và nguyên
tắc, chế độ sinh hoạt của các tổ chức nh: qua giao ban, hội ý rút kinh
nghiệm, qua đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt
Ba là, thông qua hình thức tự học tập, tự rèn luyện của học viên,
ngời học chủ động, tích cực tự bồi dỡng rèn luyện qua thực hiện các
chế độ, quy định học tập, rèn luyện, qua tập bài, thực tập, diễn tập

11
Bốn là, thông qua phong trào thi đua quyết thắng; kết hợp giữa
giáo dục chung với giáo dục riêng; thông qua việc xây dựng và hoạt
động của môi trờng văn hoá ở đơn vị học viên, hoạt động văn hoá văn
nghệ, thể thao, giải trí; quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần của
học viên, lấy gơng sáng về tinh thần trách nhiệm, vai trò tiền phong,
gơng mẫu trong học tập, rèn luyện và chấp hành kỷ luật của cán bộ,
giáo viên là biện pháp thiết thực để học viên học tập và noi theo.
* Căn cứ đánh giá bồi dỡng rèn luyện ý thức KLQS của học viên
ĐTSQ ở các NTQĐ
Thứ nhất, trình độ nhận thức, trách nhiệm, năng lực của tổ chức
đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chức năng, đội ngũ cán bộ, giáo viên đối
với bồi dỡng rèn luyện ý thức KLQS của học viên ĐTSQ.
Thứ hai, nền nếp duy trì các chế độ và việc thực hiện các nội
dung, hình thức, biện pháp bồi dỡng rèn luyện ý thức KLQS của học
viên ĐTSQ.
Thứ ba, mức độ chuyển biến về ý thức KLQS và kết quả chấp hành
KLQS của học viên ĐTSQ theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Cụ thể ở:
Trình độ hiểu biết của học viên ĐTSQ về KLQS đợc đánh giá ở việc
nhận thức về vị trí, vai trò, tính cấp thiết, yêu cầu của KLQS, nhiệm vụ,
trách nhiệm của học viên ĐTSQ trong giữ nghiêm KLQSMức độ phát triển
năng lực tự bồi dỡng rèn luyện ý thức KLQS của học viên ĐTSQ đợc
thể hiện trên thực tế.
Khả năng duy trì, quản lý kỷ luật của học viên ĐTSQ trên các
cơng vị so với mô hình, mục tiêu đào tạo của nhà trờng. Đó là khả
năng duy trì, quản lý kỷ luật của phân đội.
Những căn cứ trên là một thể thống nhất, có quan hệ chặt chẽ với
nhau. Thực tiễn hoạt động quân sự, nhiệm vụ ở các NTQĐ thờng
xuyên vận động, phát triển. Vì vậy, ý thức KLQS của học viên cũng
chịu ảnh hởng, tác động. Do đó, việc xác định căn cứ đánh giá hoạt
động bồi dỡng rèn luyện ý thức KLQS của học viên ĐTSQ ở các
NTQĐ cũng phải không ngừng đợc bổ sung cho phù hợp.

