NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU XI MĂNG - Tài liệu tham khảo

LuËn v¨n tèt nghiÖp Kinh tÕ & kinh doanh quèc tÕ
Tóm lại chương 2 đã phản ánh kết quả nhập khẩu và thực trạng hiệu quả kinh
doanh nhập khẩu của Công ty xuất nhập khẩu xi măng trong 3 năm gần đây. Căn cứ
vào các chỉ tiêu đã nêu ở chương 1, chương 2 nêu đánh giá về những mặt đạt được và
những hạn chế trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của Công ty, đồng
thời phân tích các nguyên nhân dẫn đến hạn chế đó.
NguyÔn Thuú Linh Kinh doanh quèc tÕ 46B
LuËn v¨n tèt nghiÖp Kinh tÕ & kinh doanh quèc tÕ
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY
XUẤT NHẬP KHẨU XI MĂNG
3.1 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH
DOANH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY
3.1.1 Phương hướng
• Về cơ cấu mặt hàng nhập khẩu
- Tiếp tục tập trung sức lực cho công tác nhập khẩu vật tư và thiết bị, không để ảnh
hưởng tới tiến độ các dự án, ảnh hưởng tới kế hoạch tăng trưởng ngành của Tổng
Công ty.
- Đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh nhập khẩu.
• Về thị trường nhập khẩu
- Đối với các mặt hàng truyền thống, nhập khẩu thường xuyên cần duy trì tốt mối
quan hệ với các bạn hàng trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu của các
Công ty xi măng, đặc biệt lưu ý đối với mặt hàng giấy, gạch chịu lửa và nguyên liệu
chịu lửa, hạt nhựa.
- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường nhập khẩu để nhập khẩu clinker, kể cả xi
măng khi thị trường trong nước có nhu cầu
• Về hình thức nhập khẩu
- Cần nghiên cứu phương thức kinh doanh các loại vật tư, phụ tùng thiết bị lẻ từ khâu
xây dựng hồ sơ mời thầu, xây dựng hồ sơ dự thầu, triển khai nhập khẩu và tính toán
để có thể cho trả chậm từ 1 đến 3 tháng trong điều kiện có thể nhằm khuyến khích
các bạn hàng và có biện pháp thu hồi vốn có hiệu quả.
- Tổ chức thật tốt từ khâu nhận đơn hàng, ký kết hợp đồng giao nhận và thanh toán.
Tính toán giá cả hợp lý để tăng cường chuyển đổi được phương thức kinh doanh từ
nhập khẩu ủy thác sang kinh doanh.
NguyÔn Thuú Linh Kinh doanh quèc tÕ 46B
LuËn v¨n tèt nghiÖp Kinh tÕ & kinh doanh quèc tÕ
• Về quy chế kinh doanh nhập khẩu
- Khẩn trương nghiên cứu, soạn thảo và ban hành quy chế khoán kinh doanh theo
từng hợp đồng, đến từng phòng nghiệp vụ, chi nhánh để tạo điều kiện thúc đẩy, đảm
bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Giao các phòng nghiệp vụ nhập khẩu
phối hợp với các phòng Tổng hợp, Kế toán để xây dựng quy chế khoán kinh doanh.
- Sửa đổi quy chế, chức năng nhiệm vụ các đơn vị trong Công ty phù hợp với tình
hình mới.
• Về thị trường tiêu thụ hàng nhập khẩu
- Mở rộng phạm vi kinh doanh đến các dự án xi măng ngoài ngành: Tổ chức các đoàn
công tác đến các dự án xi măng mới để quan hệ nắm bắt nhu cầu cũng như giới thiệu
về năng lực hoạt động của Công ty nhằm được lựa chọn tham gia cung cấp vật tư,
thiết bị phụ tùng
• Về đầu tư xây dựng
- Tổ chức theo dõi các dự án, phối hợp tốt với Ban quản lý các dự án để triển khai
theo đúng những điều đã cam kết, đảm bảo kịp tiến độ.
+ Đối với dự án Bút Sơn 2, Hoàng Thạch 3, Bỉm Sơn mới, Nghiền xi măng Quảng
Trị, Nghiền xi măng Cam Ranh, Nghiền Long An, dự án dầu than Hà Tiên 2: phối
hợp tốt với Ban quản lý dự án để tiếp nhận, bàn giao hàng hóa và thực hiện tốt hợp
đồng đã ký.
+ Đối với các dự án xi măng Bình Phước, nghiền xi măng quận 9: Chi nhánh thành
phố Hồ Chí Minh và các phòng tiếp nhận, bàn giao thiết bị nhập khẩu cho Công ty xi
măng Hà Tiên 1.
+ Đối với xi măng Hải Phòng: Quyết toán và thanh lý hợp đồng
• Về phát triển nhân lực
- Tổ chức các đợt thi đua nhằm động viên toàn thể cán bộ công nhân viên hăng hái
phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công việc
- Tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên có việc làm, đảm bảo thu nhập.
- Thực hiện tốt về chính sách tiền lương
NguyÔn Thuú Linh Kinh doanh quèc tÕ 46B
LuËn v¨n tèt nghiÖp Kinh tÕ & kinh doanh quèc tÕ
3.1.2 Mục tiêu
Căn cứ vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của năm trước, cùng với việc
phân tích những thuận lợi khó khăn trong kinh doanh, Công ty XNK xi măng phấn
đấu thực hiện một số mục tiêu cụ thể như sau
* Mục tiêu dài hạn
- 2008 : tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp
- 2010 : kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 70 triệu USD
- Cung cấp vật tư thiết bị vẫn là hoạt động chủ yếu, không chỉ đảm bảo cung cấp tốt
về mặt số lượng mà còn chất lượng
- Mở rộng thị trường kinh doanh, không chỉ cung cấp thiết bị cho công ty thành
viên Tổng Công ty mà còn cung cấp cho các công ty tư nhân bên ngoài.
* Mục tiêu năm 2008
- Về thực hiện nhập khẩu hàng hóa
Bảng 3.1 - Kế hoạch nhập khẩu năm 2008 theo mặt hàng
Mặt hàng Khối lượng(tấn) Trị giá(USD)
1.Giấy Kraft 2000
2. Gạch chịu lửa 2500
3. Nguyên liệu sản xuất VLCL 1500
4. Thạch cao 160.000
5. Hạt nhựa 250
6. Clinker 30.000
7. Phụ tùng thiết bị lẻ 1.500.000
8. Thiết bị toàn bộ 235.199.388
Nguồn : Báo cáo Tổng kết năm 2007
- Về thực hiện kế hoạch tài chính
Bảng 3.2-Kế hoạch tài chính năm 2008
Chỉ tiêu Trị giá (tỷ đồng)
Doanh thu 190,0
Nộp ngân sách 48,0
Lợi nhuận 3,0
Nguồn: Báo cáo Tổng kết năm 2007
NguyÔn Thuú Linh Kinh doanh quèc tÕ 46B
LuËn v¨n tèt nghiÖp Kinh tÕ & kinh doanh quèc tÕ
3.2 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ
KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY
3.2.1 Cơ hội
 Về thị trường nhập khẩu
Nguồn cung hàng hóa nhập khẩu được mở rộng do:
+ Xu thế toàn cầu hóa khiến môi trường kinh doanh quốc tế ngày càng cạnh tranh
quyết liệt. Các nhà cung cấp nước ngoài phải cạnh tranh nhau để xuất khẩu hàng hóa
sang Việt Nam
+ Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam phải tiến hành mở cửa thị trường theo đúng cam
kết khi gia nhập, do vậy các nhà cung cấp nước ngoài có nhiều thuận lợi trong việc
thâm nhập thị trường
Cơ hội về thị trường nhập khẩu giúp Công ty có được nhiều sự lựa chọn về mặt
hàng nhập khẩu hơn, với chất lượng cao và giá cả hợp lý hơn, do vậy làm giảm chi
phí nhập khẩu, giúp đẩy nhanh việc tiêu thụ hàng hóa, dẫn đến tăng doanh thu và
nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu.
 Về thị trường tiêu thụ hàng nhập khẩu
Nhu cầu tiêu thụ xi măng của toàn xã hội liên tục tăng trong mấy năm qua và dự
báo sẽ vẫn tiếp tục tăng cho đến 2010 do:
+ Nền kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định. Tốc độ tăng
trưởng GDP năm 2005 đạt 8,4%, năm 2006 đạt 8,17% và năm 2007 đạt 8,44 %,. Các
chuyên gia phân tích đều cho rằng, trong các năm tới, tốc độ tăng trưởng GDP của
Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì và tăng trưởng ở mức 7- 8%/năm là hoàn toàn khả thi.
Sự phát triển lạc quan của nền kinh tế có ảnh hưởng tốt đến sự phát triển của ngành
xây dựng cơ bản. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ có nhiều dự án phát triển khu công
nghiệp, cao ốc thương mại, khu đô thị mới, căn hộ cao cấp… sẽ tác động tích cực
đến sự phát triển ngành xi măng Việt Nam.
+ Việt Nam vừa gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO nên có nhiều cơ hội
đẩy mạnh hợp tác kinh tế quốc tế và phát triển đất nước, nhất là mức đầu tư cho xây
dựng ngày càng tăng.
NguyÔn Thuú Linh Kinh doanh quèc tÕ 46B
LuËn v¨n tèt nghiÖp Kinh tÕ & kinh doanh quèc tÕ
+ Nhiều nhà máy sản xuất xi măng sắp chuyển đổi công nghệ hoặc xây dựng mới nên
nhu cầu vật tư thiết bị sẽ rất lớn.
Bảng 3.3 – Dự báo nhu cầu xi măng toàn quốc
Đơn vị: Tấn
Năm Mức dao động Mức trung bình
2005 27,5 - 30,5 29
2010 42,2 - 51,4 46,8
2015 59,5 - 65,6 62,5
2020 68 - 70
Nguồn:[ 2 ]
Cơ hội về thị trường hứa hẹn sẽ mang lại cho Công ty nhiều hợp đồng nhập khẩu,
làm tăng doanh thu và lợi nhuận, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của
Công ty.
3.2.2 Thách thức
Thứ nhất, ngày 11/01/2007 Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150
của tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Theo tiến trình hội nhập, việc bảo hộ, trợ
cấp của Nhà nước Việt Nam đối với nhiều lĩnh vực chủ đạo, trong đó có xi măng sẽ
giảm dần và tiến tới xóa bỏ. Nguồn xi măng dư thừa rất lớn của các nước trong khu
vực, nhất là ASEAN và Trung Quốc, sẽ có cơ hội tràn vào thị trường Việt Nam. Sức
ép cạnh tranh về giá cả, chất lượng hàng hóa và dịch vụ ngày càng gay gắt sẽ tác
động đến hoạt động sản xuất của các nhà máy xi măng trong nước, làm giảm nhu cầu
nhập khẩu vật tư thiết bị cho sản xuất xi măng. Do đó, doanh thu bán hàng của Công
ty sẽ bị ảnh hưởng.
Bảng 3.4 - Cam kết về thuế nhập khẩu xi măng của Việt Nam
Cam kết Thuế suất MFN
Thuế suất khi gia
nhập
Thuế suất cuối cùng Thời gian thực hiện
AFTA 40% 20% 5% 2003 - 2006
WTO 40% 40% 32% 2006 - 2008

Nguồn: www.mof.gov.vn
NguyÔn Thuú Linh Kinh doanh quèc tÕ 46B
LuËn v¨n tèt nghiÖp Kinh tÕ & kinh doanh quèc tÕ
Thứ hai, theo quy hoạch phát triển ngành xi măng, từ nay đến năm 2010 sẽ tiến
hành cổ phần hóa hầu hết các công ty thành viên của Tổng công ty công nghiệp xi
măng Việt Nam. Khi đó Tổng Công ty sẽ cho phép các công ty thành viên tự đứng ra
nhập khẩu vật tư thiết bị mà không phải qua doanh nghiệp trung gian như
VINACIMEX. Nguồn doanh thu nhập khẩu từ những đơn hàng cố định và liên tục
của các công ty thành viên sẽ không thể giữ vững như trước, do đó ảnh hưởng lớn
đến hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của Công ty.
Thứ ba, cước phí vận tải liên tục tăng do giá dầu thế giới và trong nước tăng cao
trong mấy năm gần đây. Giá nguyên liệu đầu vào vì thế cũng tăng theo. Theo dự
đoán của các nhà kinh tế, giá dầu mỏ có xu hướng sẽ tiếp tục tăng cao trong những
năm tới. Tuy vậy theo sự chỉ đạo của Tổng Công ty, nhằm thực hiện bình ổn thị
trường, Công ty không được phép tăng giá bán. Đây thực sự là một bài toán khó chưa
có lời giải mà Công ty sẽ phải đối mặt trong những năm tới đây.
3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH
NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY
3.3.1 Nâng cao trình độ quản lý nguồn nhân lực
• Cơ sở lý luận giải pháp
Nhân lực là yếu tố cơ bản quyết định đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh nhập khẩu với đặc điểm không sản xuất trực
tiếp ra sản phẩm nên vai trò của nhân lực lại càng vô cùng quan trọng. Để đội ngũ lao
động phát huy năng lực cá nhân, đáp ứng được yêu cầu kinh doanh trong môi truờng
cạnh tranh ngày càng gay gắt và đạt hiệu quả kinh doanh cao, Công ty phải không
ngừng nâng cao trình độ quản lý nguồn nhân lực. Nếu nguồn nhân lực có trình độ
được sử dụng hợp lý sẽ giúp Công ty giảm chi phí quản lý và bán hàng cũng như
tránh được những tổn thất trong quá trình kinh doanh.
• Nội dung giải pháp
Các biện pháp mà Công ty có thể áp dụng để nâng cao trình độ quản lý nguồn nhân lực:
Thứ nhất, tiến hành sắp xếp, bố trí lực lượng lao động vào các vị trí phù hợp, tạo
điều kiện để họ phát huy tối đa khả năng, khắc phục điểm yếu trong công việc. Để
NguyÔn Thuú Linh Kinh doanh quèc tÕ 46B
LuËn v¨n tèt nghiÖp Kinh tÕ & kinh doanh quèc tÕ
làm được điều này, công tác tuyển dụng cần được hết sức chú trọng nhằm lựa chọn
những nhân viên có kiến thức chuyên môn tốt, năng động sáng tạo, nhiệt tình với
công việc.
Thứ hai, định kỳ tổ chức sát hạch, kiểm tra trình độ cán bộ nhân viên. Căn cứ vào
kết quả kiểm tra, Công ty lựa chọn cử người đi học các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến
thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ hoặc đào tạo lại.
Thứ ba, nâng cao và từng bước chuẩn hóa trình độ cán bộ quản lý. Cán bộ quản
lý ngoài những kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ còn đòi hỏi phải có những kỹ năng
về giao tiếp, đàm phán, hoạch định chiến lược v.v. Vì vậy lãnh đạo Công ty cần
nghiên cứu, học hỏi tiêu chuẩn quản lý tiên tiến trên thế giới để áp dụng tại Công ty.
• Kết quả giải pháp
Cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, truyền đạt thông tin nhanh chóng. Các phòng ban được
phân chia theo chức năng nên dễ dàng phân bổ nhiệm vụ theo đúng đặc thù chức
năng của phòng ban đó. Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ cũng như tăng năng suất lao
động.
3.3.2 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và dự báo thị trường
• Cơ sở lý luận giải pháp
Doanh nghiệp tham gia kinh doanh trong môi trường hội nhập kinh tế luôn phải
đối mặt với sức ép cạnh tranh gay gắt từ nhiều phía. Để có thể tồn tại và phát triển,
doanh nghiệp phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội và tìm cách vượt qua những khó khăn
thách thức. Muốn làm được điều đó, một trong những yếu tố mang tính chất quyết
định là doanh nghiệp phải có khả năng nghiên cứu và dự báo được sự biến động của
thị trường.
• Nội dung giải pháp
Với các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu thì sự nghiên cứu này cần được tiến
hành ở cả 2 nơi: thị trường trong nước và thị trường nước ngoài.
Thứ nhất, nghiên cứu thị trường trong nước nhằm xác định nhu cầu về sản phẩm
nhập khẩu vì đây chính là thị trường sẽ tiêu thụ các mặt hàng này. Đặc điểm của mặt
hàng vật tư thiết bị xi măng là chỉ có các nhà máy sản xuất mới có khả năng tiêu thụ.
NguyÔn Thuú Linh Kinh doanh quèc tÕ 46B
LuËn v¨n tèt nghiÖp Kinh tÕ & kinh doanh quèc tÕ
Do vậy đầu năm, Công ty cần tổ chức các đoàn công tác đến các nhà máy xi măng để
tìm hiểu nhu cầu nhập khẩu của họ về số lượng, chủng loại và giá cả. Đồng thời tranh
thủ giới thiệu với khách hàng các về sản phẩm của các nhà cung cấp mà Công ty
đang hợp tác. Như vậy Công ty có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng, góp phần
tăng doanh thu nhập khẩu.
Nghiên cứu thị trường trong nước còn nhằm tìm hiểu thông tin về những thay đổi
chính sách Nhà nước tác động tới hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty như:
thuế nhập khẩu, lãi suất cho vay, dự án xây dựng v.v. để tính toán chi phí nội địa cho
hoạt động nhập khẩu.
Thứ hai, nghiên cứu thị trường nước ngoài để mở rộng nguồn cung cấp hàng
nhập khẩu, tìm được nhà cung cấp uy tín với chất lượng tốt, giá thành rẻ và ồn định
về khối lượng. Công ty có thể tìm kiếm thông tin qua sách báo, internet, các văn
phòng đại diện của nhà cung cấp tại Việt Nam, Tổng Công ty xi măng Việt Nam
v.v .Để tránh gặp rủi ro, với những nhà cung cấp lần đầu hợp tác, Công ty nên kiểm
tra tình hình tài chính và khả năng cung ứng hàng hóa của họ thông qua những doanh
nghiệp trong nước đã từng làm ăn với nhà cung cấp, hoặc qua đại sứ quán nước ngoài
tại Việt Nam.
Để hoạt động nghiên cứu thị trường thực sự mang lại hiệu quả cao, trước mắt
Công ty cần thành lập phòng Marketing với những nhân viên đã qua đào tạo về
chuyên môn, có khả năng tư vấn cho khách hàng những mặt hàng phù hợp với mục
tiêu sản xuất kinh doanh và khả năng tài chính của họ.
• Kết quả giải pháp
Giúp doanh nghiệp có được hệ thống thông tin chính xác, kịp thời; đảm bảo khả
năng ứng phó với những thay đổi trong quá trình kinh doanh. Từ đó lãnh đạo của
Công ty có thể ra những quyết định nhanh chóng, hợp lý, giảm thiểu chi phí phát sinh
và tạo điều kiện cho hoạt động nhập khẩu diễn ra thuận lợi, mang lại doanh thu cho
Công ty.
3.3.3 Huy động và sử dụng vốn hiệu quả
• Cơ sở lý luận giải pháp
NguyÔn Thuú Linh Kinh doanh quèc tÕ 46B
LuËn v¨n tèt nghiÖp Kinh tÕ & kinh doanh quèc tÕ
Trong kinh doanh nhập khẩu, vốn là một yếu tố không thể thiếu phục vụ cho việc
lưu thông hàng hóa. Việc huy động vốn đối với Công ty xuất nhập khẩu xi măng
càng có ý nghĩa quan trọng vì vốn tự có của Công ty rất ít, không đáp ứng đủ nhu cầu
kinh doanh, chủ yếu vẫn là vốn vay từ bên ngoài. Do đó, để nâng cao hiệu quả kinh
doanh, Công ty phải đổi mới và mở rộng hình thức huy động cũng như sử dụng vốn.
• Nội dung giải pháp
Thứ nhất, Công ty nên tăng cường vay vốn ưu đãi từ Tổng Công ty và các đơn vị
thành viên, các đơn vị liên doanh . Điều này sẽ giúp Công ty tiết kiệm được chi phí
lãi vay, có thêm vốn để thực hiện hợp đồng nhập khẩu nhằm tăng doanh thu bán
hàng.
Thứ hai, cần tạo dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các ngân hàng để được
hưởng những ưu đãi như: sự hỗ trợ tín dụng cho hoạt động nhập khẩu, mở L/C, thanh
toán tiền hàng . với số lượng vay lớn, nhanh chóng qua các hình thức tài trợ xuất
nhập khẩu, bao thanh toán; hoặc được giảm khoản ký cược, ký quỹ tại ngân hàng,
giúp tăng vòng quay vốn lưu động. Công ty cũng nên hạn chế việc huy động vốn từ
các ngân hàng vì phải chịu lãi suất cao dẫn đến tăng chi phí sử dụng vốn, ảnh hưởng
đến hiệu quả kinh doanh.
Thứ ba, lựa chọn phương thức thanh toán an toàn, phù hợp để không xảy ra tình
trạng ứ đọng vốn làm phát sinh chi phí lãi vay.
Đối với các nhà cung cấp truyền thống, Công ty có thể đàm phán để được thanh
toán bằng các biện pháp như L/C trả chậm, chuyển tiền sau .để tạm chiếm dụng vốn
dùng cho hoạt động kinh doanh nhập khẩu. Cần lưu ý đến tác động của tỷ giá hối
đoái khi lựa chọn các hình thức thanh toán này, nếu có thể sử dụng các nghiệp vụ về
hợp đồng quyền chọn để giảm thiểu rủi ro về tỷ giá.
Đối với khách hàng, Công ty nên tìm hiểu, phân tích khả năng thanh toán của họ,
khi ký kết hợp đồng cần thỏa thuận rõ các điều khoản về thời gian thanh toán, phạt
thanh toán chậm, chiết khấu khi thanh toán nhanh . nhằm giảm tối đa các khoản nợ
khó đòi.
• Kết quả giải pháp
NguyÔn Thuú Linh Kinh doanh quèc tÕ 46B

Tài liệu liên quan

Tài liệu mới nhất