12
1.2.2. Vai trò bồi dỡng rèn luyện ý thức kỷ luật quân sự của
học viên đào tạo sĩ quan ở các nhà trờng quân đội
Một là, bồi dỡng rèn luyện ý thức KLQS trực tiếp ảnh hởng tới
kết quả học tập, phấn đấu của học viên ĐTSQ, góp phần nâng cao chất
lợng đào tạo ở các NTQĐ.
Hai là, bồi dỡng rèn luyện ý thức KLQS trực tiếp góp phần hoàn
thiện phẩm chất nhân cách ngời học viên ĐTSQ và tơng lai là ngời
cán bộ quân đội cách mạng.
Ba là, bồi dỡng rèn luyện ý thức KLQS của học viên ĐTSQ góp
phần quan trọng xây dựng đơn vị học viên vững mạnh toàn diện, xây
dựng nhà trờng chính quy mẫu mực.
Bốn là, bồi dỡng rèn luyện ý thức KLQS của học viên ĐTSQ ở
các NTQĐ trực tiếp góp phần đấu tranh ngăn chặn những hiện tợng vi
phạm pháp luật, kỷ cơng, phòng ngừa ảnh hởng của t tởng, đạo
đức, lối sống, văn hoá xấu độc.
1.2.3. Những vấn đề có tính nguyên tắc bồi dỡng rèn luyện ý thức
kỷ luật quân sự của học viên đào tạo sĩ quan ở các nhà trờng quân đội
Thứ nhất, bồi dỡng rèn luyện ý thức KLQS của học viên ĐTSQ ở
các NTQĐ phải xuất phát và nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu
cầu đào tạo.
Thứ hai, thờng xuyên đảm bảo tính toàn diện, thiết thực trong
bồi dỡng rèn luyện ý thức KLQS của học viên ĐTSQ.
Thứ ba, kết hợp bồi dỡng nâng cao trình độ nhận thức KLQS của
học viên với duy trì nghiêm kỷ luật và chủ động rèn luyện trong thực
tiễn, xử lý nghiêm minh, kịp thời những vi phạm kỷ luật trong đơn vị
Thứ t, kết hợp chặt chẽ giữa sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của
nhà trờng với gia đình, đoàn thể chính trị xã hội và tự bồi dỡng tự
rèn luyện ý thức KLQS của bản thân học viên.
Kết luận chơng 1
Luận án xây dựng, làm rõ quan niệm, những yếu tố cấu thành,
những biểu hiện cơ bản ý thức KLQS và bồi dỡng rèn luyện ý thức
KLQS của học viên ĐTSQ; khẳng định vai trò, xác định những vấn đề
có tính nguyên tắc bồi d
ỡng rèn luyện ý thức KLQS của học viên

13
Chơng 2
Thực trạng v một số kinh nghiệm bồi dỡng
rèn luyện ý thức kỷ luật quân sự của học viên đo
tạo sĩ quan ở các nh trờng quân đội
2.1. Thực trạng bồi dỡng rèn luyện ý thức kỷ luật quân sự
của học viên đào tạo sĩ quan ở các nhà trờng quân đội
2.1.1.Những u điểm cơ bản
Một là, nhiều cấp uỷ, cán bộ chủ trì các cấp, cơ quan chức năng,
đội ngũ cán bộ, giáo viên trong các NTQĐ đã có nhận thức đúng về vai
trò, sự cần thiết và có trách nhiệm cao đối với bồi dỡng rèn luyện ý
thức KLQS của học viên ĐTSQ.
Hai là, các nhà trờng đã xác định rõ và luôn chủ động cụ thể hoá
nội dung, vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhiều hình thức, biện pháp bồi
dỡng rèn luyện ý thức KLQS của học viên ĐTSQ cơ bản phù hợp với
đặc điểm các đối tợng học viên, theo yêu cầu của từng năm, khoá học.
Ba là, mức độ chuyển biến về ý thức KLQS của học viên ĐTSQ ở
các NTQĐ có sự tiến bộ khá vững chắc.
2.1.2. Những mặt hạn chế
Một là, một số cấp uỷ, cán bộ chủ trì, cơ quan chức năng và đội
ngũ cán bộ, giáo viên nhận thức cha đầy đủ, trách nhiệm cha cao
trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức bồi dỡng rèn luyện ý thức KLQS
của học viên ĐTSQ.
Hai là, nội dung bồi dỡng rèn luyện ý thức KLQS cho học viên
ĐTSQ có nơi còn chậm đợc đổi mới và cụ thể hoá; hình thức, biện
pháp bồi dỡng rèn luyện còn thiếu linh hoạt, mang tính áp đặt, ít hấp dẫn.
Ba là, một bộ phận học viên ĐTSQ mức độ chuyển biến về ý thức
KLQS còn chậm, cha thờng xuyên vững chắc.
2.2. Nguyên nhân và một số kinh nghiệm bồi dỡng rèn luyện
ý thức kỷ luật quân sự của học viên đào tạo sĩ quan ở các nhà
trờng quân đội
2.2.1.Nguyên nhân của những u điểm, khuyết điểm trong bồi
d
ỡng rèn luyện ý thức kỷ luật quân sự của học viên đào tạo sĩ quan
ở các nhà trờng quân đội
*Nguyên nhân của những u điểm

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất